Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 101 108

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 27/3/2016 | câu 101108 101 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ 102 Neither… nor… 103 Dạng câu từ loại: vị trí chọn V-ing đóng vai trò danh từ 104 Dạng câu đại từ: vị trí chọn tính từ sở hữu 105 Dạng câu từ vựng: the applicants seem skillful = người xin việc có kỹ 106 Câu dạng động từ: xét động từ to be xét chủ động / bị động 107 Dạng câu tạp nham: about vs and vs because vs during 108 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ – chọn V-ing đóng vai trò danh từ hay chọn danh từ thường? Lời thoại video: Câu 101 Câu bốn đáp án bốn từ loại khác nhau, xét ngữ pháp để coi loại từ Đầu tiên thấy phía trước a, a “một” Vậy ta thấy bắt đầu cụm danh từ, tức “cái đó” Và sau chữ notable, đuôi -able chứng tỏ tính từ Cụm danh từ phải có danh từ, nên chỗ trống cần có danh từ để cụm danh từ có nghĩa “một thứ có tính chất notable” Thì rõ ràng cần chọn cụm danh từ vô Đầu tiên loại đáp án D, trạng từ Đáp án C tính từ Vậy hai đáp án này, chữ danh từ đây? Success succeed Chúng ta thấy chữ có đuôi -ess thường danh từ Ví dụ: process “quy trình”, access “sự vào, truy cập” hay happiness “niềm hạnh phúc” Từ ta suy success danh từ Như chọn đáp án vào Hoặc bạn cố gắng nhớ success nghĩa “sự thành công” Như cụm danh từ có nghĩa “một thành công có tính chất đó” Còn succeed động từ, có nghĩa “thành công”, không chọn đáp án Câu 102 Ở câu 102, rõ ràng lần bạn thấy Neither bạn chọn đáp án nor Đây câu thi, giúp cho bạn yếu lấy điểm Neither…nor… câu nghĩa “Không”, “cái người CEO”, “và không”, “cái người chủ tịch” Câu 103 Câu ta thấy bốn đáp án động từ bốn dạng khác Vậy cần coi xem chỗ trống cần điền động từ dạng Đầu tiên thấy chỗ trống nằm cụm danh từ Chúng ta đọc câu lên thấy là: “Cái nhà hàng đó, cung cấp” bắt đầu cụm danh từ “một có tính chất đó”, phía sau thêm cụm danh từ nữa, danh từ phía sau cùng, “và experiences có tính chất đó” Tóm lại, nhà hàng cung cấp hai thứ Chúng ta xác định cụm danh từ, experiences danh từ chính, rõ ràng chỗ trống cần từ để mô tả cho danh từ phía sau Như chọn đáp án đây? Đầu tiên, đáp án A dine động từ dạng nguyên mẫu, đáp án B dines động từ dạng thêm -s Những loại từ không đứng trước để mô tả danh từ được, nên ta loại hai đáp án Tiếp theo, ta động từ dạng -ed động từ dạng -ing phải dùng khác nào? Thứ nhất, động từ dang -ed đóng vai trò tính từ đứng trước danh từ Ví dụ: the trained employee nghĩa “người nhân viên có tính chất trained”, “người nhân viên huấn luyện” Động từ có tận -ed đóng vai trò tính từ, mang nghĩa “người nhân viên người ta huấn luyện” Động từ có dạng V-ing đóng vai trò tính từ để mô tả cho danh từ phía sau, nhiên khác với động từ có tận dạng -ed nào? Ví dụ: the running bear “con gấu có tính chất running”, gấu làm hành động “run” này, hay nghĩa “con gấu chạy” Như vậy, động từ dạng -ed nghĩa danh từ bị/nhận hành động này, V-ing nghĩa danh từ tự làm hành động Còn trường hợp nữa, động từ dạng V-ing đóng vai trò danh từ Ví dụ: the cleaning servicesthì cleaning “việc lau chùi”, danh từ mô tả cho danh từ phía sau; cụm có nghĩa “những dịch vụ liên quan đến việc lau chùi” Vậy coi chọn trường hợp vào Rõ ràng thấy trước mắt phải biết nghĩa từ experience này, biết nghĩa động từ dine Thì danh từ experience bình thường dịch “kinh nghiệm”, người ta nói nhà hàng cung cấp experience nên nói “nhà hàng cung cấp kinh nghiệm” được, mà dịch cho “trải nghiệm”, “nhà hàng cung cấp/đem đến trải nghiệm đó” Rồi động từ dine có nghĩa gì? Rõ ràng có danh từ dinner nghĩa “bữa ăn tối”, dinning room nghĩa “phòng ăn”, động từ dine có nghĩa “ăn” Nếu chọn động từ dạng -ed giống trường hợp “người nhân viên huấn luyện”, chọn dined vô có nghĩa “những trải nghiệm người ta ăn”, người ta ăn trải nghiệm thấy rõ ràng nghĩa kì cục, chọn động từ dạng -ed được, loại đáp án Rõ ràng đáp án D đáp án hợp lý, xét chọn động từ dang V-ing có nghĩa Thì đóng vai trò từ running này, giống gấu làm hành động chạy, trải nghiệm làm hành động ăn, “những trải nghiệm ăn”, nghe kì, rõ ràng trường hợp Nó trường hợp này, V-ing đóng vai trò làm danh từ Tức dining danh từ “việc ăn/việc ăn uống” Vậy có nghĩa “những trải nghiệm liên quan đến/về việc ăn uống” Vì đáp án đáp án D có nghĩa Giống “căn phòng dành cho việc ăn uống”, danh từ mô tả cho danh tử phía sau Đối với câu này, số bạn hay học nguyên tắc, gọi nguyên tắc “người – vật” Tức nguyên tắc nói là: lần thấy phía sau danh từ vật bạn chọn động từ dạng V-ing phía trước, lần bạn thấy danh từ người phía sau bạn chọn động từ dạng V-ed phía trước Thức chất nguyên tắc thiếu xác, theo kinh nghiệm xác khoảng 60% Khi bạn nghĩa bạn áp dụng nguyên tắc này, nên phải ưu tiên xét nghĩa để chọn đáp án Câu 104 Bốn đáp án liên quan đến “cô ấy”, qua ngữ pháp chọn từ “cô ấy” đây? Đầu tiên, nhìn thấy phía trước có to sell “để bán”, rõ ràng sau chữ sell phải cụm danh từ Bán phải bán đó, ví dụ bán nhà, bán xe, bán đồ ăn Chỗ bắt đầu cụm danh từ, cụm danh từ kết thúc đây, bán Chúng ta thấy từ đến cụm danh từ Vị trí đứng đầu cụm danh từ Cứ lần thấy chỗ trống đứng đầu cụm danh từ bạn chọn tính từ sở hữu Tính từ sở hữu chữ our, my, his, nghĩa “của tôi”, “của họ”, “của anh ấy”, “của chúng”, v.v Chúng ta chọn her vào đây, sell her “bán thứ cô ấy” Câu 105 Câu bốn chữ khác nhau, rõ ràng phải coi nghĩa Đọc thấy cụm danh từ “những ngày hôm nay” Đang cần danh từ Allnôm na dịch “tất cả” Seem chữ quan trọng, nghĩa “trông có vẻ”, “dường như”, đồng nghĩa với chữ look Hai chữ có nghĩa “trông có vẻ” Tiếp theo, “trông rất” “skillful”, tính từ danh từ skill Chữ skill có nghĩa “kỹ năng”, skillful có nghĩa “có đầy kỹ năng, có nhiều kỹ năng” Ở cần chọn thứ “rất có kỹ năng”, rõ ràng cần danh từ người, phải người “có kỹ năng” Cho nên thấy đáp án B, đuôi danh từ người, applicants “những người xin việc” Thì có nghĩa “những người xin việc có kỹ năng” Còn đáp án kia, jobs “công việc”, offers mà danh từ có nghĩa “lời đề nghị”, accounts “tài khoản”, rõ ràng thứ “có vẻ có kỹ năng” nên không chọn Câu 106 Câu chỗ trống sau động từ to be, yêu cầu điền động từ require dạng khác vào chỗ Động từ sau động từ to be hai dạng, dạng V-ing, hai dạng V-ed Chúng ta thấy hai đáp án khác chỗ nào? Are requiring tiếp diễn, có nghĩa “đang yêu cầu” Are required động từ to be với V-ed, cấu trúc bị động, có nghĩa “được/bị yêu cầu” Vậy hai đáp án khác là: đáp án A chủ động – “đang yêu cầu đó”, đáp án C bị động – “được người ta yêu cầu” Ở chọn chủ động hay bị động? Chúng ta ưu tiên qua nghĩa Ở thấy câu “Tất người nhân viên thì” đó, phía sau “liên hệ Bà Waters”, rõ ràng “nhân viên người ta yêu cầu”, người ta yêu cầu người nhân viên phải liên hệ cho bà Nhân viên người ta yêu cầu phải chọn đáp án C Nếu bạn không hiểu nghĩa bạn làm sau Nếu ta chọn chủ động thường có cụm danh từ phía sau, mà làm phải làm với gì, cần có cụm danh từ phía sau Trong phía sau lại động từ dạng to V, cụm danh từ, không dùng dạng chủ động mà chọn bị động Mình ví dụ trường hợp chữ require này, nghĩa “yêu cầu”, muốn dùng chủ động phải có danh từ phía sau, phải có yêu cầu Ví dụ: require their coworkers to contact… “đang yêu cầu người đồng nghiệp họ liên hệ…”, yêu cầu người làm hành động liên hệ Nó cần cụm danh từ phía sau, mà không có, bỏ chữ “yêu cầu” vào yêu cầu ai, chọn chủ động Do đó, không chọn chủ động, chọn đáp án A, mà chọn bị động Câu 107 Câu muốn làm cho nhanh nên xét nghĩa Đọc từ chỗ chữ share “chia sẻ”, phía sau cụm danh từ “chia sẻ đó”, từ trở cụm danh từ “cái họ với”, thêm cụm danh từ “những người sinh viên đó” Chúng ta thấy từ trở cụm danh từ “chia sẻ với đó” Trong cụm danh từ có ba danh từ nhỏ, “chia sẻ” thứ này, skills – kỹ năng, thêm thứ Chúng ta thấy rõ ràng ba cụm danh từ đứng liền nhau: này, Ngay thấy chỗ trống cần từ để nối thứ với hai thứ phía trước, rõ ràng chọn đáp án and – “và” Câu 108 Ở chọn loại từ gì? Chúng ta thấy The bắt đầu cụm danh từ, kết thúc đây, chữ expressed động từ dạng -ed làm danh từ, danh từ nằm Danh từ “cái đó” mà “làm đó” – động từ Đầu tiên loại câu A động từ dạng -ed không làm danh từ Động từ dạng V-ing đóng vai trò danh từ, thường động từ dạng V-ing đóng vai trò danh từ không vị trí V-ing mà đóng vai trò danh từ nằm vị trí nào? Mình cho ví dụ Thanks for viewing the book, câu nghĩa “Cám ơn cho việc xem sách này” V-ing đóng vai trò danh từ Sau giới từ “cho” phải “cho đó”, rõ ràng danh từ “cho việc xem” Nhưng phía sau phải cụm danh từ, “việc xem gì”, động từ dạng V-ing chất động từ cho dù đóng vai trò danh từ, cần có danh từ phía sau, cụ thể danh từ the book V-ing mà đóng vai trò danh từ nằm vị trí này, thường nằm giới từ phía trước cụm danh từ phía sau Rất Ving nằm vị trí danh từ cụm danh từ Cho nên yên tâm loại đáp án C Đáp án B danh từ người, viewer Còn đáp án D, chữ views động từ thêm s, danh từ số nhiều Bạn ý có nhiều từ vừa động từ, vừa danh từ Ví dụ increase nghĩa “tăng” “sự gia tăng”, use nghĩa “sử dụng” “việc sử dụng” Cho nên đáp án D – danh từ Vậy xét lại danh từ người hay danh từ Nếu bạn muốn làm cho xác bạn cần phải biết nghĩa Nếu bạn nghĩa bạn thích xét ngữ pháp, bạn để ý danh từ số ít, danh từ danh từ số nhiều Vậy bạn đặt câu hỏi: Liệu dựa vào ngữ pháp để xem chỗ cần điền danh từ số hay danh từ số nhiều hay không? Chúng ta thấy vị trí danh từ chủ ngữ câu này, cụm danh từ câu rõ ràng đóng vai trò chủ ngữ Mỗi lần bạn muốn biết chủ ngữ số hay số nhiều bạn kiếm vị ngữ phía sau Ví dụ: Vị ngữ has chủ ngữ phải số ít, vị ngữ have rõ ràng phải số nhiều; vị ngữ was chủ ngữ số ít, were chủ ngữ số nhiều; vị ngữ động từ đơn mà s chủ ngữ số nhiều, vị ngữ động từ đơn mà có s rõ ràng chủ ngữ số Khi kiếm vị ngữ phía sau ta thấy chữ are vị ngữ, are động từ to be chia đơn, vị ngữ chủ ngữ Mà are buộc phải với chủ ngữ số nhiều phía trước Rõ ràng phía trước chưa có danh từ số nhiều Do danh từ đưa vào chỗ trống chắn phải danh từ số nhiều Suy phải chọn đáp án D, không chọn đáp án B Một số bạn nhìn câu thắc mắc: chủ ngữ – “những view đó”, chỗ gì? Mình giải thích cho bạn đỡ thắc mắc Đây động từ -ed nằm sau cụm danh từ phía trước mà vị ngữ câu, lúc người ta gọi mệnh đề quan hệ rút gọn Đây rút gọn which are expressed… nghĩa “mà expressed”, mệnh đề quan hệ dùng để mô tả cho mệnh đề phía trước Cái dạng rút gọn bỏ which mệnh đề to be “Cái mà are…” ... số bạn nhìn câu thắc mắc: chủ ngữ – “những view đó”, chỗ gì? Mình giải thích cho bạn đỡ thắc mắc Đây động từ -ed nằm sau cụm danh từ phía trước mà vị ngữ câu, lúc người ta gọi mệnh đề quan hệ... kia, jobs “công việc”, offers mà danh từ có nghĩa “lời đề nghị”, accounts “tài khoản”, rõ ràng thứ “có vẻ có kỹ năng” nên không chọn Câu 106 Câu chỗ trống sau động từ to be, yêu cầu điền động từ... số nhiều Vậy bạn đặt câu hỏi: Liệu dựa vào ngữ pháp để xem chỗ cần điền danh từ số hay danh từ số nhiều hay không? Chúng ta thấy vị trí danh từ chủ ngữ câu này, cụm danh từ câu rõ ràng đóng vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 101 108 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 101 108 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 2732016 câu 101 108

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay