Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 117 124

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 13/3/2016 | câu 117124 117 Dạng câu từ vựng: display the parking permit = trưng giấy phép đỗ xe 118 Dạng câu đại từ tính từ sở hữu: vị trí chọn đại từ sở hữu 119 Dạng câu giới từ: giới từ among 120 Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ so sánh 121 Dạng câu từ loại: vị trí chọn trạng từ 122 Dạng câu giới từ liên từ: giới từ within for khác nào? 123 Dạng câu từ vựng: membership fee = phí thành viên 124 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ Lời thoại video: Câu 117 Câu cần coi nghĩa để biết chọn chữ Ở thấy phía trước must (phải) Phải làm đó, cần động từ Nhưng phải làm gì? Ta đọc danh từ phía sau lên cụm danh từ: the parking permit Tức làm (on their real window) Chúng ta dịch danh từ trước Chúng ta có chữ permit động từ, nghĩa cho phép Nhưng danh từ nghĩa gì? Bạn thấy phía trước có chữ parking, nghĩa việc đỗ xe Cái hành động cho phép mà liên quan đến việc đỗ xe rõ ràng giấy phép đỗ xe Trên gì? (on their…) Danh từ chữ sau cùng, window Tức cửa sổ họ Chúng ta thấy đáp án (A) print, nghĩa in In giấy phép đỗ xe lên cửa sổ thấy kỳ Bạn in lên cửa sổ Đáp án (A) kỳ nên để Đáp án (B) state, nghĩa đề cập, nêu Ví dụ: state your opinion nêu ý kiến Tức nêu ra, đưa ý kiến bạn Rõ ràng đáp án không Không thể nêu giấy phép đỗ xe Câu (C) display nghĩa trưng bày Đây nghĩa quen thuộc Bỏ vô ta thấy trưng bày giấy phép đỗ xe lên cửa sổ Nghe Mình trưng bày giấy phép đỗ xe lên cửa sổ tức đặt giấy phép lên cửa sổ Nếu mà chỗ bạn thấy kỳ, phải để giấy phép đỗ xe lên cửa sổ Thì hiểu cửa sổ cửa sổ nhà Rõ ràng trưng bày giấy phép đỗ xe muốn cho người ta biết có giấy phép đỗ xe Lúc đỗ xe trưng giấy phép đỗ xe Cho nên cửa sổ cửa sổ nhà mà cửa sổ xe Bạn hiểu rõ ràng đáp án (C) hợp lý Bạn trưng giấy phép đỗ xe bạn lên cửa kính xe bạn, người ta biết bạn có giấy phép Câu 118 Câu đáp án liên quan đến cô Thì coi chọn chữ cô vào Nhìn phía trước chỗ trống có chữ finish, nghĩa hoàn thành Nếu bạn chọn her, her có hai cách dùng Một phải có danh từ phía sau: her job (công việc cô ấy) Nếu bạn nói finish her job hợp lý, cần có danh từ phía sau Nên trường hợp chọn Thì her có trường hợp khác? Her đứng sau động từ, ví dụ: He likes her Chữ hernày đứng sau động từ để đóng vai trò tân ngữ Anh thích cô Nếu bỏ her vô có không? Finish her Đúng đứng sau động từ bạn thấy nghĩa kỳ Bạn nói hoàn thành cô Bạn nói hoàn thành công việc, hoàn thành khảo sát, hoàn thành báo cáo không nói hoàn thành cô Cho nên không chọn her Ta loại đáp án her She sao? She đóng vai trò chủ ngữ câu, phía sau phải có vị ngữ Ví dụ: She likes him Cô thích anh Ở sau she phải có vị ngữ nên loại she Còn herself rõ ràng nghĩa cô Bỏ chữ herself vô bạn thấy bất hợp lý Không thể nói hoàn thành cô được, giống hoàn thành cô Thì rõ ràng không dùng Vậy cuối đáp án hers Hers dùng nào? Mình cho bạn ví dụ, dùng trường hợp này: His house is big, but hers is small Câu nghĩa nhà anh lớn, hers nhỏ Rõ ràng hers nhà cô Nhà anh lớn, nhà cô nhỏ Hers her house Vì có chữ house nên người ta không muốn nhắc lại chữ house Nên người ta không dùng her house Thay her house người ta dùng chữ hers để thay cho Cái tiếng Việt bạn dịch cô Nhà anh lớn cô nhỏ Chúng ta hiểu cô nhà cô Cho nên ta chọn chữ hers hợp lý Hoàn thành cô Nó đáp án Có thể khảo sát cô ấy, báo cáo cô ấy, kế hoạch cô ấy, dự án cô Nếu bạn tò mò muốn biết chữ hers đơn giản bạn đọc phía trước coi nhắc đến gì, Rõ ràng đọc phía trước bạn thấy nói báo cáo doanh thu, doanh số hàng tháng anh Thì rõ ràng cô báo cáo Ở hoàn thành báo cáo Câu 119 Câu đáp án giới từ khác Muốn làm dạng câu bạn cần coi nghĩa phía trước phía sau Đọc phía trước chữ activity, nghĩa hoạt động: Còn cụm phía sau schoolchildren, nghĩa đứa trẻ: School trường học, rõ ràng học sinh Học sinh local học sinh địa phương Ở loại đáp án Nếu chọn between không Between nghĩa giữa, tức hai thứ Ví dụ between the two… Bạn phải nói hai đứa học sinh Còn không bạn nói between Nam and Nga Giữa Nam Nga phải có and, Cho nên bạn không chọn between About nghĩa Muốn dùng chữ phía trước phải danh từ a report about (một báo cáo học sinh đó, hay báo, sách học sinh này…) Tức danh từ phía trước phải nội dung Một báo cáo, báo, sách, nội dung nói Trong activity hoạt động, nội dung Nên nói được, với chữ about Nên ta không chọn câu (C) Upon chữ quan trọng thi TOEIC Upon nghĩa vào lúc Nó với danh từ thời điểm, ví dụ upon arrival (là vào lúc đến) Hoặc upon a graduation vào lúc tốt nghiệp Nó với cụm danh từ thời điểm Cái lúc Thì rõ ràng học sinh, thời điểm mà danh từ người Cho nên rõ ràng bạn không chọn upon Cho nên đáp án hợp lý among Among nghĩa nhiều Đại khái hoạt động diễn nhiều học sinh Nên đáp án câu (A) Câu 120 Chúng ta thấy cụm danh từ: During (trong suốt) Quality danh từ Thì rõ ràng vị trí chỗ trống tính từ để mô tả cho danh từ Cái quality có tính chất Chúng ta không chọn trạng từ highly Tính từ có high, higher tính từ so sánh hơn, highest tính từ so sánh Đi thi TOEIC mà gặp trường hợp này, có the, đại đa số chọn so sánh Mặc dù làm không chắn Nhưng bạn yên tâm cách đề thi TOEIC 99% chỗ trống cần tính từ mà phía trước có the bạn chọn so sánh Câu 121 Câu đáp án loại từ khác Chúng ta xét ngữ pháp để biết chọn loại từ Đọc phía trước thấy để check (để làm đó) Phía sau cụm danh từ (để làm gì họ) Chúng ta thấy chữ alignment có đuôi -ment danh từ Nên cụm danh từ hợp lý Vậy chọn loại từ gì? Thì thấy nghĩa đầy đủ hết Để check họ: Ở không cần điền thêm chữ vô hiểu nghĩa câu Mỗi lần đầy đủ cần điền thêm chữ vô ta chọn trạng từ để mô tả nghĩa thêm cho câu Cụ thể mô tả thêm cho động từ kiểm tra Check thứ cách Cho nên chọn đáp án (B) frequently Câu 122 Câu sau chỗ trống 30 days (30 ngày) Đây cụm danh từ khoảng thời gian Ta loại since since với thời điểm khoảng thời gian Ví dụ nói since last Friday Từ thời điểm thứ sáu tuần trước nói từ 30 ngày Nên ta không chọn đáp án Còn when rõ ràng không với cụm danh từ When phải với câu Ví dụ: when she met him (khi cô gặp anh ấy) Nó với câu không với cụm danh từ Còn đáp án for within Hai đáp án bạn dịch Đều có nghĩa vòng Và rõ ràng hai chữ với khoảng thời gian, với 30 days Vậy hai đáp án khác chỗ nào? Bạn nhớ sau Đây khoảng thời gian 30 ngày nói đến: Khi mà hành động diễn 30 ngày mà hành động kéo dài Diễn suốt từ đầu đến cuối kết thúc: Nó diễn liên tục bạn dùng for Khi hành động nói đến hành động ngắn, diễn vào lúc khoảng này: Nó diễn thời điểm khoảng miễn không thời điểm Thì lúc bạn dùng within Ví dụ nói là: I will work here for 30 days Tôi làm việc vòng 30 ngày Ý bạn nói hành động làm việc diễn suốt 30 ngày hành động kéo dài Lúc bạn làm việc hết Tức làm việc từ đầu đến cuối Thì lúc bạn dùng for Ví dụ nói là: I will finish the work within 30 days Tôi hoàn thành công việc vòng 30 ngày Thì hành động hoàn thành lại hành động ngắn Hành động làm việc hành động kéo dài Nhưng bạn dứt công việc lần hành động ngắn, bạn phải dùng within Cho nên việc cần làm coi thử việc diễn 30 ngày việc kéo dài hay việc ngắn Đọc phía trước ta thấy phải return (trả lại) merchandise (hàng hóa) họ Vậy rõ ràng hành động trả lại hàng hóa hành động ngắn Bạn đem hàng trả lại cho cửa hàng lần kéo dài suốt 30 ngày Hành động trả không diễn kéo dài ngày trả Trả hàng hành động ngắn, lần Cho nên dùng withinchứ không dùng for Câu 123 Có đáp án chữ khác nên cần coi nghĩa để biết chọn chữ Đầu tiên ta phải biết cấu trúc để biết ta chọn thành phần Ta thấy phía sau có chữ the cost, nghĩa phí Đây cụm danh từ Covers rõ ràng động từ Tức làm hành động cover phí Phía trước cụm danh từ: Cái cover chi phí Thì rõ ràng chỗ ta cần danh từ làm danh từ Ta coi thử chọn danh từ Rõ ràng làm hành động cover chi phí Thì bạn thấy chữ lạ Nếu không dựa vào chữ bạn nhìn phía trước Thì rõ ràng thứ mà liên quan đến membership Ta có member thành viên membership quyền thành viên, liên quan đến thành viên Nói chung Rõ ràng ta thấy đáp án câu (A) fee, nghĩa phí Khoản phí thành viên, tức khoản phí phải đóng bạn làm thành viên Chữ fee dùng để phí ví dụ phí khóa học phí xin giấy phép đỗ xe Thì bạn dùng chữ fee Trong đáp án có fare phí Nhưng phí phí dùng cho tàu xe, phương tiện Ví dụ taxi fare phí taxi Bạn hiểu giá vé Hay bus fare vé xe buýt Ta không dùng Câu 124 Rõ ràng The bắt đầu cụm danh từ: Cái gì Nên rõ ràng chọn danh từ điền vô Đáp án câu (C) intension (đuôi -sion) ... Đi thi TOEIC mà gặp trường hợp này, có the, đại đa số chọn so sánh Mặc dù làm không chắn Nhưng bạn yên tâm cách đề thi TOEIC 99% chỗ trống cần tính từ mà phía trước có the bạn chọn so sánh Câu. .. nghĩa câu Mỗi lần đầy đủ cần điền thêm chữ vô ta chọn trạng từ để mô tả nghĩa thêm cho câu Cụ thể mô tả thêm cho động từ kiểm tra Check thứ cách Cho nên chọn đáp án (B) frequently Câu 122 Câu sau... không với cụm danh từ When phải với câu Ví dụ: when she met him (khi cô gặp anh ấy) Nó với câu không với cụm danh từ Còn đáp án for within Hai đáp án bạn dịch Đều có nghĩa vòng Và rõ ràng hai chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 117 124 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 117 124 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 117 124

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay