Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 101 108

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 13/3/2016 | câu 101108 101 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ 102 Cụm từ take a train/bus/taxi… 103 Câu dạng động từ Chọn dạng động từ to be? 104 Dùng start soon hay start promptly? 105 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ 106 Dạng câu đại từ: vị trí chọn tính từ sở hữu 107 Câu từ loại dạng động từ Chọn danh từ hay động từ? Và chọn động từ chọn dạng nào? 108 Cách dùng tính từ disappointed Lời thoại video: Câu 101 Chúng ta thấy chỗ chọn loại từ gì? Thì rõ ràng a “một chỗ đó” Nên rõ ràng cần danh từ (một thứ đó) Đáp án câu (B) reservation có đuôi -tion đuôi danh từ Câu 102 Câu cần phải coi nghĩa để biết chọn động từ Vì động từ khác nên phải coi nghĩa Ở “cái người làm hành động với đó” Danh từ chữ train (với xe lửa) To nghĩa “đến chỗ đó…” Động từ tác động lên xe lửa “Ông làm xe lửa, đến chỗ đó.” Chúng ta có động từ took khứ take Đây động từ mà người ta chuyên dùng để nói phương tiện Ví dụ take a taxi, take the bus Đi phương tiện dùng chữ take Thì (A) took đáp án Took a train nghĩa “đã bắt xe lửa” Câu 103 Đây động từ to be dạng khác Chúng ta xét ngữ pháp để coi chọn động từ to be dạng Chúng ta thấy người ta nói “những thứ đó…” Động từ to be nghĩa (thì không đó) Vậy chọn chữ đây? Thì ta thấy có will be Will be sai bạn nói will be not Chữ not nằm sau động từ to be, mà phải nằm chữ will chữ be: will not be He will not be happy Chữ not phải nằm vầy Vì will trợ động từ (giống can/could/must) Còn belà động từ bình thường Còn not trạng từ Thì trạng từ phải nằm trợ động từ động từ bình thường không nằm phía sau Ví dụ nói: He can quickly eat this cake Anh nhanh chóng ăn bánh Đây trạng từ Nó phải nằm trợ động từ can động từ eat Chứ bạn nói He can eat quickly Not trạng từ nên phải nằm vào không nằm sau động từ to be Nên bạn nói will be not Đáp án (C) being sao? Being động từ to be dạng V-ing Các bạn ý động từ to be dạng V-ing đóng vai trò vị ngữ câu Ví dụ nói: He is happy Hoặc They are students He chủ ngữ, is happy vị ngữ câu (Anh vui) Động từ to be mà đóng vai trò vị ngữ phải is Hoặc Họ sinh viên They chủ ngữ, are students vị ngữ Động từ to be đóng vai trò vị ngữ câu phải are Hoặc phải chữ has been/were/was Tức đóng vai trò vị ngữ câu động từ to be phải chia hoàn thành, khứ đơn, đơn Chứ động từ to be dạng V-ing đâu có chia đâu Cho nên không đóng vai trò vị ngữ Ví dụ bạn không gặp trường hợp He being happy Mà câu động từ to be phải đóng vai trò vị ngữ Chủ ngữ đây: Copies of… plans (những copy đó) không Câu chưa có động từ đóng vai trò vị ngữ hết, động từ to be phải đóng vai trò vị ngữ chủ ngữ Bởi chọn being được, ta loại being Phải are/were/will be Vậy was sao? Rõ ràng was với are khác Are với chủ ngữ số nhiều Còn was phải với chủ ngữ số Nhìn vào rõ ràng ta thấy chủ ngữ số nhiều Những copy không Vị ngữ với chủ ngữ số nhiều nên wasđược (was với chủ ngữ số ít), ta loại Nên đáp án are Những copy không Câu 104 Ta có đáp án trạng từ khác Ta cần coi nghĩa để coi chọn trạng từ Ở ta nhìn thấy to start bắt đầu Ở sau vào sáng ngày thứ hai Cái trạng từ rõ ràng mô tả cho hành động bắt đầu Bắt đầu cách vào sáng Đáp án chữ promptly, đồng nghĩa với immediately Nghĩa cách Bắt đầu cách vào lúc sáng Bắt đầu liền vào lúc sáng không chậm trễ Vậy đáp án câu (B) Câu số bạn làm sai chọn đáp án (A) soon Ví dụ nói I will start soon Tôi bắt đầu sớm Tức không chần chừ Trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu Cái không cần với khoảng thời gian cụ thể mà cần diễn tả phút bắt đầu, khoảng thời gian ngắn bắt đầu không với thời gian vầy Ở với thời gian vào lúc sáng nên ta không dùng chữ sớm Đã sớm 9h hay 10h mà sớm Nếu bạn vẽ trục thời gian thời điểm tại: Bạn nói bắt đầu sớm nghĩa bạn làm vào khoảng này, tức thời gian gần tương lai đợi đến xa làm Tức thời gian gần tương lai không cần biết xác lúc Còn biết xác vào lúc 9h sáng bạn không dùng chữ sớm Cho nên không chọn đáp án soon Câu 105 Ta thấy cho đến rõ ràng chọn danh từ Đáp án câu (B) admission có đuôi -sion đuôi danh từ Câu 106 Ở đáp án liên quan đến chúng/họ Ta xét ngữ pháp để xem chọn Ở cho (for) công việc chỗ (vân vân…) Rõ ràng ta thấy cụm danh từ Vị trí chỗ trống đứng đầu cụm danh từ Bạn thấy vị trí chỗ trống mà đứng đầu cụm danh từ chọn tính từ sở hữu vô Chọn chữ their/his/her/my Những chữ mang nghĩa họ, tôi, anh ấy… Ở cho họ Ta chọn their điền vô Câu 107 Nhìn đáp án ta có đáp án (A) danh từ đuôi -tion Còn đáp án lại động từ dạng khác Đầu tiên coi có chọn danh từ không Phía trước chỗ trống thấy danh từ người (the manager) Rồi phía sau chỗ trống danh từ người (Mr Hong) Rõ ràng ta phải chọn động từ Những người họ làm hành động ông Hồng Chứ chọn thêm danh từ vô Không thể nói người này, đó, ông Hồng Như không nên không chọn danh từ Đáp án phải động từ Thì coi thử chọn động từ dạng Thì có đáp án (B) Đây rõ ràng động từ đơn có -s Nhưng bạn để ý đơn có -s phải với chủ ngữ số Trong phía trước chủ ngữ số nhiều nên với Muốn với chủ ngữ số nhiều phải bỏ -s Bạn nhớ nguyên tắc chủ ngữ có -s động từ -s Còn động từ có -s chủ ngữ -s Cho nên loại đáp án Còn đáp án (D) động từ dạng V-ing Như lúc nói động từ to be dạng V-ing làm vị ngữ câu Thì tương tự động từ dạng V-ing bình thường vầy đóng vai trò vị ngữ câu Bạn nói He eating the cake Đây vị ngữ Ví dụ bạn nói He eats the cake (vị ngữ đơn) hay He will eat the cake (vị ngữ tương lai đơn) He is eating the cake (vị ngữ tiếp diễn) Chứ động từ dạng V-ing đóng vai trò vị ngữ Mà câu có chủ ngữ (những người quản lý) làm ông Hồng cần động từ đóng vai trò vị ngữ Bạn chọn recommending Rõ ràng có đáp án câu (C) recommended Đây động từ khứ đơn (đã làm đó) Những người quản lý làm ông Hồng Câu 108 Chỉ việc nhìn thấy chữ that phía sau thấy đơn giản đáp án (A) disappointed, nghĩa bị thất vọng Nó với that That nghĩa Ý thất vọng Không thích bạn đọc nguyên câu Câu nói người nhân viên trung tâm thất vọng trung tâm nhận quỹ (less funding, fundingnghĩa quỹ) Họ nhận tiền rõ ràng họ thất vọng Những đáp án lại lạ, gặp thi TOEIC Các bạn không cần quan tâm ... không dùng chữ sớm Cho nên không chọn đáp án soon Câu 105 Ta thấy cho đến rõ ràng chọn danh từ Đáp án câu (B) admission có đuôi -sion đuôi danh từ Câu 106 Ở đáp án liên quan đến chúng/họ Ta xét... làm ông Hồng Câu 108 Chỉ việc nhìn thấy chữ that phía sau thấy đơn giản đáp án (A) disappointed, nghĩa bị thất vọng Nó với that That nghĩa Ý thất vọng Không thích bạn đọc nguyên câu Câu nói người... Ví dụ bạn không gặp trường hợp He being happy Mà câu động từ to be phải đóng vai trò vị ngữ Chủ ngữ đây: Copies of… plans (những copy đó) không Câu chưa có động từ đóng vai trò vị ngữ hết, động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 101 108 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 101 108 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1332016 câu 101 108

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay