Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 117 124

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 10/4/2016 | câu 117124 117 Dạng câu từ vựng: all employees, including the manager = tất nhân viên, bao gồm quản lý 118 Dạng câu từ vựng: has always lived in… = sống trong… 119 Dạng câu wh: vị trí chọn đại từ quan hệ who 120 Dạng câu từ vựng: has finally opened = cuối mở cửa 121 Dạng câu từ vựng: interact with others = tương tác với người khác 122 Dạng câu từ vựng: a younger audience = khán giả trẻ tuổi 123 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ – chọn V-ing đóng vai trò danh từ hay chọn danh từ thường? 124 Dạng câu từ loại: vị trí chọn động từ – xét chủ động hay bị động Lời thoại video: Câu 117 Chúng ta xét nghĩa câu hoàn thành câu dễ dàng: All employees in the accounting department of Polaui Travel, …… the manager, will be attending the training session tomorrow – “Tất nhân viên đó, …… người quản lý, làm đó” Ta thấy bốn đáp án có chữ including – “bao gồm” Rõ ràng thấy including hợp lý: Rõ ràng “Tất nhân viên… bao gồm quản lý làm đó” Nếu xét ngữ pháp: among – “giữa”, với danh từ số nhiều Ví dụ: the manager is among the employees who will… – “người quản lý người nhân viên mà làm đó…” Tức “người quản lý số người nhân viên này” Ở manager danh từ số nhiều nên loại nhanh đáp án (A) among Còn together muốn với cụm danh từ phía sau phải có giới từ with: together with sth – “cùng với đó” Sau chỗ trống giới từ with nên bạn loại together Because – “bởi vì”, với câu có chủ ngữ vị ngữ, không với cụm danh từ chữ manager trên, nên loại đáp án (D) because Chỉ có đáp án (B) including hợp lý nghĩa ngữ pháp Câu 118 Câu có bốn đáp án trạng từ đặc biệt: ever, quickly, yet, always nên cần phải xét nghĩa để chọn: Thomas Schilling has …… lived in the house – “Thomas Schilling sống nhà đó” Chỗ trống cần trạng từ để mô tả cho chữ lived: “đã sống nhà này” Rất nhiều bạn làm sai câu chọn nhầm chữ ever – “đã từng”: Thomas Schilling has ever lived in the house – “Ông sống nhà này” Ever có nghĩa “đã từng” dùng câu hỏi câu phủ định Mình tra nghĩa chữ ever từ điển cho bạn tham khảo: used in negative sentences and questions – “dùng câu phủ định câu hỏi” Ví dụ như: Have you ever been to Rome? – “Bạn đến thành phố Rome chưa?” Hoặc ví dụ Has he even lived in that house? – “Anh sống nhà chưa?” Đây câu khẳng định nên bạn không dùng ever Yet dùng câu hỏi câu phủ định Ví dụ như: He hasn’t lived here yet – “Anh chưa sống đây” Yet có nghĩa “vẫn chưa làm đó” nên hay với câu phủ định Chứ yetkhông với câu khẳng định câu Chúng ta không chọn đáp án yet Nên lại always rõ ràng nghĩa quickly không phù hợp Always có nghĩa “luôn luôn” Một số bạn không chọn đáp án always nghĩ chữ dùng đơn, always không thiết phải dùng Chúng ta tham khảo chữ always từ điển Đầu tiên always có nghĩa at all times – “tại lúc” always dùng đơn Ví dụ: She always arrives at 7.30 – “Cô luôn đến vào 7.30” Câu diễn tả thật nên đơn Nhưng always có nghĩa for a long time, – “trong thời gian dài”, since you can remember – “từ lúc bạn nhớ” Tức always diễn tả “sự việc diễn từ trước đến giờ”, “luôn diễn vậy”, “đã lâu rồi” Ví dụ: Pat has always loved gardening – “Ông Pat luôn thích việc làm vườn” Tức “trước đến ông ta thích việc làm vườn, thích thời gian lâu dài bây giờ” Always dùng hoàn thành để diễn tả hành động diễn từ lâu kéo dài Nên việc chọn chữ always vào chỗ trống hợp lý: Thomas Schilling has always lived in the house – “Ông sống nhà này” Nên đáp án always hợp lý Câu 119 Câu dễ Rất bạn làm sai câu Phía trước chỗ trống cụm danh từ employees, phía sau chỗ trống động từ are looking, rõ ràng chọn đáp án which, who, that… có nghĩa “mà” vào chỗ trống Đáp án (B) có who nên chọn who để điền vào chỗ trống: Golden World employees who are looking – “Những người nhân viên mà tìm kiếm đó…” Câu 120 Câu có bốn đáp án bốn trạng từ khác nhau: shortly, closely, finally, annually Rõ ràng cần phải xét nghĩa: After months of extensive renovations, the Lincoln Museum has …… reopened to residents – “Sau nhiều tháng đó, viện bảo tàng mở lại đó” Rõ ràng thấy đáp án hợp lý chữ finally – “cuối cùng” Tức “sau thời gian nhiều tháng, cuối viện bảo tàng mở trở lại cho người ta” Lần sau thi TOEIC, bạn gặp after phía trước, cho dù bạn không hiểu nghĩa bạn nên chọn finally phía sau Người ta hay dùng after finally với Ví dụ “Sau thời gian dài học tập, cuối anh tốt nghiệp” Hay “Sau thời gian đàm phán, cuối hợp đồng ký kết” Rất nhiều bạn làm sai câu chọn chữ annually – “hàng năm” Rõ ràng annually sai nghĩa: “Bảo tàng đóng cửa nhiều tháng rồi, cuối mở cửa lại” Hành động diễn lần thôi, diễn hàng năm Annually thường dùng với đơn Ví dụ: the exhibit opens annually – “Triển lãm mở hàng năm” Lúc dùng annually Chúng ta không dùng annually câu Câu 121 Bạn cần phải xét nghĩa câu này: to …… – “để làm đó” Nên chỗ trống động từ: to sth Phía sau chỗ trống with others Others đứng riêng có nghĩa “những thứ khác, người khác” Câu chọn đáp án nào? Face – “đối mặt”, nhiều bạn làm sai chọn đáp án này: face with others – “đối mặt với khác” Nhưng bạn sai rồi, face không với giới từ with, face liền với cụm danh từ Ví dụ: We must face these difficulties – “Chúng ta phải đối mặt với khó khăn này” Mặc dù dịch tiếng Việt “đối mặt với” tiếng Anh face không với with mà liền với cụm danh từ – face sth – “đối mặt với đó” Nên không chọn face Tuy nhiên, có trường hợp face với with, câu phải thể bị động: We are faced with difficulties – “Chúng ta bị đối mặt với khó khăn” Câu khó hiểu tiếng Việt cách dùng face tiếng Anh Đại khái bạn hiểu “sự khó khăn đối mặt với chúng ta” Trong trường hợp dùng face với with Mình tham khảo từ điển bạn thấy cách dùng face: face sb/sth difficult – “đối mặt với đó/ai khó khăn” Thứ face phải với sth, phải có danh từ phía sau Ví dụ: The company is facing a financial crisis – “Công ty phải đối mặt với khủng hoảng tài chính” Face liền với cụm danh từ phía sau with Nếu face với with câu phải thể bị động này: be faced with sth Chúng ta xét ví dụ: She’s faced with a difficult decision – “Cô bị đối mặt với định khó khăn”, nôm na “Quyết định khó khăn đối mặt với cô ấy” Nên điền đáp án face vào chỗ trống Face thể chủ động không với with, face với with câu phải thể bị động Familiarize chữ quan trọng thi TOEIC Đây động từ tính từ familiar – “quen thuộc” Các bạn nhớ family “gia đình” – người gia đình phải quen biết – nên ghi nhớ familiar “quen thuộc” Familiarize động từ, có nghĩa “làm cho quen” Chữ không liền với with Cách dùng familiarize yourself/myself/himself… + with sth – “làm cho mình/chính bạn/chính anh ta… trở nên quen thuộc với thứ đó”, tức “làm quen với thứ đó” Nhưng familiarize cần phải có yourself/myself/himself đến with dùng familiarize liền với with Nên không dùng familiarize câu Các bạn ráng ghi nhớ cách dùng familiarize bạn hay gặp thi TOEIC Vậy đáp án hai đáp án (C) (D) Interact có act “hành động”, phía trước có tiền tố inter- Ví dụ có internet – “mạng lưới liên kết với nhau”, international – “nhiều quốc gia liên kết với nhau”, “quốc tế” Nên chữ có tiền tố inter- có nghĩa “liên kết với nhau”, “hướng nhau” Rõ ràng interact – “hành động hướng nhau”, tức “tương tác” Chữ với with: interact with sb/sth nghĩa “tương tác với đó/cái đó” Đáp án câu (C) interact: interact with others effectively – “tương tác với người khác cách hiệu quả” Câu 122 Chúng ta cần phải xét nghĩa câu Nghĩa câu đơn giản: to a younger ……– “đối với có tính chất trẻ hơn” Trong bốn đáp án có đáp án (B) audience – “khán giả” “trẻ hơn”: a younger audience – “một khán giả trẻ hơn” Những đáp án “trẻ hơn” Collection “bộ sưu tập” hay “sự thu thập” có tính chất “già” hay “trẻ”, danh từ preference bắt nguồn từ chữ prefer – “ưa thích”, có nghĩa “sự ưa thích” hay “sự ưa chuộng” nên “trẻ hơn” Chúng ta không chọn đáp án (A) collection, (C) preferencevà (D) concentration Câu 123 Câu có bốn đáp án bốn loại từ khác nhau: to delay, delayed, delaying, delays Đầu tiên, thấy trước chỗ trống động từ to cause – “để cause” Sau động từ trạng từ để mô tả cho động từ –cause “một cách đó” bốn đáp án trạng từ Vậy chỗ trống danh từ sau động từ trạng từ danh từ: cause …… in the deliveries of supplies – cause “cái đó” Chúng ta cần điền danh từ vào chỗ trống nên loại đáp án (B), động từ dạng V-ed không đóng vai trò làm danh từ Một động từ dạng to-V đóng vai trò làm danh từ nên không chọn đáp án (A) to delay Động từ V-ing đóng vai trò làm danh từ nên nhiều bạn sai chọn đáp án (C) delaying Đúng V-ing đóng vai trò làm danh từ, cách dùng V-ing đóng vai trò làm danh từ nói đến trước Ví dụ như: You invite my friends – “Bạn mời bạn tôi” Thank you for inviting my friends – “Cám ơn bạn cho việc mời tôi”, inviting động từ inviteở dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ nên phải với danh từ người giống động từ inviteở Tóm lại, lần sau bạn muốn dùng động từ dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ: động từ thường dùng động từ dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ phải dùng y Invite cần có danh từ phía sau – “mời ai” inviting – “việc mời ai” Vì chất inviting động từ nên phải dùng giống động từ thường invite Nên bạn không chọn delaying câu Nếu bạn muốn dùng delaying đóng vai trò làm danh từ vừa nói, bạn phải dùng y động từ thường delay Chúng ta tham khảo thêm từ điển để biết cách dùng delay Ví dụ: Don’t delay! – “Đừng có trì hoãn” Hay ví dụ nói You shouldn’t delay – “Bạn không nên trì hoãn” Phía sau delay hết Thứ hai bạn thấy delay với sth – “danh từ” phía sau Ví dụ nói They delayed the meeting – “Họ trì hoãn họp” Cách dùng delay danh từ delaying đóng vai trò làm danh từ phải dùng tương tự Ví dụ: He was blamed for delaying the meeting – “Anh bị trích cho việc trì hoãn họp” Ở delay với cụm danh từ the meeting phía sau – “trì hoãn họp” delaying dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ có cụm danh từ the meeting phía sau – “việc trì hoãn họp” Còn không từ đứng phía sau delaying: He was blamed for delaying – “Anh bị trích cho việc trì hoãn” tương tự với trường hợp You shouldn’t delay Bạn thấy phía sau chỗ trống giới từ in mà cách dùng động từ delay không với in Chúng ta nói delay in sth Nên delaying dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ dùng delaying in sth Nên bạn chọn delaying vào chỗ trống mà bạn phải chọn đáp án khác Ở lại đáp án (D) delays, nhìn giống động từ thêm đuôi -s Nhưng có nhiều chữ vừa động từ vừa danh từ, ví dụ use vừa “sử dụng” vừa “việc sử dụng”, increase vừa “tăng” vừa “sự gia tăng” Vì bạn loại trừ đáp án khác nên đáp án (D) delays hợp lý Delay vừa động từ vừa danh từ Chúng ta tham khảo từ điển để xác nhận: delay vừa động từ “trì hoãn”, vừa danh từ “sự trì hoãn” nên delays đáp án Chúng ta chọn danh từ vào chỗ trống nên đáp án câu (D) delays Câu 124 Đối với câu này, trước chỗ trống động từ to be, nên chọn động từ dạng V-ing V-ed vào chỗ trống Sau động từ to be tính từ đáp án chữ có đuôi tính từ Nên chọn động từ dạng V-ing động từ dạng V-ed …is + V-ing – cấu trúc tiếp diễn: is dedicating – “đang dedicate” …is + V-ed – cấu trúc thể bị động: is dedicated – “được/bị dedicate” Cơ hai đáp án (B) (C) khác nhau: (B) dedicating thể chủ động (C) dedicated thể bị động Ban xét nguyên tắc: Nếu muốn dùng chủ động, thường phải có cụm danh từ phía sau Ví dụ như: “Tôi đá vườn” Câu nghĩa: “đá vườn” Người ta đọc không hiểu câu Nên bạn cần phải có danh từ sau chữ “đá”: “Tôi đá cục đá vườn” – cần có cụm danh từ “cục đá” Đại đa số câu chủ động thường có cấu trúc này: “làm hành động với phía sau” Chúng ta thấy phía sau chỗ trống cụm danh từ mà giới từ to: to providing accurate weather predictions – “đối với việc cung cấp đó” Nên bạn đừng chọn thể chủ động, mà chọn thể bị động Nếu bạn không hiểu nghĩa bạn làm Nếu bạn hiểu nghĩa không cần phải xét thể chủ động hay thể bị động Chúng ta có chữ dedicate chữ quan trọng thi TOEIC Nó với giới từ to: dedicated to sth – “tận tâm việc đó” Nếu bạn muốn làm nhanh bạn ghi nhớ cấu trúc The team of weather forecasters led by Erin Renski is dedicated to providing accurate weather predictions – “Đội tận tâm việc cung cấp đó” Đáp án câu (C) dedicated ... Ever có nghĩa “đã từng” dùng câu hỏi câu phủ định Mình tra nghĩa chữ ever từ điển cho bạn tham khảo: used in negative sentences and questions – “dùng câu phủ định câu hỏi” Ví dụ như: Have you... chưa?” Đây câu khẳng định nên bạn không dùng ever Yet dùng câu hỏi câu phủ định Ví dụ như: He hasn’t lived here yet – “Anh chưa sống đây” Yet có nghĩa “vẫn chưa làm đó” nên hay với câu phủ định... annually câu Câu 121 Bạn cần phải xét nghĩa câu này: to …… – “để làm đó” Nên chỗ trống động từ: to sth Phía sau chỗ trống with others Others đứng riêng có nghĩa “những thứ khác, người khác” Câu chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 117 124 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 117 124 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 117 124

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay