Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 101 108

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:35

Giải đề thi TOEIC thật ngày 10/4/2016 | câu 101108 101 either… or… 102 Dạng câu đại từ tính từ sở hữu: vị trí chọn đại từ phản thân – by themselves 103 Dạng câu từ loại: vị trí chọn danh từ 104 Dạng câu tạp nham: over vs within vs still vs along 105 Dạng câu từ loại: vị trí chọn động từ hay danh từ, chọn động từ dạng gì? 106 Dạng câu từ loại: vị trí chọn tính từ 107 Dạng câu từ vựng: sign the agreement = ký kết hợp đồng 108 Dạng câu từ vựng: less than the previous plant did = so với nhà máy trước làm Lời thoại video: Câu 101 Mỗi lần thi TOEIC, bạn thấy chữ or phía sau bạn chọn either phía trước, đơn giản: either … or … nghĩa “hoặc kia” Chúng ta điền either vào chỗ trống thử dịch nghĩa câu (mặc dù thi TOEIC không cần làm): Our customers can choose —— standard shipping or if they order qualifies, express shipping – “Người ta chọn việc giao hàng tiêu chuẩn gì đó, việc giao hàng tốc hành” Tức chọn “hoặc việc giao hàng chuẩn việc giao hàng tốc hành” Câu 102 Câu đơn giản: Mỗi lần thi TOEIC bạn thấy chữ by bạn chọn chữ: themselves, yourself, himself, herself… Đáp án (D) by themselves – “bởi họ” Chính xác có nghĩa “tự họ làm đó” Chúng ta thử dịch nghĩa câu này: Travellers should complete their visa application by themselves – “Hành khách nên tự hoàn thành đơn xin visa họ” Câu 103 Câu đơn giản Đầu tiên phía trước có động từ show nghĩa “cho thấy”: show —— “cho thấy đó” – chữ quan trọng Rõ ràng chỗ trống sau chữ show phải danh từ: Please show—— for fellow passengers – “Vui lòng cho thấy dành cho phía sau” Rõ ràng chọn danh từ vào chỗ trống Đáp án câu (B) consideration có đuôi -ion danh từ Câu 104 Câu đơn giản Mỗi lần bạn thấy phía sau chỗ trống “số lượng/con số” bạn chọn over Bạn khó sai Over với số có nghĩa “hơn đó” Ở over 15 years – “hơn 15 năm” Câu có nghĩa là: For over 15 years – “Trong vòng 15 năm” Một số bạn làm sai câu bạn chọn within Nhưng within lại không đúng: within 15 years – “trong vòng 15 năm” Within giới từ, vừa có for lại vừa có within Câu có hai giới từ có nghĩa “trong vòng” Câu có hai giới từ, for within chung với Along giới từ Nên phía trước có giới từ for dùng thêm giới từ along Hơn nghĩa along không phù hợp: along – “dọc theo”, ví dụ along the street – “dọc theo đường” Along không liên quan đến câu Câu 105 Đầu tiên trước chỗ trống chữ to Sau to chọn loại từ bạn ý To có hai nghĩa chẳng hạn nói: I have a plan to retire – “Tôi có kế hoạch để hưu” To có nghĩa “để” (chỉ mục đích) phía sau động từ nguyên mẫu I will go to school – “Tôi đến trường” To lại có nghĩa “đến”, “đối với” phía sau danh từ Đây hai trường hợp to Ở đây, bạn hoàn toàn nghĩa, chỗ trống vừa danh từ, vừa động từ nguyên mẫu Nhưng thi TOEIC, bạn gặp trường hợp động từ nguyên mẫu nhiều: Nếu có to …… 90% chỗ trống động từ nguyên mẫu Nên thi TOEIC bạn gặp to bạn chọn động từ nguyên mẫu vào phía sau Câu (A) respond thêm -ed, câu (C) respond thêm -ing Nên chọn đáp án (D) respond – động từ dạng nguyên mẫu Một số bạn làm sai câu chọn đáp án (B) response danh từ động từ respond – “sự phản hồi” Như nói, chỗ trống danh từ gặp Hơn bạn chọn danh từ response thường phải có chữ the/a phía trước, ví dụ to the response – “đối với phản hồi” Chúng ta khó chọn danh từ vào chỗ trống Chúng ta chọn respond động từ dạng nguyên mẫu Nếu không bạn làm cho nhanh Bạn cần biết nghĩa chữ quan trọng effort: makes every effort – “làm nỗ lực” Cách dùng effort sau: make an effort to sth – “có nỗ lực nhằm làm đó” Rõ ràng chỗ trống bạn chọn động từ dạng to-V – to sth Đáp án câu (D) respond Câu 106 Đầu tiên thấy trước chỗ trống có chữ a A chữ bắt đầu cụm danh từ: a …… description of the methods used – “một liên quan đến sử dụng” Chúng ta thấy a …… description cụm danh từ – “một đó” Trong danh từ description: a …… description – “một description đó” Rõ ràng cần tính từ vào chỗ trống để hỗ trợ cho description – “một description có tính chất đó” Lúc bạn chọn tính từ đứng trước danh từ Trong bốn đáp án: length, lengthily, lengthy lengthenthì đáp án tính từ? Nếu bạn thấy đuôi tính từ -ive, -ful, -able… bạn làm nhanh Nhưng đuôi mà có đuôi lạ đơn giản bạn nhìn vào trạng từ Chúng ta có tính từ beautiful – thêm đuôi -ly thành trạng từ beautifully Rõ ràng bạn muốn biết chữ tính từ bạn nhìn vào trạng từ, bỏ –ly trở thành tính từ Thứ hai, tính từ kết thúc -y, thay y thành -i thêm -ly chuyển thành trạng từ, ví dụ easy easily Rõ ràng đáp án (B) lengthily trạng từ ta có đáp án (C) lengthy tính từ Tính từ lengthy trạng từ lengthily Từ ta suy (C) lengthy tính từ Ta chọn đáp án (C) lengthy vào chỗ trống: a lengthy description – “một description có tính chất length” Câu 107 Chúng ta cần hiểu nghĩa câu thấy câu dễ Chúng ta cần động từ vào chỗ trống: to …… “để làm đó” Agreement nghĩa “sự đồng ý”, “sự thỏa thuận” Nhưng thi TOEIC bạn thường dịch the agreement “hợp đồng” Agreement “sự thỏa thuận” “hợp đồng”: to …… the agreement – “làm với hợp đồng” Rõ ràng đáp án câu (B) sign: sign the agreement – “ký kết hợp đồng” Câu 108 Chúng ta cần xét nghĩa câu Chúng ta thấy bốn đáp án: multiple, immediate, considerable, previous có chữ previous quen thuộc Previous có nghĩa “trước đây” Ví dụ nói my previous company – “công ty trước tôi” Chúng ta xét chỗ trống có chọn chữ previous không? Câu nói the —— plant – “plant có tính chất đó” Chúng ta cần tính từ để mô tả cho plant Nếu bạn chữ plant bạn xét nguyên câu để đoán plant gì: The new plant, which will be become functional next month is expected to use 20% less power to operate than the …… plant did – “Cái plant mà trở nên vào tháng trông đợi sử dụng 20% power để làm so với plantgì làm” Ở không cần hiểu nghĩa chữ plant Rõ ràng câu nói “Cái plant làm 20% so với plant cũ” Chúng ta thấy đáp án (D) previous hợp lý: the previous plant – “cái plant trước đây” “cái plant cũ” Tức “Cái plant 20% so với plant trước đây” Chữ plant có nghĩa “nhà máy” Bạn nên biết chữ – chữ quan trọng: The new plant is expected to use 20% less power to operate than the previous plant did – “Nhà máy trông đợi sử dụng 20% lượng để vận hành so với nhà máy trước đây” Những đáp án khác quan trọng không phù hợp: immediate – “lập tức” Ví dụ nói an immediate end – “một kết thúc lập tức” Ở không dùng immediate plant – “một nhà máy lập tức” Considerable có động từ consider mà bạn thường dịch “xem xét” Nhưng bạn ý considerable consider gắn thêm đuôi -able có nghĩa “có thể/đáng xem xét”, “đáng kể” Chữ considerable quan trọng thi TOEIC có nghĩa “đáng kể” Considerable hay mô tả cho “việc tăng hay giảm” considerable increases – “những gia tăng đáng kể” Ở không dùng considerable plant – “nhà máy đáng kể” ... “hơn 15 năm” Câu có nghĩa là: For over 15 years – “Trong vòng 15 năm” Một số bạn làm sai câu bạn chọn within Nhưng within lại không đúng: within 15 years – “trong vòng 15 năm” Within giới từ,... nguyên mẫu Nhưng thi TOEIC, bạn gặp trường hợp động từ nguyên mẫu nhiều: Nếu có to …… 90% chỗ trống động từ nguyên mẫu Nên thi TOEIC bạn gặp to bạn chọn động từ nguyên mẫu vào phía sau Câu (A) respond... tính chất length” Câu 107 Chúng ta cần hiểu nghĩa câu thấy câu dễ Chúng ta cần động từ vào chỗ trống: to …… “để làm đó” Agreement nghĩa “sự đồng ý”, “sự thỏa thuận” Nhưng thi TOEIC bạn thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 101 108 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 101 108 , Giải đề thi TOEIC thật ngày 1042016 câu 101 108

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay