Cách làm bài thi TOEIC bài 12 vị trí trước danh từ chính

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:05

Bài 12: vị trí trước danh từ Trong hướng dẫn cách chọn đáp án chỗ trống nằm trước danh từ cụm danh từ Trong trước có nói với bạn lần thấy cụm danh từ chỗ trống nằm cuối cụm danh từ chỗ phải danh từ cụm Sau bạn nhìn đáp án, đáp án danh từ chọn Nếu bạn gặp trường hợp sau sao? Đó cụm danh từ danh từ cuối cụm có rồi, chỗ trống cần điền nằm trước danh từ cần chọn loại từ điền vào? dụ câu sau: Phía trước có an nghĩa một, phía sau có of nghĩa liên quan đến Vậy chỗ liên quan đến (vân vân…) Bạn thấy rõ ràng cụm danh từ, evaluationđứng cuối cụm danh từ danh từ Còn chỗ trống đứng trước danh từ loại từ gì? Như có nói Cấu trúc chủ ngữ (nếu chưa coi bạn nên mở lại xem) Trong cụm danh từ, trước danh từ tính từ mô tả cho nó, danh từ mô tả cho Lấy dụ sau đây: A big market (một chợ lớn) Thì market danh từ Big tính từ mô tả cho danh từ A food market (một chợ thực phẩm) Food (thực phẩm) danh từ mô tả cho danh từ market Vậy thi TOEIC chọn nào? Thì theo thống kê 81 đề thi, đếm tất câu có chỗ trống vị trí trước danh từ đến 95% chỗ tính từ, danh từ chiếm 5% Vậy chủ yếu nói trường hợp Adj + N Còn N + N trường hợp đặc biệt mà nói sau nên tạm thời quên Bạn nhớ trước danh từ thi TOEIC chọn tính từ điền vào Nếu thấy cụm danh từ câu này: Danh từ nằm cuối cụm, chỗ trống trước danh từ chọn đáp án tính từ Quay lại câu lúc nãy, cụm danh từ Evaluation danh từ chỗ trống phải chọn tính từ điền vô để mô tả cho (một có tính chất đó) Nên đáp án câu (C) extensive có đuôi -ive (là tính từ) Còn chữ tính từ Để nói cho bạn đáp án có đuôi tính từ: Bạn ý động từ dạng V-ing V-ed đóng vai trò tính từ (những trường hợp gặp nhiều) Những đuôi -al dụ chữ international (quốc tế) Hay đuôi -ive có expensive (đắt tiền) Đuôi able có comfortable (thoải mái) Đuôi -ic economic (có tính kinh tế) Đuôi -ant/ -ent có important (quan trọng) Đuôi -ous famous (nổi tiếng) ... lúc nãy, cụm danh từ Evaluation danh từ chỗ trống phải chọn tính từ điền vô để mô tả cho (một có tính chất đó) Nên đáp án câu (C) extensive có đuôi -ive (là tính từ) Còn chữ tính từ Để nói cho... -ive (là tính từ) Còn chữ tính từ Để nói cho bạn đáp án có đuôi tính từ: Bạn ý động từ dạng V-ing V-ed đóng vai trò tính từ (những trường hợp gặp nhiều) Những đuôi -al ví dụ chữ international
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 12 vị trí trước danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 12 vị trí trước danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 12 vị trí trước danh từ chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay