Cách làm bài thi TOEIC bài 9 v ing hiếm khi làm danh từ chính

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 9: V-ing làm danh từ Cách làm thấy chỗ trống chọn danh từ đáp án có V-ing Khi chọn danh từ thường? Khi chọn V-ing? Trong trước, hướng dẫn cách làm ta biết chỗ trống cần danh từ chính, đáp án có đến hai danh từ Mình nói đến việc phải phân biệt danh từ người danh từ vật Mình nói đến việc phân loại danh từ số nhiều danh từ số Thì hôm nói qua loại khác nữa, phân biệt danh từ thường danh từ V-ing, V-ing đóng vai trò danh từ Gặp trường hợp làm nào? Trong nói cho bạn biết cách làm đáp án có V-ing Ví dụ câu sau: Câu ta thấy phía trước có động từ have expressed (đã làm đó) chia hoàn thành Phía sau có chữ to nghĩa đến/đối với Vậy cấu trúc làm với gì Thì chỗ trống phải danh từ Đáp án có (D) opposition, đuôi -tion đuôi danh từ bình thường; có (B) opposing động từ dạng V-ing đóng vai trò danh từ Như câu nữa: Phía trước có chữ a (là một), phía sau động từ dạng -ed (caused) Ta có làm Chỗ trống cuối cụm danh từ danh từ Thì đáp án có câu (C) cancellationlà danh từ bình thường (A) canceling động từ dạng V-ing, đóng vai trò danh từ Những trường hợp xử lí nào? Đầu tiên phải cho bạn số ví dụ: The development việc phát triển, danh từ, new methods phương pháp Đây việc phát triển phương pháp Dưới the developing dùng V-ing, đóng vai trò danh từ Câu hỏi đặt có người ta nói không? V-ing đóng vai trò danh từ cụm danh từ không? Thì câu trả lời có Người ta dùng development có dùng developing Nhưng cách dùng development chiếm đại đa số thường người ta dùng cách Còn developing dùng có dùng Thường V-ing đóng vai trò danh từ dùng này: They talked about developing new methods (Họ nói việc phát triển phương pháp mới.) Developing new methods is important (Việc phát triển phương pháp quan trọng) Bạn thấy V-ing mà đóng vai trò danh từ, thứ thường the/a/an phía trước, thứ hai thường liền với cụm danh từ phía sau không tách giới từ Nói tóm lại thường vậy, đứng vị trí danh từ cụm danh từ V-ing làm danh từ cụm danh từ Ví dụ hai câu lúc bạn gặp thi TOEIC: Bạn đừng chọn V-ing để điền vào chỗ trống mà chọn danh từ thường (danh từ đuôi -tion) Hay có đáp án đuôi -ment/ -ance/ -or/ -er/ -ty bạn chọn vào, đừng chọn danh từ V-ing Bạn để ý nói V-ing làm danh từ cụm danh từ, không Tức có trường hợp làm Câu hỏi đặt chọn V-ing làm danh từ chính? Ví dụ câu sau, câu lấy đề thi TOEIC: Phía trước có the, bắt đầu cụm danh từ Phía sau có will (sẽ làm đó) Vậy đoạn nghĩa có tính chất làm Rõ ràng chỗ trống danh từ Có đáp án (B) builder danh từ người Đáp án (D) building động từ dạng V-ing Thì đáp án lại đáp án (D), V-ing danh từ thường Vì câu V-ingđúng nghĩa Chúng ta có chữ build nghĩa xây dựng, builder người xây dựng, building nghĩa nhà Chữ construction có nghĩa việc xây dựng Vậy đây, câu có nghĩa việc xây dựng nhà bắt đầu Cho nên bạn thấy chữ building hợp nghĩa đây, builder(người xây dựng) không Trong thi TOEIC có câu Những câu bạn cần biết nghĩa làm gặp Bởi chất đề thi TOEIC câu từ loại Người ta dùng để kiểm tra ngữ pháp Nếu V-ingcó thể danh từ đúng, dựa vào ngữ pháp bạn phân biệt Nó đòi hỏi bạn phải xét nghĩa câu phải biết nghĩa chúng Như thành câu từ vựng câu ngữ pháp Nên tuyệt đại đa số câu ngữ pháp từ loại cho đáp án V-ing mà nghĩa Thường đáp án danh từ Để bạn yên tâm, đưa dẫn chứng số liệu sau Mình thống kê cụ thể 81 đề TOEIC, bao gồm đề mô đề thi thật đề thi thật cũ Kiếm hết tất câu mà chỗ trống danh từ đáp án có V-ing tổng cộng 123 câu Trong 123 câu đếm có 6%, xác 5.6% chọn V-ing Còn lại 94% không chọn V-ing Nên bạn yên tâm V-ing đứng vị trí danh từ Nói tóm lại thi TOEIC mà gặp cụm danh từ này, biết chỗ trống cần danh từ đừng chọn V-ing mà chọn danh từ bình thường Trong thi TOEIC bạn gặp câu sau: Phía trước có the cụm danh từ Phía sau có on, nghĩa Vậy ở Trong chỗ trống phải danh từ Ta thấy đáp án (C) effected động từ dạng -ed, động từ dạng -ed không làm danh từ Đáp án (D) effective đuôi tính từ -ive, danh từ nên không chọn Còn lại hai đáp án (A) (B) đa số bạn thấy đáp án (A) giống động từ nguyên mẫu, (B) động từ dạng V-ing, (C) động từ dạng -ed Thì suy (A) động từ dạng nguyên mẫu, (B) động từ dạng V-ing đóng vai trò danh từ Nên nhiều bạn sai dạng câu chọn động từ dạng V-ing vào Bạn nhớ lại nguyên tắc Ving làm danh từ cụm danh từ Nên dứt khoác đừng chọn V-ing nghĩa Vậy chọn đáp án nào? Chúng ta có đáp án (A) nhìn giống động từ Nhưng bạn phải biết tiếng Anh nhiều chữ vừa động từ vừa danh từ, đặc biệt chữ ngắn Mình ví dụ câu để bạn thấy Chúng ta có chữ ship: động từ giao hàng danh từ nghĩa tàu thuyền Hoặc chữ impact: danh từ tác động, động từ tác động hay ảnh hưởng đến Chữ vừa danh từ vừa động từ Hoặc chữ price: danh từ giá cả, động từ, nghĩa định giá Cho nên câu này, bạn loại hết đáp án rồi, nên đáp án (A) nhìn giống động từ bạn phải hiểu đóng vai trò danh từdanh từ giống danh từ có đuôi -tion/ -ment/ -ty Chữ effect thuộc nhóm danh từ thường luôn, nên nằm vị trí Chứ Ving không Tóm lại bạn gặp câu mà chỗ trống cần chọn danh từ chính, bạn thấy đáp án có V-ing, đáp án giống động từ không chọn V-ing mà ưu tiên chọn động từ vào Mình tóm lại điều nói Khi làm thi TOEIC gặp câu từ loại, bạn biết chỗ trống cần danh từ mà bạn nghĩa, biết ngữ pháp không chọn V-ing mà chọn đáp án khác điền vào ... chọn vào, đừng chọn danh từ V-ing Bạn để ý nói V-ing làm danh từ cụm danh từ, không Tức có trường hợp làm Câu hỏi đặt chọn V-ing làm danh từ chính? Ví dụ câu sau, câu lấy đề thi TOEIC: Phía trước... trí danh từ Nói tóm lại thi TOEIC mà gặp cụm danh từ này, biết chỗ trống cần danh từ đừng chọn V-ing mà chọn danh từ bình thường Trong thi TOEIC bạn gặp câu sau: Phía trước có the cụm danh từ. .. chọn danh từ chính, bạn thấy đáp án có V-ing, đáp án giống động từ không chọn V-ing mà ưu tiên chọn động từ vào Mình tóm lại điều nói Khi làm thi TOEIC gặp câu từ loại, bạn biết chỗ trống cần danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 9 v ing hiếm khi làm danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 9 v ing hiếm khi làm danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 9 v ing hiếm khi làm danh từ chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay