Cách làm bài thi TOEIC bài 34 tránh nhầm lẫn adv với n – p3 nhìn đuôi danh từ

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 34: tránh nhầm lẫn Adv với N P3: nhìn đuôi danh từ Có thêm cách giúp tránh nhầm trạng từ với danh từ thi TOEIC? Mời bạn xem nhé! Trong trước có nói với bạn gặp vị trí chỗ trống nằm phía cuối cụm danh từ ta dễ nhầm lẫn trạng từ với danh từ Mình nói có ba cách để phân biệt là: Xét nghĩa Dùng xác suất Dựa vào số dấu hiệu Xét nghĩa nói sau Dùng xác suất hiển nhiên, để nói ta phân vân ưu tiên chọn trạng từ xác suất cao Còn dựa vào dấu hiệu trước có nói dấu hiệu chữ có –s Nếu thấy cụm danh từ, phía sau chữ có –s cụm danh từ kết thúc phía sau bạn chọn trạng từ Trong nói hai dấu hiệu khác tương tự Thứ đuôi danh từ quen thuộc Nếu nghĩa, mà bạn thấy trước chỗ trống chữ có đuôi danh từ quen thuộc Thì khả cao cụm danh từ kết thúc chữ Vậy đến cụm danh từ hoàn chỉnh nên bạn chọn trạng từ vào chỗ trống, không chọn danh từ Chúng ta làm vài ví dụ Ví dụ câu Phía trước động từ reported to “làm đến…” Phía sau the bắt đầu cụm danh từ Ở nói có hai trường hợp Nếu cụm danh từ kết thúc chữ administrator câu đầy đủ hết Lúc ta chọn trạng từ vào chỗ trống Lúc chọn câu (D) Nhưng lỡ cụm danh từ không tới mà tới chỗ trống Lúc nguyên chỗ cụm danh từ Nên chỗ trống danh từ danh từ cho cụm danh từ Lúc đáp án câu (B) Nó có đuôi -ness đuôi danh từ Nhưng mà bạn nhìn vào dấu hiệu sau Bạn thấy chữ administrator có đuôi or đuôi danh từ người rất cụm danh từ kết thúc chữ này, không tới chỗ trống Cho nên bạn không chọn danh từ mà chọn trạng từ vào Một ví dụ khác Please contact “Vui lòng làm đó” Vậy chữ contact động từ The bắt đầu cụm danh từ Thì bạn đọc đến chữ authority, thấy chữ có đuôi –ity đuôi danh từ phổ biến, cụm danh từ kết thúc chữ The transit authority cụm danh từ hoàn chỉnh Lúc chỗ trống bạn chọn trạng từ vào Đáp án câu (A) “Làm với cách đó” Bạn ý có số câu Ví dụ câu sau Do not meet “Không làm đó” Chữ meet động từ Phía sau the, bắt đầu cụm danh từ Ở có hai trường hợp Thứ cụm danh từ tới chữ quality chọn trạng từ vào chỗ trống Thứ hai cụm danh từ tới chỗ trống chọn danh từ vào chỗ trống Nhưng bạn thấy đáp án trạng từ, có danh từ nên buộc phải hiểu trường hợp cụm danh từ tới chỗ trống Lúc chỗ trống phải chọn danh từ làm danh từ Chúng ta phải hiểu để chọn đáp án (B) vào Nó có đuôi –ment đuôi danh từ Có trường hợp Không giống lúc nói Chữ quality có đuôi –ity đuôi danh từ cụm danh từ không kết thúc chữ quality mà tới chỗ trống Nguyên chỗ the quality ——- cụm danh từ Danh từ nằm chỗ trống Còn chữ quality danh từ mô tả cho danh từ phía sau Điều hợp lí Nhưng mà bạn ý câu đáp án lại trạng từ nên bạn không cần phải phân vân Rõ ràng chắn bạn phải chọn danh từ trạng từ chọn Như câu trước ta chọn trạng từ câu trạng từ chọn Lí đáp án trạng từ nghĩa ý đồ người đề Giả dụ câu mà có thêm đáp án trạng từ Bạn thấy câu vừa đáp án trạng từ mà đáp án lại danh từ khó làm Đây câu từ loại Ý đồ người đề muốn kiểm tra ngữ pháp bạn Mà bạn dựa vào ngữ pháp bạn thấy chữ quality đuôi danh từ the quality cụm danh từ hoàn chỉnh Đáp án trạng từ Với lại nói trạng từ đến 85% Nên người ta bắt bạn dựa vào ngữ pháp rõ ràng bạn ưu tiên chọn trạng từ Vậy mà người ta lại cho đáp án (B) đáp án Vậy khó dựa vào ngữ pháp làm câu Cho nên ý người đề đáp án danh từ họ không để đáp án trạng từ cho bạn khỏi phải phân vân Chứ có đáp án trạng từlàm Cho nên câu người ta không để đáp án trạng từ vào cho bạn chọn danh từ Còn câu mà có đáp án trạng từ lúc chữ trước chỗ trống đuôi danh từ đuôi danh từ bạn phải hiểu “À! Chắc danh từ kết thúc trước chỗ trống” chọn trạng từ vào không chọn danh từ Một dấu hiệu khác bạn nhìn thấy chữ danh từ riêng Bạn đọc mà thấy chữ viết hoa tên đó, cụm danh từ hoàn chỉnh cụm danh từ không đến chỗ trống Cho nên bạn không chọn danh từ chỗ trống Cụm danh từ tới hết tên Nó cụm danh từ hoàn chỉnh Lúc bạn chọn trạng từ vào Ví dụ câu Zogu Industries tên Đây tên công ty Chữ Industries nghĩa “công nghiệp” Đây tên công ty làm công nghiệp Không bạn cần biết tên rồi, không cần biết tên công ty “Cái thứ có tên làm với đó” Vậy câu đầy đủ hết Nên rõ ràng chỗ trống ta chọn trạng từ vào “Cái thứ có tên làm với thứ cách đó” Chọn trạng từ Hay ví dụ câu Ở phía trước tên “Người có tên làm đó” Câu đầy đủ hết nên rõ ràng chọn trạng từ vào chỗ trống “Người làm việc cách đó” Đáp án câu (B) không chọn danh từ vào chỗ trống ... Lúc nguy n chỗ cụm danh từ N n chỗ trống danh từ danh từ cho cụm danh từ Lúc đáp n câu (B) N có đuôi -ness đuôi danh từ Nhưng mà b n nh n vào dấu hiệu sau B n thấy chữ administrator có đuôi –. .. lí Nhưng mà b n ý câu đáp n lại trạng từ n n b n không c n phải ph n v n Rõ ràng ch n b n phải ch n danh từ trạng từ ch n Như câu trước ta ch n trạng từ câu trạng từ ch n Lí đáp n trạng từ nghĩa... trống” ch n trạng từ vào không ch n danh từ Một dấu hiệu khác b n nh n thấy chữ danh từ riêng B n đọc mà thấy chữ viết hoa – t n đó, cụm danh từ ho n chỉnh cụm danh từ không đ n chỗ trống Cho n n
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 34 tránh nhầm lẫn adv với n – p3 nhìn đuôi danh từ , Cách làm bài thi TOEIC bài 34 tránh nhầm lẫn adv với n – p3 nhìn đuôi danh từ , Cách làm bài thi TOEIC bài 34 tránh nhầm lẫn adv với n – p3 nhìn đuôi danh từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay