Cách làm bài thi TOEIC bài 33 tránh nhầm lẫn adv với n – p2 nhìn danh từ số nhiều

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 33: tránh nhầm lẫn Adv với N P2: nhìn danh từ số nhiều Thêm trường hợp dễ nhầm lẫn TOEIC: chỗ trống phía cuối cụm danh từ Các bạn xem Bài để biết mà tránh Trong thi TOEIC có dạng dễ gây nhầm lẫn Trong nói trạng từ có nói với bạn bạn thấy động từ đến cụm danh từ hoàn chỉnh chỗ trống phía sau ta chọn trạng từ vào Nhưng có nhiều trường hợp dễ gây nhầm lẫn Ví dụ hai câu sau Câu giả dụ nghĩa, xét ngữ pháp Ở có the bắt đầu cụm danh từ Vậy có hai trường hợp xảy Trường hợp thứ cụm danh từ đến chữ year thôi, trường hợp thứ hai cụm danh từ đến hết chỗ trống Xét trường hợp thứ nhất, cụm danh từ đến chữ year thôi, ta thấy câu đầy đủ hết “Làm với cho đó” Vậy chỗ trống ta cần chữ để mô tả thêm cho động từ “Làm với cho cách đó” Vậy lúc chỗ trống phải trạng từ Ta phải chọn đáp án trạng từ (D) Xét trường hợp thứ hai, cụm danh từ đến hết chỗ trống ta thấy rõ ràng nguyên chỗ cụm danh từ “Cho đó” Lúc chỗ trống nằm cuối cụm danh từ danh từ Vậy lúc ta phải chọn đáp án danh từ (B) Hai trường hợp, hai đáp án khác Một ví dụ khác Ở has increased “đã làm đó”, động từ Vậy phía sau bắt đầu cụm danh từ “Đã làm với đó” Ta có hai trường hợp câu Nếu cụm danh từ đến chữ worker ta chọn trạng từ Nếu cụm danh từ đến chọn danh từ làm danh từ Đáp án (C) (D) Vậy phải làm lát nói Ta xét vị trí khác Trong nói trạng từ có nói thấy cụm danh từ hoàn chỉnh, đến chỗ trống, đến động từ ta chọn trạng từ vào Nhưng vị trí dễ gây nhầm lẫn Ví dụ câu Giả dụ ta nghĩa mà xét ngữ pháp có hai trường hợp Trường hợp thứ cụm danh từ the newscaster cụm danh từ hoàn chỉnh Còn chữ mispronounced phía sau động từ Vậy chỗ trống ta chọn trạng từ theo cấu trúc Lúc đáp án câu (D) accidentally Còn trường hợp thứ hai cụm danh từ kéo dài đến hết chỗ trống Lúc chỗ trống cuối cụm danh từ nên phải danh từ làm danh từ cho cụm danh từ Lúc đáp án câu (A) accident (C) accidents Một ví dụ khác Câu phía trước bắt đầu cụm danh từ “Cái công ty Alberto Camera”, phía sau động từ to be is Vậy câu có hai trường hợp giống câu Nếu cụm danh từ đến chữ end ta chọn trạng từ vào chỗ trống Nếu cụm danh từ đến hết chỗ trống ta chọn danh từ vào Đáp án (D) (A) Vậy ta thấy dựa vào ngữ pháp hai vị trí có hai trường hợp xảy Có thể trạng từ, danh từ Mình có nói cụm danh từ hoàn chỉnh bạn chọn trạng từ vào Nhưng vấn đề nghĩa bạn có phải cụm danh từ hoàn chỉnh không Lỡ cụm danh từ tới hết chỗ trống phía sau lúc lại phải chọn danh từ vào Vậy cách làm nào? Nếu thi mà bạn thấy vị trí chỗ đó, đáp án có danh từ rõ ràng ta chọn danh từ vào Hoặc đáp án mà có trạng từ rõ ràng ta chọn trạng từ vào Nhưng mà lỡ mà đáp án vừa có danh từ vừa có trạng từ ta phải phân biệt nào? Chúng ta có ba cách phân biệt sau Cách thứ hiển nhiên bạn coi nghĩa Cách làm xác Sau dành riêng để cách coi nghĩa Bài tạm thời chưa nói Cách thứ hai dùng xác suất Xác suất tức bạn xem trường hợp hay Theo thống kê mình, trước nói, đếm nhiều câu TOEIC mà trường hợp này, 85% đáp án trạng từ Rõ ràng đại đa số trạng từ hay Nếu nghĩa bạn chọn đại trạng từ vào Cách thứ ba có số dấu hiệu để bạn làm xác mà không cần biết nghĩa không dựa vào xác suất Mình nói dấu hiệu Trong nói dấu hiệu thứ danh từ số nhiều trước chỗ trống Mỗi lần bạn thấy phía trước bắt đầu cụm danh từ mà bạn thấy trước chỗ trống danh từ số nhiều (có -s) cụm danh từ kết thúc Đó cụm danh từ hoàn chỉnh không tới chỗ trống Lúc cụm danh từ hoàn chỉnh nên không chọn danh từ vào chỗ trống Danh từ số nhiều danh từ Thì lúc bạn chọn đáp án trạng từ vào Lí sau Ví dụ câu We need some computer mouses “Chúng cần vài chuột máy tính” Mouses danh từ computer danh từ dùng để mô tả cho mouses Còn câu We need some computers ——– Ta thấy chữ computers có -s ta biết cụm danh từ kết thúc luôn: “một vài máy tính” Lí gì? Cụm danh từ kéo dài phía sau Vì sao? Nếu cụm danh từ mà có danh từ phía trước mô tả cho danh từ thường danh từ -s Danh từ xem tính từdanh từ, số số nhiều Cho nên bạn thấy chỗ mà danh từ số nhiều chữ mà mô tả cho danh từ phía sau, mà danh từ Vậy lúc chỗ trống không chọn danh từ Ta không chọn chữ mouses vào chỗ trống Computers mà có -s cụm danh từ hoàn chỉnh “Chúng cần vài máy tính” Vậy lúc bạn chọn trạng từ urgently vào chỗ trống để mô tả cho động từ need “Chúng cần vài máy tính cách khẩn cấp” Chúng ta làm vài ví dụ Ví dụ câu Phía trước động từ đơn are dominating “đang làm đó” Phía sau cụm danh từ Bạn thấy chữ shelves có -s cụm danh từ tới chỗ Nó kết thúc chữ shelves “Những gì đó” Chứ không tới chỗ trống Cho nên với cấu trúc “động từ cụm danh từ hoàn chỉnh chỗ trống” chỗ trống chọn trạng từ vào Đáp án câu (B) Câu Phía trước should send “nên làm đó”, động từ Còn phía sau bắt đầu cụm danh từ Rồi chữ transcripts chữ có -s, cụm danh từ đến chữ Cho nên cụm danh từ hoàn chỉnh Thì theo với cấu trúc “động từ cụm danh từ hoàn chỉnh chỗ trống”, bạn chọn trạng từ vào chỗ trống phía sau Đáp án câu (D) ... cụm danh từ ho n chỉnh không tới chỗ trống Lúc cụm danh từ ho n chỉnh n n không ch n danh từ vào chỗ trống Danh từ số nhiều danh từ Thì lúc b n ch n đáp n trạng từ vào Lí sau Ví dụ câu We need... máy tính” Lí gì? Cụm danh từ kéo dài phía sau Vì sao? N u cụm danh từ mà có danh từ phía trước mô tả cho danh từ thường danh từ -s Danh từ xem tính từ N danh từ, số số nhiều Cho n n b n thấy... danh từ số nhiều chữ mà mô tả cho danh từ phía sau, mà danh từ Vậy lúc chỗ trống không ch n danh từ Ta không ch n chữ mouses vào chỗ trống Computers mà có -s cụm danh từ ho n chỉnh “Chúng cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 33 tránh nhầm lẫn adv với n – p2 nhìn danh từ số nhiều , Cách làm bài thi TOEIC bài 33 tránh nhầm lẫn adv với n – p2 nhìn danh từ số nhiều , Cách làm bài thi TOEIC bài 33 tránh nhầm lẫn adv với n – p2 nhìn danh từ số nhiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay