Cách làm bài thi TOEIC bài 32 tránh nhầm lẫn adv với n – p1 sau động từ

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 32: tránh nhầm lẫn Adv với N P1: sau động từ Trong TOEIC, dễ nhầm lẫn chỗ trống nằm sau động từ Lúc trạng từ, lúc danh từ Mời bạn xem Bài để biết cách tránh nhé! Trong nói trạng từ có nói chỗ trống nằm sau động từ trước liên từ, trạng từ hay động từ khác ta chọn trạng từ vào chỗ trống Nhưng nói danh từ có nói vị trí cụm danh từ Chúng ta thử xét ví dụ sau đây: Câu bạn biết nghĩa ta làm dễ It will begin “nó bắt đầu” At 8:00 “tại lúc giờ” Còn promptly “một cách lập tức” Rõ ràng chọn trạng từ vào hợp nghĩa “Nó bắt đầu cách vào lúc giờ” Tuy nhiên, bạn nghĩa mà xét ngữ pháp câu chọn danh từ Phía trước động từ: “nó làm đó” Phía sau giới từ: “tại đó” Thì nguyên chỗ “làm với đó” Chỗ trống “cái đó” phải danh từ Cho nên đáp án (C) promptness có đuôi -ness đuôi danh từ Vậy xét ngữ pháp mà không xét nghĩa vị trí vừa trạng từ, vừa danh từ Ta xét ví dụ khác Câu ta có phía trước in order to hear “để làm đó”, động từ Còn phía sau ta có from each… “từ đó” Thì chỗ trống cụm danh từ “Làm với từ đó” Nên ta chọn đáp án (A) vào Vì có đuôi -tion, danh từ Vậy ta thấy vị trí vừa trạng từ vừa danh từ Vậy thi TOEIC mà nghĩa ta phải làm nào? Để nói khái quát sau: Nếu phía trước chỗ trống động từ, phía sau chỗ trống giới từ, liên từ hay động từ khác, nói chung chỗ qua thành phần khác, không liên quan đến phía trước, chỗ trống ta chọn trạng từ danh từ Thì lúc bạn xét nghĩa để biết chọn đáp án Còn nghĩa bạn ưu tiên chọn đại trạng từ Vì theo thống kê vị trí mà đấu trạng từ danh từ 94% đáp án trạng từ Mình đếm tổng số nhiều câu đề TOEIC mà chỗ trống vị trí này, đáp án vừa có trạng từ danh từ, 100 câu có 94 câu chọn trạng từ Còn câu mà chọn danh từ thường câu mà có đáp án danh từ, đáp án trạng từ Gặp câu rõ ràng bạn phải chọn danh từ có muốn chọn trạng từ mà chọn Chúng ta làm vài ví dụ Câu phía trước the JC Group, tên công ty Vậy chữ proceed phía sau động từ “Công ty JC Group làm đó” Phía sau chỗ trống giới từ with “với” Vậy chỗ trống trạng từ danh từ Ta thấy đáp án có (B) cautiously trạng từ, danh từ Vậy hiển nhiên ta chọn đáp án “Công ty JC Group làm cách với đó” Câu phía trước to dress, động từ dạng to-V, phía sau giới từ for “cho”, chỗ trống trạng từ danh từ Ta thấy đáp án có (C) suitably trạng từ (D) suitability danh từ Nếu nghĩa ta ưu tiên chọn đại trạng từ (C) khả 94% Câu phía trước will report “sẽ làm đó”, động từ Phía sau to the… “đến đó”, giới từ Đáp án trạng từ danh từ Không biết nghĩa ta ưu tiên chọn trạng từ (C) directly Câu phía trước động từ to give “để đưa” Phía sau giới từ for “cho” Vậy chỗ trống trạng từ danh từ Nếu có trạng từ ta ưu tiên chọn trạng từ Tuy nhiên đáp án trạng từ nên ta phải chọn danh từ Đáp án (A) treatment có đuôi danh từ -ment danh từ Câu phía trước chữ demonstrates Nếu ta nghĩa ta biết động từ có đuôi -ate đuôi động từ Còn phía sau giới từ in “trong” Vậy ta cần chọn trạng từ danh từ vào chỗ trống Câu nghĩa ta ưu tiên chọn đáp án trạng từ (D) innovatively Tuy nhiên, đáp án sai Lúc nói nghĩa 94% đáp án trạng từ Tuy nhiên câu thuộc 6% lại Câu muốn làm bạn buộc phải biết nghĩa Chúng ta có động từ demonstrate nghĩa “cho thấy” Chữ với that: demonstrate that… “cho thấy rằng…”, hai cần cụm danh từ phía sau, ví dụ demonstrate the difficulties “cho thấy khó khăn” Cho nên chỗ trống phải cụm danh từ: “cho thấy đó” Vì đáp án đáp án danh từ (B) innovation Nhưng thi nghĩa bạn ưu tiên chọn trạng từ nói Câu thuộc trường hợp 6% trường hợp gặp ... từ for – “cho” Vậy chỗ trống trạng từ danh từ N u có trạng từ ta ưu ti n ch n trạng từ Tuy nhi n đáp n trạng từ n n ta phải ch n danh từ Đáp n (A) treatment có đuôi danh từ -ment danh từ Câu... demonstrates N u ta nghĩa ta biết động từ có đuôi -ate đuôi động từ C n phía sau giới từ in – “trong” Vậy ta c n ch n trạng từ danh từ vào chỗ trống Câu nghĩa ta ưu ti n ch n đáp n trạng từ (D)... trí n y, đáp n vừa có trạng từ danh từ, 100 câu có 94 câu ch n trạng từ C n câu mà ch n danh từ thường câu mà có đáp n danh từ, đáp n trạng từ Gặp câu rõ ràng b n phải ch n danh từ có mu n chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 32 tránh nhầm lẫn adv với n – p1 sau động từ , Cách làm bài thi TOEIC bài 32 tránh nhầm lẫn adv với n – p1 sau động từ , Cách làm bài thi TOEIC bài 32 tránh nhầm lẫn adv với n – p1 sau động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay