Cách làm bài thi TOEIC bài 30 tránh nhầm lẫn adv với adj – p5 trước v ing

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 30: tránh nhầm lẫn Adv với Adj P5: trước Ving Nhiều bạn hay sai chọn tính từ trước V-ing đóng vai trò danh từ Hãy xem Bài để tránh Trong thi TOEIC có dạng câu hay gây nhầm lẫn Trong câu In —— promoting your product…, bạn thấy phía trước giới từ in “trong” Ở phía sau có cụm danh từ your product “sản phẩm bạn” Vậy động từ promoting dạng V-ing động từ dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ Ở In —— promoting your product có nghĩa “trong việc làm với sản phẩm bạn” Promoting “việc làm đó”, V-ing đóng vai trò làm danh từ Nhiều bạn biết promoting V-ing đóng vai trò làm danh từ bạn nghĩ chỗ trống mô tả cho danh từ phải dùng tính từ Nên bạn chọn đáp án (C) creative tính từ Đây đáp án sai Lý sai? Chúng ta xét câu này: The company will produce the goods efficiently nghĩa “Công ty sản xuất hàng hóa cách cách hiệu quả” Rồi câu này, the director talked about “người giám đốc nói đó” Ở giới từ about nghĩa “về” Vậy phía sau phải cụm danh từ: “về đó” Ví dụ nói Talked about his company “Người giám đốc nói công ty ông ấy” His company cụm danh từ Nhưng không muốn nói “ông nói công ty ông ấy” mà muốn nói “ông muốn nói việc sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” Thì cần phải đưa produce the goods efficiently vào câu này: “nói việc sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” Mà bạn thấy câu trên, will produce the goods efficiently động từ chia tương lai đơn Nó đóng vai trò làm vị ngữ câu danh từ Mà câu dưới, cần danh từ sau about Vị trí sau about phải danh từ: “về đó” Nên phải biến will produce the goods efficiently cụm vị ngữ tương lai đơn thành danh từ Cách biến đổi sau: Đầu tiên động từ will produce “sẽ sản xuất” chuyển dạng V-ing thành about producing Producing trở thành danh từ Producing chuyển dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ “sẽ sản xuất” biến thành “việc sản xuất” “sản xuất hàng hóa” chuyển xuống câu để y nguyên vậy: producing the goods efficiently “việc sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” Bạn thấy câu động từ will produce với cụm danh từ phía sau: will produce the goods “sẽ sản xuất hàng hóa” Rồi tiếp tục với trạng từ phía sau: will produce the goods efficiently “sẽ sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” Câu y Producing “việc sản xuất” Rồi có cụm danh từ phía sau: producing the goods efficiently “việc sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” Đây nguyên tắc biến động từ thành danh từ, chuyển động từ thành dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ Còn thành phần kèm với giữ y nguyên Bạn hiểu V-ing đóng vai trò làm danh từ, chất động từ Tức sao? Đóng vai trò làm danh từ tức nguyên cụm danh từ producing the goods efficiently “về việc sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” nằm vị trí danh từ, đóng vai trò làm danh từ Còn chất động từ tức bên cụm danh từ producing the goods efficiently, producing dùng động từ Tức động từ thường produce với danh từ the goods phía sau, producing với danh từ the goods phía sau Động từ thường produce dùng trạng từ efficiently để mô tả cho producing dùng trạng từ efficiently để mô tả cho Bên cụm danh từ producing the goods efficiently này, chất producing động từ Đó nguyên tắc mà người ta biến động từ thành dạng V-ing để đóng vai trò làm danh từ Rồi bây giờ, thay trạng từ efficiently nằm cuối câu đưa lên phía trước produce Việc đưa efficiently lên trước produce điều hoàn toàn hợp lý Vì trước có nói với bạn rồi, trạng từ đứng trước động từ: efficiently produce the goods “sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” Thì câu làm Mình bỏ efficiently phía sau đưa phía trước producing Vì vừa nói, động từ thường dùng V-ing đóng vai trò làm danh từ dùng y Ở câu efficiently trạng từ để mô tả cho nó, câu vậy: talked about efficiently producing the goods “nói việc sản xuất hàng hóa cách hiệu quả” Producing có chất động từ vừa nói Trong cụm danh từ efficiently producing the goods chất producing động từ, cần trạng từ để mô tả cho Cho nên thi TOEIC bạn gặp câu này, talked about —— producing the goods “nói việc sản xuất hàng hóa” Rồi producing V-ing đóng vai trò làm danh từ Người ta cho bạn hai đáp án: tính từ effective, hai trạng từ effectively Thì rõ ràng bạn chọn trạng từ effectivelyvào vị trí chỗ trống theo với câu Khi chọn tính từ? Để cho bạn câu để bạn dễ so sánh Ví dụ câu này, the director talked about “ông giám đốc nói về” The —— production cụm danh từ Production of the goods nói “sự sản xuất liên quan đến hàng hóa” Thì bạn thấy danh từ production có đuôi tion động từ dạng V-ing giống producing câu Production danh từ giống danh từ bình thường V-ing đóng vai trò làm danh từ Ở The —— production cụm danh từ bình thường: “sự sản xuất” Lúc đó, danh từ production danh từ cụm danh từ The —— production of the goods Vị trí chỗ trống đứng trước danh từ rõ ràng trước nói, vị trí chọn tính từ: effective production of the goods– “sự sản xuất có tính chất hiệu liên quan đến hàng hóa” Lúc chọn tính từ Cách làm với nguyên tắc mà nói “nguyên tắc chọn trạng từ”: trừ vị trí trước danh từ chọn tính từ Đó vị trí này: trừ vị trí trước danh từ production chọn tính từ effective Còn lại lần bạn thấy câu mà đầy đủ bạn chọn trạng từ vào Tức xét câu thấy câu đầy đủ Câu nói The director talked about—— producing the goods “Ông nói việc sản xuất hàng hóa” Câu đầy đủ rồi, đủ nghĩa cho người ta hiểu: about —— producing the goods “về việc sản xuất hàng hóa”, không cần điền vào chỗ trống Cho nên chỗ trống cần chữ mô tả cho câu talked about —— producing the goods “nói việc sản xuất hàng hóa nào” Cho nên chỗ trống cần chữ mô tả cho “việc sản xuất” Nó giống mô tả cho động từ nên trạng từ Cứ câu đầy đủ chọn trạng từ, trừ vị trí trước production chọn tính từ Nếu bạn quên nói, bạn nhớ nguyên tắc bạn làm Chúng ta làm nhanh qua vài ví dụ Ví dụ câu này, by “bởi”: by planning the relocation in advance “bởi việc làm với đó” Planning V-ing đóng vai trò làm danh từ phía trước dùng trạng từ để mô tả cho Đáp án câu (A) carefully Rồi câu này, for —— introducing dishes “cho việc giới thiệu đó” Introducing V-ing đóng vai trò làm danh từ Phía trước dùng trạng từ để mô tả cho Do chọn đáp án câu (C) continually Rồi câu này, after —— failing to win customer support “sau việc làm để làm đó” Failingchính V-ing đóng vai trò làm danh từ Phía trước dùng trạng từ để mô tả cho Chúng ta chọn trạng từ repeatedly vào Rồi câu vậy, for —— incorporating pratical… “cho việc làm với đó” v.v Incorporating V-ing đóng vai trò làm danh từ Phía trước dùng trạng từ để mô tả cho : for —— incorporating pratical… “cho việc làm cách đó” Chúng ta chọn trạng từ tastefully vào Bạn để ý chỗ trống nằm trước V-ing nghĩ 99% chọn trạng từ thi TOEIC giống trước nói ... nguyên tắc bạn làm Chúng ta làm nhanh qua vài ví dụ Ví dụ câu này, by – “bởi”: by planning the relocation in advance – “bởi việc làm với đó” Planning V-ing đóng vai trò làm danh từ phía trước dùng... incorporating pratical… – “cho việc làm với đó” v.v Incorporating V-ing đóng vai trò làm danh từ Phía trước dùng trạng từ để mô tả cho : for —— incorporating pratical… – “cho việc làm cách đó” Chúng ta... hàng hóa cách hiệu quả” Đây nguyên tắc biến động từ thành danh từ, chuyển động từ thành dạng V-ing đóng vai trò làm danh từ Còn thành phần kèm với giữ y nguyên Bạn hiểu V-ing đóng vai trò làm danh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 30 tránh nhầm lẫn adv với adj – p5 trước v ing , Cách làm bài thi TOEIC bài 30 tránh nhầm lẫn adv với adj – p5 trước v ing , Cách làm bài thi TOEIC bài 30 tránh nhầm lẫn adv với adj – p5 trước v ing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay