Cách làm bài thi TOEIC bài 29 tránh nhầm lẫn adv với adj – p4 sau trợ động từ

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 29: tránh nhầm lẫn Adv với Adj P4: sau trợ động từ Nhiều bạn hay điểm TOEIC đáng tiếc nhầm trạng từ với tính từ vị trí sau trợ động từ Hãy xem Bài ngắn để tránh nhé! Trong thi TOEIC có dạng dễ gây nhầm lẫn dạng sau Như câu này, bạn dịch you will “bạn sẽ” Rồi chỗ trống you will receive bốn đáp án mang nghĩa “tự động” Chúng ta có automatic “tự động” Bạn đọc tiếp thấy receive “nhận” Câu You will —— receive update bạn dịch tiếng Việt “Bạn tự động nhận…” Rồi bạn thấy chỗ trống cần chữ có nghĩa tự động Bạn thấy đáp án (D) automatic chữ dịch tiếng việt rõ ràng “tự động” Có số bạn chọn đáp án vào Thế bạn chọn trúng đáp án sai Lý sai sao? Ví dụ hai câu tiếng Việt Câu nghĩa “Cánh cửa tự động đóng lại” Rồi câu “Đây cánh cửa tự động” Thì bạn thấy câu đầu tiên, chữ “tự động” mô tả cho hành động “đóng lại”: “Cánh cửa tự động đóng lại” hay “nó đóng lại cách tự động” “Tự động” chữ mô tả cho động từ phải trạng từ Cho nên câu dịch tiếng Anh này: The door “cánh cửa”, “sẽ tự động đóng lại” willautomatically close Câu tiếng Anh này: The door will automatically close “Cánh cửa tự động đóng lại” Chính xác “Cánh cửa đóng lại cách tự động” Automatically trạng từ dùng để mô tả cho động từ “đóng lại” Rồi câu đây: “Đây cánh cửa tự động” Chữ “tự động” lại mô tả cho chữ “cánh cửa” “cánh cửa tự động” “Cánh cửa” có tính chất “tự động” Chữ mô tả cho danh từ tính từ Đối với câu dịch tiếng Anh là: This is an automatic door “Đây cánh cửa tự động” Automatic door “cánh cửa tự động” dùng tính từ automaticđể mô tả cho danh từ door Cho nên bạn thấy điều sau đây: Trong tiếng Anh, chữ mô tả cho động từ trạng từ Khi mô tả cho danh từ tính từ Và dạng phải phân biệt rõ ràng: Trạng từ phải có -ly, tính từ đuôi -ic đuôi tính từ Trong tiếng Việt, bạn thấy dù tính từ hay trạng từ ghi chữ giống Chúng ghi chữ “tự động” y người Việt Nam đọc vào tự hiểu Người Việt Nam phân biệt rõ ràng, không thêm –ly hết Cho nên khiến bạn dễ gây nhầm lẫn Nó dễ gây nhầm lẫn nào? Ví dụ bạn nhìn vào câu You will —— receive… bạn có xu hướng dịch thành “Bạn tự động nhận…” Rồi bạn thấy chữ “tự động” chữ automatic Nhưng bạn nhầm Chữ “tự động” có chức trạng từ để mô tả cho hành động “nhận” “nhận cách tự động” Cho nên đáp án phải trạng từ automatically có đuôi -ly Bạn nghĩ chữ automatic bạn nhầm Vì tiếng Việt, trạng từ tính từ “tự động” coi chừng bạn dịch chữ “tự động”, bạn thấy giống tính từ nên bạn chọn thành tính từ sai Thực chất tiếng Anh, chỗ trống phải trạng từ Cho nên bạn rút kinh nghiệm Kinh nghiệm thứ gặp câu từ loại này, bạn đừng dịch nghĩa đáp án Bạn dịch nghĩa câu đừng dịch nghĩa đáp án Bạn dịch này: You will —— receive update… “Bạn … nhận đó” Rồi bạn thấy câu đầy đủ rồi: You will —— receive update… “Bạn nhận đó” đủ nghĩa Bây cần chữ để mô tả thêm cho câu này: You will —— receive update “Bạn nhận nào” Rõ ràng chỗ trống mô tả cho hành động receive “nhận” Chữ mô tả cho hành động rõ ràng phải trạng từ Nên bạn chọn đáp án trạng từ automatically Chứ chỗ trống tính từ Bạn đừng dịch đáp án để đỡ nhầm lẫn Kinh nghiệm thứ hai bạn nhớ hôm trước nói Chỗ trống nằm trợ động từ với động từ chắn 100% chỗ trống trạng từ Chúng ta không cần dịch Ví dụ You will —— receive update You will “bạn sẽ” Chắc chắn chữ receive động từ với chữ will này: “Bạn làm đó” Will trợ động từ Còn receive động từ Giữa trợ động từ động từ chắn chọn trạng từ Chúng ta chọn trạng từ automatically không cần phải suy nghĩ Rồi làm vài ví dụ Ví dụ câu Bạn thấy can “có thể” Be reached động từ to be với động từ dạng V-ed– thể bị động Can —— be reached “có thể người ta làm đó” Chúng ta đọc thấy đầy đủ Chỗ trống cần chữ để mô tả thêm: “có thể nào” Rõ ràng chỗ trống cần chữ mô tả cho be reached: “được làm việc nào” Chữ mô tả cho động từ trạng từ Chúng ta chọn trạng từ easily Còn không thấy can trợ động từ, be động từ Giữa trợ động từ trạng từ chọn trạng từ Chứ câu bạn đừng dịch tiếng Việt “có thể”, đáp án bạn dịch “dễ dàng”: “Có thể dễ dàng đó” Bạn thấy chỗ trống cần chữ có nghĩa “dễ dàng” Coi chừng bạn chọn trúng tính từ easy có nghĩa “dễ dàng” vào sai Vì tiếng Việt, trạng từ easily hay tính từ easy dịch “dễ dàng” nên coi chừng bạn chọn sai Ví dụ thêm câu này, dịch does not “không” Does not have “không có đó” Câu đầy đủ rồi: Does not —— have “không có nào” Rõ ràng chỗ trống cần chữ mô tả cho hành động “có” nên phải trạng từ Còn không đơn giản bạn thấy does trợ động từ, have động từ Giữa trợ động từ động từ chọn trạng từ Chứ bạn đừng dịch câu tiếng Việt “không cần thiết có kinh nghiệm đó” Bạn thấy chỗ trống chữ “cần thiết” Coi chừng bạn chọn trúng tính từ necessary “cần thiết” Như lúc nói, Tiếng Việt trạng từ necessarily tính từ necessary dịch “cần thiết” Coi chừng bạn dịch “cần thiết” Bạn tưởng chỗ trống tính từ, bạn chọn necessary sai Thực chất chỗ tiếng Anh phải trạng từ: Does not necessarily have “không có cách cần thiết” Câu ... “được làm việc nào” Chữ mô tả cho động từ trạng từ Chúng ta chọn trạng từ easily Còn không thấy can trợ động từ, be động từ Giữa trợ động từ trạng từ chọn trạng từ Chứ câu bạn đừng dịch tiếng Việt... have – “không có nào” Rõ ràng chỗ trống cần chữ mô tả cho hành động “có” nên phải trạng từ Còn không đơn giản bạn thấy does trợ động từ, have động từ Giữa trợ động từ động từ chọn trạng từ Chứ... từ Chúng ta không cần dịch Ví dụ You will —— receive update You will “bạn sẽ” Chắc chắn chữ receive động từ với chữ will này: “Bạn làm đó” Will trợ động từ Còn receive động từ Giữa trợ động từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 29 tránh nhầm lẫn adv với adj – p4 sau trợ động từ , Cách làm bài thi TOEIC bài 29 tránh nhầm lẫn adv với adj – p4 sau trợ động từ , Cách làm bài thi TOEIC bài 29 tránh nhầm lẫn adv với adj – p4 sau trợ động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay