Cách làm bài thi TOEIC bài 28 tránh nhầm lẫn adv với adj – p3 sau more, very…

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 28: tránh nhầm lẫn Adv với Adj P3: sau more, very… Bài giúp bạn tránh bẫy hay mắc phải thi TOEIC: chọn tính từ sau more, very, so… Trong thi TOEIC có dạng câu khiến bạn dễ nhầm lẫn Đó dạng câu mà chỗ trống nằm sau chữ chữ more Khi bạn gặp dạng câu nhiều bạn có xu hướng nghĩ more thường hay với tính từ bạn chọn tính từ vào Efficient đáp án sai Lý bạn ý tất chữ như: more hay very, so, too, quite, vị trí hai chữ as — as Những chữ mô tả cho tính từ mô tả cho trạng từ chuyện bình thường Lý nhiều bạn hay làm sai dạng câu tính từ xuất nhiều so với trạng từ tiếng Anh bạn thấy chữ hay với tính từ Nên bạn tưởng quy luật: phải với tính từ Nhưng thật việc với trạng từ chuyện bình thường Ví dụ câu này, She is beautiful “Cô xinh đẹp” Beautiful tính từ Bây đưa chữ more vào phía trước chữ beautiful để mô tả cho nó: She is more beautiful “Cô xinh đẹp hơn” Rồi câu này, She fixed the computer quickly “Cô sửa máy tính cách nhanh chóng” Quickly trạng từ mô tả cho động từ fixed Bây đưa chữ more vào chữ computer quickly, để nói She fixed the computer more quickly “Cô sửa máy tính cách nhanh chóng hơn” More mô tả cho trạng từ tính từ Hay câu này: She is beautiful Bây nói “Cô xinh đẹp” đưa chữ very vào trước beautiful: very beautiful Very mô tả cho tính từ beautiful Rồi câu She fixed the computer very quickly “Cô sửa máy tính cách nhanh” Thì đưa very vào chữ computer quickly Very mô tả cho trạng từ quickly Very vừa với tính từ vừa với trạng từ Cho nên bạn thấy vị trí chỗ trống cần điền có tính từ trạng từ hay không không phụ thuộc vào chữ more, very, so, too, quite, as — as Cho nên lần sau bạn gặp dạng câu này, bạn muốn biết chỗ trống xác loại từ bạn coi chữ more, very, so, too, quite, as — as phía trước, đừng có để ý đến chữ Rồi sau bạn dùng quy tắc mà nói trước để bạn xét coi vị trí loại từ câu Chúng ta làm loạt ví dụ Như câu này, To produce products at more —— price Câu có more trước chỗ trống Bạn coi more bạn thấy a —— price đơn giản cụm danh từ “một gì đó” Price danh từ Chỗ trống nằm trước danh từ chọn tính từ nói Đáp án câu (C) competitive Như câu này, The shop must polish its floor more —— Trước chỗ trống có more Chúng ta coi more Rồi làm nào? Must polish “phải làm đó” Polish động từ rồi: must polish its floors “phải làm với nó” Its floors cụm danh từ Thì trước nói rồi: polish động từ, its floors cụm danh từ hoàn chỉnh phía sau chọn trạng từ để mô tả cho động từ polish: must polish its floors—— “làm với thứ cách đó” Thế chọn trạng từ vào chỗ trống Đáp án câu (D) frequently Như câu này, Mr Ogawa has proven himself to be a very —— employee Phía trước có very coi very làm bình thường A very —— employee cụm danh từ: “một người nhân viên gì đó” Trong employee danh từ Chỗ trống nằm trước danh từ chọn tính từ vào Đáp án câu (B) valuable có đuôi -able đuôi tính từ Rồi câu này, The existing data must be interpreted very —— Phía trước có very coi very làm bình thường Thì bạn thấy phía trước be interpreted động từ to be với động từ dạng V-ed thuộc thể bị động Và trước nói rồi, sau thể bị động luôn chọn trạng từ đáp án câu (C) cautiously đuôi -ly trạng từ Rồi câu này, The contest has become more —— Phía trước more coi more làm sao? Phía trước chỗ trống become động từ linking verb mà trước có nói Nó tương đương với động từ to be nên phía sau phải tính từ Nên chọn tính từ competitive vào Câu này, Marketers believed that if the packaging were more —— colored Phía trước có more coi more làm bình thường Đại khái chỗ trống nằm động từ to be were động từ dạng Ved đóng vai trò làm tính từ Bài trước nói rồi: động từ to be tính từ luôn chọn trạng từ Chúng ta chọn đáp án (A) variously Rồi câu này, The loan application process at Palau Bay Bank is so —– Phía trước có so nên coi so Rồi làm sao? Chỗ trống rõ ràng nằm sau động từ to be Rõ ràng chỗ trống tính từ Chúng ta chọn đáp án (A) efficient vào Rồi câu này, The guest speaker was talking about his dream so ——, phía trước có so coi so làm bình thường Trong câu này, phía trước The guest speaker– “người đó”, guest speaker danh từ người The guest speaker was talking about his dream “người làm đó đó” His dream cụm danh từ: about his dream “về anh ấy” Đây câu đầy đủ Was talking coi động từ “làm đó” Ở phía sau, his dream cụm danh từ Đối với chỗ trống chọn trạng từ nói lúc Đáp án câu (A) eagerly ... —— Phía trước có very coi very làm bình thường Thì bạn thấy phía trước be interpreted – động từ to be với động từ dạng V-ed – thuộc thể bị động Và trước nói rồi, sau thể bị động luôn chọn trạng... more —— Trước chỗ trống có more Chúng ta coi more Rồi làm nào? Must polish “phải làm đó” Polish động từ rồi: must polish its floors – “phải làm với nó” Its floors cụm danh từ Thì trước nói rồi: polish... cautiously – đuôi -ly trạng từ Rồi câu này, The contest has become more —— Phía trước more coi more làm sao? Phía trước chỗ trống become – động từ linking verb mà trước có nói Nó tương đương với động
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 28 tránh nhầm lẫn adv với adj – p3 sau more, very… , Cách làm bài thi TOEIC bài 28 tránh nhầm lẫn adv với adj – p3 sau more, very… , Cách làm bài thi TOEIC bài 28 tránh nhầm lẫn adv với adj – p3 sau more, very…

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay