Cách làm bài thi TOEIC bài 27 tránh nhầm lẫn adv với adj – p2 trước n

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 27: tránh nhầm lẫn Adv với Adj P2: trước N Bài hướng dẫn bạn cách làm phân vân trạng từ tính từ trước danh từ cụm danh từ Trong nói tính từ, có nói với bạn lần bạn thấy cụm danh từ Danh từ nằm sau Rồi tính từ mô tả cho Thì phía trước bạn chọn tính từ mô tả cho danh từ Nhưng trạng từ, có nói bạn thấy cụm danh từ giống Danh từ nằm sau Rồi tính từ nằm Thì phía trước tính từ bạn chọn trạng từ để mô tả cho tính từ Ví dụ cụm từ sau, their expensive new cars “những xe mới, đắt tiền họ” Ở có tính từ new thêm tính từ expensive để mô tả cho xe này: “những xe đắt tiền” Rồi ví dụ này, their extremely expensive cars “những xe cách họ” Extremely trạng từ để mô tả cho tính từ expensive này, “mới cách cực kỳ” Chúng ta thấy tùy Chỗ mô tả cho danh từ phía sau tính từ Còn chỗ mô tả cho tính từ phía sau trạng từ Vậy thi TOEIC, bạn gặp trường hợp bạn bạn nghĩa? Mình thấy profit danh từ Large tính từ chỗ trống chọn loại từ mà đáp án vừa có tính từ vừa có trạng từ Khi nghĩa bạn làm sao? Mình nói bạn Mỗi lần bạn gặp trường hợp vừa có đáp án tính từ vừa có đáp án trạng từ bạn ưu tiên chọn trạng từ Theo thống kê mình, 93% trường hợp Còn trường hợp mà tính từ gặp Còn số trường hợp mà bạn chọn tính từ vào đó, thường có đáp án tính từ, đáp án trạng từ Nên bạn có muốn chọn trạng từ không được, buộc bạn phải chọn tính từ Lý cho việc ý đồ người đề không muốn bắt bạn phải xét nghĩa chỗ trống mô tả cho tính từ, hay mô tả cho danh từ Họ không muốn bạn phải xét nghĩa Vì muốn bắt bạn xét nghĩa đưa vào câu từ vựng Ví dụ bốn đáp án bốn tính từ khác Vậy nên câu từ loại, người ta muốn kiểm tra ngữ pháp bạn Người ta muốn kiểm tra xem bạn có biết chỗ trống thường chọn trạng từ mô tả cho tính từ hay không Nên gặp dạng bạn ưu tiên chọn trạng từ Trạng từ nhiều Nói tóm lại, bạn gặp trường hợp vị trí chỗ trống này, danh từ sau cùng, tính từ Chỗ trống đấu tính từ trạng từ bạn ưu tiên chọn trạng từ Còn đáp án có tính từ hiển nhiên bạn phải chọn tính từ Chúng ta làm vài ví dụ Như ví dụ lúc nãy, cụm danh từ a … large profit “cái có tính chất lớn” Ở chỗ trống chữ a large profit bạn ưu tiên chọn trạng từ considerably vào Như câu này, cụm danh từ an … popular cuisine “một đó… popular” Popular “phổ biến” tính từ quen thuộc: “cái có tính chất phổ biến” Ở bạn ưu tiên chọn trạng từ astonishingly vào Ví dụ câu này, the … logistical problems cụm danh từ Problems danh từ chính: “những có tính chất đó” Ở chỗ trống chữ the logistical problems bạn muốn ưu tiên chọn trạng từ không trạng từ Rõ ràng bạn chọn thêm tính từ various để mô tả cho danh từ problems ... Trạng từ nhiều N i tóm lại, b n gặp trường hợp vị trí chỗ trống n y, danh từ sau cùng, tính từ Chỗ trống đấu tính từ trạng từ b n ưu ti n ch n trạng từ C n đáp n có tính từ hi n nhi n b n phải...Vậy n n câu từ loại, người ta mu n kiểm tra ngữ pháp b n Người ta mu n kiểm tra xem b n có biết chỗ trống thường ch n trạng từ mô tả cho tính từ hay không N n gặp dạng b n ưu ti n ch n trạng từ... problems cụm danh từ Problems danh từ chính: “những có tính chất đó” Ở chỗ trống chữ the logistical problems b n mu n ưu ti n ch n trạng từ không trạng từ Rõ ràng b n ch n thêm tính từ – various để
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 27 tránh nhầm lẫn adv với adj – p2 trước n , Cách làm bài thi TOEIC bài 27 tránh nhầm lẫn adv với adj – p2 trước n , Cách làm bài thi TOEIC bài 27 tránh nhầm lẫn adv với adj – p2 trước n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay