Cách làm bài thi TOEIC bài 26 tránh nhầm lẫn adv với adj – p1 sau to be

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 26: tránh nhầm lẫn Adv với Adj P1: sau to be Bài giúp bạn tránh nhầm lẫn trạng từ tính từ sau động từ TO BE Trong trước, có nói thấy chỗ trống nằm sau động từ to be chọn đáp án tính từ vào chỗ trống Một số bạn, đặc biệt số bạn yếu hay nhầm lẫn sau Ví dụ câu này, bạn thấy phía trước có động từ to be is Rồi bạn chọn tính từ vào chỗ trống nằm is recognizable Bạn chọn đáp án (B) universal có đuôi –al tính từ Bạn chọn đáp án vào bạn sai sao? Vì bạn không để ý phía sau chữ recognizablecó đuôi –able Đuôi able đuôi tính từ Recognizable tính từ Đây tính từ với động từ to be Its logo… is recognizable “thứ có tính chất này” Ở có tính từ recognizable ta không chọn tính từ vào chỗ trống Ví dụ nói She is beautiful intelligent “Cô xinh đẹp thông minh” Mình nói Mình có hai tính từ liền liên tiếp sau động từ to be Mình nói này: She is beautiful and intelligent “Cô xinh đẹp thông minh” Mình dùng chữ and để nối hai tính từ beautiful intelligent lại với Chứ có tính từ chọn thêm tính từ liền Mình dùng trạng từ: She is really intelligent “Cô thực thông minh” Trạng từ really mô tả cho Cho nên lần sau bạn rút kinh nghiệm phải cẩn thận Chúng ta biết phía sau động từ to be tính từ Nhưng nhìn thấy phía sau có tính từ không chọn tính từ vào chỗ trống Mà phải trạng từ để mô tả cho tính từ recognizable này: “Cái có tính chất cách nào” Chỗ trống trạng từ universally Trong trước có nói với bạn Mỗi lần bạn xác định chỗ trống nằm động từto be động từ liên kết linking verb với tính từ phía sau Nếu nhìn phía sau tính từ chắn bạn chọn trạng từ 100% bạn Chúng ta làm vài ví dụ Như câu này, phía trước động từ to be are Phía sau chữ active có đuôi ive tính từ Thì chữ are active chắn chọn trạng từ Đáp án câu (A) politically Ở câu này, phía trước động từ to be are Phía sau động từ controlled dạng V–ed đóng vai trò làm tính từ Thì chữ are controlled chắn chọn trạng từ Đáp án câu (A) mechanically Ở câu này, phía trước động từ to be Phía sau động từ dressed dạng V–ed đóng vai trò làm tính từ Thì chữ be dressed chọn trạng từ Đáp án câu (B) suitably Ở câu này, phía trước động từ to be is Phía sau động từ seeking dạng Ving đóng vai trò làm tính từ Thì chữ is seeking chắn chọn trạng từ Đáp án câu (B) urgently Ở câu này, phía trước là chữ looks “trông có vẻ” Nó thuộc từ loại động từ liên kết Mình nói tương đương với động từ to be Mình nói trước Phía sau chữ different Đây đuôi -ent tính từ Ở chữ looks different chắn chọn trạng từ Đáp án câu (C) completely ... trước động từ to be Phía sau động từ dressed dạng V–ed đóng vai trò làm tính từ Thì chữ be dressed chọn trạng từ Đáp án câu (B) suitably Ở câu này, phía trước động từ to be – is Phía sau động từ... vẻ” Nó thuộc từ loại động từ liên kết Mình nói tương đương với động từ to be Mình nói trước Phía sau chữ different Đây đuôi -ent tính từ Ở chữ looks different chắn chọn trạng từ Đáp án câu (C)... vai trò làm tính từ Thì chữ is seeking chắn chọn trạng từ Đáp án câu (B) urgently Ở câu này, phía trước là chữ looks – “trông có vẻ” Nó thuộc từ loại động từ liên kết Mình nói tương đương với động
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 26 tránh nhầm lẫn adv với adj – p1 sau to be , Cách làm bài thi TOEIC bài 26 tránh nhầm lẫn adv với adj – p1 sau to be , Cách làm bài thi TOEIC bài 26 tránh nhầm lẫn adv với adj – p1 sau to be

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay