Cách làm bài thi TOEIC bài 25 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 2

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 25: tổng hợp vị trí trạng từ Phần Bài tổng hợp giải thích tất vị trí trạng từ TOEIC (Phần 2) Vị trí thứ sáu vị trí trợ động từ với động từ Nó chiếm 10% Trợ động từ động từ nào? dụ câu này: She will fix the computer “Cô sửa máy tính” Động từ “sửa” Hành động “sửa máy tính” Còn chữ “sẽ” chữ để hỗ trợ cho động từ “sửa” nên người ta gọi trợ động từ Câu đầy đủ rồi: “sẽ sửa máy tính” Nếu người ta bắt bạn điền chữ vào will fix the computer rõ ràng cần chữ để mô tả thêm cho hành động “sửa”: “Cô sửa máy tính nào”, “Cô sửa máy tính đó” Chúng ta cần trạng từ để mô tả cho động từ Rõ ràng chọn trạng từ vào quickly fix the computer Trợ động từ bao gồm chữ may, can “có thể”, must “phải”, should “nên”, hay chữ has, have v.v Đối với vị trí nằm trợ động từ với động từ khả 100%, chắn nên bạn chọn trạng từ vào dụ câu này, phía trước has Phía sau improved động từ dạng V– ed Đây hoàn thành: “đã làm đó” Improved động từ chính, has trợ động từ Thì bạn chọn trạng từ noticeably vào Vị trí thứ vị trí mà chỗ trống nằm sau thể bị động dụ “Máy tính sửa” Was fixed thể bị động Động từ to be với động từ dạng V–ed người ta gọi bị động Bây người ta chừa chỗ trống phía sau chữ fixed Rõ ràng cần chữ để mô tả cho việc “sửa”: “Cái máy tính sửa nào” Rõ ràng ta chọn trạng từ dụ ta chọn chữ quickly: “máy tính sửa cách nhanh chóng” Việc chọn trạng từ vào vị trí đằng sau thể bị động có khả 100% Bạn thấy phía trước động từ to be was Phía sau động từ answered dạng V–ed thể bị động Thì phía sau chúng bạn chọn trạng từ vào Vị trí thứ bảy vị trí cụm danh từ Chúng ta thấy có danh từ phía sau Rồi phía trước tính từ Thì vị trí trước tính từ bạn chọn trạng từ vào dụ cụm danh từ này: A happy man “một người đàn ông có tính chất hạnh phúc” Hay cụm danh từ này: The trained employees “những người nhân viên huấn luyện” Trained tính từ mô tả cho danh từ employees Mình thấy cụm danh từ đầy đủ Mình nói người ta hiểu nói Bây người ta chừa chỗ trống chữ a happy man, chữ The trained employees Câu đầy đủ hết mà chừa chỗ trống rõ ràng người ta cần chữ để mô tả thêm cho cụm danh từ “người đàn ông hạnh phúc nào”, “những người nhân viên huấn luyện nào” Rõ ràng cần chữ để mô tả cho tính từ happy trained: “hạnh phúc cách nào”, “huấn luyện cách nào” chọn trạng từ vào để mô tả cho tính từ dụ nói really happy man “một người đàn ông hạnh phúc cách thật sự” Hay dụ ta nói the professionally trained employees “những người nhân viên huấn luyện cách chuyên nghiệp” Chỗ đứng trước tính từ danh từ trạng từ Vị trí có chắn 100% trạng từ không? Câu trả lời không Như nói tính từ, có nói với bạn vị trí tính từ Có thể phía sau danh từ Rồi phía trước tính từ mô tả cho Rồi chỗ trống phía trước tính từ lại thêm tính từ mô tả cho Nếu bạn vừa gặp đáp án tính từ vừa gặp đáp án trạng từ bạn muốn làm xác, bạn phải coi nghĩa Coi nghĩa nói sau Nhưng trước mắt bạn nhớ là: Ở vị trí này, trạng từ gặp nhiều tính từ Trạng từ nhiều tính từ Nếu bạn gặp hai đáp án vừa tính từ vừa trạng từ bạn ưu tiên chọn đáp án trạng từ Nếu bạn nghĩa ưu tiên chọn đáp án trạng từ Khả cao bạn chọn trạng từ dụ câu này, her bắt đầu cụm danh từ Danh từ chữ book Cụm her… acclaimed book “cuốn sách thế cô ấy” Acclaimed động từ dạng V–ed đóng vai trò làm tính từ để mô tả cho “cuốn sách” phía sau: “Cuốn sách đó” Vậy bạn chọn trạng từ vào chỗ trống Đáp án câu (A) critically: “Cuốn sách làm cách đó” Vị trí thứ tám vị trí mà chỗ trống nằm trước V–ing dụ hai câu sau dụ câu thứ nói Thanks for fixing my computer “cảm ơn cho việc sửa máy tính tôi” Fixing V–ing đóng vai trò làm danh từ: “cảm ơn cho việc sửa máy tính tôi” Đây câu đầy đủ Bây người ta chừa chỗ trống trước fixing để bắt bạn điền vào Rõ ràng ta cần chữ để mô tả cho hành động “sửa” này: “Cảm ơn việc sửa máy tính nào” Chúng ta chọn trạng từ vào trước fixing dụ chữ quickly:“cảm ơn bạn cho việc sửa máy tính cách nhanh chóng” Trước V–ing ta chọn trạng từ Hay trường hợp dụ có câu này: Because she fears that she will fail the exam, Lan studies hard “Bởi cô sợ cô trượt kỳ thi, nên Lan học hành chăm chỉ” Người ta rút gọn cụm Because she fear Người ta bỏ because, bỏ chữ she Rồi người ta chuyển động từ fears thành động từ dạng V–ing Nó trở thành Fearing that she will fail the exam,Lan studies hard “Sợ cô trượt kỳ thi, Lan học chăm chỉ” Fearing người ta gọi cụm phân từ Nhưng trước mắt bạn chưa cần biết đâu Bạn nhớ câu đầy đủ Câu hợp lý Câu bạn đọc theo tiếng Việt bạn thấy hợp lý: “Sợ cô rớt kỳ thi, Lan học hành chăm chỉ” Bây đầy đủ mà người ta chừa chỗ trống trước fearing Người ta bắt bạn điền vào rõ ràng bạn cần chữ để mô tả thêm cho hành động “sợ”: “sợ nào” Chúng ta chọn trạng từ để mô tả cho dụ Reallyfearing that “Sợ cách thực sự, nên Lan học chăm chỉ” Việc chọn trạng từ vào chỗ trống trước V–ing, khả 100% Các bạn nhìn câu For “cho việc làm với đó” v.v Introducing V–ing đóng vai trò làm danh từ Bạn chọn trạng từ vào phía trước Đáp án câu successfully Vị trí thứ chín vị trí chỗ trống đứng trước chữ số lượng dụ ta nói câu này: We have 500 computers “Chúng có 500 máy tính” Đây lại câu đầy đủ Vậy người ta chừa chỗ trống we have 500 computers cần loại từ gì? Rõ ràng ta cần chữ mô tả cho “500” dụ “500 nào”, dụ “tối đa 500”, hay “gần 500”, hay “tối thiểu 500”, hay “khoảng 500”… Rõ ràng cần chữ để mô tả cho số Nó trạng từ dụ chữ nearly “Chúng có gần 500 máy tính” Đối với vị trí khả 100% Bạn thấy đây, phía sau số fifteen “mười lăm” “Mười lăm” số bạn chọn trạng từ exactly vào Vị trí cuối Vị trí chiếm 1% thôi, nằm chữ to động từ dụ câu này: She came to fix the computer “Cô đến để sửa máy tính” Bạn thấy to fix “để sửa” Bình thường came to fix liền Rồi người ta chừa chỗ trống came to fix Bạn thấy câu câu đầy đủ rồi: “Cô đến để sửa máy tính” Thì cần chữ để mô tả thêm cho câu: “Cô đến để sửa máy tính nào” Rõ ràng cần chữ để mô tả cho động từ fix Nên chọn trạng từ vào: came to quickly fix the computer “Cô đến để sửa máy tính cách nhanh chóng” Khả 100% Rồi dụ câu này, phía trước to Phía sau động từ understand Chữ understand nghĩa “hiểu” Đây động từ quen thuộc Rõ ràng bạn phải biết Nếu bạn nghĩa chữ bạn đoán động từ Bởi phía sau cụm danh từ The bắt đầu cụm danh từ Vị trí nằm trước the khả cao động từ Mình giải thích sau Ngay trước the khả cao động từ Bạn suy understand động từ Vị trí to động từ chọn trạng từ fully vào Đó 10 vị trí hay chọn trạng từ Còn số vị trí khác Theo thống kê số vị trí khác gặp Mình nói đặc biệt sau Trước mắt bạn biết 10 vị trí chiếm 95% tổng số tất câu chọn trạng từ Trong sau nói vị trí, trường hợp mà bạn hay nhầm lẫn dụ vị trí to động từ ta chọn loại từ khác hay không, chọn, phân biệt nói sau ... Ngay trước the khả cao động từ Bạn suy understand động từ Vị trí to động từ chọn trạng từ fully vào Đó 10 vị trí hay chọn trạng từ Còn số vị trí khác Theo thống kê số vị trí khác gặp Mình nói đặc... đứng trước tính từ danh từ trạng từ Vị trí có chắn 100% trạng từ không? Câu trả lời không Như nói tính từ, có nói với bạn vị trí tính từ Có thể phía sau danh từ Rồi phía trước tính từ mô tả cho... nhiều tính từ Trạng từ nhiều tính từ Nếu bạn gặp hai đáp án vừa tính từ vừa trạng từ bạn ưu tiên chọn đáp án trạng từ Nếu bạn nghĩa ưu tiên chọn đáp án trạng từ Khả cao bạn chọn trạng từ Ví dụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 25 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 2 , Cách làm bài thi TOEIC bài 25 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 2 , Cách làm bài thi TOEIC bài 25 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay