Cách làm bài thi TOEIC bài 24 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 1

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 24: tổng hợp vị trí trạng từ Phần Bài tổng hợp giải thích tất vị trí trạng từ TOEIC (Phần 1) Mời bạn xem Trong trước bạn chọn đáp án trạng từ thi TOEIC Cơ lần bạn thấy câu đầy đủ hết thành phần cần thiết rồi, trừ vị trí trước danh từ bạn chọn trạng từ vào chỗ trống Một câu mà bạn thấy đầy đủ hết thành phần cần thiết câu bạn chọn đáp án trạng từ vào Bạn chọn đáp án có đuôi –ly vào Lý thuyết Nhưng thực tế, bạn làm thi có nhiều trường hợp bạn câu đầy đủ hay chưa, dễ gây nhầm lẫn Trong tổng hợp tất vị trí chỗ trống chọn đáp án trạng từ để thi bạn làm cho nhanh, làm chắn Vị trí đầu tiên, vị trí chiếm 21% tổng số câu chọn trạng từ Mình từ vị trí xuất nhiều vị trí xuất Vị trí chỗ trống nằm động từ to behoặc động từ với tính từ dụ câu này, She is happy “Cô hạnh phúc” Bạn thấy phía trước động từ to be, phía sau tính từ happy Mình thấy câu đủ nghĩa Bây người ta chèn chỗ trống vào is happy Rồi người ta bắt bạn chọn từ vào Bạn thấy đầy đủ Nên cần chữ để mô tả thêm cho câu “cô hạnh phúc nào” Bạn thấy rõ ràng mô tả cho tính từ happy phía sau: “Cô hạnh phúc cách nào” Bài trước nói với bạn để mô tả cho danh từ, người ta dùng tính từ Còn mô tả cho tất thành phần khác người ta dùng trạng từ Tức để mô tả cho động từ, mô tả cho tính từ, mô tả cho trạng từ khác người ta dùng trạng từ Tức cần chữ để mô tả cho tính từ happy phía sau Rõ ràng phải trạng từ Bạn chọn trạng từ vào chỗ trống dụ chọn chữ really vào: “Cô hạnh phúc cách thực sự” Rồi câu này, động từ to be mà động từ seems Vị trí động từ Nghĩa động từ này: seem, look chữ có nghĩa “trông có vẻ”, hay chữ sound có nghĩa “nghe có vẻ”, hay chữ become có nghĩa “trở nên” v.v Những động từ người ta gọi động từ liên kết Trong tiếng Anh gọi linking verb Bạn không cần biết xác động từ loại gì, cần biết động từ Nhưng nói xác cho bạn dễ hiểu Những động từ hay với tính từ người ta gọi linking verb Nó liền với tính từ chữ seem Câu nghĩa “Cô trông hạnh phúc” Đây câu đầy đủ Nếu người ta chừa chỗ trống sau chữ seems để bắt bạn điền vào rõ ràng cần chữ để mô tả thêm cho tính từ happy phía sau: “Cô trông hạnh phúc cách nào” Rõ ràng trạng từ giống y chang câu “Cô trông hạnh phúc cách thực sự” Khi nói tính từ bao hàm động từ dạng V–ed động từ dạng V-ing Trong trước nói với bạn hai đóng vai trò trạng từ dụ câu sau Câu nói The computer was fixed “Máy tính sửa” Was động từ to be Còn fixed đóng vai trò tính từ để mô tả cho “máy tính”: “Máy tính sửa” Đây câu đầy đủ Nếu người ta chừa chỗ trống was fixed rõ ràng cần chữ để mô tả thêm cho tính từ “sửa” phía sau: “Máy tính sửa cách nào” Rõ ràng trạng từ dụ chữ quickly: “Máy tính sửa cách nhanh chóng” Đó lý vị trí lại chọn trạng từ Khả 100% Khi thi bạn gặp vị trí chắn chọn trạng từ dụ câu sau Phía trước bạn gặp động từ to be Phía sau chữ available có đuôi –able Đây đuôi tính từ Bạn xác định tính từ Ở chỗ trống động từ to be tính từ available bạn chọn trạng từ vào Hay câu này, phía trước động từ to be is Phía sau động từ dạng V-ed đóng vai trò làm tính từ Thì is monitored chọn trạng từ vào Như câu này, phía trước chữ look có nghĩa “trông có vẻ” động từ Phía sau tính từ identical, có đuôi –al đuôi tính từ Thì look identical bạn chọn trạng từ vào Đáp án câu (B) Vị trí thứ hai vị trí chiếm 15% Đây vị trí nằm sau động từ tới cụm danh từ Chỗ trống nằm phía sau dụ có She fixed the computer “Cô sửa máy tính” Đây câu đầy đủ Bây người ta chừa chỗ trống phía sau the computer rõ ràng cần chữ để mô tả thêm cho hành động “sửa”: “Sửa máy tính cách nào” Rõ ràng phải trạng từ dụ chữ quickly giống lúc nãy: “Cô sửa máy tính cách nhanh chóng” Bạn ý trường hợp có chắn 100% hay không? Có số trường hợp động từ make, keep, find, call với cụm danh từ chỗ lại tính từ trạng từ nói kỹ sau Trước mắt bạn biết trường hợp ngoại lệ Lâu lâu gặp Chứ đại đa số vị trí nằm sau động từ tới cụm danh từ trạng từ Tức đây, không chắn 100% khả cao dụ câu sau Bạn thấy phía trước could “có thể”: “Có thể làm đó” Solve động từ Phía sau cụm danh từ the problem with Sonya 468 Software “cái với tên đó” Bạn thấy solve động từ The problem with Sonya 468 Software cụm danh từ: “Cái với đó” Đó cụm danh từ lớn Tại vị trí sau The problem with Sonya 468 Software bạn chọn trạng từ vào Đáp án câu (C) Vị trí thứ chiếm 15 % vị trí cụm danh từ động từ dụ câu này, the man arrived “người đàn ông đến” Đây câu đầy đủ Bây người ta chèn chỗ trống vào the man arrived, bắt điền vào Rõ ràng cần chữ để mô tả cho hành động arrived: “Người đàn ông đến nào” Thì phải trạng từ dụ chữ quickly “Người đàn ông đến cách nhanh chóng” Đối với vị trí khả 100%, bạn chọn vào Bạn thấy the accounting team “đội kế toán” Đây cụm danh từ hoàn chỉnh Động từ allocated “đội kế toán làm với đó” Ở the accounting team allocated bạn chọn trạng từ vào Đáp án câu effectively Vị trí thứ 4, chiếm 13% vị trí động từ giới từ/trạng từ/liên từ dụ câu sau Câu She walked in the garden “Cô khu vườn” Phía trước động từ walked Phía sau chữ in giới từ Câu đầy đủ rồi: “Cô khu vườn” Nó đầy đủ Bây người ta chừa chỗ trống walked in the garden Người ta bắt bạn điền chữ vào Rõ ràng mô tả cho động từ “đi bộ” “cô vườn” Cần chữ để mô tả cho động từ “đi bộ” Rõ ràng phải trạng từ dụ nói She walked slowly in the garden “Cô cách chậm rãi khu vườn” Hay câu Câu nghĩa “Doanh số tăng sau giới thiệu sản phẩm mới” Phía trước động từ increased “đã tăng” Còn chữ after liên từ Liên từ chữ liên kết với câu phía sau Vậy ta chọn gì? Bạn thấy câu đầy đủ Bây người ta bắt bạn điền chữ vào increased after: “doanh số tăng sau làm việc đó” Rõ ràng cần chữ để mô tả cho hành động “tăng”: “tăng nào” Cho nên trạng từ Giả dụ increased quickly: “doanh số tăng cách nhanh chóng sau làm việc đó” Như câu này, “Họ làm việc cách cẩn thận” Đây trạng từ “một cách cẩn thận” để mô tả cho động từ “làm việc” Bây người ta chừa chỗ trống worked carefully Bạn thấy cần chữ để mô tả thêm cho câu “Họ làm việc cách cẩn thận nào” Cụ thể chữ cần điền mô tả cho trạng từ phía sau: “cẩn thận cách nào” Và nói rồi: Để mô tả cho trạng từ dùng trạng từ Cho nên vị trí phải trạng từ dụ chữ extremely “một cách cực kỳ” Tức “họ làm việc cách cẩn thận cách cực kỳ” Vị trí trạng từ Ta chọn trạng từ vào Vị trí có chắn 100% không? Có trường hợp dụ nói “chúng tăng sản lượng sau giới thiệu sản phẩm đó” Bạn thấy vị trí nằm increased after giống y chang câu Phía trước động từ “tăng” Phía sau chữ after Nhìn giống không? Nhưng mà câu ta lại chọn trạng từ quickly Trong câu ta chọn danh từ production Tức số trường hợp, chỗ cụm danh từ Mình không chắn 100% Nhưng theo thống kê mình, lần gặp vị trí động từ giới từ/trạng từ/liên từ mà đáp án vừa có danh từ, vừa có trạng từ đại đa số bạn chọn trạng từ không chọn danh từ Nếu bạn nghĩa bạn chọn đại trạng từ Khả bạn cao Khả không chắn 100% mà cao dụ câu này, phía trước động từ has been cộng với V-ing Đây động từ hoàn thành tiếp diễn: “đã làm đó” Phía sau chữ through nghĩa “xuyên qua đó” Nó giới từ Chui vào has been proceeding through bạn chọn trạng từ vào ... cho trạng từ phía sau: “cẩn thận cách nào” Và nói rồi: Để mô tả cho trạng từ dùng trạng từ Cho nên vị trí phải trạng từ Ví dụ chữ extremely – “một cách cực kỳ” Tức “họ làm việc cách cẩn thận cách. .. từ “sửa” phía sau: “Máy tính sửa cách nào” Rõ ràng trạng từ Ví dụ chữ quickly: “Máy tính sửa cách nhanh chóng” Đó lý vị trí lại chọn trạng từ Khả 10 0% Khi thi bạn gặp vị trí chắn chọn trạng từ. .. mình, lần gặp vị trí động từ giới từ /trạng từ/ liên từ mà đáp án vừa có danh từ, vừa có trạng từ đại đa số bạn chọn trạng từ không chọn danh từ Nếu bạn nghĩa bạn chọn đại trạng từ Khả bạn cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 24 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 1 , Cách làm bài thi TOEIC bài 24 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 1 , Cách làm bài thi TOEIC bài 24 tổng hợp các vị trí trạng từ – phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay