Cách làm bài thi TOEIC bài 22 so sánh hơn – so sánh nhất

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 22: so sánh so sánh Khi thi TOEIC, nhiều bạn dễ điểm ngớ ngẩn dạng câu so sánh / so sánh Hãy xem Bài để biết cách tránh Trong ta nói vấn đề quan trọng, so sánh so sánh Chúng ta xét ví dụ sau Đầu tiên câu này, câu mà làm đề thi thật hồi hè vừa rồi: Nhiều bạn thấy than phía sau chọn đáp án more để điền vào nên chọn (B) sai Hoặc câu này: Bạn lại thấy than sau nên chọn đáp án more sai Hoặc câu này: Nhiều bạn có thói quen thấy the trước chọn most vào Thế sai So sánh so sánh làm đơn giản Nhưng câu bạn không cẩn thận dễ sai Cho nên ôn lại xem so sánh so sánh làm Trong thi TOEIC có câu Bạn biết chỗ trống cần tính từ Trong đáp án có tính từ so sánh hơn, tính từ so sánh tính từ thường Ta phải biết chọn đáp án Tính từ dạng so sánh có hai cách hình thành Thứ thêm -er vào phía sau tính từ, thứ hai thêm more vào trước tính từ Khi thêm -er? Ví dụ hai câu sau đây: Ta thấy tall cao, thêm -er vô thành so sánh Than so với chị anh (his sister) Còn câu vấn đề (problem) easier (tính từ easy dễ dàng, chuyển thành so sánh thêm -er chuyển -y thành i) Khi hình thành so sánh cách thêm -er sau? Đối với tính từ ngắn, tức có âm tiết (đọc lên thấy phát tiếng) Ví dụ tall bạn đọc lên thấy có âm tiết từ có âm tiết Còn problem âm tiết Vậy nên tính từ có âm tiết so sánh ta thêm -er vào Hoặc tính từ có âm tiết kết thúc -y hình thành so sánh cách thêm -er Cách hình thành so sánh thứ hai thêm more trước Ví dụ: My house is more beautiful than my car Cái nhà đẹp so với xe Khi hình thành so sánh cách thêm more vào trước? Trừ hai trường hợp nói lại loại so sánh hình thành cách thêm more vào trước Tức tính từ có âm tiết trở lên không kết thúc -y Bây qua so sánh So sánh có hai cách hình thành tương ứng Một thêm đuôi -est vào phía sau, hai thêm chữ most trước Ví dụ: Tall cao, ta thêm -est vào thành so sánh (tallest) Tương tự dưới, vấn đề dễ (easiest) Cách hình thành thứ hai thêm most: Cái nhà nhà đẹp (most beautiful) Tương tự với hai cách hình thành so sánh hơn, tính từ âm tiết tính từ âm tiết kết thúc -y thêm -est, lại thêm most trước Khi làm TOEIC dấu hiệu cho thấy bạn phải chọn so sánh so sánh nhất? Đầu tiên ta thấy chữ than (so với) Mỗi lần gặp chữ than ta biết trước so sánh Tại có chữ so với phía sau hiển nhiên ta nói to so với đó, cao so với hay lớn so với Rõ ràng phía trước phải so sánh Khi chọn so sánh nhất? Bạn nhớ thi TOEIC mà trước chỗ trống có the chọn so sánh Không bắt buộc có the so sánh nhất, thi TOEIC bạn nhớ Trong câu phân biệt tính từ thường, tính từ so sánh hơn, tính từ so sánh có the chọn so sánh điền vào Chúng ta làm vài ví dụ sau đây, câu này: Ta thấy the chỗ bắt đầu cụm danh từ Bid nằm cuối cụm danh từ nên danh từ Chỗ trống trước danh từ chọn tính từ điền vào (C) affordably trạng từ đuôi -ly nên ta không chọn vào (D) affordability đuôi danh từ nên không chọn Vậy (A) (B) có đuôi -able đuôi tính từ hay gặp Khác (A) có most so sánh nhất, (B) có more so sánh Chúng ta thấy có the phía trước bạn ưu tiên chọn tính từ so sánh điền vào Hay câu này: Rõ ràng sau động từ to be (was) ta cần tính từ điền vào chỗ trống Nhìn vào đáp án ta thấy (D) highness có đuôi -ness đuôi danh từ nên ta không chọn (C) highly có đuôi -ly trạng từ nên không chọn Bỏ -ly lại high tính từ, suy (A) high tính từ (B) higher tính từ thêm -er (so sánh hơn) Ta thấy có than phía sau (so với) nên ta chọn (B) higher Có điều bạn cần ý, trạng từ có dạng so sánh so sánh Chính điều mà nhiều bạn làm dạng câu dễ bị sai Nhớ trạng từ có so sánh so sánh Ví dụ hai câu sau đây: Cô chạy, sau có trạng từ quickly Cô chạy cách nhanh Bây muốn nói cô chạy nhanh so với Thứ thêm more vào trước để mô tả cho trạng từ quickly Chạy cách nhanh so với Câu dưới, chữ house danh từ (Cái nhà thiết kế cách đẹp nhất), bạn đưa most phía trước Bạn thấy trạng từ có so sánh so sánh bình thường Về cách hình thành không thêm -er phía sau hay -est sau mà thêm more hay most trước Biết điều để làm câu dễ sai lúc đầu ta cho ví dụ Ví dụ câu này: Nhiều bạn thấy than chọn more Như lúc nói, thấy than chọn so sánhso sánh có hai kiểu: thêm -er sau, hai thêm more trước Nhìn lại ta thấy (D) more weakly có more so sánh Nhưng mà (A) weaker thêm -er so sánh Bạn phải hiểu chúng so sánh Vậy khác chỗ nào? (D) trạng từ weakly (A) tính từ Đều so sánh khác từ loại Ta phải coi chỗ trống loại từ Ta thấy chỗ trống nằm cụm danh từ (phía trước có a bắt đầu cụm danh từ) Trong demand danh từ chỗ trống nằm trước danh từ ta chọn tính từ để mô tả Nên đáp án (A) chữ (D) Gặp dạng câu bạn phải cẩn thận nhiều bạn thấy than chọn more Chúng ta phải biết so sánh có nhiều kiểu: thêm more -er Quan trọng phải biết chỗ trống loại từ (tính từ hay trạng từ) Chúng ta làm lại ví dụ tiếp theo: Rút kinh nghiệm, không làm liền Ta phải xem chỗ loại từ Ta thấy the bắt đầu cụm danh từ, phía sau có possible tính từ Vậy cụm danh từ kéo dài đến possible possible làm danh từ Cho nên cụm danh từ kéo dài đến extent Extent danh từ chỗ trống trước danh từ cần tính từ để mô tả cho Bây ta nhìn vào đáp án Ta có (A) fuller tính từ dạng so sánh hơn, (B) fullest tính từ so sánh Còn (B) (C) trạng từ nên ta không chọn Vậy ta chọn tính từ so sánh hay so sánh nhất? Ta thấy phía trước có the nên ưu tiên chọn so sánh Câu phải làm Chứ không nhiều bạn có thói quen thấy the chọn most Như sai Còn câu này: Đầu tiên ta thấy chỗ trống sau động từ to be nên phải tính từ Vậy đáp án (C) cheapest so sánh (D) cheaper so sánh Còn (A) (B) hai trạng từ, ta không chọn Bây chọn so sánh hay so sánh nhất? Thì rõ ràng thấy than phía sau nên ta chọn so sánh hơn: (D) cheaper (có tính chất so với đó) Chứ đừng thấy than mà chọn liền đáp án more Cho nên kết luận dạng câu làm sau để không bị sai: Bước đầu tiên: Luôn xác định chỗ trống loại từ gì, câu từ loại Bước hai: Đáp án có so sánh so sánh lúc ta bắt đầu xét Bước ba: Nếu có than chọn đáp án có đuôi -er đáp án có more trước Bước bốn: Nếu có the trước chọn đáp án có đuôi -est most trước ... có chữ so với phía sau hiển nhiên ta nói to so với đó, cao so với hay lớn so với Rõ ràng phía trước phải so sánh Khi chọn so sánh nhất? Bạn nhớ thi TOEIC mà trước chỗ trống có the chọn so sánh. .. sánh Không bắt buộc có the so sánh nhất, thi TOEIC bạn nhớ Trong câu phân biệt tính từ thường, tính từ so sánh hơn, tính từ so sánh có the chọn so sánh điền vào Chúng ta làm vài ví dụ sau đây, câu... cheapest so sánh (D) cheaper so sánh Còn (A) (B) hai trạng từ, ta không chọn Bây chọn so sánh hay so sánh nhất? Thì rõ ràng thấy than phía sau nên ta chọn so sánh hơn: (D) cheaper (có tính chất so
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 22 so sánh hơn – so sánh nhất , Cách làm bài thi TOEIC bài 22 so sánh hơn – so sánh nhất , Cách làm bài thi TOEIC bài 22 so sánh hơn – so sánh nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay