Cách làm bài thi TOEIC bài 20 tính từ thường vs tính từ v ing v ed

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 20: tính từ thường vs tính từ V-ing / V-ed Bạn chưa biết phải gặp tính từ thường (tive, ful, able, al…) tính từ dạng V-ing/V-ed? Trong Bài cho bạn Trong trước có nói với bạn lần bạn thấy chỗ trống cần tính từ bạn chọn chữ có đuôi tính từ điền vô Ta có đuôi tính từ thường gặp -ive/ -ful/ -able/ -al… Những chữ có đuôi gọi tính từ thường Khi gặp chữ có đuôi bạn chọn vào vị trí tính từ Nhưng có nói động từ dạng V-ed động từ dạng V-ing đóng vai trò tính từ Vậy thi TOEIC gặp trường hợp sau bạn làm sao? Ví dụ biết cần tính từ, mà đáp án vừa có tính từ thường (là chữ có đuôi –ive/ -ful/ -able/ -al…) vừa có động từ dạng V-ing làm nào? Ví dụ câu sau: Ta thấy chỗ trống nằm sau động từ to be bạn biết cần tính từ Nhìn vào đáp án ta thấy có câu (C) advantageous đuôi -ous (đuôi tính từ thường hay gặp) Có câu (D) advantaging động từ dạng V-ing đóng vai trò tính từ Vậy ta chọn đáp án nào? Nếu gặp trường hợp mà đáp án vừa có tính từ thường vừa có động từ dạng ed đóng vai trò tính từ chọn đáp án nào? Ví dụ câu này: Câu bạn phải biết cấu trúc Thì cấu trúc động từ to take (để làm đó) với Ở … steps cụm danh từ Trong chữ steps cuối cụm danh từ danh từ Trước danh từ ta chọn tính từ (như nói nhiều trước) Đáp án có (C) preventive đuôi -ive (đuôi tính từ thường) Lại có (D) prevented động từ dạng -ed đóng vai trò tính từ Chúng ta chọn đáp án nào? Nếu gặp trường hợp đáp án vừa có tính từ thường mà vừa có V-ing bạn nhớ điều Theo thống kê sau đếm tất câu có phân biệt tính từ thường tính từ dạng V-ing 81 đề TOEIC 100% chọn tính từ thường hết luôn, câu chọn V-ing Cho nên bạn đừng lo Khi thi gặp trường hợp bạn chọn tính từ thường điền vào Lý cho việc hợp lý ngữ pháp Ví dụ ta có cụm danh từ: an … woman Nếu người ta có tính từ thường đuôi -ive này: attractive (lôi cuốn, hút), người ta không dùng dạng V-ing Vì nghĩa (đây người phụ nữ lôi cuốn, hút) Rồi tính từ dạng V-ing người phụ nữ làm hành động lôi (bài trước có nói), người ta dùng dạng tính từ thường người ta không dùng V-ing Sẽ có trường hợp là: an … book Có tính từ dạng V-ing interesting, nghĩa thú vị (cuốn sách thú vị, thu hút người ta) Thì lần dùng Ving vậy, người ta không dùng tính từ đuôi thường interestive không tồn Từ không xuất tiếng Anh Lý cho việc tính từcách hình thành khác Một tính từ có đuôi -ing người ta không dùng đuôi tính từ thường Dựa vào lúc hình thành tiếng Anh có chữ có ngữ âm khác người ta thêm đuôi khác cho để đọc cho thuận miệng Tùy vào cách phát âm chữ mà có đuôi định cho Cho nên thi TOEIC bạn gặp hai trường hợp Một đáp án có tính từ dạng ing tính từ dạng khác, bạn việc chọn đáp án V-ing vô Hai đáp án có hai loại bạn ưu tiên chọn loại tính từ thường người ta không dùng V-ing Cho nên thi TOEIC gặp hai đáp án đấu với chọn tính từ thường, không chọn tính từ dạng V-ing Còn gặp trường hợp có tính từ thường tính từ dạng -ed sao? Trường hợp lại khác xíu Mình đếm tất câu tính từ thường 74%, 26% lại tính từ dạng -ed (tức chiếm 1/4, nhiều) Lý cho việc nào? Ví dụ nói người phụ nữ, người ta dùng tính từ attractive nói (an attractive woman – người phụ nữ lôi cuốn) Nhưng ta dùng tính từ dạng -ed có nghĩa phù hợp Bài trước có nói tính từ dạng -ed có nghĩa người phụ nữ bị nhận hành động lôi này, tức người phụ nữ bị lôi Tùy vào nghĩa mà đáp án (A)có thể đáp án (B) Vẫn có trường hợp chọn đáp án tính từ dạng ed, thuộc thiểu số Lý câu ngữ pháp Ý đồ tác giả đề muốn bạn biết chỗ có phải chọn tính từ hay không, muốn kiểm tra xem bạn có biết đuôi đuôi tính từ hay gặp không Chứ không bắt bạn phải biết nghĩa câu Nếu muốn biết nghĩa đưa sang câu này: Đây câu từ vựng Đáp án tính từ khác kiểm tra việc hiểu nghĩa bạn Lúc trở thành câu từ loại câu ngữ pháp Cho nên đa số đáp án tính từ thường Người ta muốn đơn giản hóa cho bạn, tức kiểm tra ngữ pháp không cần xét nghĩa Nhưng mà thi gặp trường hợp bạn làm sau Tức vừa vô xét nghĩa trước Nếu nghĩa bị động (áp dụng phương pháp trước nói), tức danh từ nói đến bị nhận hành động chọn tính từ dạng V-ed Còn không chọn tính từ thường Còn nghĩa bạn chọn (đoán đại) tính từ thường hay Tóm lại thi TOEIC, trường hợp chọn tính từ trường hợp sau bạn làm nào? Các đáp án có tính từ thường dĩ nhiên chọn tính từ thường Các đáp án có động từ dạng V-ing chọn V-ing Các đáp án có động từ dạng V-ed chọn V-ed Các đáp án vừa có tính từ thường vừa có V-ing không chọn V-ing trường hợp (như lúc nói) Các đáp án vừa có tính từ thường vừa có động từ dạng -ed bạn coi nghĩa trước Nếu V-edđúng nghĩa chọn V-ed Còn nghĩa ưu tiên chọn tính từ thường Qua sau làm vài ví dụ ... loại tính từ thường người ta không dùng V-ing Cho nên thi TOEIC gặp hai đáp án đấu với chọn tính từ thường, không chọn tính từ dạng V-ing Còn gặp trường hợp có tính từ thường tính từ dạng -ed... động từ dạng V-ing chọn V-ing Các đáp án có động từ dạng V-ed chọn V-ed Các đáp án vừa có tính từ thường vừa có V-ing không chọn V-ing trường hợp (như lúc nói) Các đáp án vừa có tính từ thường. .. tính từ thường Còn nghĩa bạn chọn (đoán đại) tính từ thường hay Tóm lại thi TOEIC, trường hợp chọn tính từ trường hợp sau bạn làm nào? Các đáp án có tính từ thường dĩ nhiên chọn tính từ thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 20 tính từ thường vs tính từ v ing v ed , Cách làm bài thi TOEIC bài 20 tính từ thường vs tính từ v ing v ed , Cách làm bài thi TOEIC bài 20 tính từ thường vs tính từ v ing v ed

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay