Cách làm bài thi TOEIC bài 19 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p2

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 19: dụ phân biệt tính từ V-ing V-ed P2 Thêm vài dụ khó cho dạng câu phân biệt tính từ V-ing V-ed Câu 110 Phía trước có the chỗ bắt đầu cụm danh từ, sau dấu chấm hết câu Cost danh từ chính, trước danh từ rõ ràng ta cần chọn tính từ Ta lại thấy bốn đáp án có động từ dạng -ed (C) estimated động từ dạng V-ing (D) estimating đóng vai trò tính từ Chúng ta lại phân biệt cách áp dụng bước này: Đầu tiên, tính từ mô tả cho danh từ cost Bước thứ hai tính từ hình thành từ động từ estimate Bước thứ ba coi nghĩa Cost nghĩa chi phí Động từ estimate nghĩa ước tính, động từ quan trọng Bây ta xem danh từ làm chủ hành động bị nhận hành động Rõ ràng ta nói chi phí làm hành động ước tính chi phí hết ước tính Chi phí phải người ta ước tính Người ta ước tính chi phí nên phải nhận hành động Danh từ bị nhận hành động ta chọn dạng -ed làm tính từ Đáp án (C) estimated Tức chi phí người ta ước tính Câu 124 Ta thấy cấu trúc cụm danh từ (tên tổ chức viết hoa), suy offers động từ (tổ chức làm đó) Phía sau có chữ for nghĩa cho Nguyên đoạn … opportunities cụm danh từ (làm với cho đó) Opportunities danh từ chính, trước danh từ ta cần tính từ Động từ dạng -ed dạng V-ing làm tính từ Ta lại làm theo bốn bước này: Tính từ rõ ràng mô tả cho danh từ opportunities Tính từ hình thành từ động từ nào? Rõ ràng hình thành từ động từ reward Bây coi nghĩa Opportunities nghĩa hội, chữ quan trọng thi TOEIC Còn chữ reward, danh từ nghĩa giải thưởng, động từ có nghĩa trao thưởng Giờ việc coi hội làm hành động trao thưởng hay nhận hành động trao thưởng Bạn thấy nói người ta trao thưởng cho hội hội hết nhận thưởng Bạn nói nhận hành động Mà trường hợp ngược lại hợp lý Cơ hội trao thưởng cho người ta Nghe kỳ bạn phải hiểu dụ hội việc làm, bạn phải biết nắm lấy hội Nó đem lại cho bạn lương cao nhiều lợi ích hay điều kiện làm việc tốt Tức hội đem lại cho bạn lợi ích Nếu bạn biết chộp lấy thưởng cho bạn Nó đem lại cho bạn bạn mong muốn Tức hội làm chủ hành động thưởng nên ta chọn V-ingđóng vai trò tính từ: đáp án (D) rewarding Trong tiếng Việt bạn dịch hội quý báu, đáng giá, hội đem lại nhiều lợi ích Câu 122 Chỗ trống sau động từ to be cần tính từ Ta lại thấy có -ing ed đóng vai trò tính từ lại làm theo bước: Tính từ rõ ràng mô tả cho danh từ Ms Jespersen Thứ hai hình thành từ động từ please Thứ ba coi nghĩa Ms Jespersen tên người, tên bà Động từ please nghĩa làm cho người ta vui, làm cho cảm thấy vui lên Tiếp theo ta xem người làm người ta vui hay người ta làm bà ta vui Bạn phải xem thêm nghĩa phía sau xem nghĩa đầu làm Bạn đọc tiếp phía sau có từ accept nghĩa chấp nhận (những chữ quan trọng nên bạn phải biết) Chấp nhận đây? Chấp nhận invitation (thư mời) bạn Tức bà chấp nhận lời mời bạn, bạn mời bà ta Vậy rõ ràng bà vui Bạn mời bà tức bạn làm cho bà ta vui Bà ta làm cho cảm thấy vui lên mời dự Cho nên bà ta nhận hành động ta chọn (D) pleased động từ dạng -ed Câu 152 Câu lại sau động từ to be, nên chỗ trống cần tính từ Bốn đáp án có động từ dạng -ed -ing làm tính từ Chúng ta lại làm theo bước: Đầu tiên tính từ mô tả cho danh từ gì? Nhìn phía trước ta thấy this movie làm hành động để có tính chất Tức tính từ mô tả cho this movie Thứ hai, rõ ràng tính từ hình thành từ động từ please Bây ta lại xem nghĩa Movie rõ ràng phim, biết Động từ please làm cho người ta cảm thấy vui Vậy ta có phim làm cho người ta vui hay người ta làm cho phim vui Rõ ràng nói người ta làm cho phim cảm thấy vui phim người nên không cảm thấy vui mà ngược lại Cái phim làm cho người cảm thấy vui Phim hay, người ta coi thấy vui Tức làm chủ hành động Vậy nên ta chọn tính từ dạng V-ing (A) pleasing ... động từ dạng -ed -ing làm tính từ Chúng ta lại làm theo bước: Đầu tiên tính từ mô tả cho danh từ gì? Nhìn phía trước ta thấy this movie làm hành động để có tính chất Tức tính từ mô tả cho this... sau động từ to be cần tính từ Ta lại thấy có -ing ed đóng vai trò tính từ Và lại làm theo bước: Tính từ rõ ràng mô tả cho danh từ Ms Jespersen Thứ hai hình thành từ động từ please Thứ ba coi nghĩa... rõ ràng tính từ hình thành từ động từ please Bây ta lại xem nghĩa Movie rõ ràng phim, biết Động từ please làm cho người ta cảm thấy vui Vậy ta có phim làm cho người ta vui hay người ta làm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 19 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p2 , Cách làm bài thi TOEIC bài 19 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p2 , Cách làm bài thi TOEIC bài 19 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay