Cách làm bài thi TOEIC bài 18 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p1

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 18: dụ phân biệt tính từ V-ing V-ed P1 Vài câu dụ thi TOEIC cho dạng phân biệt tính từ dạng V-ed V-ed mà nói trước Trong trước cho bạn bước để làm dạng câu phân vân động từ dạng -ed với động từ dạng -ing đóng vai trò tính từ Câu 106 Ta thấy chỗ trống nằm sau động từ to be (been) ta chọn tính từ Nhìn vào đáp án ta thấy có (C) (D) động từ dạng V-ing động từ dạng ed đóng vai trò tính từ Ta phân biệt đây? Bước ta coi tính từ mô tả cho danh từ Ta nhìn phía trước cụm danh từ (từ đó) Rõ ràng tính từ cần điền mô tả cho danh từ the office (cái có tính chất này) Bước thứ hai xét xem tính từ hình thành từ động từ Tức tính từ cần điền vào hình thành từ động từ Ta thấy đáp án (C) (D) bỏ -ing -ed thành động từ renovate Vậy hình thành từ động từ renovate Tiếp theo coi nghĩa danh từ động từ (danh từ the office động từ renovate) Danh từ office văn phòng biết Còn renovate chữ quan trọng thi TOEIC, có nghĩa tân trang Bạn cần phải biết chữ Bước thứ xét xem danh từ làm chủ hành động bị nhận hành động Tức văn phòng làm chủ hành động tân trang bị nhận hành động tân trang Rõ ràng ta thấy văn phòng làm hành động tân trang Văn phòng phải người ta tân trang, nhận hành động Chúng ta thấy danh từ bị nhận hành động ta chọn động từ -ed điền vào đóng vai trò tính từ Thì đáp án (D) renovated: văn phòng người ta tân trang Câu 113 Ta thấy có động từ contain nghĩa chứa đựng Đây động từ quen thuộc bạn cần phải biết The … booklet cụm danh từ (cái chứa đựng đó) Booklet danh từ cụm danh từ chỗ trống trước cần chọn tính từ (lần trước có nói rồi) Trong bốn đáp án có (B) enclosed động từ dạng V-ed (D) enclosing động từ dạng V-ing đóng vai trò tính từ Chúng ta lại làm theo bước này: Tính từ mô tả cho danh từ nào? Thì rõ ràng mô tả cho danh từ phía sau booklet Thứ hai, tính từ hình thành từ động từ nào? Sau bỏ -ed -ing ta thấy hình thành từ động từ enclose Bây coi nghĩa danh từ động từ Danh từ booklet không rõ nghĩa có chữ book nên sách hay loại sách Nghĩa động từ enclose đính kèm Đây từ quan trọng phải biết Tiếp theo coi danh từ làm chủ hay bị nhận hành động Tức sách làm hành động đính kèm người ta đính kèm Rõ ràng trường hợp mà ta thấy hợp lý sách người ta đính kèm Người ta đính kèm sách với Cho nên danh từ nhận hành động, ta chọn động từ dạng -ed (B) enclosed để điền vào Đây sách người ta đính kèm Câu 119 Ta thấy cụm danh từ: an … career (một đó) Career danh từ nên trước danh từ ta cần tính từ Trong bốn đáp án có động từ dạng -ed (B) excited dạng V-ing (D) exciting đóng vai trò làm tính từ Ta lại làm theo bốn bước: Thứ tính từ mô tả cho danh từ career Thứ hai hai tính từ hình thành từ động từ excite Thứ ba xem nghĩa: danh từ career nghĩa nghiệp, động từ excite làm cho người ta cảm thấy hào hứng dụ mau quên bạn nhớ xe máy Exciter, xe máy quen thuộc với Người ta đặt tên ý muốn nói làm cho người ta cảm thấy hào hứng, kinh ngạc, thích thú Bây xét xem danh từ làm chủ hành động bị nhận hành động Thì rõ ràng bạn nói nghiệp người ta làm cho cảm thấy hào hứng Không thể có làm cho nghiệp cảm thấy hào hứng người cảm thấy hào hứng Cho nên nói làm cho hào hứng mà phải nói ngược lại Sự nghiệp làm cho người ta cảm thấy hào hứng Sự nghiệp trải qua nhiều điều thú vị hay ho nên nghe kể nghiệp người ta cảm thấy hào hứng (nó làm chủ hành động này) Danh từ làm chủ hành động ta chọn động từ dạng Ving (D) exciting đóng vai trò tính từ Đây nghiệp làm cho người ta cảm thấy hào hứng Câu 118 Trước chỗ trống ta thấy có động từ to be (are) tới trạng từ (currently) Thì nói trước, vị trí chỗ trống phải tính từ Trong bốn đáp án có động từ dạng V-ing (B) developing động từ dạng V-ed (C) developed đóng vai trò tính từ Trước tiên bạn xem tính từ mô tả cho danh từ Thì bạn để ý are nghĩa (thì có tính chất này) Chúng ta phải đọc phía trước biết mô tả cho Đọc phía trước nghĩa trước chữ are, mà ta phải kiếm chủ ngữ Mà muốn kiếm chủ ngữ ta phải đọc từ đầu câu Senior researchers danh từ người, (at) tổ chức (the Russell Botanic Institute) họ có tính chất Tính từ cần điền mô tả cho danh từ Senior researchers Bước thứ hai xem tính từ hình thành từ động từ Rõ ràng hai tính từ hình thành từ động từ develop Đây động từ gốc Bây coi nghĩa Researchers rõ ràng nghĩa nhà nghiên cứu Đây chữ quan trọng Còn động từ develop nghĩa phát triển Bây việc xem thử nhà nghiên cứu làm chủ hành động phát triển hay họ bị nhận hành động phát triển Rõ ràng nhà nghiên cứu họ làm hành động phát triển (phát triển nên đó), nói phát triển nhà nghiên cứu lên Cho nên nhà nghiên cứu làm chủ hành động develop nói họ nhận hành động Cho nên chọn V-ing vào Đáp án câu (B) developing Những nhà nghiên cứu tổ chức họ phát triển nên ... trò làm tính từ Ta lại làm theo bốn bước: Thứ tính từ mô tả cho danh từ career Thứ hai hai tính từ hình thành từ động từ excite Thứ ba xem nghĩa: danh từ career nghĩa nghiệp, động từ excite làm. .. động từ to be (are) tới trạng từ (currently) Thì nói trước, vị trí chỗ trống phải tính từ Trong bốn đáp án có động từ dạng V-ing (B) developing động từ dạng V-ed (C) developed đóng vai trò tính từ. .. điền vào Đây sách người ta đính kèm Câu 119 Ta thấy cụm danh từ: an … career (một đó) Career danh từ nên trước danh từ ta cần tính từ Trong bốn đáp án có động từ dạng -ed (B) excited dạng V-ing
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 18 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p1 , Cách làm bài thi TOEIC bài 18 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p1 , Cách làm bài thi TOEIC bài 18 ví dụ phân biệt tính từ v ing và v ed – p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay