Cách làm bài thi TOEIC bài 13 ví dụ câu trước danh từ chính

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:03

Bài 13: dụ câu trước danh từ Mời bạn làm câu dụ thực tế đề TOEIC cho dạng chỗ trống trước danh từ mà nói trước Chúng ta làm qua vài dụ dạng câu vị trí trước danh từ Câu 103, ta thấy có will nên suy sau will động từ (provide) Ở có nghĩa làm với Phía sau có chữ to (đối với/đến) Vậy nguyên chỗ nghĩa làm với (vân vân…) đến cho Trong clean … energylà cụm danh từ, energy nằm cuối cụm danh từ nên danh từ cụm danh từ Vậy chỗ trống đứng trước danh từ cụm danh từ ta chọn tính từ để mô tả cho (cái có tính chất đó) Đáp án (B) renewable có đuôi able tính từ nên ta chọn đáp án Câu 101 Phía trước có the nơi bắt đầu cụm danh từ Model danh từ nên chỗ trống phía trước tính từ mô tả cho danh từ Thì đáp án câu (C) original có đuôi -al đuôi tính từ Câu 123 Phía trước có on nghĩa trên, phía sau dấu phẩy Vậy Performancerõ ràng danh từ nên chỗ trống phía trước phải tính từ mô tả cho danh từ Nên đáp án (B) athletic -ic đuôi tính từ Câu 101 Phía trước có the nơi bắt đầu cụm danh từ, phía sau có động từ Ving (regarding) Đây cụm danh từ (những làm với đó) Instructions danh từ chính, chỗ trống phía trước phải tính từ mô tả cho Đáp án (D) attached động từ dạng -ed đóng vai trò tính từ Còn đáp án khác đóng vai trò tính từ (A) attach động từ dạng nguyên mẫu (B) to attach động từ dạng to V (C) attaches động từ thêm -s Nên chúng tính từ Vậy nên có đáp án (D) đóng vai trò tính từ Câu 125 Phía trước có a nghĩa một, sau có dấu phẩy Đây cụm danh từ với price danh từ cụm Chỗ trống phía trước price phải chọn tính từ để mô tả cho Đáp án câu (C) competitive đuôi -ive đuôi tính từ Câu 103 Phía trước our (của chúng tôi), sau có dấu phẩy Vậy nghĩa Magazine danh từ chính, chỗ trống trước phải tính từ để mô tả cho Trường hợp bạn không thấy đáp án có đuôi tính từ quen thuộc hết bạn làm nào? Mỗi lần bạn nhìn vô đáp án trạng từ (popularly) Ta biết tính từ cộng đuôi -ly trạng từ Vây bạn nhìn trạng từ bỏ -ly tính từ Lúc ta biết popular tính từ Vậy đáp án (C) popular Mỗi lần không thấy đuôi tính từ quen thuộc bạn làm Từ trạng từ suy tính từ Câu 115 Phía trước có the bắt đầu cụm danh từ, sau dấu phẩy Đây cụm danh từ với condition danh từ (cái đó) Vậy chỗ trống phải tính từ mô tả cho danh từ Nhìn vào ta thấy đáp án (B) deteriorating động từ dạng V-ing đóng vai trò tính từ Còn (A) deteriorates động từ thêm -s (D) deteriorate động từ dạng nguyên mẫu (C) deterioration có đuôi -tion danh từ Vậy đáp án (B) Câu 110 Phía trước có an nghĩa một, nên cụm danh từ (một đó) Manner danh từ chỗ trống phía trước phải tính từ mô tả cho danh từ Đáp án câu (D) efficient đuôi -ent đuôi tính từ ... thuộc bạn làm Từ trạng từ suy tính từ Câu 115 Phía trước có the bắt đầu cụm danh từ, sau dấu phẩy Đây cụm danh từ với condition danh từ (cái đó) Vậy chỗ trống phải tính từ mô tả cho danh từ Nhìn vào...Phía trước có a nghĩa một, sau có dấu phẩy Đây cụm danh từ với price danh từ cụm Chỗ trống phía trước price phải chọn tính từ để mô tả cho Đáp án câu (C) competitive đuôi -ive đuôi tính từ Câu. .. động từ dạng V-ing đóng vai trò tính từ Còn (A) deteriorates động từ thêm -s (D) deteriorate động từ dạng nguyên mẫu (C) deterioration có đuôi -tion danh từ Vậy đáp án (B) Câu 110 Phía trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 13 ví dụ câu trước danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 13 ví dụ câu trước danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 13 ví dụ câu trước danh từ chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay