Cách làm bài thi TOEIC bài 8 ví dụ danh từ số ít – số nhiều

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:03

Bài 8: dụ danh từ số số nhiều Mời bạn làm câu dụ thực tế đề TOEIC cho dạng phân biệt danh từ số số nhiều Chào bạn,Trong trước nói qua ba loại câu khác cho dạng câu phân biệt danh từ số danh từ số nhiều Mình có nói tương ứng với loại câu ta có cách làm khác Bây qua vài dụ để làm quen với ba loại ba cách Đầu tiên câu Ta thấy the, bắt đầu cụm danh từ Đây “cái cho đó” Đây phải danh từ Nhìn vào đáp án thấy có đáp án (A) chữ schedule chữ quan trọng Ai cần phải biết nghĩa chữ Nó nghĩa “lịch trình” hay “thời gian biểu” danh từ Đáp án (C) chữ có -s danh từ số nhiều Còn đáp án (D) danh từ người số nhiều Thì phải phân biệt số số nhiều Thì áp dụng cách nào? Ta thấy cụm danh từ đứng đầu câu nên đóng vai trò chủ ngữ cho câu Thì áp dụng cách Chúng ta kiếm vị ngữ Bởi vị ngữ chia theo chủ ngữ Nhìn vào vị ngữ biết chủ ngữ số hay nhiều Chúng nhìn phía sau ta thấy có vị ngữ is hanging, động từ chia tiếp diễn Nó vị ngữ câu này, nghĩa “đang làm đó” Vị ngữ có is rõ ràng chủ ngữ phải số Tức có nghĩa “cái dành cho làm đó” Nó với is nên phải số Nên ta chọn danh từ số vào, tức đáp án (A) Không chọn hai đáp án danh từ số nhiều (C) (D) Câu thấy phía trước có chữ have cộng với động từ dạng Ved Đây hoàn thành, nghĩa “đã làm đó” Rồi phía sau có chữ not cộng với chữ to cộng với chữ Thì rõ ràng động từ To với động từ, nghĩa “để làm đó” có not phía trước nữa, nghĩa “không làm đó” Vậy cấu trúc “đã làm với để không làm đó” Vậy phải danh từ Ta thấy có đáp án (A) danh từ người đáp (D) danh từ người (A) có -s nên danh từ số nhiều Vậy ta phải phân biệt danh từ số số nhiều Vậy ta áp dụng cách đây? Ta thấy vị trí chủ ngữ câu nên ta không áp dụng cách Nhìn vào chữ số lượng phía trước phía trước cụm danh từ chữ số lượng nên ta không áp dụng cách Vậy ta áp dụng cách “danh từ đếm không đứng trơ trơ” Đây danh từ người Danh từ người danh từ đếm Vậy mà đáp án (D) ta thấy đứng “trơ trơ” Phía sau -s đầu cụm danh từ chữ a, an, the, this, … Vậy đứng trơ trơ sai nguyên tắc mà nói trước Nên loại đáp án Nó không đứng trơ trơ Ta chọn đáp án (A) (A) có -s phía sau nên không đứng trơ trơ Câu ta thấy phía trước có chữ several nghĩa “một vài” phía sau phải danh từ “Một vài mà làm đó” Vậy phải danh từ Ta chọn danh từ số hay số nhiều? Ta thấy ta áp dụng cách Ta nhìn vào chữ số lượng phía trước phía trước có chữ several nghĩa “một vài”, số lượng Vậy rõ ràng phải danh từ số nhiều “Một vài đó” rõ ràng phải nhiều thứ Nên phải số nhiều Vậy đáp án chắn câu (B) danh từ số nhiều câu Câu phía trước ta thấy động từ chia tiếp diễn Động từ to be với V-ing tiếp diễn Đây “đang làm đó” Còn phía sau có giới từ of, nôm na nghĩa “của” Vậy chỗ phải danh từ “Đang làm gì đó…” Thì phải danh từ Chúng ta nhìn vào đáp án thấy có (C) danh từ người Và (A) (B) danh từ Đây chữ quen thuộc mà bạn cần phải biết Discount nghĩa “một khoản giảm giá” Vậy ta chọn danh từ nào? Bạn để ý có danh từ số nhiều danh từ số Chúng ta áp dụng cách đây? Thì chỗ trống chủ ngữ câu nên ta không áp dụng phương pháp nhìn vào vị ngữ Phía trước chữ số lượng nên ta không áp dụng cách nhìn vào chữ số lượng phía trước Vậy ta phải áp dụng cách “danh từ đếm không đứng trơ trơ” Ta loại đáp án (C) Nó danh từ người chắn danh từ đếm mà đứng trơ trơ Nó –s phía sau đầu cụm danh từ a, an, this, … ta loại trước đáp án (C) Giờ hai đáp án ta làm sao? Bạn muốn áp dụng nguyên tắc bạn phải biết xem danh từ có đếm hay không nguyên tắc áp dụng với danh từ đếm Thì bạn buộc phải biết nghĩa chữ Mà discount chữ quan trọng thi TOEIC nên ta phải biết nghĩa Discount nghĩa “khoản giảm giá” danh từ đếm dụ bạn nói cửa hàng bạn cung cấp khoản giảm giá, dụ khoản 5%, khoản 10%, khoản 25% Có “khoản giảm giá” khác Một khoản giảm giá, hai khoản giảm giá, ba khoản giảm giá… Thì ta thấy danh từ đếm Mà danh từ đếm không đứng trơ trơ Ta theo nguyên tắc Vậy mà câu (A) đứng trơ trơ Ta thấy -s phía sau trước cụm danh từ a, an, the, this… hết Vậy ta không chọn đáp án (A) sai nguyên tắc Vậy ta chọn đáp án (B) (B) có –s nên không đứng trơ trơ Câu ta thấy phía trước có all “tất cả” phía sau có must “phải” Vậy “tất phải làm đó” Thì phải danh từ Chúng ta thấy đáp án (A) danh từ người Đáp án (B) có đuôi –ee danh từ người đáp (C) danh từ có -s số nhiều Chúng ta chọn danh từ nào? Bạn thấy phía trước có all “tất cả” chữ dùng để số lượng Vậy áp dụng cách nhìn vào chữ số lượng Thì có nói trước all mà với danh từ đếm chắn danh từ phải số nhiều Ba đáp án danh từ người nên danh từ đếm Vậy all mà với danh từ người phải số nhiều Nên đáp án phải câu (C) Ta không chọn danh từ số vào Đây điều tất nhiên bạn nói “tất người đó” chắn phải nhiều người Nên (D) phải đáp án Câu thấy the bắt đầu cụm danh từ, of nghĩa “của” Vậy “cái gì đó” Ở cần danh từ Chúng ta thấy có hai đáp án danh từ (B) (C) Chúng có đuôi –er đuôi danh từ Sự khác (B) có –s nên danh từ số nhiều Vậy chọn danh từ số hay số nhiều đây? Thì bạn thấy vị trí đầu câu nên đóng vai trò chủ ngữ câu Vậy ta áp dụng phương pháp nhìn vào vị ngữ phía sau Vậy vị ngữ chủ ngữ Chúng ta nhìn vào phía sau thấy vị ngữ Đây chữ has cộng với động từ dạng V–ed Vậy cấu trúc hoàn thành, nghĩa “đã làm đó” Vậy vị ngữ câu Vậy chủ ngữ với vị ngữ Đây “cái gì đó… làm vị ngữ này” Mà nói rồi, vị ngữ mà has chủ ngữ phải số Vậy ta chọn danh từ số Thì đáp án câu (C) Câu ta thấy phía trước có with, nghĩa “với”, phía sau có to nghĩa “đối với” Vậy “với gì đó” Vậy cụm danh từ Chỗ trống nằm cuối cụm danh từ phải danh từ làm danh từ Thì ta thấy đáp án có (B) có đuôi –tion danh từ Đáp án (C) danh từ, có đuôi –ant danh từ người (C) có –s danh từ số nhiều Vậy ta chọn danh từ số hay số nhiều? Ta thấy phía trước có little, nghĩa “ít”, chữ số lượng ta áp dụng cách Ta biết little với danh từ số trước nói Lit với ít, few với nhiều Littleluôn với danh từ số nên đáp án phải đáp án (B) Ta chọn danh từ số nhiều vào ... Vậy cụm danh từ Chỗ trống nằm cuối cụm danh từ phải danh từ làm danh từ Thì ta thấy đáp án có (B) có đuôi –tion danh từ Đáp án (C) danh từ, có đuôi –ant danh từ người (C) có –s danh từ số nhiều. .. “đã làm với để không làm đó” Vậy phải danh từ Ta thấy có đáp án (A) danh từ người đáp (D) danh từ người (A) có -s nên danh từ số nhiều Vậy ta phải phân biệt danh từ số số nhiều Vậy ta áp dụng cách. .. all mà với danh từ đếm chắn danh từ phải số nhiều Ba đáp án danh từ người nên danh từ đếm Vậy all mà với danh từ người phải số nhiều Nên đáp án phải câu (C) Ta không chọn danh từ số vào Đây điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 8 ví dụ danh từ số ít – số nhiều , Cách làm bài thi TOEIC bài 8 ví dụ danh từ số ít – số nhiều , Cách làm bài thi TOEIC bài 8 ví dụ danh từ số ít – số nhiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay