Cách làm bài thi TOEIC bài 7 danh từ số ít – số nhiều

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:03

Bài 7: danh từ số số nhiều Trong Bài cách phân biệt gặp hai đáp án, danh từ số ít, danh từ số nhiều Ở trước nói cho bạn dạng câu mà biết chỗ trống cần chọn danh từ đáp án có đến hai danh từ trở lên Mình hướng dẫn bạn cách phân biệt đáp án danh từ người, đáp án danh từ vật Trong bạn cách phân biệt đáp án danh từ số ít, đáp án danh từ số nhiều Tức -s có -s Thì tùy dạng câu mà có cách làm khác Chúng ta có dạng khác Dạng thứ áp dụng nguyên tắc “danh từ đếm không đứng trơ trơ” mà nói trước Ví dụ câu sau đây: Câu ta thấy phía trước có chữ have ta có động từ dạng V-ed Thì cấu trúc hoàn thành Nó nghĩa “đã làm đó” động từ Còn phía sau thấy chữ có to phía trước có not động từ Đây bình thường nghĩa “để làm đó” Giờ thêm not vào có nghĩa “không làm đó” Vậy chỗ có nghĩa “đã làm gì để không làm đó” Vậy chỗ phải danh từ Chúng thấy đáp án có câu (A) có đuôi –er câu (D) y chang Thì hai danh từ người Sự khác (D) danh từ số Còn (A) có -s danh từ số nhiều Vậy làm sao? Chúng ta lại áp dụng nguyên tắc mà nói trước Chúng ta thấy đáp án (D) danh từ người tức danh từ đếm mà lại đứng trơ trơ Tức –s phía sau đầu cụm danh từ chữ an, a, the, this… phía trước Thì đứng “trơ trơ” không Nó sai nguyên tắc Nên ta loại Vậy đáp án (A) Đáp án có –s không đứng trơ trơ nên đáp án hợp lí Dạng thứ hai nhìn vào vị ngữ phía sau Chúng ta biết câu có chủ ngữ vị ngữ Vị ngữ dạng khác Nhiều vị ngữ bắt đầu is, nhiều vị ngữ bắt đầu are Hay was, were, has, have, số vị ngữ có –s phía sau, số vị ngữ -s Thì bạn nhớ vị ngữ câu phải chia theo với vị ngữ phía trước Bạn nhớ vị ngữ phía sau chữ is, was, has, có -s phía sau chủ ngữ phải số Còn mà vị ngữ phía sau chữ are, were, have, hay -s chủ ngữ phải số nhiều Thì để làm dạng câu này, bạn cần phải xác định chỗ vị ngữ Cách xác định vị ngữ câu nói trước rồi, loạt video “Ngữ pháp bản” Bạn chưa coi mở lại coi Chúng ta ví dụ câu Ta thấy có the, tức bắt đầu cụm danh từ Còn chữ for, nghĩa “cho” Thì “cái dành cho đó” Thì phải danh từ Nhìn vào đáp án ta thấy có chữ schedule Đây chữ quan trọng, phải biết Nó nghĩa “lịch trình” hay “thời gian biểu” Đáp án (C) chữ có -s số nhiều Còn đáp (D) danh từ người số nhiều Ta thấy vị trí chủ ngữ câu Nó cụm danh từ câu nên phải chủ ngữ câu Phía sau ta thấy có động từ to be is với V-ing Đây cấu trúc tiếp diễn Đây “đang làm đó”, vị ngữ câu Vậy chủ ngữ với vị ngữ “Cái dành cho đó… làm đó” Thì vị ngữ is nên chủ ngữ phải số Cho nên buộc phải chọn đáp án (A) số Ta loại hai danh từ số nhiều Dạng thứ ba phải làm cách nhìn vào chữ số lượng phía trước danh từ Đây chữ dùng để số lượng phía trước danh từ mà hay gặp thi TOEIC Thứ a hay an Rõ hai chữ nghĩa “một” Khi với danh từ phía sau “một đó” danh từ chắn số Một thứ nên số Chữ all có hai trường hợp Khi với danh từ đếm danh từ danh từ số nhiều Nếu với danh từ không đếm danh từ số Hai chữ này, little few có nghĩa “ít” little với danh từ số Còn few với danh từ số nhiều Ở để dễ nhớ bạn nhớ chữ little có âm it với danh từ số Còn chữ few có âm iêu với danh từ số nhiều chữ “nhiều” có âm “iêu” Lit với ít, few với nhiều Còn much với many có nghĩa “nhiều” much với danh từ số many với danh từ số nhiều Còn ba chữ A few nghĩa “một vài”, a number nghĩa “một số”, several nghĩa “một vài” Rõ ràng bạn nói “một số / vài thứ đó” phải nhiều thứ nên chúng với danh từ số nhiều Còn chữ số lượng “một”, “hai” hay “ba” sao? Rõ “một” phải với danh từ số Còn “hai đó” trở lên nhiều thứ nên với danh từ số nhiều Còn one of sao? Các bạn ý one of khác với one One “một đó”, với số Còn one of nghĩa “một trong” Ví dụ có nhiều thứ dấu chấm màu đỏ Nếu nói “một số chấm đó” Ví dụ “một chấm có màu xanh” Thì rõ ràng bạn nói “một số đó” phải có nhiều thứ Không thể nói “một số thứ” Vậy sau one of chắn danh từ số nhiều Trong sau làm qua số ví dụ cho ba loại câu ... nên số Chữ all có hai trường hợp Khi với danh từ đếm danh từ danh từ số nhiều Nếu với danh từ không đếm danh từ số Hai chữ này, little few có nghĩa ít little với danh từ số Còn few với danh từ. .. vào chữ số lượng phía trước danh từ Đây chữ dùng để số lượng phía trước danh từ mà hay gặp thi TOEIC Thứ a hay an Rõ hai chữ nghĩa “một” Khi với danh từ phía sau “một đó” danh từ chắn số Một thứ... từ số nhiều Ở để dễ nhớ bạn nhớ chữ little có âm it với danh từ số Còn chữ few có âm iêu với danh từ số nhiều chữ nhiều có âm “iêu” Lit với ít, few với nhiều Còn much với many có nghĩa nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 7 danh từ số ít – số nhiều , Cách làm bài thi TOEIC bài 7 danh từ số ít – số nhiều , Cách làm bài thi TOEIC bài 7 danh từ số ít – số nhiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay