Cách làm bài thi TOEIC bài 6 danh từ chỉ người chỉ vật – p2

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:03

Bài 6: danh từ người / vật P2 Trong Bài nói tiếp dạng câu phân biệt danh từ người danh từ vật, cụ thể ta buộc phải biết nghĩa vài ví dụ Trong trước có bạn cách làm dạng câu mà phân biệt danh từ người danh từ vật Mình có nói mà bạn gặp danh từ người, mà -s phía sau chữ a, an, the, this, … phía đầu cụm danh từ, bạn loại danh từ người bạn chọn danh từ vật vào Thì làm bạn không cần phải biết nghĩa Tuy nhiên có số câu dạng mà bạn cần phải biết nghĩa Ví dụ câu sau đây: Câu ta thấy phía trước có chữ an, phía sau có chữ at, nghĩa “tại” Vậy nguyên chỗ nghĩa “một đó” Thì cụm danh từ Chỗ trống nằm cuối cụm danh từ ta cần chọn danh từ vào làm danh từ Nhìn vào đáp án ta thấy có đáp án (B) có đuôi –ist danh từ người –ist đuôi danh từ người Còn đáp án (C) có đuôi ism đuôi danh từ Đây danh từ vật Vậy ta chọn đáp án đây? Ở bạn áp dụng nguyên tắc “danh từ đếm không đứng trơ trơ” mà nói trước bạn thấy câu không áp dụng nguyên tắc Vì ta thấy phía trước cụm danh từ có chữ an bạn chọn danh từ vào chỗ trống không đứng trơ trơ Vậy hai đáp án ngữ pháp đưa vào chỗ trống Chúng không vi phạm nguyên tắc Vậy câu để làm xác ta buộc phải biết nghĩa Nếu nghĩa ta đoán đại hai đáp án Tức phải “lụi” đại Xét nghĩa nói sau Còn đầu muốn tập trung vào ngữ pháp Thì hai loại dạng câu mà cần phân biệt danh từ người vật Một loại ta không cần biết nghĩa, mà áp dụng nguyên tắc “danh từ đếm không đứng trơ trơ” Còn loại ta phải biết nghĩa Trong video nói qua vài ví dụ cho loại đề thi TOEIC để ta làm quen Câu ta thấy phía trước có for, nghĩa “cho”, phía sau có on, nghĩa “trên” Vậy chỗ nghĩa “cho đó…” Vậy hiển nhiên phải danh từ Ta thấy có đáp án (D) có đuôi –er danh từ người Còn (C) có đuôi –ment danh từ vật Ta thấy (D) danh từ đếm mà đứng “trơ trơ” Tức -s phía sau phía trước cụm danh từ chữ a, an, the, this,… ta loại đáp án (D) “Danh từ đếm không đứng trơ trơ” không? Vậy ta chọn đáp án danh từ lại vào Câu ta thấy phía trước có can nghĩa “có thể”, now nghĩa “bây giờ” Vậy ta suy chữ động từ Ta phía sau can có động từ Vậy nghĩa làm Còn phía sau có chữ from, nghĩa “từ” Vậy nguyên chỗ nghĩa “bây làm với từ đó” Nên phải danh từ Nên ta chọn đáp án (A), có đuôi tion danh từ, hai đáp án (B), đuôi –ant danh từ, danh từ người Vậy ta loại đáp án (B) danh từ đếm mà đứng “trơ trơ” Nó –sphía sau phía đầu cụm danh từ the, an, a, this,… ta loại Ta chọn danh từ lại vào Câu thấy phía trước có with, nghĩa “với”, phía sau chấm hết câu Vậy nguyên chỗ nghĩa “với đó, chấm hết” Vậy cuối cụm danh từ phải danh từ làm danh từ Thì có đáp án (B) có đuôi –tion danh từ Còn (C) có đuôi –or danh từ người Thì bạn loại đáp án mà danh từ người –s phía đầu a, an, the,… Nó đứng “trơ trơ” không Vậy ta chọn đáp án (B) vào Câu phía trước ta có to, nghĩa “để” Vậy “để làm đó” Chữ động từ Còn phía sau ta có in, nghĩa “trong” Vậy nguyên chỗ nghĩa “để làm gì đó” Thì chỗ trống nằm cuối cụm danh từ phải danh từ Vậy đáp án (B), hai (C) Thì loại danh từ người đứng “trơ trơ” Chọn danh từ lại vào Câu ta thấy phía trước, tên công ty tên sản phẩm Vậy chữ động từ Tức “công ty làm đó” Đây động từ Phía sau có chữ while, nghĩa “trong khi” Vậy biết chỗ nghĩa gì? “làm với có tính chất làm đó” Chỗ phải danh từ cụm danh từ Vậy đáp án (C), có đuôi –er đuôi danh từ, hai câu (D) có đuôi –ance danh từ Nhưng (C) danh từ người mà đứng trơ trơ: –s phía trước a, an, the, this… loại danh từ loại danh từ người Ta chọn danh từ lại vào Câu ta thấy phía trước có động từ to be is, phía sau chữ có thêm –ing vào động từ dạng V-ing Vậy cấu trúc tiếp diễn Có động từ to be với V-ing Đây “đang làm đó” Vậy động từ Phía sau có with, nghĩa “với” Vậy nguyên chỗ nghĩa “đang làm gì với đó” Vậy chỗ phải danh từ Ta thấy có đáp án (C) có đuôi –ant đuôi danh từ người Còn (D) có đuôi ance đuôi danh từ vật Vậy ta chọn đáp án nào? Rõ ràng đáp án (C), danh từ người lại đứng trơ trơ Nó –s phía sau đầu cụm danh từ a, an, the,… loại chọn danh từ lại vào Các bạn ý riêng với câu nhiều bạn làm sai chọn đán áp (C) bạn coi nghĩa Nếu câu mà xét nghĩa đáp án (C) hợp lí Chúng ta chữ seek nghĩa “tìm kiếm” Còn assistant “người trợ lý” Cho nên số bạn đọc vào thấy chỗ có nghĩa “Công ty tìm kiếm người trợ lý” thấy hợp lí Khi dịch tiếng việt ta thấy hợp lí ta chọn (C) vào Nhưng mà vừa nói, xét ngữ pháp đáp án sai Nếu muốn dùng đáp án (C) phải có an phía trước an assistant, không phải có –s phía sau seeking assistants Nó không “trơ trơ” Cho nên đáp án buộc phải câu (D) Assistance nghĩa “sự trợ lý” hay “sự hỗ trợ” Cho nên danh từ đếm nên đứng “trơ trơ” Cho nên bạn ý có số câu mà xét nghĩa dễ làm sai Nếu biết nghĩa giúp ích nhiều ... “bây làm với từ đó” Nên phải danh từ Nên ta chọn đáp án (A), có đuôi – tion danh từ, hai đáp án (B), đuôi –ant danh từ, danh từ người Vậy ta loại đáp án (B) danh từ đếm mà đứng “trơ trơ” Nó –sphía... chất làm đó” Chỗ phải danh từ cụm danh từ Vậy đáp án (C), có đuôi –er đuôi danh từ, hai câu (D) có đuôi –ance danh từ Nhưng (C) danh từ người mà đứng trơ trơ: –s phía trước a, an, the, this…... hết” Vậy cuối cụm danh từ phải danh từ làm danh từ Thì có đáp án (B) có đuôi –tion danh từ Còn (C) có đuôi –or danh từ người Thì bạn loại đáp án mà danh từ người –s phía đầu a, an, the,… Nó đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 6 danh từ chỉ người chỉ vật – p2 , Cách làm bài thi TOEIC bài 6 danh từ chỉ người chỉ vật – p2 , Cách làm bài thi TOEIC bài 6 danh từ chỉ người chỉ vật – p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay