Cách làm bài thi TOEIC bài 5 danh từ chỉ người chỉ vật – p1

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:03

Bài 5: danh từ người / vật P1 Ta làm biết cần chọn danh từ, có hai đáp án danh từ, danh từ vật, danh từ người, mà nghĩa? Chào bạn Trong trước cho bạn cách làm dạng câu danh từ Mình có nói thấy câu có cụm danh từ, chỗ trống nằm cuối cụm danh từ phải danh từ để làm danh từ cho cụm danh từ Lúc chọn đáp án mà danh từ vào chỗ trống Nhưng thi TOEIC, có trường hợp mà có hai đáp án danh từ Thì trường hợp phải làm nào? Trong Bài cho bạn Đầu tiên, nói loại hay gặp trường hợp Đó loại mà hai đáp án danh từ người, danh từ vật Ví dụ câu Phía trước câu ta thấy chữ có to phía trước, tức “để làm đó” Vậy chữ động từ Còn phía sau ta có until, nghĩa “cho đến khi” Vậy “để làm với đó” Vậy rõ ràng danh từ Nhưng mà đáp án (C) có đuôi -er danh từ người Còn đáp án (D) có đuôi -ment danh từ vật Vậy ta phải chọn danh từ nào? Đối với bạn biết nghĩa câu làm nhanh Tuy nhiên, nghĩa ta phải làm nào? Thì để làm câu mà không cần biết nghĩa, ta phải biết nguyên tắc quan trọng sau Mình gọi nguyên tắc “danh từ đếm không đứng trơ trơ” Nguyên tắc nói kỹ khác Bây nói nhanh Ví dụ ta có cụm danh từdanh từ chữ car Nó nghĩa “xe hơi” danh từ đếm Tức ta nói “một xe, hai xe, ba xe…” Thì nguyên tắc nói danh từ cụm danh từdanh từ đếm được, phải số nhiều Tức phải có -s phía sau Còn -s phải có chữ a, an, the, this, my, any… phía trước Nói chung phải cần từ hạn định mà có nói Nó mà hai sai ngữ pháp Ví dụ mà nói I will buy white car sai Vì chữ car s phía sau chữ a, an, the, this, my… đầu cụm danh từ Tức không đứng trơ trơ Đó nguyên tắc “danh từ đếm không đứng trơ trơ” Vậy bạn thấy đáp án (C) danh từ ngườidanh từ người chắn danh từ đếm Mà bạn thấy chữ shipper -s phía sau, phía trước cụm danh từ a, an, the, this, my… Tức đứng trơ trơ Tức sai nguyên tắc Vậy chắn đáp án sai nên ta loại Còn đáp án (D) danh từ ngườidanh từ vật Nó đó, điều hay việc Thì danh từ không đếm Thì danh từ không đếm theo nguyên tắc Nguyên tắc áp dụng với danh từ đếm Tức (D) đứng trơ trơ Cho nên đáp án Vậy tóm lại, làm thi TOEIC mà bạn gặp câu Chỗ trống cần danh từ Đáp án có danh từ người danh từ vật Nếu bạn thấy danh từ người -s phía sau đầu cụm danh từ a, an, the, this, my… bạn loại chọn danh từ vật vào ... câu Chỗ trống cần danh từ Đáp án có danh từ người danh từ vật Nếu bạn thấy danh từ người -s phía sau đầu cụm danh từ a, an, the, this, my… bạn loại chọn danh từ vật vào ... chữ a, an, the, this, my… đầu cụm danh từ Tức không đứng trơ trơ Đó nguyên tắc danh từ đếm không đứng trơ trơ” Vậy bạn thấy đáp án (C) danh từ người Mà danh từ người chắn danh từ đếm Mà bạn thấy... có cụm danh từ mà danh từ chữ car Nó nghĩa “xe hơi” danh từ đếm Tức ta nói “một xe, hai xe, ba xe…” Thì nguyên tắc nói danh từ cụm danh từ mà danh từ đếm được, phải số nhiều Tức phải có -s phía
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 5 danh từ chỉ người chỉ vật – p1 , Cách làm bài thi TOEIC bài 5 danh từ chỉ người chỉ vật – p1 , Cách làm bài thi TOEIC bài 5 danh từ chỉ người chỉ vật – p1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay