Cách làm bài thi TOEIC bài 2 vị trí danh từ chính

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:03

Bài 2: vị trí danh từ Bài cho bạn cách làm dạng câu mà chỗ trống cần chọn danh từ Chào bạn! Trong trước giới thiệu qua câu từ loại Mình có nói câu từ loại ta cần phải xác định vị trí chỗ trống loại từ Trong video cách xác định vị trí câu TOEIC loại từ Đầu tiên, video nói đến vị trí hay gặp thi TOEIC vị trí danh từ cụm danh từ Vị trí danh từ nào? Trước tiên xét loạt dụ thực tế thi TOEIC Mình từ dụ dễ đến dụ khó Câu phía trước ta thấy có the, mà ta biết, the bắt đầu cụm danh từ dụ the car cụm danh từ “cái xe hơi” Vậy ta thấy cụm danh từ, tức “cái đó” Thay the car – “cái xe hơi” the – “cái đó” chưa biết Còn phía sau có of Of dịch “của” Vậy chỗ “cái gì đó” Vậy chỗ trống “cái đó” nên danh từ Vậy ta chọn đáp án B vào chữ có đuôi –tion danh từ Rất đơn giản (Câu 113) Câu cụng Thấy the bắt đầu cụm danh từ Đây “cái gì đó” Vậy chỗ trống loại từ gì? Ta biết cụm danh từ danh từ nằm cuối dùng dụ the new house cụm danh từ Nó nghĩa “căn nhà mới” Nguyên cụm nói nhà chữ house – chữ “nhà” phải danh từ Còn chữ new – chữ “mới” đứng phía trước để mô tả cho Nó ngược lại so với tiếng Việt Tiếng Việt nằm sau tiếng Anh nằm trước Vậy rõ ràng tiếng Anh danh từ nằm sau “cái đó” Để cho bạn thêm vài dụ dụ chữ Ta thấy cụm danh từ cho dù ngắn hay dài danh từ nằm sau Còn chữ phía trước dùng để mô tả cho Cho nên lần bạn làm TOEIC mà gặp cụm “cái đó” biết sau danh từ làm danh từ Vậy suy chỗ trống câu ta chọn danh từ vào Đáp án A có đuôi danh từ -tion Còn chữ largest chữ để mô tả cho danh từ phía sau giống chữ new Câu giống The bắt đầu cụm danh từ “cái gì đó” Chỗ nằm cuối “cái đó” ta chọn danh từ vào giống lúc Đáp án B đuôi -ment đuôi danh từ Còn chữ quality để mô tả cho danh từ phía sau Tức “cái có tính chất gì đó” Câu the có an An nghĩa “một” Rõ ràng bắt đầu cụm danh từ Thì “một đó” Phía sau of có in, nghĩa “trong” Vậy “một đó” Vị trí cuối “cái đó” nên danh từ Vậy ta chọn –tion vào Câu ta thấy phía trước có his His nghĩa “của anh ấy” Ta thấy his bắt đầu cụm danh từ dụ his new house “căn nhà anh ấy” Vậy chỗ ta thấy bắt đầu cụm danh từ Tức “cái anh ấy” Phía sau ta có and, nghĩa “và” Vậy “cái anh đó” Vậy ta thấy chỗ trống nằm cuối “cái đó”, phải danh từ Ta chọn C vào có đuôi danh từ -tion Câu phía trước bạn thấy có chữ viết hoa phía sau có ‘s Mà ta biết ‘s có nghĩa “của đó” dụ nói Tom’s house nghĩa “nhà Tom” Thì bạn thấy rõ ràng lần gặp chữ có ‘s bắt đầu cụm danh từ Vậy “cái Kevin” Mà phía sau có dấu phẩy thứ kết thúc “Cái Kevin” “phẩy” Chỗ nằm cuối “cái đó” danh từ Ta chọn đáp án D chữ có đuôi –ance danh từ Thì dụ vừa câu mà chỗ trống cần danh từ cụm danh từ Chúng ta thấy làm câu dễ Chúng ta không cần biết từ vựng làm Bạn để ý cần làm ba bước đơn giản dụ bạn gặp câu thi TOEIC chỗ trống nằm đáp án khác nhau, bạn làm điều sau: Thứ nhất, bạn cần phải biết chỗ bắt đầu “cái đó” Thứ hai, bạn cần biết chỗ mà “cái đó” kết thúc Thứ ba, quan trọng không phải biết đáp án, chữ danh từ Trong giảng tổng hợp cho bạn tất dấu hiệu thường gặp thi TOEIC để giúp bạn biết chỗ bắt đầu “cái đó” chỗ mà “cái đó” kết thúc Và nói qua đuôi danh từ thường gặp thi TOEIC ... cụm danh từ cho dù ngắn hay dài danh từ nằm sau Còn chữ phía trước dùng để mô tả cho Cho nên lần bạn làm TOEIC mà gặp cụm “cái đó” biết sau danh từ làm danh từ Vậy suy chỗ trống câu ta chọn danh. .. danh từ vào Đáp án A có đuôi danh từ -tion Còn chữ largest chữ để mô tả cho danh từ phía sau giống chữ new Câu giống The bắt đầu cụm danh từ “cái gì đó” Chỗ nằm cuối “cái đó” ta chọn danh từ vào... cần danh từ cụm danh từ Chúng ta thấy làm câu dễ Chúng ta không cần biết từ vựng làm Bạn để ý cần làm ba bước đơn giản Ví dụ bạn gặp câu thi TOEIC chỗ trống nằm đáp án khác nhau, bạn làm điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 2 vị trí danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 2 vị trí danh từ chính , Cách làm bài thi TOEIC bài 2 vị trí danh từ chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay