Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 10: Sources Of Energy

11 37 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:02

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 10 COMMUNICATION, SKILLS COMMUNICATION GIAO TIẾP (Tr.43) HOW BIG IS YOUR CARBON FOOTPRINT? Answer the questions below with a number from to (Trả lời câu hỏi với số từ 1-4) = luôn = thường xuyên = = không bao giờ  Do you ? (Bạn có ?) take showers instead of baths (tắm vòi sen thay tắm bồn) walk or ride a bike when traveling shortdistances (đi đạp xe di chuyển quãng đường ngắn) use public transport when traveling long distances (sử dụng phương tiện công cộng quãng đường dài) use a hand fan to keep cool in summer VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (sử dụng quạt giấy để làm mát vào mùa hè) use low energy light bulbs (sử dụng bóng đèn tiết kiệm lượng) turn off the lights when leaving a room or going to bed (tắt đèn rời khỏi phòng ngủ) only use as much water as you need (chỉ sử dụng nước mức cần thiết) only use a little electricity at home (chỉ sử dụng điện nhà) use biogas for cooking at home (sử dụng khí ga sinh học cho việc nấu ăn nhà) go to school by bike 10 (đi học xe đạp) Work in pairs Add up each other's answers, and look up the score below Then explain how well your partner saves energy (Làm việc theo cặp Tính tổng câu trả lời nhìn vào điểm số sau Sau giải thích xem bạn bạn tiết kiệm lượng nào.) Điểm 10-20: Dấu chân các-bon bạn nhỏ Bạn thật thân thiện với môi trường Điểm 21-30: Dấu chân các-bon bạn nhỏ Nhớ quan tâm tôn trọng giới xung quanh bạn Điểm 31-40: Dấu chân bon bạn lớn Bạn có làm vài điều để tiết kiệm lượng có cách để làm tốt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Talk about your partner's carbon footprint to your group Use the following prompts (Nói dấu chân các-bon bạn cho nhóm nghe Sử dụng gợi ý sau.) • Dấu chân các-bon bạn • Bạn người biết quan tâm • Bạn cố gắng công việc • Bằng cách tương lai, bạn giúp SKILLS CÁC KĨ NĂNG (Tr.44) Reading Work in pairs Discuss the following questions (Làm việc theo cặp Thảo luận câu hỏi sau.) water, coal, oil, gas, biogas wind, solar, nuclear Read the text below and check your ideas (Đọc văn đây, kiểm tra lại ý bạn.) Bài dịch: Kính thưa vị khách quý, hôm muốn nói với bạn lượng tái sinh lượng không tái sinh Năng lượng hóa thạch lượng không tái sinh Chúng bao gồm: dầu, than đá, khí đốt tự nhiên Chúng sử dụng để tạo lượng, tạo điện hay vận hành cỗ máy lớn Thật không may, chúng lại độc hại cho môi trường Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lượng không tái sinh được, lượng nước ngày sử dụng nhiều Thủy điện hạt nhân tạo nhiều lượng Chúng dồi tái phục hồi Tuy nhiên, thủy điện có hạn chế đập nước xây dựng số vùng Năng lượng hạt nhân cung đủ điện cho nhu cầu toàn giới lại nguy hiểm Mặt trời gió nguồn lượng thay Gió làm quay tua-bin tạo điện Năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện Nó sử dụng để làm nóng làm mát nhà Mặc dù có số bất tiện, nguồn lượng thay mang đến nhiều điện an toàn Chúng trở nên ngày xem trọng Việt Nam tương lai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Professor Gaỉton is preparing a speech about renewable and non-renewable energy Read the text, match the verbs with the nouns, then answer the questions (Giáo sư Galton chuẩn bị diễn vản lượng lái sinh lượng không tái sinh Đọc văn, nối động từ với danh từ sau trả lời câu hỏi.) a Match the verbs with the nouns (Nối động từ với danh từ) 1-c 2-a 3-e 4- b 5-d b Answer the questions (Trả lời câu hỏi) Two They are renewable and non-renewable energy sources Hydro power is limited because dams can't be built in certain areas Nuclear power is dangerous Because they are natural sources of energy and we can use them instead of non-renewable sources We use non-renewable sources of energy the most but we are increasingly using hydro power He thinks Vietnam will use the wind and the sun as alternative sources of energy in the future Speaking Work in pairs Ask VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang 29 - Unit 10 – Sách tập(SBT) tiếng Anh Find the word which has a different stress pattern from the others Say them aloud Tìm từ có trọng âm khác với từ lại Đọc to từ A dangerous B plentiful C another D limited A easily B consumption C energy D negative A different B expensive C abundant D convenient A petroleum B advantage C enormous D tendency A attention B holiday C pollution D effective Key - Đáp án: C; B; A; D; B Read the following sentences and mark (') the stressed syllable in the underlined words Đọc câu sau đánh dấu (') vào trọng âm từ gạch chân The potential of alternative sources of energy is not only plentiful but also clean and safe We are looking for cheap, clean, effective sources of energy These types of energy won't cause pollution or waste natural resources I think nuclear power is not only expensive but also dangerous to our environment Petroleum is limited It will be replaced by another source of renewable energy We will reduce energy consumption as much as possible Key - Đáp án: The po'tential of alternative sources of 'energy is not only 'plentiful but also clean and safe We are looking for cheap, clean, e'ffective sources of energy These types of energy won't cause po'llution or waste natural resources I think nuclear power is not only ex'pensive but also 'dangerous to our environment Pe'troleum is 'limited It will be replaced by a'nother source of renewable energy We will reduce 'energy con'sumption as much as possible VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Vocabulary & Grammar – trang 30 – Unit 10 – Sách tập(SBT) tiếng Anh Do the crossword puzzle and complete the sentences Giải ô chữ hoàn thành câu ACROSS Solar energy is _ and it can be replaced easily Hydro power is _ because dams and lakes should be built Fossil fuels are non-renewable energy sources They are to the environment DOWN The alternative sources of energy like the sun and the wind are not only plentiful but also and safe Wind power is convenient and _ Coal is _ and it will be replaced by another renewable source For many people living in rural areas, biogas is a energy source available Nuclear energy can provide enough electricity for the world's needs, but it is _ Key - Đáp án: plentiful; expensive; harmful; clean abundant; limited; cheap; dangerous VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Match the verbs in column A with the words/ phrases in column B Nối động từ cột A với từ/ cụm từ cột B Key - Đáp án: f; c; h; a; d; g; e; b Underline the correct word or phrase in each sentence Gạch từ cụm từ câu This time next year my father will work/ will be working in the hydro power station Don't forget to turn off the lights before you're leaving/ you leave My brother and I will cycle/ will have cycled to school to cut air pollution By the year 2020, people in my village will use/ will be using energy from the sun What will we do/ will we be doing to save electricity? What will happen/ will be happened to us when the non-renewable energy sources run out? Wind power is a renewable source because it can be replaced/ can replace easily and quickly The students in my school will be put/ will be putting low energy light bulbs in the school Alternative sources of energy will be developed/ will develop quickly 10.The energy consumption will be reduced/ will reduce as much as possible Key - Đáp án: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí will be working; you leave; will cycle; will be using will we do; will happen; can be replaced; will be putting will be developed; 10 will be reduced Choose the best option (A, B, C, or D) to complete each sentence Chọn đáp án (A, B, C D) để hoàn thành câu sau The boys home for lunch because they are planning to visit the hydro power station A have not come Edo not come C will not be coming D is not coming It is going to rain any minute now The children _ in the rain A is being caught will be caught C is caught D are caught They _ a test tomorrow; we don't want to disturb them A will be having will have C have D had They _ that we have gone without telling them A thought are thinking C will be thinking D think you _ up this book for me, please? A Are going to wrap Will be wrapping C Will wrap D Have wrapped We _ solar panels in the schoolyard while you are checking cracks in the water pipes A have put £ will be putting C will put D put At 7.00 tomorrow, you to school A cycle will cycle C will be cycling D will be cycled Solar energy _ by many countries in the world in the future A use i will use C will be using D will be used Key - Đáp án: C; B; A; D; C; B; C; D Change the sentences into the passive voice Chuyển câu sang thể bị động We will use less electricity in the future Less electricity _ The students in my school will use public transport when travelling long distances Public transport VnDoc - Tải ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK GETTING STARTED BẮT ĐẦU (Tr.38) Listen and read (nghe đọc) BÀI DỊCH: A DIFFERENT TYPE OF FOOTPRINT (MỘT LOẠI DẤU CHÂN KHÁC) Mai: Nam, hôm qua tớ đọc thấy tất có dấu chân bon Nam: À, tất có dấu chân - tạo bàn chân chúng ta! Mai: Ha ha, tớ biết điều Nhưng loại dấu chân liên quan đến hiệu ứng xấu mà tác động lên môi trường Nam: Phải rồi, xuất nhiều mặt báo nhũng ngày Mai: Vậy dấu chân to sử dụng lượng tạo khí CƠ2 Điều thật xấu cho môi trường Nam: Vậy có dấu chân nhỏ tốt phải không? Mai: Đúng Nam Năng lượng không tái sinh than đá, khí đốt tự nhiên, dầu sản sinh nhiều CO2 Những nguồn sớm cạn kiệt Nam: Vậy chúng khác với lượng gió, thủy điện lượng mặt trời, không? Mai: Đúng Chúng nguồn lượng chúng lượng tái sinh Điều có nghĩa không sử dụng hết thứ Chúng mãi Nam: Cậu có để lại dấu chân lớn không Mai?  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mai: Dấu chân tớ nhỏ Tớ tái chế sản phẩm tớ sử dụng tó nơi xe đạp Nhà tớ có pin mặt trời mái đế thu lượng mặt trời Nam: Ồ không! Tớ nghĩ dấu chân tớ lớn, đôi giày lớn a Read the conversation again and answer the questions (Đọc lại đàm thoại trả lời câu hỏi.) It's about the negative effect we have on the environment "Non-renewable energy" means energy resources which will run out if used too much Because we can't use it up It lasts forever Because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint b Complete the networking below using information from the conversation (Hoàn thành lưới từ sử dụng thông tin hội thoại) SOURCE OF ENERGY: RENEWABLE SOURCES + NON RENEWABLE SOURCES RENEWABLE SOURCES: wind, hydro, solar NON - RENEWABLE SOURCES: coal, oil, gas Now, listen and repeat the words and phrases (Bây nghe lặp lại từ cụm từ.) wind biogas coal oil natural gas nuclear hydro solar Put the words into the correct groups below (Xếp từ vào nhóm.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Renewable sources Non-renewable sources (nguồn lượng tái tạo) (nguồn lượng tái tạo) Wind, hydro, solar, biogas, nuclear Coal, natural gas, oil Practise asking and answering the questions about renewable and non¬renewable sources (Thực hành việc hỏi trả lời câu hỏi nguồn tái tạo tái tạo.) A: What type of energy source is wind? A: Gió loại lượng gì? B: Đó loại lượng B: It's a renewable source of energy tái sinh A: What type of energy source is coal? A: Than đá loại lượng gì? B: It's a non-renewable source of B: Đó loại lượng không energy thể tái sinh A CLOSER LOOK HỌC KĨ HƠN (Tr40) Vocabulary Put the words below into the table to describe the types of energy (Xếp từ vào bảng để miêu tả loại lượng.) limited (adj): hạn chế renewable (adj): tái tạo unlimited (adj): không hạn chế non-renewable (adj): không tái tạo harmful (adj): có hại exhaustible (adj): cạn kiệt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí safe (adj): an toàn clean (adj): dangerous (adj): nguy hiểm polluting (adj): gây ô nhiễm convenient (adj): tiện lợi available (adj): sẵn có cheap (adj): rẻ expensive (adj): đắt abundant (adj): dồi Sources of energy Advantages Disadvantages (Các nguồn lượng) (Ưu điểm) (Nhược điểm) not always available, wind abundant, safe water/ hydro clean, safe, abundant expensive renewable, abundant, expensive, difficult to clean, safe restore solar biogas renewable, abundant, safe, clean difficult to restore polluting, difficult to use nuclear renewable, clean expensive, dangerous coal, oil, natural gas cheap, abundant non-renewable, polluting Compare your answer with a partner (So VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 10 SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT SKILLS CÁC KĨ NĂNG (Tr.45) Listening Look at the picture Discuss the following in pairs (Nhìn vào tranh Thảo luận theo cặp câu hỏi sau.) Bạn nghĩ có điều lạ phương tiện này? Bạn thấy phương tiện chưa? Student's answer (Học sinh tự trả lời) Listen to the passage and tick (✓) true (T) or false (F) to the statements (Nghe văn đánh dấu (✓) vào phát biêu (T) sai (F)) T F Non-renewable sources are being used up (Năng lượng không tái tạo bị sử dụng cạn kiệt.) Many poor people in developing countries have little electricity (Nhiều người nghèo quốc gia phát triển có điện để dùng.) Biogas is a new source of energy ✓ ✓ ✓ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí available for poor people (Khí ga sinh học nguồn lượng sẵn có cho người nghèo.) Biogas creates a lot of smoke ✓ (Khí ga sinh học tạo nhiều khói.) The new energy source is not costly ✓ (Nguồn lượng mói không tốn nhiều chi phí.) Listen to the passage again and complete the sentences (Nghe lại văn hoàn thành câu.) mountainous cooking and heating air pollution on the increase win and the sun Bài dịch: Những ngưòi dân vùng núi phải thu lượm gỗ để làm chất đốt Khí ga sinh học chủ yếu sử dụng cho việc đun nấu sưởi ấm.  Khí ga sinh học giúp giải vấn đề ô nhiễm không khí nhà Việc sử dụng lượng tái tạo nước phát triển gia tăng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trong tương lai, lượng gió lượng mặt trời sử dụng làm nhiên liệu thân thiện với môi trường chủ vếu Writing Complete the article Use the phrases below (Hoàn thành báo Sử dụng cụm từ đây.) heating our homes, cooking our meals, etc leading to climate change burning fossil fuels for energy because it can't escape, it heats the planet investing in renewable energy BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VẤN ĐỀ Chúng ta sử dụng lượng cho hầu hết thứ làm: để sưởi ấm, đế nấu ăn v,v Việc sử dụng lượng dẫn đến việc biến đổi khí hậu - giới nóng lên Khi đốt nhiên liệu hóa thạch đế lấy lượng, khí CO2 thoát Khí CO2 giữ nhiệt mặt trời bầu khí không thoát nên làm nóng trái đất Trong 30 năm qua, có nhiều kiện thời tiết khắc nghiệt lũ lụt, hạn hán bão tố GIẢI PHÁP Chúng ta nên bảo vệ hành tinh cách đầu tư vào lượng tái sinh Chúng ta nên sử dụng nguồn lượng khôn ngoan tương lai tương lai hành tinh In pairs, discuss the following ways to save evergy Decide on the five most important ways Write them in the notebook (Làm theo cặp, thảo luận cách tiết kiệm lượng sau Quyết định cách quan trọng Viết chúng vào vở.) Use electricity more efficiently Sử dụng điện hiệu Reduce our electricity bills Giảm hóa đơn tiền điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Turn off the lights before going to bed Tắt đèn trước ngủ Use low energy light bulbs Sử dụng bóng tiêu thụ lượng Use public transport Sử dụng phương tiện giao thông công cộng Increase the tax on petrol Avoid using cars or motorbikes for short trips Reduce the use of fossil fuels Tăng thuế xăng dầu Tránh sử dụng ô tô hay mô tô cho đoạn đường ngắn Giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch Write a short passage about what we should to save energy (Viết đoạn văn ngắn điều nên làm để tiết kiệm lượng.) There are some tips to save power which I think are very easy to apply Firstly, we should use energy saving light bulbs in our house It will help us to reduce our electricity bill Secondly, we should use public transport if we need to go long distance We can use bicycles for short distances I think it is good for our health and economical And remember, before going to bed, we should turn off all lights and other unused electrical devices It's an easy way to save our planet Bài dịch: Có số mẹo để tiết kiệm lượng tớ nghĩ dễ áp dụng Đầu tiên nên sử dụng bóng đèn tiêu thụ lượng gia đình Nó giúp giảm hóa Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24/8/2015 INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL I Objectives: Knowledge - By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language Skills Know the way of using other language Language focus: + Structure: - Asking the students what they learnt last year or how they know English now + Vocabulary: Education - Educate ss love their lesson II Teaching aids: Teacher: textbook, cassette, tape Students: Books, pens III Procedure - Introduce the content of the programme: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC) Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra: Số tiết giới thiệu CT & SGK Số tiết dự phòng Tổng số tiết năm học: tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ôn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 4tiết 105 tiết “English 4” has books ( Two student books and one work book) • Each student book has 10 units After units has a review • Each unit has lessons • Each lesson has 4- parts • Prepare for the academic year Teacher remarks Ss to remember some commands + Look, listen and repeat Nhìn nghe nhắc lại + Point and say Chỉ nói + Listen and tick + Look and write Nhìn viết + Let’s sing + Let’s talk Chúng ta nói + Let’s play + Listen and number Nghe đánh số + Let’s chant + Listen and circle Nghe khoanh tròn + Write about you + Read and answer Đọc trả lời + Project + Listen and repeat Nghe nhắc lại + Read and tick + Read and complete Đọc hoàn thành câu + Read and write Đọc viết * Ss read in chorus, in group and individual * Teacher corrects the mistakes of pronunciation * Play the game: Slap on the board Week Period Nghe đánh dấu Chúng ta hát Chúng ta chơi Chúng ta đếm Viết bạn Kế hoạch Đọc đánh dấu Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24-25/8/2015 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN Lesson 1: part 1-2-3 I Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally Develop: Listening – Speaking skills - Ss look after , solve problems and study themselves - Studious and obedient students and love their friends II Language contents: - Vocabulary: morning, afternoon, evening, night - Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening III Teaching aids: - Teaching aids: puppets , recording - Resources: student’s book ( p.6), workbook ( p 4) IV/ Procedures Class organization: - Greeting - Checking for the students' attendance Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up - Have Ss play the game: - Play the game passing ball to introduce Class: What’s your name? themselves S1: My name’s Nam / I’m Nam Look, listen and repeat - Look at the pictures and identify the characters - Listen and repeat twice - Play roles to read One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus: Good morning, Miss Ha - Check Ss’ understanding: T: Good morning, class + Encourage Ss to say: Good morning, Miss Ha 2.Point and say: - Identify the people in each picture: Picture a: Mss Hien and Mai - Do as an example with Picture b: Mr Loc and Phong picture a Picture c: Mr Loc and Mss Hien T: Good morning, Nga - Point to the pictures and practise S1: Good morning, Mr - Play role and speak out - Work in pair Loc - Do the same with other - 6-7 pairs The others observe and give comments greetings and parts of the - Open their books Identify the people and the parts day of the day - Look at the pictures Then Ss identify parts of the Listen and tick day - Listen ( twice) and tick - Listen and check Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn ... the wind and the sun called alternative sources of energy? C Speaking – trang 33 – Unit 10 – Sách tập( SBT) tiếng Anh Mai and Nam are talking about energy sources Choose a-e to complete their conversation... will be turned off when I leave a room or go to bed A great deal of energy will be offered next century Sources of energy will be used more effectively for our future The use of biogas will be... _ We will use sources of energy more effectively for our future Sources of energy People in the countryside will increase the use of biogas for cooking The use of biogas
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 10: Sources Of Energy, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 10: Sources Of Energy, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 10: Sources Of Energy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay