Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution

14 22 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:01

Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics – trang Unit Sách tập (SBT) Ti ếng Anh PHONETICS Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern [Vi ết từ khung theo phần bảng dựa trọng âm] Đáp án: Complete the sentences with the words in the box Then practise saying them aloud You don't neec jse all the words [Hoàn thành câu với từ khung Sau thực hành đọc chúng to lên Bạn không cần dùng hết tất từ này] VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chất thải từ hộ gia đình dần làm ô nhi ễm hồ polluted Cây phát tri ển đất ô nhi ễm damaged Cơn bão khể ủỗ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nước từ trạm lượng làm cho nước dòng sông hồ nóng so => because / since Bà cô phàn nàn cô lúc vứt đồ dùng học tập lên sàn nhà Match the two parts of each sentence and make them into one complete conditional sentence type You can put ” if “ at the beginning or in the middle of the sentence [Nối hai phần câu kết hạ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: 1.If I were/ was you, I would plant vegetables in the garden [Nếu bạn, trồng rau củ vườn.] More tourists would come here if the beach were/ was cleaner [Sẽ có nhi ều du khách đến bi ển hơn.] What would happen if there were no cars in the world? [Đi ều xảy không ô tô gi ới này?] If I were/ was his mother, I would ask him to tidy his room every day [Nếu mẹ anh ấy, yêu cầu anh dọn dẹp phòng ngày.] If there were/ was no war, people would live more happily [Nếu không chi ến tranh, người sống hạnh phúc hơn.] The soil wouldn't be so polluted if the farmers didn't use much chemical fertilizer [Đất bị ô nhi ễm nặng nông dân không sử dụng nhi ều phân bón hóa học.] VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí [Nếu cuối tuần bạn có thời gian rảnh, bạn đâu?] What would you if you saw a ghost at night? [Bạn làm bạn thấy ma đêm?] What will happen if we cycle more? [Đi ều xảy xe đạp nhi ều hơn?] If you were a superhero, what would you do? [Nếu bạn si anh hùng, bạn làm gì?] Đáp án: 1.If I could travel back to the 19th century, I would meet my grandparents If I get a good mark in my test, my parent will give me a small gift If I have some free time this weekend, I will go to the park for a walk If I saw a ghost at night, I would scream loudly and run as fast as possible If we cycle more, we will make air pollution less serious If I were a superhero, I would VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: 1.B D A C Dịch bài: Chủ đề: Những thay đổi làng quê Chào Liam, D A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bạn khỏe không? Mình vui chia sẻ với bạn tin tốt lành làng Có vài thay đổi kể từ bạn đến chơi năm trước Tuần trước trở lại làng thật bất ngờ Bạn bi ết chuyện không? Hồ nước không bị ô nhi ễm Nhà máy lắp đặt hệ thống lọc để xử lý chất thải hóa học Mình nhìn thấy nhi ều cá nhỏ hồ vịt trời bơi nước Bên cạnh đó, họ trồng quanh nhà máy để gi ảm ô nhi ễm không khí Bởi số dân làng có thói quen vứt rác bừa bãi, người đặt thùng rác nhi ều nơi Đi ều làm cho môi trường Ông bà nói vào cuối tuần dân làng quanh làng để thu gom rác Khu xóm bạn rồi? Mọi người có làm cho không? Hãy kể cho nghe thư ti ếp theo Tạm bi ệt nhé! Mi Fill each blank with a suitable word from the box to complete the passage about the causes of visual pollution [Đi ền vào chỗ trống với từ thích hợp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí kind dump with example Bài dịch: Ô nhi ễm thị gi ác xảy bên bên nhà bạn Khi bạn đường, bạn có nhìn thấy nhi ều cột ện thoại, dây ện phía đầu, hoặ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dịch bài: Ô nhi ễm thị gi ác có ảnh hưởng lớn đến người nhi ều bạn nghĩ Tôi nhớ đến thành phố nước ngoài, thật sợ có nhi ều hình vẽ tường tòa nhà Sau tra cứu, nhìn thấy nhìn dây ện đỉnh đầu Mặc dù chúng không nguy hi ểm, cảm thấy không VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí an toàn nghĩ rơi xuống Những ều ngăn cản thưởng thức quang cảnh xinh đẹp thành phố Tôi nhớ học Melbourne Trước bận rộn với tập mà không muốn học Sau định quét dọn phòng đặt đồ vào nơi hợp lý Tôi mua chậu nhỏ đặt góc Những hành động đơn gi ản làm tăng động lực gi úp tập trung vào vi ệc học Còn bạn sao? Bạn bao gi bị ảnh hưởng ô nhi ễm thị gi ác chưa? Đáp án: a C : nước E : không an toàn B : ngăn cản A : đặt/ để F: động lực D: tập trung vào b Because there was so much graffiti on the buildings'walls Tại tác gi ả vi ết lại sợ hãi nước ngoài? - Bởi cô thấy nhi ều hình vẽ tường She felt insecure Tác gi ả cảm thấy cô thấy dây ện? – Cô cảm thấy không an toàn Because she VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cô làm cho phòng? – Cô dọn dẹp phòng đặt đồ nơi hợp lý Cô mua chậu nhỏ đặt vào góc E Writing– trang 10 Unit Sách tập (SBT) Tiếng Anh WRITING Combine each pair of sentences, using the words/ phrases in brackets Don't change the given words/phrases [Kết hợp cặp câu, sử dụng từ/ cụm từ ngoặc Không thay đổi từ/ cụm từ cho] Đáp án: ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 7: COMMUNICATION, SKILLS COMMUNICATION GIAO TIẾP (Tr.11) Extra vocabulary roof (n): mái nhà reverse (v): lái xe ngược chiều illegal (adj): bất hợp pháp right-handed (adj): thuận bên phải laws (n): luật Look at the flags of some countries Give the names of these countries (Nhìn vào quốc kỳ quốc gia Viết tên quốc gia sau) the UK Australia India Thailand Malaysia Why these countries drive on the left? Listen to the text then write your answer below (Tại quốc gia lái xe bên tay trái? Nghe nghe sau viết câu trả lời bạn bên dưới.) Reasons why this happened: (Những lí cho việc này:) Some countries use the same system as the UK (Một số quốc gia sử dụng hệ thống giao thông giống Vương quốc Anh.) Many people are right-handed (in the past, this meant they could ride a horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry a sword.) (Nhiều người thuận tay phải (Trong khứ, điều có nghĩa họ cưỡi ngựa chủ yếu sử dụng tay trái đê cưỡi ngựa, họ sử dụng tay phải để cầm kiếm dễ dàng hơn.)) Look at the strange driving laws below Five of them are true, but one is false In pairs, can you find the false driving law? (Nhìn vào luật giao thông kì lạ Năm câu số chúng có câu sai Làm việc theo cặp, bạn tìm câu sai không)? In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof T (Ở Alaska, bạn không lái xe để chó mui xe.) It is illegal for women to drive in Saudi Arabia T VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (Ở Ả Rập, phụ nữ lái xe phạm pháp.) You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand T (Bạn phải mặc áo sơ mi áo phông lái xe Thái Lan.) In Spam, people who wear glasses have to carry a spare pair in the car T (Ở Tây Ban Nha, người đeo kính phải mang theo căp kính dự bị xe) In South Africa, you have to let animals go first T (Ở Nam Phi, bạn phải nhường động vật trước.) In France, you can only reverse your car on Sundays F (Ở Pháp, bạn lái xe bên trái vào ngày chủ nhật.) Now, work in groups Discuss the laws and put them in order from the strangest (No 1) to the least strange (No 5) Are there strange rules in Viet Nam? (Bây làm theo nhóm Thảo luận luật sau xếp chúng theo thứ tự từ lạ kỳ (Số 1) đến lạ kỳ (Số 5.) Ở Việt Nam có luật kì lạ không?) No (số thứ tự) Laws (luật) The most strangest law is "You have to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand" (Luật kì lạ "Bạn phải mặc áo sơ mi áo phông lái xe) It is a little crazy because if you forget to wear a shirt or a T-shirt, you can't drive It's inconvenient (Nó kì lạ bạn quên mặc áo sơ mi áo phông, bạn không lái xe Điều thật bất tiện.) In Spain, people wearing glasses have to carry a spare pair in the car It is a little strange (Ở Tây Ban Nha, người đeo kính phải mang theo cặp kính dự bị Thật kì lạ.) The law "In South Africa, you have to let animals go first" is strange It's because animals are the first priority, not humans (Luật "Ở Nam Phi, bạn phải nhường động vật trước" thật kì lạ Điều tức động vật ưu tiên số 1, người.) It's illegal for women to drive in Saudi Arabia It's strange and unfair for women VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (Phụ nữ lái xe Ả Rập bất hợp pháp Điều kì lạ không công phụ nữ.) In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof I think it's good because it's safe for the humans and the dogs (Ở Alaska, bạn không phép lái xe để chó mui Tôi nghĩ điều tốt an toàn cho người chó.) SKILLS CÁC KĨ NĂNG (Tr.12) Reading Look at the picture Can you see anything that is dangerous? (Nhìn vào tranh Bạn có thấy điều nguy hiểm không?) Yes, there are so many cars and motors on the street It's too crowded and there can be accidents at any time (Có Có nhiều xe ô tô xe máy tường Quá đông đúc xảy tai nạn nào) Now match these words to make common expressions (Bây nối từ để tạo thành cụm từ thông dụng.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 7: GETTING STARTED, SKILLS 1, SKILLS GETTING STARTED MỞ ĐẦU (Tr.6) Một dự án ô nhiễm Hãy lắng nghe đọc Nick: Làng quê cậu thật đẹp Có nhiều cây, hoa chim Mi: Đúng vậy, lí thích trở nơi vào kì nghỉ Nick: Mi à, nhà máy vậy? Trông Mi: Mình Năm ngoái nhà máy Nick: Mi, nhìn hồ kìa! Nước gần màu đen Mi: Chúng ta lại gần xem Mình tin vào mắt Cá chết rồi! Nick: Mình nghĩ chất thải từ nhà máy làm ô nhiễm hồ Cá chết nước bị ô nhiễm Mi: Đúng rồi, nhà máy tiếp tục đổ chất độc vào nguồn nước tất cá động vật nước chết Nick: Ahchoo! (Tiếng hắt xì) Mi: Cầu Chúa phù hộ cho cậu! Cậu bị vậy? Nick: Cảm ơn Ahchoo! Mình nghĩ không khí bị ô nhiễm Nếu không khí không ô nhiễm không hắt xì nhiều đâu Ahchoo! Mi: Mình vừa nảy ý tưởng dự án môi trường! Chúng ta làm thuyết trình ô nhiễm nước không khí, bạn thấy nào? Nick: Ý kiến hay Chúng ta chụp vài hình nhà máy hồ để minh họa cho thuyết trình Ahchoo! a Tìm từ/ cụm từ có nghĩa là: không sống VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lớn lên sống trong, gần nước ném thứ mà bạn không muốn, đặc biệt nơi mà không cho phép chất mà làm cho người động vật bị bệnh giết chúng chúng ăn uống làm cho không không an toàn để sử dụng nghĩ ý tưởng kế hoạch Giải: dead; aquatic; poison; polluted; dump; to come up with CHÚ Ý! “Cầu Chúa phù hộ cho cậu!” thành ngữ Bạn sử dụng thành ngữ để nói với họ hắt “Mình tin vào mắt nữa!” cách biểu đạt thân mật Bạn có biết nghĩa không? b Trả lời câu hỏi Nick Mi đâu? Nước hồ trông nào? Tại Mi ngạc nhiên họ đến gần hồ? Nhà máy thải xuống hồ? Tại Nick hắt nhiều? Giải: They are in Mi’s home village (Họ làng Mi) It’s almost black (Nó màu đen.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí She’s surprised because she sees the fish dead (Cô ngạc nhiên thấy cá chết.) It’s dumping poison into the lake (Nó xả chất độc vào hồ.) He’s sneezing so much because the air is not clean (Anh hắt xì nhiều không khí bẩn.) c Đánh dấu (✔) vào (T), sai (F), thông tin (NI) Nước hồ bị ô nhiễm tàu Ô nhiễm nước hồ làm cá chết Thực vật nước chết nước bị ô nhiễm Nick không hắt xì nhiều không khí Nick Mi có thuyết trình ô nhiễm nước không khí Giải: 1.F; 2.T; 3.NI; 4.T; 5.T Có nhiều loại ô nhiễm khác Viết loại hình Giải: A radioactive pollution B noise pollution C visual pollution D thermal pollution E water pollution F land/soil pollution G light pollution H air pollution Hoàn thành câu với loại ô nhiễm Khi xảy ra, nhiệt độ nước suối, sông, hồ đại dương thay đổi xảy bầu khí chứa khí, bụi khói với số lượng gây hại Khi phóng xạ xâm nhập vào đất, không khí nước, gọi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sử dụng nhiều ánh sáng điện thành phố gây nhiễm độc hồ, sông, đại dương nước ngầm, thường hoạt động người xảy hoạt động người phá hủy bề mặt Trái đất xảy có nhiều âm lớn môi trường Sự xuất nhiều cột điện thoại, pa nô quảng cáo, dây điện đầu, bảng hiệu cửa hàng gây Giải: thermal pollution (ô nhiễm nhiệt độ) Air pollution (ô nhiễm không khí) radioactive pollution (nhiễm phóng xạ) light pollution (ô nhiễm ánh sáng) Water pollution (nhiễm nước) Land pollution (nhiễm đất) Noise pollution (ô nhiễm tiếng ồn) visual pollution (nhiễm thị giác) Thực hành theo nhóm Loại ô nhiễm phần mà khu vực bạn sống đối mặt? xếp chúng theo mức độ nghiêm trọng Đưa lí cho thứ tự xếp nhóm bạn Bình chọn nhóm đưa lí hợp lí nhât - It’s air pollution, noise pollution and visual pollution Air pollution —> noise pollution —> visual pollution - Air pollution does harm to your health Noise pollution can make you stressed Visual pollution is not good for sight around A CLOSER LOOK HỌC KĨ HƠN (Tr.8) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng Hoàn thành bảng sau động từ, danh từ, tính từ thích hợp Giải: poison contaminate pollutant polluted death damage Hoàn thành câu từ bảng phần Bạn không cần sử dụng tất từ cho Mỗi từ cho biết chữ Chất thải hóa chất độc hại thải sông (poisonous) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 7: LOOKING BACK, PROJECT LOOKING BACK ÔN BÀI (Tr.14) Từ vựng Hoàn thành câu hình thức từ ngoặc Tôi sống vùng ngoại ô thành phố Việt Nam Cách ba năm, xóm đẹp, với cánh đông lúa xanh Tuy nhiên, hai năm gần đây, vài nhà máy xuất xóm Chúng gây (1 ô nhiễm) nước nghiêm trọng việc thải chất thải công nghiệp vào hồ Nước (2 Nhiễm bẩn) dẫn đến (3 Chết) động thực vật sống nước Bên cạnh đó, tòa nhà chung cư cao thay cho cánh đồng lúa Ngày nhiều người sử dụng xe xe máy Khí thải (4 độc hại) từ xe cộ gây (5 ô nhiễm) không khí nghiêm trọng Giải: pollution contaminated death Poisonous 5.pollutants Viết loại ô nhiễm vào mạng lưới từ Giải: Type of pollution (loại ô nhiễm) radioactive pollution noise pollution thermal pollution water pollution light pollution air pollution visual pollution land pollution Viết lại câu sau đây, sử dụng từ ngoặc Tiếng ồn từ câu lạc âm nhạc lớn, người dân khu phố ngủ được, (bởi vì) Vy bị đau bụng cô ăn no vào bữa tối (bởi vì) Bởi mưa lớn, đường phía trước nhà bị ngập, (do) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng anh không gọn gàng, mẹ anh không vui (bởi vì) Hiện tượng trái đất nóng dần lên xảy có nhiều khí CO2 không khí (gây ra) Giải: The residents of the Street cannot sleep because of the loud noise from the music club (Dân cư (gần) đường phố ngủ tiếng ồn từ câu lạc âm nhạc.) Vy had a stomachache since she ate a big dinner (Vi bị đau dày từ dạo cô ăn tối nhiều.) The road in front of my house was flooded due to the heavy rain (Con đường trước nhà bị ngập mưa lớn.) His mother is unhappy because his room is untidy (Mẹ anh không vui phòng anh bẩn thỉu.) Too much carbon dioxide (CO2) in the atmosphere causes global warming (Quá nhiều khí CO2 tầng khí quyên gây hiệu ứng ấm lên toàn cầu.) Ngữ pháp Đưa động từ ngoặc hình thức (Sẽ) cứu lấy Trái đất (không hành động) Nếu nhiệt độ giới (tiếp tục) tăng lên, (sẽ có) tuyết Nếu (là) bạn, (sẽ mang) chụp tai nghe hòa nhạc Nếu (không làm gì) để ngăn ấm dần lên Trái đất, (sẽ thấy) thay đổi lớn tương lai Bạn (sẽ đi) làm bạn (không có) xe máy này? Khu vườn thật đẹp (Sẽ không có) bấtkì hoa chị gái (không chăm sóc) ngày Giải: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí won’t be; don’t take continue; will be were/was; would wear do; will see would travel; didn’t have wouldn’t be; didn’t take care Hoàn thành câu sau, sử dụng ý tưởng bạn Nếu nhà môi trường học, Nếu trường có khu vườn lớn, Nếu hồ không bị ô nhiễm, Nếu nghỉ vào ngày mai, Nếu bạn muốn làm cho hành tinh này, Giải: If I were an environmentalist, I would save the world (cứu giới) If our school had a big garden, I would plant a lot of flowers (trồng thật nhiều hoa) If the lake wasn’t polluted, there would be many fishes alive (có nhiều cá sống) If we have a day off tomorrow, we will go the the park (đi tới công viên) If you want to something for the planet, you should stop dropping the litter first (ngừng xả rác trước tiên đã) Giao tiếp Thực hành theo nhóm Thảo luận bạn làm nói tình sau Hàng xóm bạn xả rác gần nhà bạn Bạn bạn đeo tai nghe ngày để nghe nhạc Em trai bạn ném quần áo vật dụng học tập sàn nhà Em gái bạn tắm ngày Ví dụ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A: Nếu hàng xóm xả rác gần nhà tôi, viết thư giải thích với họ họ làm cho khu xóm trở nên bẩn thỉu B: Ồ, đặt biển báo “Cấm xả rác” C: Tôi nghĩ gõ cửa nhà họ giải thích việc họ làm gây ô nhiễm cho khu vực Giải: You should not to this and I will warn people about your wrong action (Bạn không nên làm bảo cho người việc làm sai trái bạn.) You should wear earplugs to protect your ears and not to much (Bạn nên đeo nút che tai nghe để bảo vệ tai không nên nghe nhạc nhiều.) You should put them in the right place and make the room tidy (Bạn nên đặt chúng chỗ dọn phòng ốc đi) You should take a shower to save water (Bạn nên dùng vòi sen để tiết kiệm nước) PROJECT DỰ ÁN (Tr.15) Bạn làm ??? Hãy tưởng tượng nhóm Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. ... Cô dọn dẹp phòng đặt đồ nơi hợp lý Cô mua chậu nhỏ đặt vào góc E Writing– trang 10 Unit Sách tập (SBT) Tiếng Anh WRITING Combine each pair of sentences, using the words/ phrases in brackets Don't... him to tidy his room every day [Nếu mẹ anh ấy, yêu cầu anh dọn dẹp phòng ngày.] If there were/ was no war, people would live more happily [Nếu không chi ến tranh, người sống hạnh phúc hơn.] The... trồng quanh nhà máy để gi ảm ô nhi ễm không khí Bởi số dân làng có thói quen vứt rác bừa bãi, người đặt thùng rác nhi ều nơi Đi ều làm cho môi trường Ông bà nói vào cuối tuần dân làng quanh làng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7: Pollution

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay