Kế hoạch hoạt động Hội phụ huynh học sinh 2017 2018

8 269 5
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:55

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của BĐD CMHS:Cùng với nhà trường tuyên truyền, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 với nội dung trọng tâm: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.Phối kết hợp với nhà trường trong việc quản lý và giáo dục đạo đức học sinh. Tạo mọi điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh với mục đích hình thành và phát triển nhân cách toàn diện học sinh con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đề xuất với nhà trường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Nắm vững kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, cùng với nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục ở địa phương. 2. Kế hoạch hoạt động trọng tâm: Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của an đại diện cha mẹ học sinh trường. Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; Thực hiện đầy đủ về “Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh” (Quy định tại Thông tư số 552011TTBGDĐT ngày 22 11 2011của Bộ trưởng Bộ GDĐT); Đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định về BHYT (100% HS đảm bảo trách nhiệm tham gia đóng BHYT theo quy định). Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương; Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Tuyên truyền, vận động PHHS thực hiện tốt nội quy nhà trường, tích cực ủng hộ các hoạt động và phong trào của nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh: Chăm chỉ, tích cực trong học tập; Ý thức tự phục vụ bản thân; Tự giác bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh… Phối hợp với nhà trường trong việc xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm, tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, các hoạt động ngoại khoá ... Giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh tài năng vượt khó. Phối hợp với Hiệu trưởng trong việc quản lý quỹ của BĐD các lớp và nhà trường đảm bảo đúng quy định và đạt hiệu quả. Phối hợp với nhân viên tài vụ nhà trường, thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ chứng từ quyết toán thu chi theo quy định, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của các đoàn kiểm tra về tài chính hoạt động của BĐD CMHS.3. Kế hoạch thu chi năm học 20172018 PHÒNG GDĐT … TRƯỜNG TH ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: 60/KH-BĐDCMHS TH… … , ngày 18 tháng năm 2017 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2017 - 2018 Căn Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011) Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Căn vào kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trường TH … Nay Ban đại diện cha mẹ học sinh trường TH … xây dựng kế hoạch hoạt động hội năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể sau : I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG: Những thuận lợi, khó khăn: * Thuận lợi: - Được quan tâm lãnh đạo: Đảng uỷ, HĐND, UBND xã …., tổ chức trị đoàn thể xã quan chức cấp - PHHS ngày quan tâm tích cực hỗ trợ việc tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường - Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, tâm huyết với với công tác phát triển giáo dục địa phương Đội ngũ cán giáo viên có trình độ kiến thức chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều thành tích giảng dạy ủng hộ đồng thuận nhân dân địa phương * Khó khăn: - Địa bàn dân cư rộng, nhiều học sinh xa trường lại khó khăn Đời sống nhiều gia đình PHHS thấp, nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn - Một phận không nhỏ PHHS chưa thực quan tâm đến việc học tập - Sự phối kết hợp PHHS với BĐD hạn chế bận mải công việc Tình hình chung đội ngũ CB GV NV, HS CSVC năm học 2017-2018: - Tổng số CB GV NV: 41 - Tổng số HS: 1089 em / 28 lớp - CSVC: 01 khu hiệu 04 phòng học mới; 10 phòng học cấp 4; 01 sân thể dục; 02 khu vệ sinh HS Cơ cấu tổ chức BĐD năm học 2017 - 2018: * BĐD CMHS trường 07 thành viên, bầu từ BĐD CMHS lớp Gồm: 01 trưởng ban, 01 phó ban 05 thành viên đại diện cho khối lớp (Có danh sách kèm theo) * BĐD CMHS lớp: Gồm 28 BĐD cho 28 lớp, BĐD thành viên, gồm: 01 trưởng ban, 01 phó ban 01 thành viên (Có danh sách kèm theo) II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Mục tiêu, nhiệm vụ BĐD CMHS: Cùng với nhà trường tuyên truyền, tổ chức, thực nhiệm vụ năm học 20172018 với nội dung trọng tâm: Tiếp tục đổi công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục thực phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Phối kết hợp với nhà trường việc quản lý giáo dục đạo đức học sinh Tạo điều kiện để học sinh học tập rèn luyện môi trường giáo dục lành mạnh với mục đích hình thành phát triển nhân cách toàn diện học sinh - người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đề xuất với nhà trường biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Nắm vững kế hoạch, tiêu phấn đấu nhà trường, với nhà trường thực tốt công tác giáo dục địa phương Kế hoạch hoạt động trọng tâm: - Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực nhiệm vụ năm học hoạt động giáo dục theo nội dung thống họp đầu năm học an đại diện cha mẹ học sinh trường - Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương sách giáo dục cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; Thực đầy đủ “Trách nhiệm quyền cha mẹ học sinh” (Quy định Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT); Đẩy mạnh việc thực nghiêm túc quy định BHYT (100% HS đảm bảo trách nhiệm tham gia đóng BHYT theo quy định) - Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện dịp nghỉ hè địa phương; - Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh bỏ học trở lại tiếp tục học; - Hướng dẫn công tác tổ chức hoạt động cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp - Tuyên truyền, vận động PHHS thực tốt nội quy nhà trường, tích cực ủng hộ hoạt động phong trào nhà trường Phối hợp chặt chẽ với nhà trường việc giáo dục học sinh: Chăm chỉ, tích cực học tập; Ý thức tự phục vụ thân; Tự giác bảo vệ công, giữ gìn vệ sinh chung bảo vệ môi trường, thực nếp sống văn minh… - Phối hợp với nhà trường việc xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm, tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT, hoạt động ngoại khoá Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh tài vượt khó - Phối hợp với Hiệu trưởng việc quản lý quỹ BĐD lớp nhà trường đảm bảo quy định đạt hiệu Phối hợp với nhân viên tài vụ nhà trường, thực đầy đủ quy định hồ sơ chứng từ toán thu chi theo quy định, thực đầy đủ yêu cầu đoàn kiểm tra tài hoạt động BĐD CMHS Kế hoạch thu - chi năm học 2017-2018: a Thu: Nguồn thu từ BĐD CMHS lớp, mức ủng hộ là: 2.000.000 đ /BĐD Tổng số: 2.000.000 đ x 28 = 56.000.000 đồng b Chi: TT Nội dung chi Số tiền Chi hỗ trợ tổ chức thi VSCĐ cấp trường (1.200.000 đ x khối) 6,000,000 Chi hỗ trợ học sinh dự thi VSCĐ cấp huyện 2,000,000 Chi hỗ trợ tổ chức thi MHST cấp trường.(1.000.000 đ x khối) 5,000,000 Chi mua bánh kẹo tổ chức tết trung cho HS (300.000 đ x 28 lớp) 8,400,000 Chi tổ chức thưởng phong trào thi đua HS chào mừng ngày 20/11 8,000,000 Chi phong trào thi đua HS chào mừng ngày lễ (8/3, 26/3, 30/4, …) 3,600,000 Chi thuê đồ múa ngày lễ (Khai giảng, 20/11, tổng kết NH) 6,000,000 Chi thưởng HS tham gia kỳ thi, thưởng phong trào thi đua lớp (VSCĐ cấp trường, cấp huyện, lớp XSĐ; lớp điển hình…) 5,000,000 Chi thuê rạp che nắng (Lễ 20/11; tổng kết năm học) 6,000,000 10 Chi thưởng HS đạt thành tích học tập năm học 2016-2017 11 Chi hỗ trợ HS gặp hoàn cảnh khó khăn 12 Chi VPP làm hồ sơ sổ sách BĐD, Giấy mời Tổng cộng 25,000,000 5,000,000 1,000,000 56,000,000 4- Kế hoạch hoạt động tháng: Tháng Nội dung hoạt động - Họp BĐD CMHS thống kế hoạch hoạt động - Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học; phối hợp với nhà trường phát động tháng khuyến học /2017 Người thực BĐD trường - Triển khai nội dung văn thông qua họp phụ huynh (Thông tư 55; Thông tư 29; Điều lệ trường TH; Văn BĐD lớp hướng dẫn BHYT; Hướng dẫn khoản thu…) - Tuyên truyền vận động PHHS tích cực phối hợp với nhà trường việc tổ chức hoạt động giáo dục - Trao đổi, đề xuất với nhà trường giải pháp nhằm giúp đỡ HS yếu - Vận động PHHS thực đầy đủ khoản đóng góp theo quy định HS, đảm bảo 100% HS có BHYT; Tham gia ủng hộ quỹ BĐD CMHS, quỹ tài trợ - Phối hợp đôn đốc, động viên học sinh tích cực học BĐD lớp tập, rèn luyện thực Nội quy nhà trường 10 /2017 - BĐD CMHS lớp cử đại diện thường xuyên liên hệ với GVCN để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện học sinh, hỗ trợ giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn - Giám sát hoạt động BĐD CMHS lớp, đôn đốc BĐD trường nhắc nhở trường hợp HS chưa tham gia BHYT theo quy định - Tổng hợp quỹ ủng hộ PHHS lớp, thực cập nhật hồ sơ sổ sách theo quy định - Phối hợp đôn đốc, động viên học sinh tích cực học BĐD lớp tập, rèn luyện thực Nội quy nhà trường 11 /2017 - Phối hợp với nhà trường việc tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn nghệ, TDTT, trang trí lớp học - Họp BĐD CMHS trường, đánh giá kết hoạt động BĐD trường BĐD Phối hợp với nhà trường việc tổ chức Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Cử đại diện BĐD CMHS chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Nắm bắt, trao đổi với PHHS quản lý việc học tập rèn luyện nhà học sinh chuẩn bị tốt cho việc kiểm tra BĐD lớp cuối kì I - Gặp gỡ trao đổi với GVCN tìm hướng giải vấn đề vướng mắc việc giáo dục học sinh 12 /2017 - Nắm bắt tình hình HS, tham gia việc đánh giá kết học tập, rèn luyện HS theo quy định - Giám sát hoạt động thu-chi BĐD CMHS lớp Sơ kết đánh giá hoạt động thu-chi BĐD CMHS, sơ kết đánh giá hoạt động BĐD CMHS trường Nhắc nhở, hướng dẫn điều chỉnh trường chi chưa theo quy định /2018 BĐD trường - Họp BĐD CMHS trường, xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết hoạt động BĐD HK1 phương hướng HK2 BĐD trường Họp phụ huynh toàn trường lần thứ hai theo quy định (Dự kiến ngày 14/01/2018) BĐD lớp - Phối hợp công tác tuyên truyền HS không vi phạm luật giao thông tệ nạn xã hội ( đặc biệt dịp tết Nguyên đán) - Tổ chức trao quà động viên Học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Tiếp tục vận động PHHS ủng hộ hỗ trợ hoạt động BĐD lớp giáo dục nhà trường /2018 - Phối hợp với nhà trường việc tổ chức hoạt động BĐD trường ngoại khóa cho HS (Dự kiến ngày 04/03/2018) - Nắm bắt tình hình HS, tuyên truyền vận động PHHS tạo BĐD lớp điều kiện cho thực tốt Nội quy, quy định nhà trường - Phối hợp với nhà trường việc tuyên truyền tổ chức ngày lễ kỉ niệm 3/2, 26/3 Tổ chức BĐD lớp HĐGDNGLL, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh /2018 4/ 2018 - Động viên PHHS thường xuyên nhắc nhở học sinh tập trung ôn tập để kiểm tra GHK2 BĐD trường - Giám sát hoạt động BĐD CMHS, đôn đốc nhắc nhở trường hợp HS chưa tham gia BHYT (6 tháng cuối năm 2018) theo quy định - BĐD CMHS lớp thường xuyên liên hệ với GVCN để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện học sinh, hỗ trợ BĐD lớp giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn - Phối hợp với nhà trường việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh - Giám sát hoạt động BĐD CMHS, đảm bảo cập BĐD trường nhật đầy đủ hồ sơ, chứng từ thu chi theo quy định - Động viên PHHS thường xuyên nhắc nhở học sinh tập trung ôn tập để kiểm tra CHK2 - Nắm bắt tình hình HS, tham gia việc đánh giá kết học tập - rèn luyện HS, khen thưởng HS theo quy định 5/ 2018 - Phối hợp với phận tài vụ nhà trường, hoàn thành đầy đủ hồ sơ, chứng từ thu - chi BĐD CMHS theo quy định - BĐD CMHS lớp tham dự bình bầu danh hiệu HS khen thưởng lớp (Dự kiến ngày 18/5/2018) BĐD lớp BĐD trường - Họp BĐD CMHS trường, tổng kết đánh giá kết hoạt động BĐD Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động thu-chi BĐD CMHS - Phối hợp với nhà trường việc tổ chức Lễ tổng kết năm học - Tham gia công tác đánh giá Mức chất lượng tối thiểu nhà trường năm học 2018-2019 6;7;8 /2018 - Phối hợp với nhà trường địa phương việc tổ chức BĐD lớp sinh hoạthọc sinh địa bàn dân cư - Vận động học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học, tham gia hoạt động ôn tập rèn luyện nhà trường tổ chức - Họp BĐD CMHS trường, báo cáo đánh giá kết hoạt BĐD trường động Hội CMHS năm học 2017-2018 phương hướng hoạt động năm học 2018-2019 Dự thảo kế hoạch phát triển trường học năm học 2017-2018, đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường (Dự kiến ngày 26/8/2018) - Phối hợp với Hiệu trưởng chuẩn bị công tác tổ chức Hội PHHS cho năm học Vận động nhà hảo tâm ủng hộ cho hoạt động giáo dục nhà trường Giải pháp tổ chức thực hiện: * Giải pháp: - Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền vận động đội ngũ CB GV NV, PHHS nhân dân việc thực chủ trương sách quy định hoạt động BĐD CMHS, văn hướng dẫn BHYT HS, điều lệ trường tiểu học, điều lệ BĐD CMHS… - Phối hợp chặt chẽ BGH nhà trường BĐD CMHS, GVCN CMHS việc tổ chức hoạt động nhà trường - Thực quy định thu –chi, công khai, dân chủ Định kì hàng tháng kiểm tra hồ sơ sổ sách, đảm bảo đầy đủ hồ sơ chứng từ có đoàn kiểm tra - Kịp thời biểu dương động viên PHHS tích cực tham gia hoạt động BĐD CMHS * Tổ chức thực hiện: - GVCN lớp phối hợp BĐD CMHS lớp hoàn thành báo cáo hoạt động BĐD CMHS NH 2016-2017 xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động NH 2017-2018 - BGH nhà trường với BĐD CMHS trường, hoàn thành báo cáo hoạt động BĐD CMHS NH 2016-2017 xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động NH 2017-2018 Xây dựng quy chế phối hợp BGH nhà trường BĐD CMHS - BĐD CMHS lớp trường thực thu – chi theo kế hoạch, có điều chỉnh cần phải thống với BGH nhà trường Trên kế hoạch hoạt động công tác hội cha mẹ học sinh trường TH ………… năm học 2017- 2018, mong phối hợp chặt chẽ CB GV nhà trường PHHS ban ngành đoàn thể, giúp cho hoạt động Hội CMHS nhà ngày hiệu Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Đảng ủy-UBND xã (Báo cáo); - BGH nhà trường (Phối hợp); - BĐD CMHS lớp (Thực hiện); - Lưu hồ sơ Hội CMHS ………… TM BĐD CMHS TRƯỜNG TRƯỞNG BAN ……………………… ... Họp BĐD CMHS trường, báo cáo đánh giá kết hoạt BĐD trường động Hội CMHS năm học 2 017- 2 018 phương hướng hoạt động năm học 2 018- 2019 Dự thảo kế hoạch phát triển trường học năm học 2 017- 2 018, đóng... BĐD CMHS * Tổ chức thực hiện: - GVCN lớp phối hợp BĐD CMHS lớp hoàn thành báo cáo hoạt động BĐD CMHS NH 2016-2 017 xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động NH 2 017- 2 018 - BGH nhà trường với BĐD CMHS. .. trường, hoàn thành báo cáo hoạt động BĐD CMHS NH 2016-2 017 xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động NH 2 017- 2 018 Xây dựng quy chế phối hợp BGH nhà trường BĐD CMHS - BĐD CMHS lớp trường thực thu – chi theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động Hội phụ huynh học sinh 2017 2018, Kế hoạch hoạt động Hội phụ huynh học sinh 2017 2018, Kế hoạch hoạt động Hội phụ huynh học sinh 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay