Ngữ pháp TOEIC bài 11a ví dụ mệnh đề quan hệ

2 54 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEICBài 11a: dụ mệnh đề quan hệ Các dụ mệnh đề quan hệ đề thi TOEIC Bây xét qua vài dụ thi TOEIC để hiểu mệnh đề quan hệ Câu 107 Ta thấy sau có trợ động từ can (trong cụm can request) làm vị ngữ Phía trước có động từ purchase, làm vị ngữ Nhưng trước vị ngữ purchase có đại từ quan hệ who, ta hiểu mệnh đề quan hệ (từ who cho đếm items) Mệnh đề quan hệ nằm sau customers mô tả cho customers (chỉ rõ khách hàng nào) Câu ta hiểu khách hàng yêu cầu, ta bỏ mệnh đề quan hệ vào để rõ khách hàng yêu cầu khách hàng (những khách hàng mua yêu cầu) Ta rút gọn mệnh đề quan hệ khách hàng chủ động mua nên ta bỏ who chuyển thành purchasing Customers purchasing mệnh đề quan hệ Câu 136 Ta thấy was scheduled vị ngữ (có động từ to be) Ở sau có has been vị ngữ (động từ to be chia hoàn thành) Vậy đâu vị ngữ câu? Ta thấy trước vị ngữ có chữ that, ta biết thay cho who which, nên ta thấy mệnh đề quan hệ (that was scheduled for tomorrow) Mệnh đề quan hệ nằm sau danh từ meeting mô tả cho meeting (Cuộc họp nào? Cuộc họp lên lịch) Ở ta muốn rút gọn mệnh đề quan hệ, ta thấy dạng bị động ta bỏ đại từ that động từ to be Câu lại scheduled mệnh đề quan hệ Câu 140 Ta thấy có vị ngữ are required – yêu cầu làm (động từ to be + động từ đuôi -ed) Ở chỗ trống ta cần chọn bốn động từ đơn số Ta thấy nằm sau which, tức mệnh đề quan hệ Chữ which nằm sau danh từ, nên mệnh đề quan hệ mô tả cho danh từ a report (báo cáo) Ở ta cần động từ để nói báo cáo làm với việc chi tiêu (spending) Ta thấy có đáp án (C) details hợp lý (nêu chi tiết) Ở ta rút gọn mệnh đề quan hệ Which details chủ động ta bỏ which chuyển details thành detailing (một báo cáo nêu chi tiết chi tiêu) Câu 117 Ta thấy động từ planning dạng V-ing nằm sau danh từ 1000 people Ta hiểu mệnh đề quan hệ mà người ta rút gọn dụ who plan lên kế hoạch dạng chủ động Khi rút gọn ta bỏ who chuyển plan thành planning Ở chữ planning mệnh đề quan hệ rút gọn, chất chữ who plan (1000 người mà dự định tham dự) Câu 108 Ta thấy is considered vị ngữ câu (thì đơn dạng bị động) Từ The week cụm danh từ làm chủ ngữ Trong cụm danh từ làm chủ ngữ ta thấy động từ held lại có động từ chủ ngữ? Ta hiểu chữ held dạng cột hold, nên mệnh đề quan hệ dạng bị động rút gọn Ở hiểu held which was held (đã tổ chức) Đây mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ The job fair (hội chợ việc làm) Hội chợ việc làm nào? Hội chợ việc làm mà tổ chức trung tâm thành phố Câu 141 Ta thấy có động từ announced thêm -ed, phía sau có its plan (những kế hoạch nó) Vậy ta hiểu động từ announced chia khứ đơn, vị ngữ Từ supplies trở trước chủ ngữ (cụm danh từ) Ta hiểu cụm danh từ câu nên đưa dạng vị ngữ vào chỗ trống Động từ không dạng vị ngữ mà phải dạng mệnh đề quan hệ mô tả cho danh từ firm(công ti) phía trước (Công ti nào? Công ti mà làm đó) Ta biết mệnh đề quan hệ chưa biết có rút gọn hay không Ở which + vị ngữ, V-ing (khi rút gọn rồi) Ta thấy câu (A) tiếp diễn, vị ngữ nên không chọn Câu (B)là động từ specializes thêm -s đơn nên không chọn vị ngữ Câu (C) tương tự ta không chọn Bốn đáp án có đáp án (D) dạng cần specializing đồng nghĩa với which specialize không rút gọn Một công ti thông báo kế hoạch nó, công ti nào? Là công ti mà chuyên Ta phải đưa mệnh đề quan hệ rút gọn vào chỗ trống để kèm với danh từ firm, mô tả làm rõ cho danh từ ... 1000 people Ta hiểu mệnh đề quan hệ mà người ta rút gọn Ví dụ who plan lên kế hoạch dạng chủ động Khi rút gọn ta bỏ who chuyển plan thành planning Ở chữ planning mệnh đề quan hệ rút gọn, chất chữ... chia khứ đơn, vị ngữ Từ supplies trở trước chủ ngữ (cụm danh từ) Ta hiểu cụm danh từ câu nên đưa dạng vị ngữ vào chỗ trống Động từ không dạng vị ngữ mà phải dạng mệnh đề quan hệ mô tả cho danh... vị ngữ câu (thì đơn dạng bị động) Từ The week cụm danh từ làm chủ ngữ Trong cụm danh từ làm chủ ngữ ta thấy động từ held Vì lại có động từ chủ ngữ? Ta hiểu chữ held dạng cột hold, nên mệnh đề quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 11a ví dụ mệnh đề quan hệ , Ngữ pháp TOEIC bài 11a ví dụ mệnh đề quan hệ , Ngữ pháp TOEIC bài 11a ví dụ mệnh đề quan hệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay