Ngữ pháp TOEIC bài 11 mệnh đề quan hệ

2 52 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEICBài 11: Mệnh đề quan hệ Giải thích mệnh đề quan hệ mệnh đề quan hệ “rút gọn” Xin chào bạn, Trong nói chủ điểm ngữ pháp quan trọng tiếng Anh nói chung thi TOEIC nói riêng Đó mệnh đề quan hệ Vậy mệnh đề quan hệ gì, cách dùng nào, cách hiểu nào, tìm hiểu Ví dụ ta có câu này: The employee arrives late everyday The employee (người nhân viên) chủ ngữ, arrives late everyday (đến trễ hàng ngày) vị ngữ Tương tự có câu khác giống vậy, thay đến trễ ta ghi thành đến sớm: The employee arrives early everyday Trong công ti có người đến trễ, người đến sớm, biết nhân viên đến trễ nhân viên đến sớm? Từ nảy sinh nhu cầu, xác định rõ người nhân viên Ví dụ muốn nói người nhân viên đến trễ ngày làm phòng Marketing (works in Marketing), người nhân viên đến sớm ngày người thuê tuần trước (was hired last week) Bạn để ý ghi vị ngữ đơn khứ đơn Do câu có sẵn vị ngữ trước rồi, ta đưa thêm vị ngữ vào Với lại cụm works in Marketing không đóng vai trò vị ngữ câu mà có vai trò xác định người nhân viên Vì người ta để chữ who trước, trở thành mệnh đề quan hệ Chữ who tiếng Việt tương đương với chữ mà Người ta đưa mệnh đề who works in Marketing vào để mô tả cho employee, có nghĩa người nhân viên làm việc phòng Marketing người đến trễ Tương tự ta thêm chữ who vào: người nhân viên thuê tuần trước người đến sớm ngày Câu có vị ngữ, chủ ngữ bao gồm người nhân viên mệnh đề quan hệ Tức chủ ngữ cụm danh từ, chủ ngữ The employee Phần mệnh đề phần thuộc cụm danh từ theo danh từ để rõ mô tả cho danh từ Bây đưa mệnh đề quan hệ vào câu Vị ngữ ta giữ nguyên đưa sau Mệnh đề quan hệ nằm sau danh từ employee để rõ employee Chắc bạn nghe qua khái niệm mệnh đề quan hệ rút gọn Vậy mệnh đề quan hệ rút gọn nào? Tức thay ghi who với vị ngữ sau who, người ta bỏ who đi, vị ngữ phía sau chuyển thành động từ dạng V-ing (working in Marketing) Đây dạng chủ động Còn trường hợp bị động (người nhân viên thuê) Người ta bỏ who động từ to be (was) đi, động từ cột Khi rút gọn giống mệnh đề quan hệ lúc nãy, câu không thay đổi Việc biết điều quan trọng làm thi TOEIC Cùng xét câu dịch sang tiếng Việt: Người nhân viên làm việc phòng Marketing đến trễ ngày Bạn để ý tiếng Việt, hai động từ “làm việc” “đến” không chia thành dạng hết Trong tiếng Anh work phải Ving arrivephải thêm -s Tiếng Việt làm-ing hay đến-s Ví dụ thi TOEIC, người ta chừa chỗ trống cho hai đáp án (như hình), để biết phải chọn dạng động từ nào? Vì tiếng Việt có làm việc Nên đưa (B) works vào sai Bạn phải hiểu mệnh đề quan hệ Nên chỗ trống phải who works, rút gọn lại working Chúng ta phải biết Còn muốn nói với bạn Ví dụ có danh từ the report, muốn rõ báo cáo báo cáo nào, nói báo cáo báo cáo nộp vào ngày hôm qua: The report was submitted yesterday Mình đưa mệnh đề quan hệ vào Thay lúc dùng chữ who phía trước người, the report người dùng chữ which vật, chữ that (có thể thay cho who which) Ví dụ câu hoàn toàn dùng that thay cho which Hay câu dùng that was thay cho who was Còn nữa, lúc ta dùng mệnh đề quan hệ để mô tả cho danh từ đứng vị trí chủ ngữ câu Nhưng mệnh đề quan hệ thực chất dùng để mô tả cho danh từ câu Ví dụ ghi câu: The manager reviewed the report that was submitted yesterday (Người quản lý xem lại báo cáo…) Thì báo cáo chủ ngữ mà cụm danh từ câu Hoặc không thích đưa lên làm chủ ngữ: The report that was submitted yesterday has been lost Bây lại làm chủ ngữ câu Mệnh đề quan hệ nằm chỗ câu, miễn danh từ dùng mệnh đề quan hệ để mô tả cho ... câu dùng that was thay cho who was Còn nữa, lúc ta dùng mệnh đề quan hệ để mô tả cho danh từ đứng vị trí chủ ngữ câu Nhưng mệnh đề quan hệ thực chất dùng để mô tả cho danh từ câu Ví dụ ghi câu:... chủ ngữ mà cụm danh từ câu Hoặc không thích đưa lên làm chủ ngữ: The report that was submitted yesterday has been lost Bây lại làm chủ ngữ câu Mệnh đề quan hệ nằm chỗ câu, miễn danh từ dùng mệnh. .. who động từ to be (was) đi, động từ cột Khi rút gọn giống mệnh đề quan hệ lúc nãy, câu không thay đổi Việc biết điều quan trọng làm thi TOEIC Cùng xét câu dịch sang tiếng Việt: Người nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 11 mệnh đề quan hệ , Ngữ pháp TOEIC bài 11 mệnh đề quan hệ , Ngữ pháp TOEIC bài 11 mệnh đề quan hệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay