Ngữ pháp TOEIC bài 10 chủ động và bị động

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEICBài 10: Chủ động bị động Chủ động gì? Bị động gì? Cách hiểu xác động từ thể chủ động hay bị động nào? Xin chào bạn, Trong muốn nói qua cách hiểu chủ động bị động Ta xét qua hai câu này: The employee works The employee is hired Xét câu trên, ta thấy works hành động người nhân viên, tự họ làm Ví dụ người nhân viên tự đánh máy, tự viết báo cáo, tự nhập liệu… Hành động works xuất phát từ người nhân viên Còn câu dưới, hành động hired hành động không xuất phát từ người nhân viên Người nhân viên làm việc, họ không thuê Ai thuê người nhân viên Để hiểu rõ xét câu: The manager hires the employee (Người quản lý thuê người nhân viên) Hành động hires người nhân viên, mà người quản lý làm Người quản lý thuê người nhân viên, hành động tác động lên người nhân viên Câu ta đổi employee lên phía trước hành động hire tác động lên employee Động từ to be (is) dịch tương đương tiếng Việt “được/bị” Bởi ta gọi bị động Động từ to be ở nhiều dạng khác nhau, ví dụ khứ was, tương lai will be, hay has been phía sau động từ thêm đuôi -ed, động từ bất quy tắc ta lấy dạng cột bảng động từ bất quy tắc (ví dụ written) Những động từ bị động phía sau tác động lên chủ ngữ trước Theo kinh nghiệm mình, nói đến chủ động bị động số bạn dễ nhầm lẫn số lý sau Chúng ta xét thử: Người nhân viên làm việc Người nhân viên thuê Ta xét hai câu xem câu bị động Người nhân viên thuê thuê người nhân viên Hành động thuê tác động ngược lên người nhân viên nên bị động Đối với câu trên, có chữ nên bị động? Không phải Chúng ta nhìn kỹ hành động làm việc tác động lên người nhân viên Hành động làm việc người nhân viên tự làm Đây chủ động Nhiều bạn nhầm lẫn chữ được, lúc chủ động, lúc bị động Cách giải thích dây chữ bị động, người ta làm gì, mà quyền Người nhân viên quyền làm việc hành động người nhân viên chủ động làm mà Ta phải hiểu Để tránh nhầm lẫn, muốn xét câu có phải chủ động hay bị động, ta nên đưa thêm chữ “người ta” Ta thấy rõ hơn: Nhân viên người ta thuê Hành động thuê tác động lên người nhân viên Còn câu thêm chữ người ta không hợp lý (nhân viên người ta làm việc) Còn câu tiếng Anh bị động dịch sang tiếng Việt ta có chữ chữ bị, từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh chưa bị động Vì nhiều chữ có nghĩa quyền mà thôi, chủ động bị động Nếu bạn hiểu điều tránh nhầm lẫn nhiều câu Ví dụ: The employee… (A) works (B) is worked Nếu bạn chọn (B) trước, bạn hiểu chữ is được, is worked làm việc Nghe hợp lý bạn cần cẩn thận Chữ quyền thôi, chưa bị động Chúng ta phải xét xem câu này, ta muốn nói hành động làm việc người nhân viên thực hay thực lên người nhân viên Chúng ta thấy rõ ràng hành động làm việc người nhân viên làm, họ tự làm việc Đây chủ động bị động nên phải chọn (A) Còn chọn (B), ta thêm chữ người ta vào thấy sai (không thể người ta làm việc người nhân viên) Chúng ta xét qua số ví dụ thi TOEIC Câu 105 Ta thấy vị ngữ addressed khứ đơn, chủ ngữ từ speaker trở trước Ở ta thấy vị ngữ động từ to be phía trước ta hiểu bị độngchủ động Hành động address speaker (người phát biểu) chủ động thực Họ address (bàn về) bị người ta address Người nói bàn tác động đấy, họ chủ động thực hành động Câu 122 Vị ngữ trợ động từ has, phía sau động từ showed thêm -ed hoàn thành Chúng ta không thấy động từ to be nên dạng bị động mà dạng chủ động Chủ ngữ trước (đánh dấu đỏ) Chúng ta hiểu participants (người tham dự) cho thấy quan tâm Họ tự cho thấy quan tâm người ta cho thấy, nên chủ động Câu 101 Vị ngữ trợ động từ will tương lai Ở có động từ to be phía sau động từ thêm -ed (forwarded) Đây rõ ràng dạng bị động Danh từ phía trước Invitations Những thư mời người ta chuyển Ta hiểu làm hành động forward thư mời Câu 102 Tương tự ta thấy vị ngữ will tương lai, sau động từ to be động từ dạng -ed (awarded) nên bị động Award nghĩa trao thưởng, prizes giải thưởng Tức có làm hành động trao, hành động trao tác động lên giải thưởng: giải thưởng trao Đây dạng bị động Câu 146 Chỗ trống nằm sau động từ to be Về ngữ pháp ta chọn động từ Ving V-ed Nếu chọn (B) shorting thì tương lai tiếp diễn, dạng chủ động Còn chọn (C) shortened rõ ràng bị động Ta phải coi nghĩa trước tiên để hiểu chủ động hay bị động Ta thấy chủ ngữ câu the list (danh sách), shorten làm ngắn Ta phải hiểu danh sách thực hành động làm ngắn hay người ta làm ngắn Ai làm ngắn danh sách này, làm ngắn, nên bị động Ai thực hành động shorten hành động shorten tác động lên “the list” (làm ngắn danh sách), chọn (C) shortened Câu 115 Ta cần vị ngữ chỗ trống Ta để ý câu (B), (C), (D) dạng chủ động Riêng câu (A) có động từ to be động từ -ed dạng bị động Ta xem chủ ngữ câu Applicants for the managerial position Trong cụm danh từ làm chủ ngữ có Applicants (những người nộp đơn xin) chủ ngữ Nếu ta chọn chủ động đây, người xin việc yêu cầu Còn chọn bị động, tức yêu cầu người xin việc Rõ ràng trường hợp bị động hợp lý hơn, thường người xin việc bị yêu cầu phải có cấp, có trình độ đó, yêu cầu họ phải làm Nhìn sau ta thấy yêu cầu cần có kỹ máy tính bản, ta hiểu yêu cầu họ phải có thứ Nên ta chọn (A) are required Câu 139 Hiện ta cần chọn động từ điền vào chỗ trống liên quan đến Donations (khoản cho tặng/hiến tặng) trước động từ seek Ta để ý câu (A), (B), (C) dạng chủ động Riêng câu (D) being sought có động từ to be động từ dạng cột bất quy tắc (sought) Nếu ta chọn chủ động tức khoản hiến tặng tự động thực hành động tìm kiếm, điều vô lý Ta phải hiểu thực hành động tìm kiếm (tìm kiếm khoản hiến tặng) Đây dạng bị động nên ta chọn câu (D) có câu (D) bị động mà ... tác động đấy, họ chủ động thực hành động Câu 122 Vị ngữ trợ động từ has, phía sau động từ showed thêm -ed hoàn thành Chúng ta không thấy động từ to be nên dạng bị động mà dạng chủ động Chủ ngữ. .. khứ đơn, chủ ngữ từ speaker trở trước Ở ta thấy vị ngữ động từ to be phía trước ta hiểu bị động mà chủ động Hành động address speaker (người phát biểu) chủ động thực Họ address (bàn về) bị người... shorting thì tương lai tiếp diễn, dạng chủ động Còn chọn (C) shortened rõ ràng bị động Ta phải coi nghĩa trước tiên để hiểu chủ động hay bị động Ta thấy chủ ngữ câu the list (danh sách), shorten
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 10 chủ động và bị động , Ngữ pháp TOEIC bài 10 chủ động và bị động , Ngữ pháp TOEIC bài 10 chủ động và bị động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay