Ngữ pháp TOEIC bài 9 to v và v ing không bắt đầu một vị ngữ

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEICBài 9: to V V-ing không bắt đầu vị ngữ Động từ dạng to V động từ dạng V-ing bắt đầu vị ngữ (không đóng vai trò động từ câu) Xin chào bạn, Trong trước hướng dẫn bạn cách xác định vị ngữ câu Trong video muốn nói với bạn có hai dạng động từ mà nhìn vào ta biết chỗ vị ngữ câu Ta xét câu này: I love you Đây câu quen thuộc mà nghe hoài Đây câu tiếng Anh hợp lý Còn hai câu rõ ràng bạn chưa nghe bao giờ: I loving you I to love you Bởi sao? Đối với câu I love you love you vị ngữ, động từ love chia đơn Còn loving you nên vị ngữ, to love you vị ngữ Khi ghi I am loving you am loving you vị ngữ, lúc có động từ to be trước V-ing phía sau Đây tiếp diễn vị ngữ Còn có loving không vị ngữ Ta thấy cụm động từ bắt đầu V-ing hay to V làm vị ngữ câu Vậy mục đích câu nào? Chúng ta xét vài dụ I want to sleep Chủ ngữ câu I, vị ngữ want to sleep Ý câu muốn, ngủ Động từ làm vị ngữ chữ want, to sleep hành động mô tả cho hành động want Ý muốn, ngủ mô tả cho hành động muốn Chúng ta có thêm dụ nữa: She is happy to help you Ta thấy động từ to help vị ngữ Vậy vị ngữ câu động từ to be chia đơn is Phía sau có tính từ happy nên vị ngữ Ý câu cô vui vẻ, cô giúp bạn, cô vui vẻ việc giúp bạn Ta có câu khác: The manager requires his employee to work hard Ta thấy động từ work dạng to V, vị ngữ Vị ngữ câu động từ requires đơn số Chủ ngữ The manager Vị ngữ từ requires… trở đi, có hành động to work hành động nhân viên Ý câu người quản lý bắt buộc nhân viên phải làm To work hành động mô tả cho yêu cầu requires Còn V-ing nào? Ta dụ câu: The student sitting there is a good student Câu nôm na ta hiểu sinh viên ngồi sinh viên tốt Vị ngữ câu động từ to be: is a good student Ý câu: người sinh viên sinh viên tốt Còn hành động ngồi hành động rõ người sinh viên Rõ ràng vị ngữ câu Các bạn nên cẩn thận điểm tiếng Việt không phân biệt dạng động từ vị ngữ với dạng động từ V-ing Câu tiếng Việt ghi sau: Người sinh viên ngồi sinh viên tốt Chữ “là” dạng cả, không thêm -ing nên dễ nhầm lẫn Ta phải hiểu câu có vị ngữ thôi, “ngồi” vị ngữ Chúng ta phải hiểu Ta xét qua số dụ thi Câu 103 Ta thấy động từ to be (are) trợ động từ, sau động từ dạng -ed Ta hiểu vị ngữ câu (ai khuyên – thể bị động) Phía sau có động từ nữa, dạng to V vị ngữ câu Đây việc làm mô tả cho vị ngữ câu, mô tả cho hành động khuyên Câu 107, Ở có vị ngữ is eager (động từ to be đơn) Tính chất eager háo hức làm việc (to develop) Không phải người ta phát triển, mà háo hức để phát triển Nên to develop vị ngữ Câu 139 Ở dạng to V to share vị ngữ câu Vị ngữ câu động từ to be với V-ing(are discovering – khám phá ra) To share hành động mô tả cho are discovering new ways vị ngữ câu Chủ ngữ people – người ta Ý câu người ta khám phá cách Câu 130 Trợ động từ should nơi vị ngữ bắt đầu – should be prepared (nên chuẩn bị) Động từ phải điền dạng vị ngữ (A) has presented hoàn thành nên không chọn (C) present đơn không chọn Nên phải (B) presenting (D) to present Một to V, hai V-ing Câu 139 Có trợ động từ will, theo sau động từ help (giúp đỡ), ta hiểu vị ngữ Áp dụng kiến thức học, ta thấy tương lai đơn có trợ động từ will nên vị ngữ câu Từ necessities trở trước chủ ngữ (Những giúp đỡ bạn cung cấp) Thì chỗ trống ta chọn vị ngữ Giả dụ câu có hai vị ngữ, trước ta biết phải ngăn cách liên từ and/or/but Ở liên từ nên ta phải hiểu nguyên phần đánh dấu đỏ cụm danh từ Ta phải chọn dạng vị ngữ Ở (A) seek động từ đơn nên không chọn (C) have sought hoàn thành, vị ngữ, không Ta chọn (B) seeking (D) being sought ... triển Nên to develop v ngữ Câu 1 39 Ở dạng to V to share v ngữ câu V ngữ câu động từ to be v i V- ing( are discovering – khám phá ra) To share hành động mô tả cho are discovering new ways v ngữ câu... động từ v ngữ v i dạng động từ V- ing Câu tiếng Việt ghi sau: Người sinh viên ngồi sinh viên tốt Chữ “là” dạng cả, không thêm -ing nên dễ nhầm lẫn Ta phải hiểu câu có v ngữ thôi, “ngồi” v ngữ Chúng... thành nên không chọn (C) present đơn không chọn Nên phải (B) presenting (D) to present Một to V, hai V- ing Câu 1 39 Có trợ động từ will, theo sau động từ help (giúp đỡ), ta hiểu v ngữ Áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 9 to v và v ing không bắt đầu một vị ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 9 to v và v ing không bắt đầu một vị ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 9 to v và v ing không bắt đầu một vị ngữ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay