Ngữ pháp TOEIC bài 7 hai câu trong một câu (câu phức)

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEICBài 7: hai câu câu (câu phức) Cách nhận biết câu phức, tức hai vế câu câu nối với liên từ Xin chào bạn, Trong hôm trước học qua cách xác định vị ngữ Hãy áp dụng thử vào câu I was cleaning the floor when my father came home Ở ta thấy có động từ to be (was cleaning) khứ tiếp diễn Động từ to be trợ động từ nên xác định vị ngữ (mình nói hôm trước rồi) Ở phía sau ta lại thấy thêm chữ came, khứ đơn động từ come Thì lại thêm vị ngữ came home – nhà Ta thấy câuhai vị ngữ hai chủ ngữ: Tôi lau nhà ba nhà Hai câu có chủ ngữ riêng vị ngữ riêng nối lại câu chữ when Ta gọi câu phức, hay hiểu đơn giản hai câu nhỏ nối với thành câu lớn Chúng ta cần phải biết để hiểu rõ nghĩa câu Và thi TOEIC có nhiều trường hợp người ta chừa trống để đòi hỏi ta điền vào, ta cần biết loại từ điền vào liên từ để chọn đáp án điền vào cho thích hợp Có hai cấu trúc để hình thành nên dạng câu gồm hai câu nhỏ Thứ cấu trúc Phía trước có chủ ngữ (CN1) vị ngữ (VN1) câu Phía sau có chủ ngữ (CN2) vị ngữ (VN2) câu Ở nối với liên từ, tức loại từ liên kết hai câu với Hay có dạng sau, liên từ không thiết phải đứng mà đứng đầu câu, ngăn cách hai câu nhỏ dấu phẩy Ví dụ viết lại này: When my father came home, I was cleaning the floor Nghĩa câu vậy, có cách viết khác Thay liên từ chuyển sang nằm đầu câu dấu phẩy (Khi cha nhà lau sàn) Chúng ta ý cách xác định, nhìn vào thấy hai vị ngữ hai chủ ngữ hiểu có hai câu Thì lúc câu phải có liên từ để nối Vậy liên từ có loại nào? Ta có liên từ thời gian when/while/after… Liên từ lý because/since/as Liên từ tương phản although Liên từ điều kiện if Chúng ta xét qua số ví dụ thi TOEIC để ta xem câu phức thể nào, làm cách để ta nhận biết câu gồm hai câu nhỏ nối lại với tạo thành câu lớn Câu 110 Nhìn vào ta thấy must be, học trước nên ta biết vị ngữ The annual budget report chủ ngữcâu có chủ ngữ, vị ngữ Nhìn sau ta lại thấy có động từ to be are Như hôm trước ta nói, động từ to be vị ngữ Ta có thêm vị ngữ are busy calculating figures, chủ ngữ employees Vị ngữ câu trước kéo dài đến sát dấu phẩy để hoàn thành câu Ở ta có because liên từ nối hai câu thành câu lớn (Bởi phải đó, nên người nhân viên làm đó) Câu 111 Ta xác định sau động từ to be vị ngữ (are somewhat complex), chủ ngữ cụm danh từ assigned tasks Phía sau, từ will trở vị ngữ, we chủ ngữ Đây hai câu nối với liên từ Even though (Ngay đó, phải đó) Câu 113 Vị ngữ câu động từ have shown, have trợ động từ shown động từ cột hoàn thành Phía trước có cụm danh từ residents in the area làm chủ ngữ Phía sau có may not, may trợ động từ, vị ngữ Vị ngữ từ may not be… trở Chủ ngữ the city government Hai câu nối với liên từ Even if – (Ngay người cho thấy quyền thành phố không đó) Câu 116 Câu phía trước có trợ động từ would, phía sau có động từ to be Đây hai vị ngữ Vậy hai chủ ngữ hai nằm trước hai vị ngữ Hai câu ngăn cách dấu phẩy nối với liên từ phía trước Ở ta chọn (D) Although (Mặc dù không đó, là…) Câu 117 Trợ động từ had to trước, phía sau trợ động từ to be dạng bị động Chủ ngữ customers chủ ngữ We Hai câu nối với liên từ and (Ai làm đó, làm đó) Câu 119 Vị ngữ câu phía trước wish to access, vị ngữ câu phía sau should be entered (trợ động từ should) Chủ ngữ phía trước anyone, chủ ngữ phía sau the password Ở ta chọn (B) Should để nối hai câu với Should giống với If – Nếu muốn mật mã phải Câu 122 Has showed vị ngữ (trợ động từ has) trước, câu phía sau vị ngữ have to be cancelled(trợ động từ have) Chủ ngữ hai cụm phía trước (none of the participants numerous outdoor activities) Đây hai câu rõ ràng ngăn cách dấu phẩy, liên kết với liên từ (B) Since, nghĩa Câu 127 Động từ to be was nên vị ngữ trước, phía sau có entered the room vị ngữ sau (entered dạng khứ đơn) Hai chủ ngữ I Ms Walters Hai câu nối với liên từ when (Walters bước vào phòng) Câu 132 Vị ngữ bắt đầu chữ released (động từ dạng khứ đơn), phía sau (moved dạng khứ đơn) Hai chủ ngữ, chủ ngữ câu phía trước the company’s strongest competitor, chủ ngữ câu sau NTR Inc Hai câu nối với chữ As, nghĩa because – vì/khi ... quyền thành phố không đó) Câu 116 Câu phía trước có trợ động từ would, phía sau có động từ to be Đây hai vị ngữ Vậy hai chủ ngữ hai nằm trước hai vị ngữ Hai câu ngăn cách dấu phẩy nối với liên... chủ ngữ Và câu có chủ ngữ, vị ngữ Nhìn sau ta lại thấy có động từ to be are Như hôm trước ta nói, động từ to be vị ngữ Ta có thêm vị ngữ are busy calculating figures, chủ ngữ employees Vị ngữ câu. .. không đó, là…) Câu 1 17 Trợ động từ had to trước, phía sau trợ động từ to be dạng bị động Chủ ngữ customers chủ ngữ We Hai câu nối với liên từ and (Ai làm đó, làm đó) Câu 119 Vị ngữ câu phía trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 7 hai câu trong một câu (câu phức) , Ngữ pháp TOEIC bài 7 hai câu trong một câu (câu phức) , Ngữ pháp TOEIC bài 7 hai câu trong một câu (câu phức)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay