Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p3 không có trợ động từ

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEIC Bài 6: Cách nhận biết vị ngữ P3: trợ động từ Bài cách nhận biết vị ngữ câu hay mệnh đề trợ động từ Tuy nhiên câu mà vị ngữ trợ động từ dụ câu này: I work at home Đây câu đơn nên không cần trợ động từ Hoặc là: He works at home (hiện đơn), I worked at home (quá khứ đơn) Bạn ý khứ đơn thường thêm -ed Dựa vào để nhận biết động từ Hay câu I drove a Ferrari Drove khứ động từ drive Những câu trợ động từ biết vị ngữ chỗ nào? Thứ dựa vào kiến thức chúng ta, dụ work hành động, động từ nên ta đoán vị ngữ Hoặc ta nhìn vào đuôi động từ cụm động từ làm vị ngữ dụ động từ indicate (đuôi -ate thường động từ), recognize (đuôi -ize động từ), notify (đuôi -fy động từ) Nhìn vào ta đoán động từ vị ngữ Chúng ta dựa vào cấu trúc câu kiến thức ta biết cấu trúc câu dụ: The president drove a Ferrari Ông chủ tịch lái Ferrari Cấu trúc câu tiếng Anh tiếng Việt Nó cụm danh từ phía trước, hành động, phía sau cụm danh từ Cụm danh từ phía trước (The president) thực hành động (drove), hành động drove tác động lên (a Ferrari) Cấu trúc câu thường Khi nhìn vào ta thấy phía trước cụm danh từ, phía sau cụm danh từ động từ Ta hiểu vị ngữ drove trở phía trước chủ ngữ Nhìn vào ta đoán sát phía trước chữ đuôi -ent (president) thường danh từ người Vậy chủ ngữ The president, vị ngữ phần lại Chúng ta xét số dụ Câu 104 Nhìn vào đoạn đầu ta thấy chữ -s, đoán động từ đơn phía trước danh từ Ngoài đuôi -ain thường động từ dụ remain, retain,… Hoặc ta thấy phía trước cụm danh từ (The summary), phía sau cụm danh từ (not only a technical), ta hiểu chữ động từ Cụm danh từ trước thực hành động contain hành động tác động lên cụm danh từ phía sau Ta hiểu vị ngữ contains… trở (cái chứa đựng đó) Câu 105 Nhìn vào ta thấy khúc đầu chủ ngữ kéo dài thành cụm danh từ (The conference’s keynote speaker…) kéo dài đến addressed đuôi -ed Ta đoán động từ khứ đơn cột Ta hiểu hành động Phía sau danh từ Cụm danh từ phía trước thực hành động addressed với Ta hiểu vị ngữ addressed… trở Ngoài nhìn vào ta thấy speaker đuôi -er danh từ người nên chủ ngữ Câu 114 Khá dễ để nhận biết Ta nhìn vào khúc The team members cụm danh từ, the same opinions cụm danh từ, rõ ràng have hành động (những đó) Vị ngữ have… trở đi, chủ ngữ từ members trở trước Câu 124 Rất dễ để ta nhận biết hành động quen thuộc make Ở phía trước (All laboratory employees) cụm danh từ, it phía sau đại từ Vị ngữ từ make… trở Câu 128 Cũng hành động dễ nhận takes Phía trước rõ ràng tên người danh từ, phía sau danh từ (cái gì đó) Vị ngữ takes… trở Câu 133 từ summarize đuôi -ize thường gặp động từ Nhìn vào ta biết summarize hành động Ở trước cụm danh từ (cái đó) thực hành động summarize phía sau Hành động summarize (cái summarize phía sau) Câu 134 Ta cố gắng kiếm hành động chỗ Ta thấy arise từ đuôi -ise, đuôi thường gặp động từ, ta hiểu động từ Vị ngữ arise… trở đi, toàn phía trước cụm danh từ đóng vai trò chủ ngữ (những vấn đề arise) ... cụm danh từ, it phía sau đại từ Vị ngữ từ make… trở Câu 128 Cũng hành động dễ nhận – takes Phía trước rõ ràng tên người danh từ, phía sau danh từ (cái gì đó) Vị ngữ takes… trở Câu 133 Có từ summarize... the same opinions cụm danh từ, rõ ràng have hành động (những có đó) Vị ngữ have… trở đi, chủ ngữ từ members trở trước Câu 124 Rất dễ để ta nhận biết hành động quen thuộc – make Ở phía trước (All...summary), phía sau cụm danh từ (not only a technical), ta hiểu chữ động từ Cụm danh từ trước thực hành động contain hành động tác động lên cụm danh từ phía sau Ta hiểu vị ngữ contains… trở (cái chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p3 không có trợ động từ , Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p3 không có trợ động từ , Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p3 không có trợ động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay