Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p2 các trợ động từ

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEIC Bài 6: Cách nhận biết vị ngữ P2: trợ động từ Bài cách nhận biết vị ngữ câu hay mệnh đề cách tìm trợ động từ Ngoài động từ to be ra, dựa vào trợ động từ khác để xác định vị ngữ dụ ta có trợ động từ thường gặp have/has Nó với động từ dạng cột V-ed bảng động từ bất quy tắc Đây hoàn thành, nôm na có nghĩa làm hành động Những trợ động từ khác hay gặp will/would: nghĩa Hay can/could: Should: nên Must/have/has to: phải Lúc với động từ nguyên mẫu Nhìn vào câu thấy trợ động từ hiểu vị ngữ Chúng ta tìm hiểu số dụ Câu 101 Nhìn vào ta thấy vị ngữ rõ ràng will be… trở Will trợ động từ mang nghĩa làm Câu 102 Vị ngữ lại will be… giống câu 101 Câu 109 Vị ngữ will dễ nhìn Câu 115 Đây hoàn thành có trợ động từ have, phía sau động từ có ed (đã làm đó) Vị ngữ have… trở (cái làm đó) Câu 131 Vị ngữ rõ ràng has… trở hết Trợ động từ has, có động từ decidedở sau, nghĩa định The company chủ ngữ Câu 135 Trợ động từ must (phải làm đó) Vị ngữ must… trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p2 các trợ động từ , Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p2 các trợ động từ , Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p2 các trợ động từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay