Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p1 động từ BE

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:24

Ngữ pháp TOEIC Bài 6: Cách nhận biết vị ngữ P1: động từ BE Bài cách nhận biết vị ngữ câu hay mệnh đề cách nhìn vào động từ BE Xin chào bạn, Trong hướng dẫn bạn cách xác định vị ngữ câu Hôm trước học cấu trúc vị ngữ biết vị ngữ có đứng trước gọi trợ động từ (loại từ đứng trước động từ câu) Cách xác định vị ngữ dễ nhìn vào trợ động từ, biết vị ngữ bắt đầu chỗ Bây lấy dụ: I am sleeping Vị ngữ chữ am, am trợ động từ bổ trợ cho động từ sleeping Nhìn vào chữ am ta biết vị ngữ chỗ Hoặc dụ như: He has worked here Vị ngữ chữ has, trợ động từ bổ trợ cho worked Hoặc I should go (tôi nên đi) should trợ động từ bổ trợ cho động từ go Cứ nhìn vào từ biết bắt đầu vị ngữ Chúng ta xem có trợ động từ Thứ ta có động từ to be: am/is/are Ta có hai trường hợp V-ing V-ed Khi với động từ -ing, trợ động từ to be có nghĩa làm Khi với ed có nghĩa bị/được làm Các bạn ý động từ to be với tính từ (adj), lúc trợ động từđộng từ bình thường Ta hiểu động từ to be lúc có nghĩa có tính chất Hoặc với danh từ (noun) lúc có nghĩa “là” thứ đó, danh từ Các bạn lưu ý am/is/are dụ tiêu biểu thực động từ to be nhiều dạng khác dụ khứ was/were/been/be Bây xét dụ thực tế thi TOEIC để xem vị ngữ bắt đầu động từ to be Câu 103, nhìn vào ta biết vị ngữ từ (are) trở Nó trợ động từ cho chữ có -ed phía sau, nghĩa khuyên Câu 106, nhìn vào ta biết vị ngữ từ (are) đến (box) Ta biết động từ to be (are) phía sau động từ thêm -ed (retained) : giữ lại Câu 108, nhìn vào ta thấy vị ngữ is… đến attendance lại có động từ to be (is) làm trợ động từ, phía sau động từ thêm -ed : xem Câu 129, nhìn vào ta thấy vị ngữ was… trở ta có was động từ to be dạng khứ, phía sau động từ thêm -ed: đó/ai đó/bà thăng chức Câu 130, ta thấy vị ngữ từ was… trở hết Was không làm trợ động từ phía sau không thấy chữ có -ed hết Động từ to be động từ bình thường, phía sau với serious tính từ: mang nghĩa nghiêm trọng Câu 137, vị ngữ is most… trở is động từ to be, động từ thường trợ động từ không thấy V-ing hay Ved sau mà ta thấy cụm danh từ Động từ to be hiểu nguyên nhân Câu 138, vị ngữ is available… trở Động từ to be với tính từ available: cung cấp/có sẵn Câu 139, vị ngữ rõ ràng are… hết Are trợ động từ phía sau V-ing Ta hiểu tiếp diễn, chủ ngữ phía trước discovering khám phá ... serious – tính từ: mang nghĩa nghiêm trọng Câu 137, vị ngữ is most… trở Vì is động từ to be, động từ thường trợ động từ không thấy V-ing hay Ved sau mà ta thấy cụm danh từ Động từ to be hiểu... vào ta thấy vị ngữ is… đến attendance Vì lại có động từ to be (is) làm trợ động từ, phía sau động từ thêm -ed : xem Câu 129, nhìn vào ta thấy vị ngữ was… trở Vì ta có was động từ to be dạng khứ,... dạng khứ, phía sau động từ thêm -ed: đó/ai đó/bà thăng chức Câu 130, ta thấy vị ngữ từ was… trở hết Was không làm trợ động từ phía sau không thấy chữ có -ed hết Động từ to be động từ bình thường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p1 động từ BE , Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p1 động từ BE , Ngữ pháp TOEIC bài 6 cách nhận biết vị ngữ – p1 động từ BE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay