Ngữ pháp TOEIC bài 5 ví dụ phân tích cấu trúc của vị ngữ

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:23

Ngữ pháp TOEICBài 5: dụ phân tích cấu trúc vị ngữ Bài bàn dụ thực tế đề thi TOEIC nhằm cách phân tích cấu trúc vị ngữ câu, hay nói cụ thể cụm động từ Xin chào bạn! Trong xem qua số dụ thành phần vị ngữ, hay nói cách khác cụm động từ Chúng ta xem xem cụm động từ có bao gồm thành phần nghiên cứu trước không? Đây vị ngữ, cụm động từ lấy phần đề số Economy TOEIC Chúng ta xem xét appears to be the only person in the team who can finish the survey by himself Cụm động từ có appears đứng đầu Đây động từ cụm động từ Phía sau cụm từ bắt đầu chữ to Phía sau động từ to be dạng nguyên mẫu be To đứng trước động từ dạng nguyên mẫu cụm động từ nguyên mẫu có to (cụm to-verb) Cụm to-verb theo động từ appears Chữ appears nghĩa “có vẻ” Vậy appears to be nghĩa “có vẻ là” Ta thấy cụm to-verb có cụm động từ Chúng ta xem xét bên xem có với cấu trúc cụm động từ hay không Chúng ta có be động từ Phía sau the only person… – “người …”, cụm danh từ Trong cụm danh từ có mệnh đề quan hệ: who can finish… Trong trước biết cụm danh từ có mệnh đề quan hệ đứng phía sau mô tả cho Trong mệnh đề quan hệ lại có cụm động từ who can finish… – “có thể hoàn thành…” Chúng ta xét xem cụm động từ có gì? Động từ finish – “hoàn thành” Phía trước chữ can trợ động từ – “có thể hoàn thành” Phía sau the survey, cụm danh từ – “có thể hoàn thành khảo sát” Phía sau có by himself, cụm bắt đầu chữ by, giới từ Đây cụm giới từ, nghĩa “bởi anh ấy” Nguyên cụm có nghĩa “có thể hoàn thành khảo sát tự anh ấy” are scheduled to undergo renovations Ta thấy cụm bắt đầu động từ thể bị động are scheduled Nghĩa có động từ to be are động từ dạng –ed dạng V3 phía sau Động từ to be ‘are’ trợ động từ, động từ scheduled động từ Chúng ta hiểu nôm na trợ động từ are có nghĩa “bị làm đó” hay “được làm đó” Phía sau thấy có cụm từ bắt đầu chữ to, cụm toverb theo động từ chính, nghĩa “để làm đó” Trong cụm “để làm đó” lại cụm động từ nhỏ, với undergo động từ chính, phía sau renovations cụm danh từ Nghĩa nguyên cụm “được dự định để trải qua tân trang / đổi mới” enter graduate school immediately after completing a bachelor of science degree Cụm động từ có enter – “đi vào” phía trước, động từ Ngay phía sau graduate school cụm danh từ, theo sau động từ mô tả cho động từ enter – “đi vào graduate school” Sau có immediately – “một cách lập tức”, trạng từ mô tả cho động từ enter – “đi vào cách lập tức” Phía sau cụm từ bắt đầu giới từ after, phía sau động từ dạng V-ing, đóng vai trò cụm danh từ Cụm từ mà có giới từ cụm danh từ cụm giới từ Trong cụm giới từ này, ta có completing – “hoàn thành”, đóng vai trò danh từ chất động từ Cái việc “hoàn thành…” lại cụm động từ nhỏ Trong có completing động từ Phía sau có a … degree – “một bằng…” cụm danh từ Cụm có nghĩa “đi vào trường này… sau hoàn thành bằng…” plan to hire more personnel Cụm động từ có chữ plan – “lên kế hoạch” động từ Phía sau có to hire…, cụm động từ nguyên mẫu có to (to-Verb), nghĩa “để làm đó) Trong lại cụm động từ nhỏ, với hire động từ chính, phía sau có more personnel cụm danh từ với hire Cụm nghĩa “lên kế hoạch để thuê thêm người” request an HDTV cable box at no extra charge Cụm động từ có động từ request – “yêu cầu” Phía sau cụm danh từ an HDTV cable box Phía sau cụm danh từ cụm bắt đầu chữ at, cụm giới từ can easily rebuild your credit by taking steps to repair your credit as soon as possible Cụm động từ bắt đầu can, trợ động từ đứng trước động từ Rebuild động từ Easily trạng từ mô tả cho động từ Và ta thấy trợ động từ can bổ trợ cho động từ Phía sau có cụm danh từ your credit Cụm phía sau by taking steps… có giới từ by taking steps…, cụm động từ dạng V-ing đóng vai trò cụm danh từ Vậy có giới từ với cụm danh từ thành cụm giới từ Trong cụm động từ dạng V-ing ta có taking động từ Phía sau có steps… – “những bước…” cụm danh từ theo động từ To repair… – “để sửa chữa…” to-Verb, cụm động từ nguyên mẫu có to theo động từ Cụm to-Verb thân cụm động từ Trong có repair động từ Your creditlà danh từ đứng phía sau As soon as possible – “nhanh có thể” hiểu thành ngữ, đóng vai trò trạng từ Làm việc nào? Làm việc “một cách nhanh có thể” • Chúng ta thấy cụm động từ phân thành cụm động từ nhỏ Hiểu cấu trúc nói trước giúp nhận biết cụm động từ becomes more expensive Với cụm động từ này, có becomes động từ Phía sau có cụm tính từ more expensive, bao gồm tính từ expensive chữ more phía trước mô tả cho Nghĩa cụm “trở nên mắc hơn” Động từ “trở nên”, kèm theo phía sau tính từ “mắc hơn” mô tả cho việc “trở nên” is still on the rise Động từ to be ‘is’ On the rise cụm giới từ theo is Still – “vẫn” trạng từ theo is Cụm có nghĩa “thì gia tăng” have fallen dramatically in recent years Chúng ta có have với fallen, động từ dạng V3, tức động từ cột bảng động từ bất quy tắc chữ fall Chữ have với V3 cấu trúc hoàn thành Trong hoàn thành, chữ have trợ động từ Động từ fall – “giảm” Trợ động từ have – “đã” theo mô tả cho động từ chính, tạo thành “đã giảm” Phía sau có dramatically – “một cách nhanh chóng” trạng từ mô tả cho động từ Giảm nào? “Giảm cách nhanh chóng” Phía sau cụm giới từ in recent years – “trong năm gần đây” Ta thấy tất cụm động từ tuân theo cấu trúc mà học trước ... “nhanh có thể” hiểu thành ngữ, đóng vai trò trạng từ Làm việc nào? Làm việc “một cách nhanh có thể” • Chúng ta thấy cụm động từ phân thành cụm động từ nhỏ Hiểu cấu trúc nói trước giúp nhận biết... với fallen, động từ dạng V3, tức động từ cột bảng động từ bất quy tắc chữ fall Chữ have với V3 cấu trúc hoàn thành Trong hoàn thành, chữ have trợ động từ Động từ fall – “giảm” Trợ động từ have... Phía sau cụm giới từ in recent years – “trong năm gần đây” Ta thấy tất cụm động từ tuân theo cấu trúc mà học trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 5 ví dụ phân tích cấu trúc của vị ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 5 ví dụ phân tích cấu trúc của vị ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 5 ví dụ phân tích cấu trúc của vị ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay