Ngữ pháp TOEIC bài 4 ví dụ phân tích cấu trúc của chủ ngữ

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:23

Ngữ pháp TOEICBài 4: dụ phân tích cấu trúc chủ ngữ Bài bàn dụ thực tế đề thi TOEIC nhằm cách phân tích cấu trúc chủ ngữ câu, hay nói cụ thể cụm danh từ Xin chào bạn! Trong hôm trước, có nói cấu trúc chủ ngữ câu tiếng Anh, hay cụ thể cụm danh từ Trong đưa số dụ thực tế để giúp bạn làm quen với cách phân tích cụm danh từ, để bạn biết có thành phần nào, từ hiểu rõ câu tiếng Anh mà bạn đọc Chúng ta xem xét dụ thực tế, cụm danh từ đóng vai trò chủ ngữ mà lấy từ đề thi TOEIC Chúng ta nghiên cứu chúng thử xem All the storage rooms Như biết, phía sau danh từ có này: Thứ to verb, phải cần có chữ to Thứ hai mệnh đề quan hệ, phải bắt đầu chữ who, which, why… Còn mệnh đề quan hệ rút gọn phải có V-ed V-ing Mình nói điều dụ Hoặc có cụm giới từ Cụm giới từ phải bắt đầu chữ on, at, for… Sau danh từ thành phần Nhưng nhìn vào cụm danh từ bạn thấy ba thành phần Vậy bạn biết chữ sau danh từ rooms – “những phòng” Storage danh từ động từ store, nghĩa “việc cất trữ” Storage rooms – “những phòng dùng cho việc tích trữ” Storage danh từ đứng trước danh từ chính, mô tả cho danh từ Chữ the từ hạn định, giúp xác định phòng, ý nói ta biết phòng All – “tất cả” từ hạn định Giới hạn “tất phòng” Many science majors Cũng tương tự dụ trên, majors danh từ Science – “khoa học”, danh từ bổ nghĩa cho danh từ majors phía sau Many từ hạn định, giới hạn “nhiều” Many science majors – “nhiều sinh viên chuyên ngành khoa học” Many companies interviewed dụ thấy có thêm thành phần khác Phía sau ta thấy có chữ có –ed sau Vậy động từ dạng V-ed V-ed mà nằm sau hiểu mệnh đề quan hệ rút gọn Dạng đầy đủ which were interviewed Nhưng mà rút gọn lại, bỏ which were Nó mô tả cho danh từ companies – “công ty” phía trước Many – “nhiều” từ hạn định mô tả cho danh từ Nghĩa cụm “nhiều công ty mà vấn” A new approach to information asset protection Ở thấy phía sau có chữ to Nó có phải bắt đầu động từ dạng to verb – to something không? Nó có phải cụm động từ nguyên mẫu có to mục đích “để làm đó” không? Không phải Tại phía sau chữ information, động từ Information, asset, protection danh từ Suy chữ to “để”, mà giới từ có nghĩa “đến”, go to school – “đi đến trường” Nếu to giới từ, nguyên cụm to information asset protection cụm giới từ, mô tả cho danh từ chữ approach Phía trước chữ approach có chữ new tính từ bổ nghĩa cho danh từ Và a từ hạn định, giới hạn – “bất kỳ đó” Cụm có nghĩa “một phương pháp việc bảo vệ tài sản thông tin” Customers who purchase more than 500 dollars worth of items Nhìn vào dụ thấy rõ ràng có chữ who Vậy ta biết từ chữ who trở mệnh đề quan hệ Trong có động từ purchase – “mua” Nguyên mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ người phía trước customers – “khách hàng” Chữ customersnày danh từ Nguyên cụm có nghĩa “những người khách hàng mà mua đó” • Nãy bạn để ý nói vật, việc, không nói hành động Lí nói cụm danh từ vật việc thành phần mô tả cho Employers interested in obtaining information concerning grants for technician Chúng ta có giới từ in for Chúng có phải cụm giới từ bổ nghĩa cho danh từ không? Chúng ta để ý phía trước có chữ interested, có tận -ed Vậy hiểu mệnh đề quan hệ rút gọn từ who are interested… Một chữ interested với who are interested Vậy từ chữ interested trở sau mệnh đề quan hệ, mô tả cho danh từ phía trước employers Nguyên cụm nghĩa “những người chủ mà quan tâm đến việc làm đó…” The majority of small-sized firms Nhìn vào cụm thấy chữ of giới từ, có nghĩa nôm na “của” Đây cụm giới từ, “của đó” phía sau Cụm giới từ mô tả cho majority danh từ The phía trước từ hạn định Cụm có nghĩa “đại đa số công ty cỡ nhỏ” Applicants for the managerial position Ở dụ thấy có chữ for giới từ Nên cụm giới từ, bao gồm giới từ for cụm danh từ phía sau Cụm giới từ mô tả cho danh từ phía trước applicants Nghĩa cụm “những người nộp đơn xin việc cho vị trí quản lý” The application submitted Chúng ta thấy chữ có –ed phía sau Suy mệnh đề quan hệ rút gọn which were submitted – “mà nộp”, bổ nghĩa cho danh từ phía trước applications Cụm có nghĩa “những đơn xin việc mà nộp” Attendance of the annual conference Chúng ta thấy cụm có chữ of, từ chỗ trở sau cụm giới từ – “của đó” Cụm giới từ bổ nghĩa, mô tả cho danh từ phía trước attendance Nghĩa cụm “số lượng người tham dự hội nghị hàng năm” The unemployment rate Chữ sau chắn danh từ rate Unemployment danh từ, đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh The từ hạn định Cụm có nghĩa “tỉ lệ thất nghiệp” A detailed quotation on the ongoing maintenance Chúng ta thấy chữ on giới từ Cụm on the ongoing maintenance cụm giới từ, mô tả cho danh từ quotation Detailed chữ có –ed đứng trước danh từ Nó tính từ đứng phía trước bổ nghĩa cho danh từ Chữ a từ hạn định, với giới hạn Cụm có nghĩa “một báo giá chi tiết việc bảo trì diễn ra” Attempts to ease congestion during peak hours Chúng ta thấy có chữ to Nhưng giới từ to nghĩa “đến” “đối với” Ở động từ dạng to-V ease động từ nguyên mẫu Động từ ease động từ tính từ easy, có nghĩa “làm cho trở nên dễ hơn” Vậy từ chữ to trở cụm động từ nguyên mẫu có to, mô tả cho danh từ phía trước attempts – “những nỗ lực” Chữ to có nghĩa “để” nguyên cụm mục đích cho danh từ Vậy cụm có nghĩa “những nỗ lực để giảm bớt ách tắc giao thông cao điểm” Domestically produced movies Cụm đặc biệt hơn, phía trước thấy chữ có –ly, trạng từ Chúng ta có danh từ chữ movies sau Tiếp theo chữ có – ed, tính từ mô tả cho danh từ Vậy trạng từ domestically mô tả cho tính từ produced, mô tả cho danh từ Cụm có nghĩa “những phim sản xuất nước” Đó vài dụ cho chủ ngữ hay xác cụm danh từ Trong nghiên cứu vị ngữ hay cụm động từ Xin hẹn gặp lại bạn vào sau ... produced, mô tả cho danh từ Cụm có nghĩa “những phim sản xuất nước” Đó vài ví dụ cho chủ ngữ hay xác cụm danh từ Trong nghiên cứu vị ngữ hay cụm động từ Xin hẹn gặp lại bạn vào sau ... Nguyên cụm nghĩa “những người chủ mà quan tâm đến việc làm đó…” The majority of small-sized firms Nhìn vào cụm thấy chữ of giới từ, có nghĩa nôm na của Đây cụm giới từ, của đó” phía sau Cụm giới... hạn – “bất kỳ đó” Cụm có nghĩa “một phương pháp việc bảo vệ tài sản thông tin” Customers who purchase more than 500 dollars worth of items Nhìn vào ví dụ thấy rõ ràng có chữ who Vậy ta biết từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 4 ví dụ phân tích cấu trúc của chủ ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 4 ví dụ phân tích cấu trúc của chủ ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 4 ví dụ phân tích cấu trúc của chủ ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay