Cách dùng Some, Any và One

2 53 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:32

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Some any có nghĩa (một vài, ít) Chúng dùng thay cho danh từ không đếm danh từ số nhiều (với some/ any với danh từ số ít, xem C bên dưới.) Some hình thức số nhiều a/ an one: Have a biscuil/ some biscuits (Có bánh bích quy/ vài bánh bích quy) - Some, any none dùng với of + the/ this/ these/ those/ sở hữu/ nhân xưng đại từ Some of the staff can speak Japanese.(Vài nhân viên nói tiếng Nhật) Did any of your photos come out well? (Có ảnh bạn rửa đẹp không? ) Some dùng: Với động từ xác định: They bought some honey (Họ mua số mật.) - Ở câu hỏi có câu trả lời “Yes” Did some of you sleep on the floor? (Có phải vài người số bạn ngủ sàn không? ) Ở đề nghị yêu cầu: Would you like some wine? (Anh dùng chút rượu nhé? ) Could you some typing for me? (Nhờ cô đánh máy cho chứ? ) (Cũng xem c.) Any dùng: Với động từ phủ định: I haven’t any matches (Tôi que diêm nào.) - Với hardly, barely, scarcely I have hardly any spare time (Tôi chút thời gian rảnh) - Với without without any = with no He crossed the frontier with any difficulty/ with no difficulty: (Hắn ta vượt qua biên giới không chút khó khăn) Với câu hỏi trừ kiểu nói trên: Have you got any money? (Anh có tiền không? ) Did he catch any fish? (Anh ta có bắt cá không? ) - Sau if/ whether thành ngữ hồ nghi: If you need any more rioney, please let me know VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (Nếu bạn cần thêm tiền nữa, xin cho biết) I don’t think there is any petrol in the tank (Tôi không nghĩ chút xăng thùng cả.) (cũng xem C) B No (tính từ) one (Đại từ) no none dùng với động từ xác định để diễn tả phủ định: I have no apple I have some last year but I have none this year (Tôi táo Năm ngoái có năm không có.) no + danh từ chủ từ câu: No work was done (không việc làm cả.) No letter (s) arrived (không thư đến cả.) - none chủ từ không thường lắm: We expected letters, but none came (Chúng mong thư, không thư đến cả.) Tuy nhiên none + of thường dùng làm chủ từ: None of the tourists wanted to climb the mountain (Không khách du lịch muốn leo núi cả.) C Some hay any dùng với danh từ đếm số Some thường có nghĩa (nào đó): Some idiot parked his car outside my garage (Gã ngốc đậu xe bên nhà xe tôi.) Or other (khác) thêm vào để nhấn mạnh người nói không quan tâm làm: He doesn’t believe in conventional medicine; he has some remedy or other of his own (Anh ta không tin vào thuốc cổ truyền, có vài phương thuốc khác riêng mình.) Any có nghĩa (bất cứ) Any book about riding will tell you know to saddle a horse (Bất sách nói cỡi ngựa bạn cách thắng yên.) Any dictionary will give you the meaning of these words (Bất từ điển cho bạn nghĩa từ này.) ... tin vào thuốc cổ truyền, có vài phương thuốc khác riêng mình.) Any có nghĩa (bất cứ) Any book about riding will tell you know to saddle a horse (Bất sách nói cỡi ngựa bạn cách thắng yên.) Any. .. none came (Chúng mong thư, không thư đến cả.) Tuy nhiên none + of thường dùng làm chủ từ: None of the tourists wanted to climb the mountain (Không khách du lịch muốn leo núi cả.) C Some hay any. .. nữa, xin cho biết) I don’t think there is any petrol in the tank (Tôi không nghĩ chút xăng thùng cả.) (cũng xem C) B No (tính từ) one (Đại từ) no none dùng với động từ xác định để diễn tả phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách dùng Some, Any và One, Cách dùng Some, Any và One, Cách dùng Some, Any và One

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay