Cách dùng All/ both/ each + of và cấu trúc chọn lựa

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:32

05/09/14 CẤU TRÚC CHỌN LỰA 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa  Cú pháp Dạng 1 : if (điều kiện) <lệnh> ; Dạng 2 : if (điều kiện) < lệnh 1> ; else < lệnh 2 > ; 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt)  Lưu ý -Từ khóa if else phải viết ở dạng chữ thường (thường hay mắc sai sót khi viết IF, iF, If, Else, ELSE, ) - Dấu chấm phẩy phải có để kết thúc 1 phát biểu lệnh Thường hay mắc lỗi!!! 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) using System; class Test { static public void Main(String[] s) { int a=0, b=1,c=2; If (a==b) Console.WriteLine(a+b+c); } } 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) using System; class Test { static public void Main(String[] s) { int a=0, b=1,c=2; if (a==b) Console.WriteLine(a+b+c) /////// } } 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt)  Lưu ý: Toàn bộ điều kiện phải đặt trong cặp dấu ngoặc tròn Ví dụ if (a>=b) Console.WriteLine(a); if ( ( a+ b < c ) && ( a>=10 ) ) …… Thường hay mắc lỗi!!! 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) using System; class Test { static public void Main(String[] s) { int a=0, b=1; if a>b a=a+b; }} 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) using System; class Test { static public void Main(String[] s) { int a=0, b=1,c=2; if (a>b) && (a>c) Console.WriteLine(a+b+c); } } 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt)  Lưu ý Trong C# (và cả C, C++, Java ) thì phép toán so sánh bằng nhau là == Ví dụ if ( a = b ) a += 2* b ; Trong C,C++ : hiệu ứng phụ Trong Java, C# : thông báo lỗi Thường hay mắc lỗi!!! 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) using System; class Test { static public void Main(String[] s) { int a=0, b=1,c=2; if (a=b) Console.WriteLine(a+b+c); } } [...].. .Cấu trúc chọn lựa (tt)  Lưu ý Tương tự như Pascal, C/C++,Java : nếu có hơn 1 lệnh cần thực hiện → sử dụng cặp dấu { } Ví dụ if (a > b ) { c = a+ (b++); Console.WriteLine( c ) ; } 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) Ví dụ if (a ==0 ) { if (b==0) Console.WriteLine(“VSN”); else Console.WriteLine(“VN”); } else { c=-b/a; Console.WriteLine( c ) ; } 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) if (a ==0)... fall through Cấu trúc chọn lựa (tt)  Lưu ý Trong Pascal , ,…, : Trong C# case : case : ……………… case : 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt) case 4 : b= a + b; c=a-b; if ((a + b ) > 20 ) { c++; a = a + 2; } // break; default : Console.WriteLine(a+b-c); break; Thường mắc sai sót nhưng sẽ có thông báo lỗi!!!! 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt)... 05/09/14 Cấu trúc chọn lựa (tt)  Ví dụ các cấu trúc if else lồng nhau  Một số cách sử dụng phương thức Console.WriteLine Phối hợp trong 1 biểu thức dạng chuỗi Sử dụng tham số  Sử dụng các hàm toán học với lớp Math (tra cứu trong System) 05/09/14 Cấu trúc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A all (đại từ) theo sau of + the/ this/ these/ that/ those sở hữu danh từ riêng Both (đại từ) + of dùng tương tự hình thức số nhiều of thường bỏ đặc biệt all + danh từ/ đại từ số All the town (tất thị xã.) All his life (suốt đời ông ta.) All (of) these (tất thứ ) All (of) Tom’s boy (tất cậu trai Tom) Both (of) the towns (cả hai thị xã.) Both (of) his parents (cả hai bố mẹ anh ấy) B với all/ both + of + nhân xưng đại từ of bỏ All of it (tất nó) Both of them (cả hai chúng ) Nhưng có cấu trúc chọn lựa, nhân xưng đại từ + all/ both All of it thay it all All of us = we all (chủ từ), us all (túc từ) (tất chúng tôi) All of you= you all (tất bạn) All of them= they all (chủ từ), them all (túc từ) (tất họ) Tương tự: Both of us = we both hay us both (cả hai chúng tôi) Both of you= you both (cả hai ban) Both of them = they both hay them both (cả hai số họ) All of them were broken = they were all broken (tất cả/ chúng bị gãy) All/ both of us went = We all/ both went (Tất cả/ hai đi) We ate all/ both the cakes (chúng ăn tất cả/ hai bánh) We ate all/ both of them (chúng ăn tất cả/ hai cái) C Khi đại từ + all/ both chủ từ kép trợ động từ thường đặt trước all/ both We are all waiting (tất chờ đợi) You must both help me (cả hai bạn phải giúp tôi) - Be đặt trước all/ both trừ dùng câu trả lời ngắn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí We are all/ both ready (tất cả/ hai sẵn sàng) Nhưng: who is ready ? we all are/ we both are (ai sẵn sàng rồi? tất chúng tôi/ hai chúng tôi) Các trợ động từ khác dùng đơn giản động từ nguyên theo sau all/ both: You all have maps (tất bạn có đồ) They both knew where to go (cả hai chúng biết đâu) D each giống both theo sau of + these/ those (chỉ hình thức số nhiều) of không bỏ: Each of the boys (mỗi cậu trai) Each of these (mỗi thứ này) Each of us/ you/ them, nhiên thay đại từ + each: Each of you = you each (mỗi bạn) Each of us = we each (chủ từ), us each (túc từ gián tiếp) (mỗi chúng ta) Each of them = they each (chủ từ), them each (túc từ gián tiếp) (mỗi chúng nó) We each sent in a report (mỗi nộp báo cáo) They gave us each a form to fill in (Họ cho mẫu đơn để điển vào) - Lưu ý each of us/ you/ them số ít: Nhưng we/ you/ they each số nhiều: We each have a map (Mỗi có đồ) - Các động từ dùng với we/ you/ they each theo mục nói C all both: They have each been questioned (Mỗi chúng bị hỏi cung)     !" #$%&"'()(*(+,( )- !./#$0)123 4'$*",()2#5.64'3 ""+781)./49*0:( ;%<=>"?>)(3 $->)@0<A+ (), 3"#B C" !(D3"4E 4F GHI-()< #% J ,#, K:.#$ )L*   ?<$(+ I<<$"#>*M.K <14(<KN O  G"J(J#P4J #Q+- J= R)#(J S-"A+(-A+  G#T>D4=UVWI"% K(> L%4'X"")YZ["YJ\= <]]YZ#<]^YJ\= ]Y^Z]_4`YJ\ ]]]  Ya]4`_Z_Y      X     %J\>YY"'J \=Y]Y b"].]Ya4`["^ZcdY%J \>YZcdY"'J\ =Y4`[Y ?+*">*  G+)K+##3]  !>2">=\+1=7 \#$><.64'L-;)( @.)#$.64'./#  !>2&\#00 G< ! ,-e@"#$%##C*] f 0 !>2&\gMX+4].]= XJ\=YZ!d^Y-< 4+(h<.( J \Y4_Z"#Y-<+(h<>iJ(e ?(.,+ G,  Ij%#Q)]+< ;)" 3A+<),:3". ]0 G  !>2 $% 800 GA+( K ! "20 G<kl+1 G=+ N<Jj"(m )UYnY(Y[Y(YocY(Yp_Y(Yq^YW"'U"(#((( W>@#$"'>?+0 ((>@1J> L%4'X ?+  r,  < G    s YtnY O s. Yt[.Y O ru Y.u_Y O v w.#] YZu_.#^Y f x" Y_Z"pcY v ?< ^Z[y^<^ z x]< Ya_^Z[y^<Y { &'()*+ &,-  /+ 8,K:4+|+ -J\= L%4'X }  +X!]  YZ.]^Y(0~]  YZoc>4`_#Y(12]  Y Z•q^Y ?%  +X3")YZ["Y(3!.]  YZ"]dY(!]  Y Z#<]^Y(3)YZ."pcY >g+\)FI\ #3>DU@#$W"'(- TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN  -------- ---- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận câu ghép (qua tác phẩm “Miếng ngon Hà Nội” Vũ Bằng) MỤC LỤC 2 MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Ngôn ngữ hệ thống phức tạp mà người sử dụng để liên lạc hay giao thiệp với lực người có khả sử dụng hệ thống vậy. Mỗi lời nói kết tạo lập từ việc vận dụng tài sản ngôn ngữ chung, mà mang đặc trưng riêng biệt. Nét đặc trưng mang tính cá nhân, cá thể tất yếu thể đặc điểm ngữ nghĩa khác nhau. Bên cạnh đó, để đạt mục đích giao tiếp, đường thực ngôn ngữ lập luận. Ngôn ngữ dân tộc ngôn ngữ cá nhân tồn cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận riêng. Lựa chọn nghiên cứu cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận, mong muốn sâu tìm hiểu cấu trúc tượng ngôn ngữ vốn quen thuộc, đóng vai trò quan trọng việc tạo lập diễn ngôn. 1.2. Lựa chọn nghiên cứu vấn đề ngữ nghĩa lập luận, vấn đề quan trọng ngôn ngữ học, người viết muốn vận dụng hệ thống lí thuyết cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận để khám phá, tìm hiểu đối tượng ngôn ngữ nghệ thuật đậm tính chất diễn ngôn đời thường tác phẩm Miếng ngon Hà Nội tác giả Vũ Bằng. Được đánh giá nhà văn có đa dạng, mẻ linh hoạt ngôn ngữ nghệ thuật, Vũ Bằng tạo dấu ấn làng văn qua nhiều tác phẩm : Cai, Thương nhớ mười hai, Bốn mươi năm nói láo hay tác phẩm thuộc thể loại kí : Miếng ngon Hà Nội, Miếng lạ miền Nam, . Những sáng tạo ngôn ngữ Vũ Bằng có vẻ đẹp độc đáo riêng biệt không cá tính riêng người nghệ sĩ mà việc khai thác tối đa vốn ngôn ngữ túy đời sống đưa vào tác phẩm. Ngôn ngữ tác phẩm Vũ Bằng mà mang dáng dấp ngôn ngữ lời ăn tiếng nói hàng ngày giản dị cấu 3 trúc câu đa dạng, đặc biệt. Tìm hiểu, nghiên cứu cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận chắn đem lại khám phá thú vị không đóng góp thiết thực cho việc nhận định đặc điểm cấu trúc câu chữ nhà văn mà minh chứng cho mối quan hệ biện chứng ngôn ngữ văn học. 1.3. Cuối cùng, lí quan trọng để lựa chọn đề tài xuất phát từ đặc trưng, yêu cầu công việc dạy học khả ứng dụng kết nghiên cứu khóa luận vào công việc dạy học nhà trường. Chữ nghĩa Vũ Bằng Miếng ngon Hà Nội thể sức mạnh ma lực lôi độc giả từ chương đến ngừng bút. Để đạt điều đó, ngôn ngữ cách tạo lập câu vô quan trọng đóng vai trò tiên quyết. Bởi vậy, lựa chọn đề tài Cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận câu ghép qua tác phẩm “Miếng ngon Hà Nội” Vũ Bằng, vừa có điều kiện thống kê, phân loại câu ghép vừa có hội nghiên cứu sâu cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận câu ghép tác phẩm. Với lí trên, lựa chọn đề tài : Cấu trúc ngữ nghĩa cấu trúc lập luận câu ghép (qua tác phẩm “Miếng ngon Hà Nội” Vũ Bằng) cho khóa luận tốt nghiệp. 2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 2.1. Những nghiên cứu cấu trúc ngữ nghĩa, cấu trúc lập luận câu ghép Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ ngữ nghĩa học ngữ dụng học, lí thuyết ngữ nghĩa lập luận ngày nghiên cứu sâu hơn, nhiều vấn đề nhiều khía cạnh cụ thể hơn. Xét việc vận dụng lí thuyết ngữ nghĩa đa phần nghiên cứu tiên phong sở giáo trình Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt Đỗ Hữu Châu (1996). Từ đó, nhiều công trình nghiên cứu triển khai bao quát, nhiên, xét phương diện câu chưa nhiều, chủ yếu 4 viết Tạp chí ngôn ngữ Nhận xét đặc điểm ngữ nghĩa số kiểu câu tiếng Việt Lê Quang Thiêm (1985); Về cấu trúc ngữ nghĩa câu Lí Toàn Thắng (2000). Xét việc vận dụng lí thuyết câu ghép vào nghiên cứu kể đến đề tài khóa luận, luận văn công trình nghiên cứu tạp chí ngôn ngữ luận án Tiến sĩ Một số phương diện ý nghĩa tình thái câu ghép tiếng Việt Ngô Thị Minh; Tìm hiểu cấu trúc câu ghép không liên từ tiếng Việt Đỗ Thị Kim Liên; luận án Về nội dung mối quan hệ vế câu ghép Lê Thị Bình; Quan hệ nguyên nhân câu ghép tiếng Việt Hoàng Thị Thanh Huyền; . Ở Việt Nam, tiếp thu thành tựu ngôn ngữ học giới, năm 1993, lần lí thuyết lập luận giới thiệu công trình Ngôn ngữ học đại cương Đỗ Hữu Châu. Cùng với công trình công trình Ngữ dụng học Nguyễn Đức Dân. Những vấn đề MỤC LỤC I- Đặt vấn đề Dòng họ Civil Law dòng họ pháp luật XHCN dòng họ pháp luật lớn điển hình giới Mỗi dòng họ có đặc trưng định tạo nên giá trị pháp lí khác Việc tìm hiểu so sánh hai hệ thống pháp luật nói chung cấu trúc nguồn luật nói riêng điều hữu ích Bởi vậy, em xin chọn đề tài: “Cấu trúc nguồn luật hệ thống pháp luật thuộc dòng họ pháp luật XHCN cấu trúc nguồn luật hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Cilvil Law góc đọ so sánh.” Giải vấn đề Điểm tương đồng cấu trúc nguồn luật dòng họ Civil Law II- dòng họ pháp luật XHCN Lí giải Điểm tương đồng dễ nhận thấy hai dòng họ Civil Law dòng họ pháp luật XHCN thừa nhận ba thành tố : Văn thành văn, nguyên tắc chung pháp luật tập quán pháp nguồn pháp luật Điều thấy rõ nhìn vào cấu trúc nguồn luật hai dòng họ: Civil Law : - Luật thành văn - Án lệ (tiền lệ pháp) - Tập quán pháp - Các nguyên tắc chung pháp luật - Các học thuyết pháp luật - Lẽ phải tự nhiên Pháp luật XHCN: - Luật thành văn Tập quán pháp Các nguyên tắc chung pháp luật Đường lối, chủ trương, sách Đảng cộng sản Tiền lệ pháp Thứ hai, hai dòng họ pháp luật coi trọng nguồn pháp luật thành văn (statute law) Pháp luật thành văn hệ thống quy phạm pháp luật tập hợp hóa pháp điển hóa nhà nước ban hành.Ví dụ: Sự thừa nhận luật thành văn với tư cách nguồn luật dòng họ Civil Law xuất phát từ cuối kỷ XIX, với việc phục hồi pháp điển hoá Pháp nước điển hình dòng họ Civil Law, quốc gia theo trường phái pháp luật thực chứng họ coi pháp luật thành văn nguồn luật pháp luật cho luật “ hoàn hảo ý chí” Tuy nhiên, ngày pháp luật thành văn quốc gia không giữ vai trò tuyệt đối coi nguồn luật quan trọng hệ thống nguồn pháp luật Còn Việt Nam, quốc gia thuộc dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa pháp luật thành văn (văn quy phạm pháp luật) coi loại nguồn hình thức chủ yếu, quan trọng pháp luật Bởi lẽ, quan nhà nước Việt Nam giải vụ việc pháp lý thực tế thuộc thẩm quyền chủ yếu dựa vào VBQPPL VBQPPL văn quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, có quy tắc xử chung Nhà nước bảo đảm thực hiện, nằm điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa Sở dĩ có điểm giống do: xuất phát từ trình hình thành phát triển pháp luật hai dòng họ dựa sở lý luận pháp luật, pháp luật xây dựng trình hình thành phát triển học thuyết nghiên cứu pháp luật Với hai dòng họ pháp luật đời nhu cầu thực tế Ngoài ra, trình xây dựng hệ thống pháp luật nước Xã hội chủ nghĩa kế thừa, học hỏi yếu tố tiến bộ, phù hợp với quốc gia để hoàn thiện pháp luật Những điểm khác biệt cấu trúc nguồn luật dòng họ Civil Law Xã hội chủ nghĩa Lí giải a Ngoài nguồn luật giống kể dòng họ pháp luật lại thừa nhận nguồn luật khác + Ở dòng họ Civil Law: nguồn luật bao gồm : Án lệ (Jurisprudence) học thuyết (La doctrine) Án lệ hiểu án, định án, trọng tài; lời giải thích quy phạm pháp luật thẩm phán Các nguyên tắc, giải pháp pháp lý rút từ án lệ giá trị luật thành văn chúng không chắn, bị huỷ bỏ sửa đỏi lúc Các học thuyết pháp lý toàn công trình nghiên cứu học giả, ý kiến, viết…liên quan đến luật Các công trình nghiên cứu có hình thức nội dung đa dạng giáo sư luật, thẩm phán nhà thực hành luật (luật sư, trọng tài viên…) Trước có luật thành văn, học thuyết pháp lý đời từ trường đại học nguồn quan trọng Civil Law Các học thuyết pháp lý tạo nguồn, thuật ngữ, khái niệm pháp lý (mà nhà lập pháp buộc phải sử dụng), phương pháp tiếp cận khoa học pháp lý phát triển văn hoá pháp lý Học thuyết pháp lý gợi ý cho nhà lập pháp cách giải thích luật phù hợp với nhu cầu xã hội Ví dụ Pháp, phán tòa án thường khó hiểu, việc mô tả tình tiết vụ án thường ngắn lập luận không trình bày rõ ràng án, định tòa án Các học giả giải thích rõ vụ việc, giúp người đọc hiểu rõ vụ việc đó, hiểu định pháp luật việc áp dụng quy định thực tiễn xét xử Học thuyết gợi ý cho nhà lập pháp giải pháp pháp lí mới, gợi ý cho thẩm phán cách giải thích luật phù hợp với nhu cầu xã hội + Trong dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa lại thừa nhận điều ước quốc tế loại nguồn luật thức, mà Civil Law lại xếp vào danh sách nguồn ... trai) Each of these (mỗi thứ này) Each of us/ you/ them, nhiên thay đại từ + each: Each of you = you each (mỗi bạn) Each of us = we each (chủ từ), us each (túc từ gián tiếp) (mỗi chúng ta) Each of. .. sau all/ both: You all have maps (tất bạn có đồ) They both knew where to go (cả hai chúng biết đâu) D each giống both theo sau of + these/ those (chỉ hình thức số nhiều) of không bỏ: Each of the... they each (chủ từ), them each (túc từ gián tiếp) (mỗi chúng nó) We each sent in a report (mỗi nộp báo cáo) They gave us each a form to fill in (Họ cho mẫu đơn để điển vào) - Lưu ý each of us/
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách dùng All/ both/ each + of và cấu trúc chọn lựa, Cách dùng All/ both/ each + of và cấu trúc chọn lựa, Cách dùng All/ both/ each + of và cấu trúc chọn lựa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay