Cách dùng Some, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing

1 55 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:32

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Những từ kép với Some, any no theo qui luật : Someone wants to speak to you on the phone (Một người muốn nói chuyện với bạn điện thoại) Someone/ Somebody gave me a ticket for the pep concert (Một người cho vé để xem nhạc pop) No one/ nobody has ever given me a free ticket for anything (Không cho vé mời để xem thứ bao giờ) Do you want anything from the chemist? (Anh cần thứ tiệm dược phẩm không?) Would anyone/ anybody like a drink? (Có thích thức uống không?) B Someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody sở hữu : Someone 's passoort has been stolen (Hộ chiếu người bị cắp) Is this somebody’s/ anybody’s seat? (Đây chỗ ngồi người không?) don't want to waste anyone’s time (Tôi không muốn lãng phí thời gian người cả) C Các đại từ sở hữu tính từ với someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody Các từ có nghĩa số với động từ số theo lý thuyết nhân xưng đại từ sở hữu tính từ he/ she, him/ her, his/ her Tuy nhiên, tiếng Anh thông tục hình thức số nhiều dùng phổ biến Has anyone left their luggage on the train? (Có để quên hành lý xe lửa không?) No one sawt Tom go out, did they? (Không nhìn thấy Tom ngoài, phải không?) Nhưng với something, anything, nothing dùng ít: Something went wrong, didn’t it? (Cái hỏng, phải không?) Cách dùng các đại từ phiếm định EVERYBODY, SOMBODY, ANYBODY Rất nhiều người khi làm bài do không chú ý thường viết nhầm ‘everyone’ và ‘every one’. Thực ra hai từ này có cách sử dụng khác nhau. ‘Anyboby’, ‘everybody’ và ‘somebody’ luôn đi với động từ ở số ít và thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều. Nhưng một số trường hợp trong văn nói và văn viết có tính chất trang trọng thì đại từ đi sau có thể ở số ít. 1. Phân biệt ‘everyone’ và ‘every one’: Rất nhiều người khi làm bài do không chú ý thường viết nhầm ‘everyone’ và ‘every one’. Thực ra hai từ này có cách sử dụng khác nhau: - ‘Everyone’ (hoặc ‘everybody’) được dùng để chỉ nhiều người và không bao giờ có “of” theo sau. Ví dụ:  Everyone knows who stole it, but they're all afraid to tell anyone. (Mọi người đều biết ai ăn trộm thứ đó, nhưng không ai dám nói ra). - Còn ‘every one’ có nghĩa là mỗi người hay mỗi vật, và thường có ‘of’ theo sau. Ví dụ:  Every one of my family’s members is also my darling. (Mỗi thành viên trong gia đình đều là người thân yêu của tôi). 2. Cách sử dụng của các từ ‘anyboby’, ‘everybody’ và ‘somebody’: ‘Anyboby’, ‘everybody’ và ‘somebody’ luôn đi với động từ ở số ít và thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều. Nhưng một số trường hợp trong văn nói và văn viết có tính chất trang trọng thì đại từ đi sau có thể ở số ít. Ví dụ:  Has everyone finished their dinner (Mọi người đã ăn tối xong chưa)?  Somebody lost his wallet (Có người nào đó đã mất ví). Cách sử dụng SOME và ANY I. SOME - Chúng ta dùng some với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. Some được dùng trong câu khẳng định. I have some ideas. (Tôi có một số ý tưởng.) There's still some wine in the bottle. (Vẫn còn một ít rượu trong chai.) - Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể dùng "some" trong câu hỏi. Would you like some tea? (Bạn có muốn một tách trà không?) - Khi chúng ta dùng "some" trong câu hỏi, chúng ta giới hạn những gì chúng ta đang cung cấp cho người khác. Can I get you something to drink? – Coffee, or tea? (Tôi có thể mời bạn uống thứ gì đó không? - Cà phê, hay là trà?) (Tôi đang đưa ra cho bạn sự lựa chọn đồ uống có giới hạn.) II. ANY - Chúng ta dùng any với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. Any được dùng trong câu phủ định và câu hỏi. I don't have any ideas. (Tôi chẳng có ý tưởng nào cả.) Do you have any ideas? (Bạn có ý tưởng nào không?) - Chúng ta cũng có thể dùng any trong câu khẳng định với nghĩa phủ định. Chúng ta thường dùng any với hardly, without hoặc never. There's hardly any petrol left in the car – we need to go to a garage. (Xe hầu như không còn chút xăng nào, chúng ta cần phải đến một ga-ra.) He went out without any money on him. (Anh ta đi ra ngoài mà không có đồng nào trong người.) She never has any problem understanding. (Cô ấy chưa từng có vấn đề gì về hiểu biết.) - Khi chúng ta dùng any trong câu hỏi, chúng ta không hạn chế lựa chọn. Would you like anything to drink? (Bạn có muốn uống gì không?) (Bạn có thể uống bất cứ thức uống nào.) Countable uncountable nouns-foodquantifiers Countable Nouns Uncountable Question Negation Nouns Singular Plural some a/an any Singular + + + + + There is an orange in the basket There are some oranges in the fridge Are there any pears on the table? There aren’t any bananas in the basket There is some cheese in the fridge Is there any bread left? There isn’t any milk left in the bottle + + Countable or Uncountable?? Write C or U next to each picture Did you know that uncountable nouns become countable if you add a quantity phrase??? Complete the phrases using words from the box and then use them to solve the crossword puzzle!!! Cup, carton, bar, bunch, Glass, bottle, slice, spoon, packet, jar, piece, dozen, box, loaf 1 A _ of flour A _ of cake A _ of milk A _ of chocolate A _ of wine A _ of cookies A _ of water A _ of pizza A _ of jam 10 A _ of sugar 11 A _ of eggs 12 A _ of grapes 13 A _ of tea 14 A _ of bread 7 14 12 11 13 10 Complete the following story using Kelly and her father are going to the supermarket and they are preparing the shopping list -Kelly is there …… orange juice in the fridge? - Yes, daddy there is ……… but there isn’t ………milk left - We need to buy ……… cherries and ……… pears We also need …… pineapple and ……… strawberries - Daddy, mummy needs …… onion and ……… carrots for the vegetable soup - Ok, what else we have to get from the supermarket??? -There isn’t ……… butter left so we will have to buy …… I also need ……… bread, ……… ham and ……… cheese for my sandwich I think our list is ready!! -Let’s go to the supermarket then!! What is there in the fridge??Write sentences using a/an, some, any and quantity phrases _ _ _ _ _ Correct the mistakes! GO! What you want: a Coke or an orange juice? What NEXT Which you want: a Coke or an orange juice? NEXT I am work at an office downtown am work NEXT I work at an office downtown I am working at this moment NEXT Mary don’t take the bus to school don’t NEXT Mary doesn’t take the bus to school NEXT Dad cook very well cook NEXT Dad cooks very well NEXT You go You go to school by bike? NEXT I have always English classes at CCAA in the afternoon have always NEXT I always have English classes at CCAA in the afternoon NEXT You can buy some blouse you want some NEXT You can buy any blouse you want NEXT Can I nothing for you? nothing NEXT Can I something for you? NEXT I don’t have much money Susan doesn’t too too NEXT I don’t have much money Susan doesn’t either NEXT Mary has a dog and she has a cat also also NEXT Mary has a dog and she has a cat too Mary has a dog and she also has a cat NEXT I not help you after class because I have to go home not NEXT I can’t help you after class because I have to go home NEXT I my homework next week NEXT I am going to my homework next week NEXT Keep up the good work! Until next time! [...]... go to school by bike? NEXT I have always English classes at CCAA in the afternoon have always NEXT I always have English classes at CCAA in the afternoon NEXT You can buy some blouse you want some NEXT You can buy any blouse you want NEXT Can I do nothing for you? nothing NEXT Can I do something for you? NEXT I don’t have much money Susan doesn’t too too NEXT I don’t have much money Susan doesn’t either. .. much money Susan doesn’t either NEXT Mary has a dog and she has a cat also also NEXT Mary has a dog and she has a cat too Mary has a dog and she also has a cat NEXT I not help you after class because I have to go home not NEXT I can t help you after class because I have to go home NEXT do I do my homework next week NEXT I am going to do my homework next week NEXT Keep up the good work! Until next time!
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách dùng Some, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, Cách dùng Some, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, Cách dùng Some, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay