10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:31

64 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông ======================================= <Bài hơi dài nhưng cơ bản các bạn Share về để học dần nhé!> 1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá để cho ai làm gì .), e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow. 2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá . đến nỗi mà .), e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything. 3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá . đến nỗi mà .), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all. 4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ . cho ai đó làm gì .), e.g.1: She is old enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English. 5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì .), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to have my shoes repaired. 6. It + is + time + S + V (-ed, cột 2-động từ chia ở thì quá khứ) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì .), e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question. 7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì . mất bao nhiêu thời gian .), e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. 8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì . không làm gì ), e.g.1: 9. S + find+ it+ adj to do something (thấy . để làm gì .), e.g.1: I find it very difficult to learn about English. E.g.2: They found it easy to overcome that problem. 10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì), e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2: I prefer reading books to watching TV. 11. Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì), e.g.1: She would play games than read books. E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology. 12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am used to eating with chopsticks. 13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa), e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day. 14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về 15. to be angry at + N/V-ing: tức giận về 16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về ./ kém về . 17. by chance = by accident (adv): tình cờ 18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về . 19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì . 20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó . 21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến . 22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc tg làm gì 23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì 24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì ., e.g.1: I spend 2 hours reading books a day. E.g.2: She spent all of her money on clothes. 25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì . 26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì . 27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm 28. It + be + something/ someone + that/ who: chính .mà . 29. Had better + V(infinitive): nên làm gì 30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, e.g.1: I always practise speaking English everyday. 31. It’s + adj + to + V-infinitive: quá gì để làm gì 32. Take place = happen = occur: xảy ra 33. to be excited about: thích thú 34. to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì 35. There is + N-số ít, there are + N-số nhiều: có cái gì . 36. feel like + V-ing: cảm thấy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What does she like? "Like" sử dụng động từ nhắc đến sở thích chung Sau động từ "like" thường động từ thêm đuôi -ing (I like playing tennis), động từ nguyên mẫu có "to" "I like eating ice-cream" (Tôi thích ăn kem) có nghĩa bạn tận hưởng hoạt động trải nghiệm "I like to eat vegetables times a day" (Tôi thích ăn rau lần ngày) có nghĩa bạn thích lợi ích mà hoạt động mang đến cho bạn What is she like? "What like?" sử dụng trạng từ (phó từ) để hỏi ngoại hình hay tính cách người, hình dạng hay tính chất vật có tính chung chung Câu trả lời phải tính từ hay thứ nhằm mô tả kiểu người vật, ví dụ "She's a lovely person, she's tall and slim" (Cô người đáng yêu, cao mảnh mai) What does he look like? Giới từ "like" dùng để nói ngoại hình người Trong trường hợp này, "like" có nghĩa "similar to" bạn so sánh với người khác Câu trả lời cho câu hỏi bắt đầu "He looks like " What would you like to drink? Cụm từ "would like" cách dùng quen thuộc khác thể ham muốn "I would like" cách nói lịch "I want" Bạn cần lưu ý "would like" theo sau động từ nguyên mẫu đuôi -ing Some animals, like bears, sleep through the winter Từ "like" câu có nghĩa "such as", dùng để đưa ví dụ (bears) phạm trù mà bạn đề cập đến trước (animals) He plays like Tchaikovsky Từ "like" dạng câu giới từ nhằm so sánh hai người, hai thứ với Nó có nghĩa "similar to" thường theo sau danh từ They look like they are having fun "Like" dùng liên từ theo sau mệnh đề Câu viết lại "They look as if they are having fun" Hiện cách dùng phổ biến giai đoạn năm 1950, cách dùng không nhiều người đón nhận I have many likes and dislikes VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trong câu này, "like" lại danh từ Đây biến tấu từ vựng tiếng Anh thời mạng xã hội trở nên phổ biến, số lần người dùng Facebook nhấn nút "like" "dislike" đăng bình luận I was like, "hey, how are you?" "To be like" dùng tình thân mật để nói câu hành động theo cách cụ thể Câu dịch: "Tôi kiểu như, Này, cậu rồi?" tình bạn kể lại với người khoảnh khắc gặp Bạn dùng hành động mà bạn làm điều xảy ra, chẳng hạn "I was like, (biểu cảm khuôn mặt ngạc nhiên)", "The car was like, vroom!" Cách dùng bắt nguồn từ California, Mỹ, lan rộng đến hầu hết quốc gia nói tiếng Anh thường người trẻ vận dụng 10 I don't, like, want to go Với nhiều người, từ "like" câu dùng để thay thán từ "umm" "err" nghĩ đến từ Cách dùng xuất phát từ thiếu niên California, Mỹ 75cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông • S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá để cho ai làm gì ), e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow. • S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá đến nỗi mà ), e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything. • It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá đến nỗi mà ), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all. • S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ cho ai đó làm gì ), e.g.1: She is old enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English. • Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì ), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to have my shoes repaired. • It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì ), e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question. • It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì mất bao nhiêu thời gian ), e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. • To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì không làm gì ), e.g.1: • S + find+ it+ adj to do something (thấy để làm gì ), e.g.1: I find it very difficult to learn about English. E.g.2: They found it easy to overcome that problem. • To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì), e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2: I prefer reading books to watching TV. • Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì), e.g.1: She would play games than read books. E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology. • To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am used to eating with chopsticks. • Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa), e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day. • to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về • to be angry at + N/V-ing: tức giận về • to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về / kém về • by chance = by accident (adv): tình cờ • to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về • can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì • to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó • to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến • to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc tg làm gì • To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì • To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì , e.g.1: I spend 2 hours reading books a day. E.g.2: She spent all of her money on clothes. • to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì • would like/ want/wish + to do something: thích làm gì • have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm • It + be + something/ someone + that/ who: chính mà • Had better + V(infinitive): nên làm gì • hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, e.g.1: I always practise speaking English everyday. • It’s + adj + to + V-infinitive: quá gì để làm gì • Take place = happen = occur: xảy ra • to be excited about: thích thú • to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì • There 100 cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông1. too + adj + (for sb) to do st: quá để cho ai làm gì2. so + adj + that clause: quá đến nỗi mà3. be + such + a/an + adj + Noun that +clause quá đến nỗi mà4. be + adj + (for sb) enough to do st: đủ cho ai làm gì5. It’s adj (for sb) to do st làm sao để cho ai làm gì6. It’s | no good || no use || useless | doing st: vô ích khi làm gì| not worth || worthless |7. can’t help doing st không thể không làm gì8. can’t stand sb/st/doing stcan’t bear sb/st/doing st không thể chiu đựng ai/cái gì/làm gìcan’t resist sb/st/doing st9. had better do st/not do st nên làm gì/không nên làm gì10. It’s be time (for sb) to do st đã đến lúc ai đó phải làm gìIt + be + time + S + V_ed11. It (take) sb + time + to do stSb (spend) + time + doing st ai đó mất bao lâu để làm gìS + V + in + time12. Sb (spend) + time + on st ai đó dành bao nhiêu thời gian vào cái gì13. No sooner + MV + S + V than SVO chỉ ngay khi…thì…14. Not until SV1 MV SV2Until SV1 MV S not V2 chỉ đến khi…thì…mới…Not until + khoảng thời gian + MV SV15. Despite | + Cụm danh từ, SVO mặc dù…In spite of |SVO despite/In spite of + Cum danh từ16. S V + not only…but also… (…tương đương) không những mà còn17. S V + …as well as…(…tương đương) vừa…vừa…S V as wel as V18. S V + both…and…(…tương đương) vừa…vừa…S both V and VBoth S1 and S2 V_số nhiều19. Both of them + V_số nhiềuusyouN_số nhiều+xác định20. used to do st thói quen trong quá khứ,giờ không cònget used to st/doing st quen với cái gì,làm gìbe used to st/doing st quen với cái gì,làm gì21. need doing st = need to be done cần được làm gìneed to do st cần phải làm gì22. like st/doing st more than st/doing stprefer st/doing st - to - st/doing st thích làm gì hơn làm gìprefer to do st + rather than + do stwould rather + do st than do st23. ask sb for st: xin ai cái gì24. ask sb to do st: yêu cầu ai làm gì25. like doing st sở thích làm cái gì(lâu dài)like to do st ý thích làm gì(nhất thời)26. remember doing st nhớ đã làm gìremember to do st nhớ phải làm gì27. forget doing st quên đã làm gìforget to do st quên phải làm gì28. stop doing st dừng hẳn một việcstop to do st tạm dừng để làm việc khác29. regret doing st hối tiếc đã làm gì trong quá khứregret to do st lấy làm tiếc phải thông báo cái gì30. try doing st thử làm gìtry to do st cố gắng làm gì31. mean doing st liên quan đếnn việc gìmean to do st định làm gì32. find sb doing st vô tình thấy ai làm gìfind sb to do st thấy ai làm gì sau khi đã tìm hiểu vấn đề33. need/want/require doing st cần được làm gì(bị động)need/want/require to do st muốn làm gì(chủ động)34. be sorry for doing st xin lỗi vì đã làm gì với ai(trong quá khứ)be sorry to do st rất tiếc về việc gì35. be afraid doing st sợ làm gì do khách quanbe afraid to do st sợ làm gì do chủ quan36. be ashamed of doing st xấu hổ vì đã làm gì trong quá khứbe ashamed to do st ngại ngùng,e ngại khi làm gì37. ought (not) to do st nên (không nên) làm gì38. should (not) do st nên (không nên) làm gìshould have done st đáng lẽ đã nên làm gì39. need to be done cần được làm gì40. have st done cái gì được làm (nhờ hoặc thuê)41. get st done cái gì được làm (nhờ hoặc thuê)42. advise sb (not) to do st: khuyên ai nên (không nên) làm gì43. agree on st đồng ý về cái gìagree with sb đồng ý với aiagree to do st đồng ý làm gì44. give up doing st từ bỏ cái gì…45. allow sb to do st= let sb do st cho phép ai làm gì= permit sb to do st= give sb permission to do st46. be different from sb/st khác với ai/cái gì47. Like and As A Like = similar to/ the same as (tương tự như, giống như). Dùng like với danh từ, đại từ hay object+ing. Chú ý rằng bạn không thể dùng as theo cách này: What a beautiful house! It’s like a palace. (không nói 'as a palace') Ngôi nhà thật tuyệt! Trông nó cứ như một lâu đài vậy. “What does Sandra do?” “She a teacher, like me.” (không nói 'as me') "Sandra làm nghề gì vậy?" "Cô ấy là giáo viên, giống như tôi." Be careful! The floor has been polished. It’s like walking on ice. (không nói 'as walking') Hãy cẩn thận! Sàn nhà mới lau trơn lắm đó. Y như đi trên băng vậy. It’s raining again. I hate weather like this. (không nói 'as this') Trời đã lại mưa rồi. Tôi ngán thời tiết như thế này. Trong những câu trên, like là một giới từ. Do đó, nó được theo sau bởi một danh từ (like a palace), một đại từ (like me/ like this) hay -ing (like walking). Bạn cũng có thể nói “like (somebody/ something) doing something”: “What’s that noise?” “It sounds like a baby crying.” "Tiếng gì vậy?" "Nghe giống như tiếng trẻ con khóc." B Đôi khi like = for example (ví dụ như, chẳng hạn như ): Some sports, like motor racing, can be dangerous. Môt số môn thể thao, chẳng hạn như đua mô tô, có thể là nguy hiểm. Cũng có thể dùng such as (= for example): Some sports, such as motor racing, can be dangerous. C Ta dùng as (không phải like) trước chủ ngữ + động từ (trước 1 mệnh đề): I didn’t move anything. I left everything as I found it. Tôi không thể xê dịch cái gì cả. Tôi đã để nguyên mọi vật như lúc tôi tìm thấy. They did as they promised. (= They did what they promised) Họ đã làm đúng như họ đã hứa. So sánh like và as ở nhũng câu sau: You should have done it like this. (like + đại từ) Lẽ ra bạn nên làm điều đó như thế này này. You should have done it as I showed you. (as + chủ ngữ + động từ) Lẽ ra bạn nên làm điều đó như tôi đã hướng dẫn. Ta cũng có thể nói as you know /as I said/ as she expected/ as I thought .v.v.: As you know, it’s Tom’s birthday next week. (= you know this already) Như anh biết đấy, sinh nhật Tom là vào tuần sau. (=anh đã biết rồi) Jane failed her driving test, as she expected. (=she expected this beforre) Jane đã không đậu bằng lái xe, đúng như cô ấy đã dự đoán. (= cô ấy đã dự đoán trước) Để ý rằng ta nói as usual/ as always: You’re late as usual. Bạn lại tới trễ như thường lệ. D As cũng có khi là một giới từ, nhưng khi đó nó mang nghĩa khác với like. Hãy so sánh: Brenda Casey is the manager of a company. As the manager, she has to make many important decisions. ('As the manager’ = trên cương vị là giám đốc) Breda Casey là giám đốc một công ty. Là một giám đốc, cô ấy phải ra những quyết định quan trọng. Mary Stone is the assistant manager. Like a manager (Brenda Casey), she also has to make important decisions. Mary Stone là trợ lý giám đốc, như 1 giám đốc cô ấy cũng phải ra những quyết định quan trọng. During the war this hotel was used as a hospital. (so it really was a hospital) Trong thời gian chiến tranh khách sạn này đã được sử dụng làm một bệnh viện. (thực sự đã là bệnh viện). Everyone is ill at home. Our house is like a hospital. (it isn't really a hospital). Mọi người đều ốm nằm nhà. Nhà chúng tôi cứ giống như là cái bệnh viện vậy (thực sự thì nó không phải là bệnh viện) As (giới từ) = in the position of, in the form of .v.v. (trên cương vị là ). Khi đó : A few years ago I worked as a bus driver. (không nói 'like a bus driver’) Trước đây vài năm tôi là tài xế xe buýt. We’ve got a garage but we haven’t got a car, so we use the garage as a workshop. Chúng tôi có ga ra nhưng lại không có xe hơi, cho nên chúng tôi dùng ga ra đó làm một cái nhà xưởng. Many English words (example, “work” and “rain”) can be use as verbs or nouns. Nhiều từ tiếng Anh (chẳng hạn như "work" và "rain") có thể dùng làm động từ hoặc danh từ. London is all right VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí CÁCH DÙNG 13 ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH 1. Remember: - Remember doing sth: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lại. I remember closing the door. - Remember to do sth: nhớ phải làm việc gì. Remember to close the door after class. 2. Stop: - Stop doing sth: dừng hẳn việc đang làm I stopped smoking 2 months ago. - Stop to do sth: dừng việc gì lại để làm gì I’m working in the garden and I stop to smoke. 3. Regret: - Regret doing sth: việc đã làm và bây giờ thấy hối hận. I regretted being late last week. - Regret to do sth: Lấy làm tiếc phải nói, phải làm điều gì. I regret to be late tomorrow. 4. Go on: - Go on doing sth: tiếp tục làm cùng một việc gì I went on talking for 2 hours. - Go on to do sth: làm tiếp một việc gì khác After discussing the English speaking club, we went on to sing. 5. Mean: - Mean doing sth: mang ý nghĩa Getting bad marks means having to learn more. - Mean to do sth: dự định He means to join the army. 6. Try - Try doing sth: thử làm việc gì xem kết quả ra sao. This machine doesn’t work. We try pressing the red button. - Try to do sth: cố gắng làm gì We try to work harder. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 7. Suggest: Ta có 2 cấu trúc câu với suggest: - Suggest doing sth: I suggest him applying for another job. - Suggest + that + clause (động từ trong mệnh đề với that ở dạng should do hoặc nguyên thể không TO). I suggest that he (should) apply for another job. 8. See, watch, hear - See, watch, hear + sb + do sth: Đã làm và chứng kiến toàn bộ sự việc. I saw her go out. - See, watch, hear + sb+ doing sth: Đã làm và chứng kiến giữa chừng sự việc. I saw her waiting for him. 9. Love, hate, can’t bear, like - Love, hate, can’t bear, like + doing: chỉ sở thích. I like getting up early. - Love, hate, can’t bear, like + to do sth: Cho là, cho rằng đó là một việc tốt cần phải làm. I like to get up early. 10. Used to - Be/ get used to + doing sth: quen với cái gì I’m used to getting up early. - Used to do sth: việc thường xuyên đã xảy ra trong quá khứ. When I was a child, I used to walk with bare foot. 11. Sau allow, advise, permit, recomend là tân ngữ thì bổ trợ là to infinitive nhưng nếu không có tân ngữ bổ trợ sẽ là V-ing. They allow smoking. They allow me to smoke. 12. Have sth done = get sth done: làm một việc gì đó nhưng nhờ hoặc thuê người khác làm, không phải tự mình làm. I have had my hair cut. 13. Have sb do sth = Get sb to do sth: Nhờ ai làm gì He has his secretary type the letters. ... vroom!" Cách dùng bắt nguồn từ California, Mỹ, lan rộng đến hầu hết quốc gia nói tiếng Anh thường người trẻ vận dụng 10 I don't, like, want to go Với nhiều người, từ "like" câu dùng để thay thán từ. .. liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trong câu này, "like" lại danh từ Đây biến tấu từ vựng tiếng Anh thời mạng xã hội trở nên phổ biến, số lần người dùng Facebook nhấn nút "like" "dislike"... want to go Với nhiều người, từ "like" câu dùng để thay thán từ "umm" "err" nghĩ đến từ Cách dùng xuất phát từ thiếu niên California, Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh, 10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh, 10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay