Ke hoach chuyen mon khối 23 theo thông tư 222016

33 66 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:15

Kế hoạch tổ chuyên môn 23 trường tiểu học được xây dựng cụ thể chi tiết theo thông tư 222016. Kế hoạch có cấu trúc chặt chẽ, chỉ tiêu cụ thể, biện pháp thực hiện và kế hoạch tuần tháng cụ thể. Kế hoạch mang tính khả thi cao, dễ làm , ứng dụng thực tế tốt. danh sách giáo viên TT Hệ Năm Họ tên đào sinh Bùi Kim Ngân Bùi Duy Thuấn Trần Thị Xim Phí Thị Sinh Lê Thị Nhuần 1972 1979 1979 1988 1979 tạo ĐHSP ĐHSP ĐHSP CĐSP ĐHSP Trần Thị Thanh 1977 Tình Đặng Thị Hơng 1973 Danh hiệu Địa năm trớc CST LĐTT HTNV HTNV LĐTT Quang Vinh Bắc Sơn Tân Phúc Tân Phúc Bãi Sậy CĐSP HTNV Đào Dơng CĐSP LĐTT Tân Phúc phân công CHUYấN MễN TT Họ tên Bùi Duy Thuấn Lớp Tập trung Tập trung tuần buổi/ Tập trung tuần buổi/ 16 Tập trung tuần buổi/ Thanh Gv day môn Tập trung tuần 22 tiết 3B 2A Lê Thị Nhuần 2C Đặng Thị Hơng Thị tình Bùi Kim Ngân Số buổi tuần buổi/ Trần Thị Xim Trần Địa điểm Tập trung 3A 2B số 38 Nữ dạy buổi/ Phí Thị Sinh Sĩ 37 26 28 28 tiết Hiệu trởng 18 19 15 14 40 gi/tun PHềNG GD&T N THI CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM TRNG TIU HC TN PHC c lp - T - Hnh phỳc K HOCH T 2-3 NM HC 2016 2017 Cn c Ch th s 3031/CT-BGDT ngy 26 thỏng nm 2016 ca B trng B GD&T v nhim v ch yu ca ngnh Giỏo dc Cn c Quyt nh s 1265/Q - UBND ngy 30 thỏng nm 2016 ca UBND tnh Hng Yờn v vic ban hnh khung k hoch thi gian nm hc 2016 2017 ca GDMN, GDPT, GDTX ỏp dng trờn a bn tnh Hng Yờn Cn c Hng dn s 1138/SGDT-GDTH ngy 09/9/2016 ca S GD&T tnh Hng Yờn v hng dn thc hin nhim v nm hc 2016-2017 i vi giỏo dc tiu hc Cn c Hng dn s 356/PGD&T-GDTH ngy 15 thỏng nm 2016 ca phũng GD&T huyn n Thi v thc hin nhim v cp Tiu hc nm hc 2016 2017 Cn c k hoch thc hin nhim v nm hc Trng Tiu hc Tõn Phỳc, t 2-3 xõy dng k hoch chuyờn mụn ca t nh sau: PHN I: C IM TèNH HèNH Thun li : a V giỏo viờn: Nm hc 2016 - 2017, t 2-3 gm Cỏn b, giỏo viờn u t trờn chun v trỡnh o to Tui i v tui ngh ca giỏo viờn t tng i ng u, a s cỏc ng ó cú trờn mời cụng tỏc nờn ó cú kinh nghim nht nh cụng tỏc ging dy V chuyờn mụn v nghip v s phm, a s giỏo viờn u ó cú tui ngh tng i cao nờn u cú kinh nghim ging dy tng i tt Hu ht giỏo viờn u nhit tỡnh cụng tỏc, cú tinh thn trỏch nhim v ý thc t chc k lut cao, ham hc hi, cu tin, khụng ngi khú, ngi kh, on kt, nht trớ v cú s ng thun cao cụng vic b.V hc sinh: Tng s hc sinh ca - nm hc 2016-2017 l 157 em, ú cú 75 em hc sinh v 82 em hc sinh Cỏc em ngoan, l phộp, a s u cú ý thc t chc k lut tt Thun li cho giỏo viờn cụng tỏc ch nhim c.V c s vt cht: Khi 2-3 c hc tt c khu trung tõm 100% phũng hc kiờn c cao tng, trng lp khang trang Trng lp xanh, sch, p v an ton l ngun c v khớch l ln cho cỏc em hng say hc d V phớa Ph huynh hc sinh : S quan tõm n giỏo dc ca cỏc bc ph huynh hc sinh ngy cng tt hn th hin vic mua sm y sỏch v, dựng hc cho em n trng, mt s ụng ph huynh ó thng xuyờn trao i vi thy cụ giỏo v vic hc ca hc sinh Trong nhng nm qua Hi cha m hc sinh ó kt hp vi nh trng huy ng kinh phớ ci thin c s vt cht trng lp Nhng khú khn: a V giỏo viờn : Chuyờn mụn v nghip v s phm ca cỏc t viờn t cha tht s ng u, số lợng học sinh lớp đông Vi nhng c im nh trờn, t 2-3 gp khụng ớt khú khn vic thc hin quy ch chuyờn mụn cng nh vic phn u hon thnh tt cỏc ch tiờu m t ó t nm hc b.V hc sinh: Vi c im hc sinh - cũn hiu ng , cha cú ý thc t qun, iu ny cng khin cho cụng tỏc ch nhim ca giỏo viờn khỏ vt v T lp lờn lp 2, hc sinh phi lm quen vi lng kin thc mi tng i nhiu, d gõy nờn hin tng chỏn nn, trõy lỡ hc c.V c s vt cht: C s vt cht nh trng cũn cú nhng hn ch nht nh; h thng biu bng lp hc cha phong phỳ ; mt s lp cú s s vt quỏ quy nh d V phớa Ph huynh hc sinh : Tõn Phỳc l xó thun nụng iu kin kinh t cũn nhiu khú khn mt s b phn dõn c cha thc s quan tõm n vic hc ca cỏi, mt b phn khụng nh c b v m hc sinh i lm n xa, cũn coi vic dy hc l ca nh trng nờn nh hng n vic giỏo dc hc sinh v s kt hp gia gia ỡnh v nh trng Tỡnh hỡnh thc t t 2-3 nm hc 2016 - 2017: - Cán - Giáo viên - Nhân viên: Tổng số : Nữ : Biên chế : Nữ : Đảng viên : Nữ : - Học sinh : * Sĩ số: Khối Số lớp Sĩ số Tổng 82 75 157 Nữ Ghi 45 37 82 PHN II: K HOCH THC HIN NHIM V NM HC i/ NhIệM Vụ TRNG TM Tip tc trin khai Chng trỡnh hnh ng ca B GD&T thc hin Ngh quyt 29/NQ-TW ngy 04/11/2013 ca ban chp hnh trung ng khúa XI v i mi cn bn v ton din Giỏo dc v o to; Ngh quyt s 88/2014/QH13 ngy 28/11/2014 ca quc hi v i mi chng trỡnh, sỏch giỏo khoa giỏo dc ph thụng; Quyt nh s 404/Q-TTg ngy 27/3/2015 ca Th tng Chớnh ph v phờ duyt ỏn i mi chng trỡnh, sỏch giỏo khoa giỏo dc ph thụng Tng cng n np, k cng v cht lng, hiu qu cụng tỏc cỏc c s giỏo dc tiu hc, tip tc y mnh vic hc v lm theo tm gng o c phong cỏch H Chớ Minh; phỏt huy hiu qu, tip tc thc hin ni dung cỏc cuc ng, cỏc phong tro thi ua ca ngnh phự hp iu kin thc t a phng 1/ Thực dạy đủ môn học khối lớp theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Tiếp tục đạo tổ dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, điều chỉnh nội dung dạy học, tăng cờng giáo dục đạo đức cho học sinh, giáo dục kĩ sống Tăng cờng đánh giá nhận xét lớp, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng.Thực tốt đề án phơng pháp bàn tay nặn bột trờng phổ thông dạy học môn Tự nhiên xã hội lp 2+3 Tip tc trin khai dy hc theo mụ hỡnh trng hc kiu mi VNEN vi mụn Tự nhiên xã hội - 3; T chc dy Tin hc t lp 2/ Thờng xuyên tổ chức chuyên đề chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng việc đổi phơng pháp dạy học đội ngũ giáo viên Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Tích cực sử dụng tự làm đồ dùng dạy học tất tiết học giáo viên triệt tiêu tợng dạy "chay" 3/ Tập trung đạo giáo viên tổ nâng cao chất lợng giáo dục đại trà, giảm thiểu số lợng học sinh yếu Nâng cao chất lợng mũi nhọn học sinh giỏi khối 2+3 Quyết tâm phấn đấu có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện Nâng cao số lợng chất lợng học sinh tham gia thi Violympic giải toán mạng, thi Violympic tiếng Anh , thi giao thông thông minh mạng tham gia đầy đủ thi khác đạt chất lợng cao 4/ Quyết tâm trì nâng cao chất lợng phong trào Giữ - viết chữ đẹp - phát âm chuẩn giáo viên , học sinh 5/ Chỉ đạo tốt hoạt động giáo dục lên lớp Tăng cờng khảo sát thực tế chất lợng lớp, khắc phục tợng học sinh ngồi nhầm lớp nâng cao chất lợng đại trà lớp 6/ GV tổ phối hợp chặt chẽ gia đình , nhà trờng, xã hội nhằm trì sĩ số khụng cú học sinh bỏ học 7/ Làm tốt công tác tham mu với nhà trờng công tác xây dựng sở vật chất phục vụ cho việc dạy học ngày tốt II/ tiêu phấn đấu Tp th * T chuyờn mụn: T + ngh UBND huyn tng giy khen * Lp tiờn tin XS v tiờn tin : lp CB - Giỏo viờn : + CST : /c + Đăng kí UBND huyện tặng giấy khen: 01 đ/c + L tiờn tin: + Giỏo viờn dy gii cp huyn: + Giỏo viờn ch nhim gii: + HTNV 03 /c 02 /c 01 /c : 100% + Giáo viên dạy giỏi :Cấp trờng : đồng chí + Tham gia y cú cht lng cỏc hi thi cp trờn t chc + 100% GV cú s dng CNTT dy hc + 100% CBGV tham gia thc hin tt cỏc cuc ng + Khụng cú CBGV vi phm o c nh giỏo + 100 % thầy, cô giáo có tinh thần đoàn kết chấp hành tốt nội quy, quy định nhà trờng + 100% giáo viên có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định + 100% giáo viên có đủ tài liệu để giảng dạy, sách giáo viên, tài liệu tham khảo - 100% giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học giảng dạy, tích cực dự mô hình trờng học kiểu đông nghiệp để học tập - 100% giáo viên thực quy chế chuyên môn - 100% giáo viên lên lớp có soạn giảng đúng, đủ chơng trình quy định; soạn giảng theo chơng trình giảm tải chuẩn kiến thức, kĩ năng, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trờng, áp dụng phơng pháp Bàn tay nặn bột vào dạy môn khoa học - 100% giáo viên thực cam kết vận động "Hai không"với nội dung phong trào thi đua xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực - 100% giáo viên đợc tham gia chuyên đề đổi phơng pháp dạy học Năm học 2016 -2017, giáo viên đợc học tập 10 chuyên đề chuyên môn Hc sinh : + 100% hc sinh t yờu cu chun KTKN cỏc mụn hc + 100% hc sinh t yờu cu v phm cht + 100% hc sinh t yờu cu k nng + Kt qu KTK ca cỏc mụn hc cú: 80% t im 9-10 + Hc sinh hon thnh chng trỡnh lp hc v HTCTTH: 100 % + 5/5 Lp cú s HS t yờu cu v VSC 100% +Tham gia y , cú cht lng cỏc hi thi cỏc cp t chc + Hc sinh tham gia cuc thi OLIMPIC cỏc mụn hc > 05 HS/ lp + 100% lp c ỏnh giỏ tt v phong tro, nn np thng xuyờn + Phn u 100% HS cú bo him y t, 100% HS cú BHTT - Cháu ngoan Bác Hồ : 85% - 100% HS có túi kiểm tra - 100% HS viết bút mực Ch tiờu phn u c th theo thụng t 22( T 2-3) 1/ V Mụn hc v hot ng giỏo dc Stt Lp HTT(T) HT(H) SL % SL CHT(C) % SL 2A 15 11 2B 15 13 2C 15 13 Tng 45 3A 22 16 3B 20 17 Tng 42 55 37 56 % 45 33 44 2/Nng lc Lp a.T phc v, t qun b Hp tỏc T A C T 20 21 20 0 2B 21 7 2C C 0 T 22 22 6 3A C 0 3B C T C 32 30 31 30 T c T hc v gii quyt 20 21 22 31 30 3/Phm cht Lp a.Chm hc, chm lm b.T tin, trỏch nhim c.Trungthc, k lut d.on kt yờu thng T 26 2A C T 28 2C C 0 24 30 28 25 38 37 28 28 38 37 C T 28 25 26 26 24 2B T 35 3A C T 37 34 3B C 0 4/ Khen thng STT LP 2A 2B 2C 3A 3B Khen thng Khen thng xut sc vt tri SL 13 14 14 18 17 % 50 50 50 47 46 SL 8 12 12 % 30 29 29 32 32 Chuyên đề chuyên môn STT Quy mụ Rốn ch- gi v- phỏt õm chun Cp trng 8/2016 Cp trng 9/2016 i mi sinh hot chuyờn mụn theo NCBH Cp trng 9/2016 S dng bn t vo dy Lch s Cp trng 9/2016 Qun lớ d liu tiu hc v trng hc kt ni Cp trng 9/2016 Dy hc theo mụ hỡnh trng hc mi VNEN Cp trng 10/2016 Mt s bin phỏp dy tt kiu cõu Ai lm gỡ? T 2-3 10/2016 GD k nng sng cho hc sinh thụng qua mụn hc v hot ng giỏo dc NGLL 10 Thi Tờn chuyờn S dng cõu vo dy hc TNXH T 1, 2-3 gian 10/2016 UDCNTT vo dy cỏc bi toỏn hỡnh hc lp T 2-3 10/2016 Mt s bin phộp rốn c cho hc sinh lp T 2-3 10/2016 III/ biện pháp thực 1- Thc hin chng trỡnh k hoch dy hc + Kho sỏt ch vit hc sinh ln/ thỏng theo chung ton huyn, GVCN khuyn khớch hc sinh vit p luyn vit thờm lm nhõn t chn hc sinh tham d hi thi cp trng + Giỏo viờn ch nhim thc hin rốn ch cho hc sinh, thc hin quy nh tt c cỏc loi sỏch, v ca hc sinh u coi l v sch ch p v c chm luụn phiờn cỏc ln chm v sch ch p - Giỏo viờn thng xuyờn luyn ch vit bng v h s - Kt qu thc hin phong tro, vic phn u ca giỏo viờn, hc sinh v phong tro Rốn ch -gi v, phỏt õm chun l mt tiờu ỏnh giỏ xp loi giỏo viờn v lp cui nm hc - Chỉ đạo nâng cao chất lợng phong trào Vở - chữ đẹp phát âm chuẩn - Quy định bọc bìa , dán nhãn trớc sử dụng loại , sách giáo khoa - Thực nghiêm túc việc đánh giá xếp loại - chữ đẹp lần / năm - Tổ chức thi Đọc hay - viết đẹp cấp trờng 8/ Nâng cao chất lợng hoạt động giáo dục ngoại khóa: a- Ch tiờu phn u : 100% hc sinh c tham gia mỳa th sõn trng v thc hin tt cỏc quy nh v i viờn ( Nghi thc i viờn) 100% n v lp thc hin nghiờm tỳc cỏc hot ng ngoi khoỏ v sinh hot theo ch im, gn vi vic thc hin an ton giao thụng, an ton hc ng v ni dung xõy dng trng hc thõn thin 100% hc sinh thc hin tt l tit, tỏc phong hc sinh cú trang phc hc ng Thc hin tt lut an ton giao thụng b- Bin phỏp thc hin: Phi hp vi cỏc lc lng xó hi a phng, on niờn, Hi CMHS cựng nh trng chm lo cỏc hot ng sinh hot th cho phong phỳ Giỏo viờn ch nhim kt hp vi tng ph trỏch i xõy dng ni dung v trin khai thc hin sinh hot ngoi khoỏ theo ch im xut vi hiu trng k hoch v hỡnh thc t chc sinh hot cỏc ngy l 20/11; 22/12; 26/3 Giỏo viờn ch nhim kt hp vi tng ph trỏch i trỡ cỏc n np hng ngy, thc hin tt bi mỳa sõn trng, t chc cỏc trũ chi dõn gian, hỏt dõn ca Hng dn hc sinh su tm nhng trũ chi dõn gian truyn thng, luyn th dc th thao, tham d liờn hoan ting hỏt dõn ca cỏc cp Duy trỡ t chc thc hin k chuyn v tm gng o c H Chớ Minh vo th hai hng tun - Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho học sinh , tăng cờng kiểm tra hoạt động giáo dục lên lớp - Cho học sinh viếng nghĩa trang liệt sỹ ngày 27 - 7, ngày 22 - 12 - Học sinh làm báo tờng, báo ảnh ngày 20 -11, ngày 22 -12 9/ Duy trì sĩ số : - Thờng xuyên phối hợp chặt chẽ gia đình , nhà trờng, xã hội nhằm trì sĩ số - Tổ chức họp phụ huynh lần/ năm 10/ Nâng cao chất lợng sinh hoạt tổ chuyên môn a Ch tiờu: 100% giỏo viờn tham gia sinh hot y cỏc bui sinh hot t chuyờn mụn T chuyờn mụn sinh hot chuyờn mụn ti thiu ln/thỏng vào tuần thứ tuần thứ tháng b Bin phỏp: T chuyờn mụn l nũng ct bi dng nõng cao cht lng i ng giỏo viờn v cht lng hc sinh Coi vic sinh hot t chuyờn mụn l c hi mi giỏo viờn hc tớch ly kinh nghim t ng nghip Ni dung sinh hot t, trng tõm l t chc cỏc chuyờn chuyờn mụn, thng nht cỏch dy hc tng bi, tng phn cỏc mụn hc, d gi v ỏnh giỏ gúp ý ng nghip; thng nht cỏch ỏnh giỏ xp loi hc sinh theo Vn bn hp nht s 03/ VBHN- BGD&T La chn ni dung sinh hot trng tõm, cú hiu qu thit thc, ngn gn; hp t phi mi ban giỏm hiu d hp v ch o La chn v t chc tt cỏc chuyờn chuyờn mụn v phng phỏp ging dy giỏo viờn trao i, hc kinh nghim ln nhau, s dng cụng ngh thụng tin vo ging dy nõng cao ng dng tin hc v nõng cao cht lng; chn bi dng GV, HS tham d hi thi nm ch ng cỏc cụng vic ca t, Thc hin ớt nht 10 chuyờn chuyờn mụn nm hc T chc theo dừi ỏnh giỏ cỏc hot ng giỏo dc, xut ỏnh giỏ thi ua cỏ nhõn, th vi hi ng thi ua vo cỏc t bỡnh xột T xõy dng k hoch bi dy theo chun kin thc k nng tiu hc, SGK phự hp vi tõm sinh lý hc sinh, thng nht t Hi tho cỏc chuyờn , minh chuyờn ; tip tc ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin chng trỡnh, chun kin thc k nng tiu hc, mụ hỡnh VNEN, cỏc phng phỏp dy hc phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh Xõy dng cỏc tit chuyờn i sõu vo nhng yu kộm ca giỏo viờn, gúp ý nhn xột cỏc tit chuyờn thỏng Tho lun cỏc tit khú dy, cỏc tranh nh, hỡnh nh SGK Nghiờn cu cỏc cụng hng dn ging dy ca Phũng, S, B giỏo dc v hng dn thc hin phõn phi chng trỡnh, iu chnh ging dy hp lý ni dung, kim tra, ỏnh giỏ xp loi hc sinh, thc hin chng trỡnh dy hc bui/ ngy Vic thc hin ỏnh gia hc sinh theo thụng t 30 ca b giỏo dc La chn v s dng cỏc phng phỏp dy hc, hỡnh thc t chc dy hc mang li hiu qu cao, kớch thớch hng thỳ hc tp, m bo hot ng hc ca hc sinh, gi dy nh nhng - t nhiờn - hiu qu Nghiờn cu cỏc bi vit hay cỏc chuyờn dy hc, giỏo dc, cỏc ti liu tham kho ca BGD hc hi dng cú chn lc ging dy - Đẩy mạnh đổi nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn Nội dung sinh hoạt tổ cần ngắn gọn, thiết thực tránh nặng thủ tục hành mà cần vào thống dạy nội dung giảm tải, thảo luận sử dụng đồ dùng cho hiệu quả, xử lí tình s phạm nảy sinh Phần II:Chơng trình công tác tuần Tun Ni dung cụng vic - Tp hun bi dng ti PGD v trng - Chun b CSVC cho nm hc mi Ngi thc hin HSP BGH - T chc ph o cho hc sinh hc cũn hn ch, hc sinh cú nng khiu, dy tun cho hc GVCN sinh lp 1;n nh n np hc sinh THNG - iu tra tui PCGD Tiu hc HSP - Hng dn hc sinh mua hon thin SGK, dựng hc chun b cho nm hc mi, GV + TV -Thc hin chuyờn VSC /c Ngc - Trin khai mua BHTT hc sinh, giỏo viờn HSP - Hon thin mn SGK , dựng TV- GV - Quy nh h s giỏo viờn, hc sinh BGH Thc hin chng trỡnh tun 1- 29/8/2016 - Triển khai kế hoạch, quy định hồ sơ sổ sách giáo viên, học sinh quy định chuyên môn - Thực chơng trình tuần TUN TUN (29/8/2016 - Kiểm tra thực chơng trình GVCN TT - Kiểm tra giáo án giáo viên BGH - Học tập nhiệm vụ năm học GV - Kim tra sỏch v dựng hc sinh GV -Thc hin chuyờn : GDKNS TCM - Thực chơng trình tuần GVCN - Khai ging nm hc 5/9/2015 GV - Đẩy mạnh công tác Đội nhi đồng - Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn TPT /c Thun iu chnh - ăng kí chuyên đề chuyên môn GVCN - T bồi dỡng HS cú nng khiu khối lớp GVCN 2-3 - Họp tổ chuyên môn GV - Thực chơng trình tuần GV - ổn định nề nếp Tuần - Dự GV, khảo sát chất lợng GV - Hp ph huynh hc sinh u nm GV - Thc hin chuyờn : S dng bn t /c Hng vo dy Lch s Tuần Tuần - Chuẩn bị hồ sơ để BGH kim tra - Thực chơng trình tuần GV GV - Dự GV, khảo sát chất lợng GV - Thực chuyên đề chuyên môn - Hc nhim v nm hc GV - Họp tổ chuyên môn - Thực chơng trình tuần T CM GV - Tip tc rốn VSCĐ cho HS GV - Dự GV, khảo sát chất lợng - ăng kí thi đua năm học 2015- 2016 - Kho sỏt cht lng Toỏn + TV thỏng - Thc hin chuyờn chuyờn mụn VNEN - Thực chơng trình tuần Tuần GV - Họp chi bộ, họp lãnh đạo, họp hội BGH, GV đồng T 2-3 - Thực chuyên đề chuyên môn BGH - Dự GV, khảo sát chất lợng GV+TPT - Đại hội chi đoàn, Đại hội Liên đội GV - Họp tổ chuyên môn Tuần -Thi GVCN gii cp huyn /C Thun - Thực chơng trình tuần GV - Ôn tập kiểm tra kỳ I GV - Hớng dẫn đánh giá xếp loại học sinh - Tiếp tục đạo trì VSCĐ - Thực chuyên đề chuyên môn - Dự GV, khảo sát chất lợng - Thực chơng trình tuần Tuần GV - Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo BGH viên - Dự GV, khảo sát chất lợng GV - Phỏt ng phong tro thi ua 20/11 GV - ng kớ hi ging 20/11 - Họp tổ chuyên môn - Thực chơng trình tuần GV - Kiểm tra kỳ I HS - Tổng hợp kết kiểm tra Tuần - Thực chuyên đề chuyên môn - Khảo sát học sinhcũn hn ch GV - Hi ging t 20/11 - Thực chơng trình tuần 10 GV - Thực chuyên đề chuyên môn Tuần 10 - Kiểm tra chuyên đề giáo viên - Tổ chức hội giảng chào mừng ngày 20/11 GV - Dự GV, khảo sát chất lợng - ỏnh giỏ VSC ton trng t - Thực chơng trình tuần 11 Tuần 11 GV - Kiểm tra chuyên đề giáo viên - Thực chuyên đề chuyên môn - Dự GV, khảo sát chất lợng - Kim tra h s giỏo viờn BGH - Thi Rốn ch - gi v - Phỏt õm chun cp GV Tuần12 trng - T chc k nim 20/11 Ton trng - Thực chơng trình tuần 12 GV - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn BGH - Rút kinh nghiệm chơng trình - Kiểm tra chuyên đề giáo viên - Dự GV, khảo sát chất lợng - Phỏt ng Thi ua t 22/12 - Thực chơng trình tuần 13 GV - Kiểm tra quy chế chuyên môn BGH - Kiểm tra toàn diện giáo viên Tuần 13 - Thực chuyên đề chuyên môn - Dự GV, khảo sát chất lợng GV - Tổng kết thi đua đợt 20 /11 BGH+ GV - Duy trỡ phong tro thi ua t 22/12 Tuần 14 - Thực chơng trình tuần 14 GV - Kiểm tra thực chuyên môn BGH - Thực chuyên đề chuyên môn - Dự GV, khảo sát chất lợng GV - Thi giỏo viờn dy gii cp huyn - Thực chơng trình tuần 15 GV - Kiểm tra chuyên đề giáo viên Tuần 15 - Kiểm tra thực chuyên môn BGH - Thực 1chuyên đề chuyên môn - Dự GV, khảo sát chất lợng Tuần 16 - Lm bỏo tng ch Anh b i c H Cỏc lp - Thực chơng trình tuần 16 GV - Hi tho TT30/2014 v PP Bn tay nn bt - Kiểm tra thực chuyên môn BGH - Kiểm tra toàn diện giáo viên BGH - Dự GV, khảo sát chất lợng GV - T chc sinh hot ngoi khoỏ 22/12 - Thực chơng trình tuần 17 - Kiểm tra thực chuyên môn - Kiểm tra mua SGK kỳ II Tuần 17 - Hớng dẫn đánh giá xếp loại học sinh - Kim tra h s giỏo viờn - Kỷ niệm ngày 22/12 Tuần 18 - Thực chơng trình tuần 18 GV - Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt BGH - Phát động thi đua chào mừng ngày TPT -2 GV - Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I - Tổng hợp kết kiểm tra cuối kỳ - Hon thin hc b kỡ - Chm VSC ton trng t II -Thu BHYT nm 2017 Tuần 19 GV - Thực chơng trình tuần 19 GV ( 09/1/2017) BGH - Kiểm tra thực chuyên môn BGH - Kiểm tra chuyên đề giáo viên GV - Dự GV, khảo sát chất lợng Tuần 20 - Kho sỏt ch vit Thỏng 1/2017 GV - Thực chơng trình tuần 20 GV - Kiểm tra thực chuyên môn BGH - Kiểm tra toàn diện giáo viên BGH - Dự GV, khảo sát chất lợng BGH - Hi tho mụ hỡnh VNEN Tuần 21 Tuần 22 - Thực chơng trình tuần 21 GV - Hội giảng mùa xuân khối 2+3 GV - Kiểm tra chuyên đề giáo viên BGH - Dự GV, khảo sát chất lợng BGH - Thực chơng trình tuần 22 GV - Kiểm tra thực chuyên môn BGH - Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh GV - Dự GV, khảo sát chất lợng BGH - Thc hin an ton dp tt Tuần 23 - Thực chơng trình tuần 23 GV - Kiểm tra hồ sơ giáo viên BGH - Kiểm tra toàn diện giáo viên BGH - Ôn tập kỳ II GV - Kim tra h s giỏo viờn BGH - Tổng kết thi đua đợt 3-2 phát động thi đua đợt 26-3 - Thực chơng trình tuần 24 GV - Kiểm tra chuyên đề giáo viên BGH - Kiểm tra thực chuyên môn Tuần 24 - Kiểm tra kỳ II GV - Kim tra cỏc hot ng dy hc BGH Tuần 25 - Thực chơng trình tuần 25 GV - Kiểm tra thực chuyên môn BGH - Dự GV, khảo sát chất lợng BGH - Kho sỏt hc sinh- bỏo cỏo HS hc cũn hn GV ch - Kim tra h s giỏo viờn BGH - Thực chơng trình tuần 26 GV - Kiểm tra thực quy chế chuyên Tuần 26 môn - Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh - Dự GV, khảo sát chất lợng BGH GV GV - Thc hin dy ATGT - T chc k nim ngy 8/3 - Thực chơng trình tuần 27 GV - Kiểm tra thực quy chế chuyên BGH Tuần 27 môn BGH - Kiểm tra hồ sơ giáo viên BGH - Kiểm tra toàn diện giáo viên GV - Dự GV, khảo sát chất lợng D thi Violympic Toỏn cp huyn - Chm VSC ton trng ln - Thực chơng trình tuần 28 - Kiểm tra thực quy chế chuyên Tuần 28 môn - Dự rút kinh nghiệm lớp 2-3 - Dự GV, khảo sát chất lợng TT-TP - Sinh hot ngoi khoỏ ch 26/3 Tuần 29 - Thực chơng trình tuần 29 GV - Kiểm tra hồ sơ giáo viên BGH - Chỉ đạo ôn tập kiểm tra cuối năm BGH - Dự rút kinh nghiệm lớp - Tổng kết thi đua đợt 26 -3 Phát động thi đua đợt 19-5 Tuần 30 - Dự GV, khảo sát chất lợng GV - Thực chơng trình tuần 30 GV - Kiểm tra thực quy chế chuyên BGH môn BGH+TT - Hớng dẫn cách đánh giá, xếp loại học sinh - Dự GV, khảo sát chất lợng - ễn chun b kim tra cui nm Tuần 31 - Thực chơng trình tuần 31 GV - Kiểm tra hồ sơ giáo viên BGH - Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh - Hớng dẫn làm điểm BGH - Hng dn ỏnh giỏ cui nm BGH - Kim tra h s giỏo viờn BGH Tuần 32 Tuần 33 - Thực chơng trình tuần 32 GV - ễn chun b kim tra cui nm GV - Kim tra thc hin chuyờn mụn BGH - Kho sỏt ch vit thỏng GV - Thực chơng trình tuần 33 GV - ễn kim tra cui nm GV - Kiểm tra chế độ cho điểm đánh giá BGH xếp loại T 2-3 - Hp t chuyờn mụn bỡnh xột thi ua BGH - Hng dn ỏnh giỏ khen thng hc sinh - Thực chơng trình tuần 34 Tuần 34 Tuần 35 GV - Kiểm tra, thng kờ c vt cht ca trng - Kim tra nh kỡ CHKII GV - Tng hp kt qu KT- CHKII - Thực chơng trình tuần 35 GV GV - CĐ lớp dạy hết chơng trình - Làm sổ điểm, duyệt HS lờn lớp, HS GV hoàn thành chơng trình Tiểu học, duyệt học bạ GV+HS - Bỡnh xột thi ua cui nm GV - Hng dn hc sinh ụn hố Trên toàn kế hoch chuyên môn t +3 trờng tiểu học Tân Phúc đợc thông qua cỏc t viên đợc trí 100% Tân Phúc, ngày 20 tháng năm 2016 Hiệu trởng kí duyệt Ngời viết Bùi Duy Thuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach chuyen mon khối 23 theo thông tư 222016, Ke hoach chuyen mon khối 23 theo thông tư 222016, Ke hoach chuyen mon khối 23 theo thông tư 222016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay