Danh từ trong tiếng Anh

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:02

1. Chức năng của danh từDanh từ trong tiếng Anhtừ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm… • Chức năng của danh từ: – Làm chủ ngữ: Her dress is very beautiful. The cake looks good. – Làm tân ngữ trực tiếp: Joe ate some apples. – Làm tân ngữ gián tiếp: Joe gave Peter some apples. – Làm bổ ngữ của chủ ngữ: (đứng sau các động từ “tobe” và “become”) My mother is a teacher. – Làm bổ ngữ cho tân ngữ: People consider him a teacher. 2. Phân loại danh từ Danh từ có thể chia thành 4 loại như sau: – Danh từ chung. – Danh từ riêng. – Danh từ trừu tượng. – Danh từ tập thể. ● Danh từ chung (common nouns) – Danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địa điểm Ví dụ: dog, house, picture, computer. – Danh từ chung có thể được viết dưới hình thức số ít hoặc số nhiều Ví dụ: a dog hoặc dogs – Danh từ chung không viết hoa chữ cái đầu. ● Danh từ riêng (proper nouns) – Danh từ riêng là những tên riêng để gọi từng sự vật, đối tượng duy nhất, cá biệt như tên người, tên địa danh, tên công ty…. Ví dụ: Microsoft, Mr. David Green, La Thành street, Greentown Hospital, Town House Hotel, City Park…. – Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ cái đầu. ● Danh từ trừu tượng (abstract nouns) – Một danh từ trừu tượng là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Ví dụ về danh từ trừu tượng: joy, peace, emotion, wisdom, beauty, courage, love, strength, character, happiness, personality – Danh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. – Danh từ trừu tượng có thể đếm được hoặc không đếm được. ● Danh từ tập thể (collective nouns) – Một danh từ tập hợp gọi tên một nhóm hay một tập hợp nhiều người, nơi chốn, hoặc đồ vật Ví dụ: crew, team, navy, republic, nation, federation, herd, bunch, flock, swarm, litter – Các danh từ tập hợp có thể số ít hoặc số nhiều. Chúng thường đi với các động từ số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức là một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động như dưới dạng các cá nhân Ví dụ: Our team is practicing three nights a weeks. (Đội của chúng tôi luyện tập ba đêm một tuần) => Đội đang hoạt động dưới cách là một đơn vị The team were talking among themselves (Đội đang tự nói về họ) => Các thành viên của họ đang hoạt động dưới hình thức là nhiều cá nhân 2 Quy tắc cấu tạo danh từ 1. Danh từ đếm được • Verb + er: teach + er → teacher • Verb + or: translate + or → translator direct + or → director • Verb + ing: build + ing → building writing + ing → writing 2. Danh từ trừu tượng • Adjective + ness: kind + ness → kindness happy + ness → happyness • Noun + ship: friend + ship → friendship workman + ship → workmanship • Noun/adjective + dom: king + dom → kingdom wise + dom → wisedom free + dom → freedom • Adjective + th: true + th → truth wide + th → width (chú ý khi thêm “th” phải bỏ “ e” ở cuối từ) 3. Danh từ ghép • Adjective + noun: black + board → blackboard grand + parents → grandparents • Noun + noun: bed + room → bedroom shop + keeper → shopkeeper winter + clothes → winter clothes summer + holiday → summer holiday • VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CHỨC NĂNG CỦA DANH TỪDanh từ tiếng Anh từ dùng để người, vật, việc, địa điểm… • Chức danh từ: – Làm chủ ngữ: Her dress is very beautiful The cake looks good – Làm tân ngữ trực tiếp: Joe ate some apples – Làm tân ngữ gián tiếp: Joe gave Peter some apples – Làm bổ ngữ chủ ngữ: (đứng sau động từ “tobe” “become”) My mother is a teacher – Làm bổ ngữ cho tân ngữ: People consider him a teacher PHÂN LOẠI DANH TỪ Danh từ chia thành loại sau: – Danh từ chung – Danh từ riêng – Danh từ trừu tượng – Danh từ tập thể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ● Danh từ chung (common nouns) – Danh từ chung danh từ người, việc địa điểm Ví dụ: dog, house, picture, computer – Danh từ chung viết hình thức số số nhiều Ví dụ: a dog dogs – Danh từ chung không viết hoa chữ đầu ● Danh từ riêng (proper nouns) – Danh từ riêng tên riêng để gọi vật, đối tượng nhất, cá biệt tên người, tên địa danh, tên công ty… Ví dụ: Microsoft, Mr David Green, La Thành street, Greentown Hospital, Town House Hotel, City Park… – Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ đầu ● Danh từ trừu tượng (abstract nouns) – Một danh từ trừu tượng danh từ chung nhằm gọi tên ý tưởng phẩm chất Các danh từ trừu tượng thường không xem, ngửi, tiếp xúc nếm Ví dụ danh từ trừu tượng: joy, peace, emotion, wisdom, beauty, courage, love, strength, character, happiness, personality – Danh từ trừu tượng dạng số số nhiều – Danh từ trừu tượng đếm không đếm ● Danh từ tập thể (collective nouns) – Một danh từ tập hợp gọi tên nhóm hay tập hợp nhiều người, nơi chốn, đồ vật Ví dụ: crew, team, navy, republic, nation, federation, herd, bunch, flock, swarm, litter – Các danh từ tập hợp số số nhiều Chúng thường với động từ số nhóm hoạt động hình thức đơn vị Một danh từ tập hợp với động từ số nhiều thành phần nhóm hoạt động dạng cá nhân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: Our team is practicing three nights a weeks (Đội luyện tập ba đêm tuần) => Đội hoạt động cách đơn vị The team were talking among themselves (Đội tự nói họ) => Các thành viên họ hoạt động hình thức nhiều cá nhân QUY TẮC CHUYỂN DANH TỪ SỐ ÍT SANG DANH TỪ SỐ NHIỀU a Muốn chuyển danh từ từ số sang số nhiều thêm “ s” vào đằng sau danh từ: Girl – girls Boy- boys b Những danh từ tận “ s, x,ch,sh,o” thêm “es” glass – glasses ; box – boxes; branch- branches; brush – brushes, hero – heroes; potato – potatoes; tomato – tomatoes Tuy nhiên có số từ vay mượn,hoặc từ viết tắt, tận “o” thêm “s” Kilo – kilos, kimono – kimonos, photo- photos, piano – pianos… c Những danh từ tận “y”, ta biến “y” thành “i” thêm “es” Lady – ladies; baby – babies; fly – flies; country – countries ; ( đứng trước “y” nguyên âm, ta cần thêm “s: boy – boys, toy – toys, day – days) d Những danh từ tận “f” “fe”, ta biến” f” “fe” thành “v” thêm “es” Wife – wives; life – lives; wolf – wolves; self – selves; leaf – leaves; thief – thives Tuy nhiên số danh từ tận “f” “fe” không theo quy tắc trên: Cliff – cliffs; handkerchief – handkerchiefs; roof – roofs e Các danh từ bất quy tắc: man – men; woman – women; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice; louse– VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lice; goose- geese; basis – bases; crisis – crises; sheep – sheep (không đổi), phenomenon – phenonmena,… f Đối với danh từ ghép: – Thường thêm “s” vào từ đứng sau: armchair – armchairs; school-boy – school-boys – Các danh từ ghép với giới từ trạng từ thêm “s” vào danh từ đứng đầu tiên: Sister – in – law => sisters – in – law – Nếu đứng trước man hay woman hai từ chuyển sang số nhiều: Manservant – menservants, woman drivers – women drivers, QUY TẮC PHÁT ÂM "S/ES" Danh từ tận âm Phát âm Ví dụ Phụ âm [f], [k], [p], [t] [s] Roofs, books, lakes, shops, hopes, hats Phụ âm [s], [z], [ƒ], [tf], [dz] [iz] Horses, boxes, roses, brushes, watches, villages, kisses,… Các trường hợp khác [z] Days, birds, dogs, pens, walls, years, rows A contrastive analysis of premodification of noun phrases in English and Vietnamese vinh university foreign language department === === trÞnh thÞ minh A contrastive analysis of premodification of noun A contrastive analysis of premodification of noun phrases in English and vietnamese phrases in English and vietnamese (ph©n tÝch ®èi chiÕu bæ ng÷ tríc cña côm danhtrong tiÕng anh vµ tiÕng viÖt ) Graduation thesis Field: linguistics Vinh, may 2009 = ?@ = TrÞnh ThÞ Minh K45E1 English Vinh University– – 1 A contrastive analysis of premodification of noun phrases in English and Vietnamese ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to express my hearty gratitude to Mrs. NguyÔn ThÞ Kim Anh, MA who supervised me to finish this graduation thesis. During the time when I was doing my graduation paper, she has helped me with enthusiastic guidance, adequate help, and especially invaluable encouragement. The paper would not have been completed without her direction, instruction, and especially the generous consultation. I would also like to say my thankfulness to my lecturers, especially Mrs. Cao ThÞ Ph¬ng at the Foreign language Department, Vinh University for her books, reference books, and graduation papers. From those materials, I could approach to different sources of knowledge. My thanks also go to 32 students from the course 47 of Foreign Language Department and pupils from Thanh Hoa Intern Ethenic High School for their enthusiasm and participation in this study. I am also grateful to my family, my relatives, and my friends who comforted me and helped me a lot. My parents advised me to concentrate on my study and supported me whenever I met some obstacles. My friends lent me lost of useful materials. In my opinion, learning is a long process in which the teachers play an important role in helping students reach to the final study target. I am indebted to the teachers of my university, especially my teachers of Foreign language Department for their comprehensive lessons as well as their encouragement. Finally, I wish to acknowledge to all. Vinh, May 2009 TrÞnh ThÞ Minh TrÞnh ThÞ Minh K45E1 English Vinh University– – 2 A contrastive analysis of premodification of noun phrases in English and Vietnamese Abstract This study aims to discuss the premodification of noun phrases in English and in Vietnamese and their impact upon teaching and learning English in the Vietnamese situation. Attempts have been to state the similarities and differences in premodification of noun phrases – in the two languages and raise and solve some difficulties and problems arising particularly from differences between English and Vietnamese. Finally, some suggestions are made for those who may be responsible for teaching English as a Foreign Language to younger pupils as well as adults, or to students at universities or colleges. TrÞnh ThÞ Minh K45E1 English Vinh University– – 3 A contrastive analysis of premodification of noun phrases in English and Vietnamese Abbreviations E.g. : For example Premo : premodification Postmo : Cách chuyển danh từ trong Tiếng Anh Cách chuyển danh từ trong Tiếng Anh: Tìm hiểu về các các chuyển danh từ và quy tắc chuyển đổi các hình thái từ trong Tiếng Anh - Quy tắc chuyển đổi giữa các loại từ. DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH: Cách chuyển đổi các loại từ trong Tiếng Anh 1. N+ ous: courage-> courageous industry->industrious: chăm chỉ grace-> gracious: tử tế study- studious: chăm chỉ 2. N+ ly: * Danh từ chỉ ngày tháng day- dayly week- weekly: hàng tuần month- monthly: hàng tháng year- yearly: hàng năm * Danh từ chỉ thời tiết rain- rainy sun- sunny : storm- stormmy cloud- cloudy * Danh từ chỉ thành viên gia đình man- manly: vẻ đàn ông girl- girly mother- motherly: như mẹ father- fatherly home- homely: giản gị, mộc mạc 3. N+ ful: careful beautiful hopeful thankful wonderful 4. N+ less: homeless: vô gia cư hopeless: thất vọng jobless: thất nghiệp 5. N+ al: những danh từ tận cùng "tion", "ture" , "ic", "ment" national: thuộc về quốc gia professional musical: thuộc về âm nhạc coastal natural: thuộc về tự nhiên economical: có lợi về kinh tế govermental: thuộc về chính phủ 6. N+ like: childlike: như trẻ con starlike: như ngôi sao 7. N+ ic: economic: thuộc về kinh tế 8. N+ en: làm bằng chất liệu gì wooden: làm bằng gỗ golden: làm bằng vàng 9. danh từ có đuôi là ce -> chuyển thành "t": patience: patient: kiên nhẫn difference-> different: khác biệt importance-> important: quan trọng 10. N+ ern: Northern: về phía bắc southern eastern <> DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH 1. Chức năng của danh từdanh từ trong tiếng anhtừ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm… • Chức năng của danh từ: • Làm chủ ngữ: Her dress is very beautiful. The cake looks good. • Làm tân ngữ trực tiếp: Joe ate some apples. • Làm tân ngữ gián tiếp: Joe gave Peter some apples. • Làm bổ ngữ của chủ ngữ: (đứng sau các động từ “tobe” và “become”) My mother is a teacher. • Làm bổ ngữ cho tân ngữ: People consider him a teacher. 2. Phân loại danh từ danh từ có thể chia thành 4 loại như sau: • danh từ chung. – danh từ riêng. – danh từ trừu tượng. – danh từ tập thể. ● danh từ chung (common nouns) • danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địa điểm Ví dụ: dog, house, picture, computer. • danh từ chung có thể được viết dưới hình thức số ít hoặc số nhiều Ví dụ: a dog hoặc dogs • danh từ chung không viết hoa chữ cái đầu. ● danh từ riêng (proper nouns) • danh từ riêng là những tên riêng để gọi từng sự vật, đối tượng duy nhất, cá biệt như tên người, tên địa danh, tên công ty…. Ví dụ: Microsoft, Mr. David Green, La Thành street, Greentown Hospital, Town House Hotel, City Park…. • Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ cái đầu. ● danh từ trừu tượng (abstract nouns) • Một danh từ trừu tượng là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm. Ví dụ về danh từ trừu tượng: joy, peace, emotion, wisdom, beauty, courage, love, strength, character, happiness, personality • danh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều. – danh từ trừu tượng có thể đếm được hoặc không đếm được. ● danh từ tập thể (collective nouns) • Một danh từ tập hợp gọi tên một nhóm hay một tập hợp nhiều người, nơi chốn, hoặc đồ vật Ví dụ: crew, team, navy, republic, nation, federation, herd, bunch, flock, swarm, litter – Các danh từ tập hợp có thể số ít hoặc số nhiều. Chúng thường đi với các động từ số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức là một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động như dưới dạng các cá nhân Ví dụ: Our team is practicing three nights a weeks. (Đội của chúng tôi luyện tập ba đêm một tuần) => Đội đang hoạt động dưới cách là một đơn vị The team were talking among themselves (Đội đang tự nói về họ) => Các thành viên của họ đang hoạt động dưới hình thức là nhiều cá nhân Bài tập: Phân loại những danh từ dưới đây: Dog, cat, man, woman, country, team, beauty, courage, flock, crowd, desk, door, kindness, Paris, table, air, school, building, fame, Peter, family, bread, tree, window, sand, computer, book. Cô VŨ MAI PHƯƠNG - KHÓA NGỮ PHÁP www.moon.vn I/ Kinds and function – Các loại và chức năng của danh từ A. Có 4 loại danh từ trong tiếng Anh: - Danh từ chung (common nouns) dog (chó), man ( người), table (bàn) - Danh từ riêng (proper nouns) France (Pháp), Madrid (Madrid), Mrs Smith (bà Smith), Tom (Tom) - Danh từ trừu tượng (Abstract nouns) beauty (cái đẹp), chairity (lòng từ thiện), courage ( lòng can đảm), fear ( sự sợ hãi), joy (niềm vui) - Danh từ tập hợp (Collective nouns) crowd (đám đông), flock (đàn, bầy), group (nhóm), swarm (bầy, đàn), team (đội) B. Một danh từ có chức năng là: - Chủ từ của một động từ Tom arrived (Tom đã đến) - Bổ túc từ (complement) của động từ be, become (trở nên), seem (dường như): Tom is an actor. (Tom là một diễn viên) - Túc từ (object) của một động từ: I saw Tom (Tôi đã thấy Tom) - Túc từ của một giới từ (preposition) I spoke to Tom (Tôi đã nói với Tom) - Môth danh từ cũng có thể dùng trong sở hữu cách: Tom’s book (Sách của Tom) II. Gender – giống. A. Giống đực: chỉ đàn ông, con trai và những con thú đực (đại từ được dùng là he/ they) - Giống cái: chỉ phụ nữ , các cô gái và những con thú cái (đại từ được dùng là she/ they) - Trung tính: những vật vô tri, những động vật mà ta không biết giống và đôi khi là những đứa trẻ mà ta không biết giống (đại từ là It/ they) - Những trường hợp ngoại lệ: Các con tàu và đôi khi là xe hơi cũng như các loại xe cộ khác được tôn trọng thì xem như là giống cái. Các quốc gia khi được nói đến với tên gọi cũng xem như là giống cái. The ship struck an iceberg, which tore a huge hold in her side. (Con tàu đã đụng vào một khối băng và bị rách toạc một lỗ lớn bên hông tàu) Scotland lost many of her bravest men in two great rebellions. Chuyên đề: Noun – Danh từ Cô VŨ MAI PHƯƠNG - KHÓA NGỮ PHÁP www.moon.vn (Scotland đã mất nhiều người dũng cảm nhất của đất nước trong hai cuộc nổi loạn lớn) B. Danh từ chỉ người giống đực/ giống cái. 1. Các dạng khác nhau: a boy (con trai), girl (con gái) bachelor (người chưa vợ), spinster (người chưa chồng) bridegroom (chú rể), bride (cô dâu) father (cha), mother (mẹ) gentleman (quí ông), lady (quí bà) husband (chồng), wife (vợ) man (đàn ông), women (đàn bà) nephew (cháu trai), niece (cháu gái) son (con trai), daughter (con gái) uncle (chú, bác), aunt (dì, cô) widower (người góa vợ), widow (người góa chồng) Những ngoại lệ baby (trẻ con), infant (trẻ em), relative (họ hàng), child (trẻ em), parent (cha mẹ), spouse (chồng, vợ), cousin (anh em họ), relation (bà con), teenager (thiếu niên, thiếu nữ) b. duke (công tước), duchess ( nữ công tước) earl (bá tước), countess (nữ bá tước) king (vua), queen (hoàng hậu) lord (lãnh chúa), lady (nữ lãnh chúa) prince (hoàng tử), princess (công chúa) 2. Đa số những danh từ chỉ người có hình thức giống nhau: artist (nghệ sỹ), cook (đầu bếp), driver (tài xế), guide (hướng dẫn viên), assistant (phụ tá), doctor (bác sĩ), dancer (vũ sư) v.v… Trường hợp ngoại lệ: actor, actress (nam, nữ diễn viên), host, hostest (nam, nữ chủ nhân), conductor, conductress (nam, nữ soát vé), manager, manageress (nam, nữ giám đốc), heir, heiress (nam, nữ thừa kế) steward, stewardess (nam, nữ tiếp viên), hero, heroine (anh hùng/ anh thư), wait, waitress (nam, nữ phục vụ) - Cũng có thể dùng salesman, saleswoman (nam, nữ bán hàng) v.v… nhưng đôi khi person được thay thế cho man, woman: Salesperson (người bán hàng), spokesperson (người phát ngôn) C. Các gia súc và nhiều hoang thú lớn có hình thức khác nhau Cô VŨ MAI PHƯƠNG - KHÓA NGỮ PHÁP www.moon.vn bull, cow (bò đực, bò cái), duck, drake (vịt trống, vịt mái), cock, hen (gà trống, gà ... cá nhân QUY TẮC CHUYỂN DANH TỪ SỐ ÍT SANG DANH TỪ SỐ NHIỀU a Muốn chuyển danh từ từ số sang số nhiều thêm “ s” vào đằng sau danh từ: Girl – girls Boy- boys b Những danh từ tận “ s, x,ch,sh,o”... City Park… – Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ đầu ● Danh từ trừu tượng (abstract nouns) – Một danh từ trừu tượng danh từ chung nhằm gọi tên ý tưởng phẩm chất Các danh từ trừu tượng thường... phí ● Danh từ chung (common nouns) – Danh từ chung danh từ người, việc địa điểm Ví dụ: dog, house, picture, computer – Danh từ chung viết hình thức số số nhiều Ví dụ: a dog dogs – Danh từ chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ trong tiếng Anh, Danh từ trong tiếng Anh, Danh từ trong tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay