Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 6: Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

14 57 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:01

BÀI TẬP TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM o o o o Phonetics Vocabulary Grammar Reading 2016 www.minh-pham.info Table of Contents UNIT 1: MY NEW SCHOOL UNIT 2: MY HOME UNIT 3: MY FRIENDS 12 UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD 17 UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD 22 UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 27 UNIT 7: TELEVISION 32 UNIT 8: SPORTS AND GAMES 37 UNIT 9: CITIES OF THE WORLD 42 UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE 47 UNIT 11: OUR GREENER WORLD 52 UNIT 12: ROBOTS 57 Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info UNIT 1: MY NEW SCHOOL I Find the word which has a different sound in the part underlined 10 11 12 13 A A A A A A A A A A A A A come hope brother fun nice mine cold subject science farm teacher meat photo B B B B B B B B B B B B B month homework judo student bicycle history volleyball club like after chess reading going C C C C C C C C C C C C C mother one going hungry ride exercise telephone put music walk lunch bread brother D D D D D D D D D D D D D open post rode sun live library open lunch ice class school seat home II Put the words into two groups (/  / and /  /) Monday month judo homework going love open brother mother lower one come hope post don’t rode Sunday lunch /  / // Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info III Give the names of school things in the pictures IV Choose the best answer (A, B, C or D) At lunchtime, you can lunch in the school canteen A be B go C D have morning exercise is good for you A doing B studying C having D playing Look! The girls in the schoolyard A are skipping B skips C skipping D to skip At break time, I go to the library and _ books A go B read C play D listen Listen! Someone at the door A knock B knocks C is knocking D are knocking Nam football now He’s tired A doesn’t play B plays C is playing D isn’t playing We are excited the first day of school A at B with C about D in My parents often help me my homework A at B with C about D in I am having a math lesson but I forgot my I have some difficulty A calculator B bike C pencil case D pencil sharpener Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info 10 Cuong and Minh their bicycles to school form Monday to Friday A ride B rides C is riding D are riding 11 What is your _ subject at school? A like B excited C nice D favourite 12 In the afternoon, students many interesting clubs A join B C play D read 13 My sister and I our bicycles to school now A ride B rides C is riding D are riding 14 Mr Vinh our class math A teach B teaches C does D plays 15 School at 4.30 p.m every day A finish B finishes C go D have 16 Listen! Are they in the classroom? A sing B sings C singing D is singing 17 A good friend is ready to things with his classmates A ride B read C share D go V Match the questions (A) and the answers (B) A B What are you watching? What kind of programmes watch? Where are you going? Where does she live? Who are you talking about? How often you ride your bicycle to school? 2. a I like programmes about History b To my friend’s house c Every day d I’m watching cartoon e A friend from school f 214 Nguyen Hue Street VI Complete the sentences with the –ing form of the verbs Example: Come to my house Minh We are listening to music (listen) Look! The dog in the river She her holiday with her family Listen! Someone at the door (swim) (enjoy) (knock) Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info Be quiet! We in the library Lan her homework They TV at home My grandfather newspaper The boyVnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 6: Quá khứ đơn Quá khứ tiếp diễn THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (SIMPLE PAST) I- THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ “TO BE” Động từ “to be” khứ đơn có hai dạng “was” “were” Khẳng định: S + was/ were Trong đó: S (subject): chủ ngữ CHÚ Ý: S = I/ He/ She/ It (số ít) + was S = We/ You/ They (số nhiều) + were Ví dụ: - I was at my friend’s house yesterday morning (Tôi nhà bạn sang hôm qua.) - They were in London on their summer holiday last year (Họ Luân Đôn vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.) Phủ định: S + was/were + not Đối với câu phủ định ta cần thêm “not” vào sau động từ “to be” CHÚ Ý: - was not = wasn’t - were not = weren’t Ví dụ: - She wasn’t very happy last night because of having lost money (Tối qua cô không vui tiền) - We weren’t at home yesterday (Hôm qua không nhà.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu hỏi: Were/ Was + S? Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was – No, I/ he/ she/ it + wasn’t Yes, we/ you/ they + were – No, we/ you/ they + weren’t Câu hỏi ta cần đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ Ví dụ: - Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô có bị mệt nghe khách hàng phàn nàn ngày hôm qua không?) Yes, she was./ No, she wasn’t (Có, cô có./ Không, cô không.) - Were they at work yesterday? (Hôm qua họ có làm việc không?) Yes, they were./ No, they weren’t (Có, họ có./ Không, họ không.) II- CÔNG THỨC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Khẳng định: S + V-ed Trong đó: S: Chủ ngữ V-ed: Động từ chia khứ đơn (theo qui tắc bất qui tắc) Ví dụ: - We studied English last night (Tối qua học tiếng Anh.) - He met his old friend near his house yesterday (Anh gặp người bạn cũ gần nhà ngày hôm qua.) Phủ định: S + did not + V (nguyên thể) Trong khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt “didn’t), động từ theo sau dạng nguyên thể.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: - He didn’t come to school last week (Tuần trước cậu ta không đến trường.) - We didn’t see him at the cinema last night (Chúng không trông thấy rạp chiếu phim tối hôm qua.) Câu hỏi: Did + S + V(nguyên thể)? Trong khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau dạng nguyên thể Ví dụ: - Did you visit Ho Chi Minh Museum with your class last weekend? (Bạn có thăm bảo tàng Hồ Chí Minh với lớp bạn cuối tuần trước hay không?) Yes, I did./ No, I didn’t (Có, có./ Không, không.) - Did he miss the train yesterday? (Cậu ta có lỡ chuyến tàu ngày hôm qua hay không?) Yes, he did./ No, he didn’t (Có, cậu ta có./ Không, cậu ta không.) III- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN Dùng để diễn tả hành động xảy kết thúc khứ Ví dụ: - They went to the concert last night (Họ tới rạp hát tối hôm qua.) Ta thấy “tối hôm qua” mốc thời gian khứ Hành động “tới nhà hát” xảy tối hôm qua kết thúc nên ta sử dụng khứ đơn - The plane took off two hours ago (Máy bay cất cánh cách giờ.) Ta thấy “cách giờ” thời gian khứ việc “máy bay cất cánh” xảy nên ta sử dụng khứ đơn IV- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trong câu có trạng từ thời gian khứ: - yesterday (hôm qua) - last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái - ago: Cách (two hours ago: cách giờ/ two weeks ago: cách ngày …) - when: (trong câu kể) V- CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ Ở QUÁ KHỨ Ta thêm “-ed” vào sau động từ: - Thông thường ta thêm “ed” vào sau động từ - Ví du: watch – watched turn – turned want – wanted * Chú ý thêm đuôi “-ed” vào sau động từ + Động từ tận “e” -> ta cần cộng thêm “d” Ví dụ: type – typed smile – smiled agree – agreed + Động từ có MỘT âm tiết, tận MỘT phụ âm, trước phụ âm MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối thêm “-ed” Ví dụ: stop – stopped NGOẠI LỆ: commit – committed shop – shopped tap – tapped travel – travelled + Động từ tận “y”: - Nếu trước “y” MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed” Ví dụ: play – played stay - stayed - Nếu trước “y” phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed” Ví dụ: study – studied cry - cried Một số động từ bất qui tắc không thêm “ed” prefer - preferred VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Có số động từ sử dụng khứ không theo qui tắc thêm “ed” Những động từ ta cần học thuộc (Xem tại: http://tienganh247.info/bang-dong-tu-bat-quy-tac-irregular-verbs-a184.html) Ví dụ: go – went get – got see – saw buy – bought VI- BÀI LUYỆN TẬP CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: Cho dạng động từ ngoặc My sister (get) married last month Daisy (come) to her grandparents’ house days ago My computer (be ) broken yesterday He (buy) me a big teddy bear on my birthday last week My friend (give) me a bar of chocolate when I (be) at school yesterday My children (not do) their homework last night You (live) here five years ago? They (watch) TV late at night yesterday Your friend (be) at your house last weekend? 10 They (not be) excited about the film last night Bài 2: Chọn đáp án (A, B, C D) để điền vào chỗ trống They the bus ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 3: Peoples of Vietnam I) Một số dạng câu hỏi tiếng Anh Khi câu hỏi đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói xác đảo trợ động từ (auxiliary verbs) lên trước chủ từ Đối với câu có động từ thường đơn (Simple Present) ta dùng thêm trợ động từ “do” “does” Sau sô" dạng câu hỏi thường gặp: a) Câu hỏi Yes/ No (Yes/ No Questions) Trợ động từ (be, do, does, did) + chủ ngữ (S) + động tử + ? Câu hỏi dạng Yes/ No Questions tức Câu hỏi Yes/ No, với dạng câu hỏi đòi hỏi trả lời Yes hoăc No Yes, s + trợ động từ/ to be No, s + trợ động tử/ to be + not Ex: Isn’t Trang going to school today? Hôm Trang không học phải không? Yes, she is Vâng, Was Trinh sick yesterday? Hôm qua Trinh bị bệnh phải không? No, she was not Không, cô không bị bệnh b) Câu hỏi lấy thông tin (information question) Khi cần hỏi rõ ràng có câu trả lời cụ thể ta dùng câu hỏi với từ hỏi Ngoài câu hỏi How many (hỏi số lượng)/ How much (hỏi giá cả), tiếng Anh có loạt từ hỏi từ hỏi bắt đầu chữ Wh- Các từ hỏi Wh- bao gồm: What (gì, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí gì), Which (nào, nào), Who (ai), Whom (ai), Whose (của ai), Why (tại sao, sao), Where (đâu, đâu), When (khi nào, bao giờ) Để viết câu hỏi với từ để hỏi ta cần nhớ đơn giản sau: Đã câu hỏi dĩ nhiên có đảo chủ từ trợ động từ, câu trợ động từ ta dùng thêm do/ does (tùy theo chủ ngữ câu câu) Từ để hỏi luôn đứng đầu câu hỏi Như cấu trúc câu hỏi có từ để hỏi là: Từ để hỏi + trợ dộng tử + chủ ngữ + ? Ex: What is this? Cái đây? Đấy gì? Where you live? Anh sống đâu? When you see him? Anh gặp nào? What are you doing? Anh làm thế? Why does she like him? Tại cô ta thích anh ta? 1) Who What: câu hỏi chủ ngữ Đây câu hỏi muốn biết chủ ngữ hay chủ thể hành động Who/ What + động từ (V) + ? Ex: What happened last night? Chuyện xảy vào tối qua? Who opened the door? Ai mở cửa? 2) Whom What: câu hỏi tân ngữ Đây câu hỏi dùng muôn biết tân ngữ hay đối tượng tác động hành động Whom/ What + trợ động từ (do/ did/ does) + s + V + ? Lưu ý: Trong tiếng Anh viết bắt buộc phải dùng whom tiếng Anh nói dùng who thay cho whom mẫu câu Ex: What did Trang buy at the store? Trang mua gi cửa hàng? Whom does Lan know from the UK? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lan biết từ Vương Quốc Anh? 3) When, Where, How Why: Câu hỏi bổ ngữ Dùng muốn biết nơi chốn, thời gian, lý do, cách thức hành động When/ Where/ Why/ How + trợ động từ (be, do, does, did) + s + V + bổ ngữ (+ tân ngữ)? Ex: How did Trang get to school today? Làm mà Trang đến trường vào hôm nay? When did he move to Ha Noi? Khi cậu chuyển đến Hà Nội? Đối với câu hỏi Why, dùng Because (vĩ, vì) để trả lời Ex: Why you like computer? Tại anh thích máy tính? Because it’s very wonderful Bởi tuyệt vời Why does he go to his office late? Tạo đến quan trễ? Because he gets up late Vì dậy trễ Các em cần ý: 1) Câu hỏi với Who, Whom, Whose Who Whom dùng để hỏi ai, người nào, Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ câu, Whom giữ nhiệm vụ túc từ cùa động từ theo sau Ex: Who can answer that question? (Who chủ từ động từ can) Ai trả lời câu hỏi đó? Whom you meet this morning? (Whom túc từ meet) Anh gặp sáng nay? Lưu ý: Trong văn nói người ta dùng who hai trường hợp chủ từ túc từ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ex: Who(m) they help this morning? Họ giúp sáng nay? Động từ câu hỏi với who dạng xác định Ngược lại động từ câu hỏi với whom phải dạng nghi vấn: Ex: Who is going to Ha Noi with Trang? Ai Hà Nội với Trang vậy? With whom is she going to London? (= Who(m) did she go to Ha Noi with?) Cô ta Hà Nội với vậy? Whose hình thức sở hữu who Nó dùng để hỏi "của ai" Ex: Whose is this umbrella? Cái ô ai? It’s mine Của Whose dùng tính từ nghi vấn Khi theo sau whose phải có danh từ Ex: Whose pen are you using? Bạn dùng bút đấy? Whose books are VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Chương trình Unit SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ TRẠNG TỪ (COMPARISON) I - PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN & TÍNH TỪ DÀI, TRẠNG TỪ NGẮN & TRẠNG TỪ DÀI Phân biệt tính từ ngắn & tính từ dài: Tính từ ngắn (Short adjectives) Tính từ dài (Long adjectives) (Ký hiệu là: S-adj) (Ký hiệu là: L-adj) - Là tính từ có âm tiết - Là tính từ có từ âm tiết trở lên Ví dụ: Ví dụ: - red, long, short, hard,… - beautiful, friendly, humorous, … Trạng từ ngắn & Trạng từ dài: Trạng từ ngắn (Short adverbs) (Ký hiệu là: S-adv) - Là trạng từ có âm tiết Ví dụ: - hard, fast, near, far, right, wrong, … Trạng từ dài (Long adverbs) (Ký hiệu là: L-adv) - Là trạng từ có âm tiết trở lên Ví dụ: - quickly, interestingly, tiredly, … II - SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ TRẠNG TỪ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí So sánh với tính từ trạng từ: Cấu trúc: S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun Ví dụ: - She is as tall as I am = She is as tall as me (Cô cao tôi.) - He runs as quickly as I = He runs as quickly as me (Anh chạy nhanh tôi.) - Your dress is as long as my dress = Your dress is as long as mine (Váy bạn dài váy tôi.) So sánh với tính từ trạng từ * So sánh với tính từ ngắn trạng từ ngắn: Cấu trúc: S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun Trong đó: S-adj-er: tính từ ngắn thêm đuôi “er” S-adv-er: trạng từ ngắn thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ (Đối tượng so sánh) S2: Chủ ngữ (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1) Axiliary V: trợ động từ O (object): tân ngữ N (noun): danh từ Pronoun: đại từ Ví dụ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - This book is thicker than that one (Cuốn sách dày sách kia.) - They work harder than I = They work harder than me (Họ làm việc chăm tôi.) * So sánh với tính từ dài trạng từ dài: Cấu trúc: S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun Trong đó: L-adj: tính từ dài L-adv: trạng từ dài Ví dụ: - He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me (Anh thông minh tôi.) - My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me (Bạn làm kiểm tra cẩn thận tôi.) So sánh tính từ trạng từ + So sánh tính từ ngắn trạng từ ngắn: Cấu trúc: S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est Ví dụ: - It is the darkest time in my life (Đó khoảng thời gian tăm tối đời tôi.) - He runs the fastest in my class (Anh chạy nhanh lớp tôi.) + So sánh tính từ dài trạng từ dài: Cấu trúc: S + V + the + most + L-adj/ L-adv Ví dụ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - She is the most beautiful girl I’ve ever met (Cô cô gái xinh mà gặp.) - He drives the most carelessly among us (Anh ấy lái xe ẩu số chúng tôi.) III - CHÚ Ý: + Một số tính từ có âm tiết có tận “y, le, ow, er” sử dụng so sánh hay so sánh áp dụng cấu trúc so sánh tính từ ngắn Tính từ So sánh So sánh Happy -> happier -> the happiest Simple -> simpler -> the simplest Narrow -> narrower -> the narrowest Clever -> cleverer -> the cleverest Ví dụ: - Now they are happier than they were before (Bây họ hạnh phúc trước kia.) Ta thấy “happy” tính từ có âm tiết sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh tính từ ngắn + Một số tính từ trạng từ biến đổi đặc biệt sử dụng so sánh so sánh Tính từ/Trạng từ So sánh So sánh Good/well -> better Bad/ badly -> worse -> the worst Much/ many -> more -> the most a little/ little -> less -> the least far -> farther/ further IV - SO SÁNH KÉP Cấu trúc so sánh “….càng ngày …” -> the best -> the farthest/ furthest VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Đối với tính từ ngắn trạng từ ngắn S-adj-er/ S-adv-er and S-adj-er/ S-adv-er Ví dụ: - My sister is taller and taller (Em gái ngày cao.) - He works harder and harder (Anh làm BÀI TẬP TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM o o o o Phonetics Vocabulary Grammar Reading 2016 www.minh-pham.info Table of Contents UNIT 1: MY NEW SCHOOL UNIT 2: MY HOME UNIT 3: MY FRIENDS 12 UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD 17 UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD 22 UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 27 UNIT 7: TELEVISION 32 UNIT 8: SPORTS AND GAMES 37 UNIT 9: CITIES OF THE WORLD 42 UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE 47 UNIT 11: OUR GREENER WORLD 52 UNIT 12: ROBOTS 57 Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info UNIT 1: MY NEW SCHOOL I Find the word which has a different sound in the part underlined 10 11 12 13 A A A A A A A A A A A A A come hope brother fun nice mine cold subject science farm teacher meat photo B B B B B B B B B B B B B month homework judo student bicycle history volleyball club like after chess reading going C C C C C C C C C C C C C mother one going hungry ride exercise telephone put music walk lunch bread brother D D D D D D D D D D D D D open post rode sun live library open lunch ice class school seat home II Put the words into two groups (/  / and /  /) Monday month judo homework going love open brother mother lower one come hope post don’t rode Sunday lunch /  / // Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info III Give the names of school things in the pictures IV Choose the best answer (A, B, C or D) At lunchtime, you can lunch in the school canteen A be B go C D have morning exercise is good for you A doing B studying C having D playing Look! The girls in the schoolyard A are skipping B skips C skipping D to skip At break time, I go to the library and _ books A go B read C play D listen Listen! Someone at the door A knock B knocks C is knocking D are knocking Nam football now He’s tired A doesn’t play B plays C is playing D isn’t playing We are excited the first day of school A at B with C about D in My parents often help me my homework A at B with C about D in I am having a math lesson but I forgot my I have some difficulty A calculator B bike C pencil case D pencil sharpener Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info 10 Cuong and Minh their bicycles to school form Monday to Friday A ride B rides C is riding D are riding 11 What is your _ subject at school? A like B excited C nice D favourite 12 In the afternoon, students many interesting clubs A join B C play D read 13 My sister and I our bicycles to school now A ride B rides C is riding D are riding 14 Mr Vinh our class math A teach B teaches C does D plays 15 School at 4.30 p.m every day A finish B finishes C go D have 16 Listen! Are they in the classroom? A sing B sings C singing D is singing 17 A good friend is ready to things with his classmates A ride B read C share D go V Match the questions (A) and the answers (B) A B What are you watching? What kind of programmes watch? Where are you going? Where does she live? Who are you talking about? How often you ride your bicycle to school? 2. a I like programmes about History b To my friend’s house c Every day d I’m watching cartoon e A friend from school f 214 Nguyen Hue Street VI Complete the sentences with the –ing form of the verbs Example: Come to my house Minh We are listening to music (listen) Look! The dog in the river She her holiday with her family Listen! Someone at the door (swim) (enjoy) (knock) Bài tập Tiếng Anh Thí điểm | www.minh-pham.info Be quiet! We in the library Lan her homework They TV at home My grandfather newspaper The boyVnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngữ pháp Tiếng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Chương trình Unit CITY LIFE Từ vựng Unit lớp fabulous (adj) tuyệt vời, tuyệt diệu reliable (adj) đáng tin cậy metropolitan (adj) (thuộc về) đô thị, thủ phủ multicultural (adj) đa văn hóa variety (n) phong phú, đa dạng grow up (ph.v) lớn lên, trưởng thành packed (adj) chật ních người urban (adj) (thuộc) đô thị, thành thị Oceania (n) châu Đại Dương medium-sized (adj) cỡ vừa, cỡ trung forbidden (adj) bị cấm easy-going (adj) thoải mái, dễ tính downtown (adj) (thuộc) trung tâm thành phố, khu thương mại skyscraper (n) nhà cao chọc trời stuck (adj) mắc kẹt, không di chuyển wander (v) lang thang affordable (adj) (giá cả) phải conduct (v) thực determine (v) xác định factor (n) yếu tố conflict (n) xung đột indicator (n) số VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí asset (n) tài sản urban sprawl đô thị hóa index (n) số metro (n) tàu điện ngầm dweller (n) cư dân negative (adj) tiêu cực for the time being thời, lúc Grammar (Ngữ pháp) Comparison of adjectives and adverbs: Review (Sự so sánh tính từ trạng từ: Ôn tập) - Bạn sử dụng much, a lot, a bit a little với hình thức so sánh tính từ để diễn tả khác lớn Ex: His girlfriend is much older than him Bạn gái cậu lớn tuổi cậu ta nhiều I got up a little later than usual Tôi thức dậy trễ thường ngày chút I’m feeling a lot better today Hôm thấy khỏe nhiều - Với hình thái so sánh tính từ bạn sử dụng second, third Ex: Karachi in Pakistan is the second largest city in the world in population Karachi Ở Pakistan thành phố lớn thứ trẽn giới mật độ dân sô - Bạn sử dụng by far đế’ nhấn mạnh so sánh tuyệt đối Ex: China is by far to emphasise superlatives Trung Quốc quốc gia đông dân giới ... thể khứ, vào thời điểm việc “du lịch” diễn nên ta sử dụng khứ tiếp diễn Dùng để diễn tả hành động xảy hành động khác xen vào - Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn. .. hiệu khứ đơn Câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ Động từ “go” theo sau phải dạng nguyên thể THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past continuous tense) I- CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN... THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN Dùng để diễn tả hành động xảy thời điểm xác định khứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: - At 12 o’clock yesterday, we were having lunch (Vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 6: Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn, Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 6: Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn, Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 6: Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay