ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2, 3

8 42 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:59

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2, 3 SINH HỌC 11I. MỤC TIÊUSau khi làm xong bài kiểm tra này, học sinh cần:1. Kiến thức: Chỉ ra được dấu hiệu bản chất của khái niệm cảm ứng. Phân biệt được hướng động và ứng động, các kiểu hướng động và ứng động. Phân biệt cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật. Giải thích được đặc điểm cảm ứng ở ĐV chưa và có tổ chức thần kinh ở mức độ khác nhau. Giải thích được cơ chế hình thành điện thế nghỉ và điện thế hoạt động. Trình bày được quá trình truyền tin qua xinap Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được, các dạng tập tính cơ bản ở động vật Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp, các loại mô phân sinh, các loại hoocmon thực vật. Giải thích được ra hoa là giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển ở thực vật hạt kín. Phân biệt được phát triển qua biến thái và không qua biến thái, biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn. Giải thích được các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2, SINH HỌC 11 I MỤC TIÊU Sau làm xong kiểm tra này, học sinh cần: Kiến thức: - Chỉ dấu hiệu chất khái niệm cảm ứng - Phân biệt hướng động ứng động, kiểu hướng động ứng động - Phân biệt cảm ứng thực vật cảm ứng động vật - Giải thích đặc điểm cảm ứng ĐV chưa có tổ chức thần kinh mức độ khác - Giải thích chế hình thành điện nghỉ điện hoạt động - Trình bày trình truyền tin qua xinap - Phân biệt tập tính bẩm sinh tập tính học được, dạng tập tính động vật - Phân biệt sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp, loại mô phân sinh, loại hoocmon thực vật - Giải thích hoa giai đoạn quan trọng trình phát triển thực vật hạt kín - Phân biệt phát triển qua biến thái không qua biến thái, biến thái không hoàn toàn biến thái hoàn toàn - Giải thích nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Kỹ Thái độ II PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Kiểm tra kết hợp trắc nghiệm tự luận Kiểm tra trắc nghiệm điểm: 20 câu (0,35 điểm/câu) Kiểm tra tự luận điểm: câu ( Câu 1: điểm, Câu 2: điểm) III XÂY DỰNG MA TRẬN BẢNG: Ma trận câu hỏi chương chương Sinh học 11 Tên chủ đề Nhận biết TNKQ Thông hiểu TL TNKQ TL Vận dụng thấp TNKQ TL Vận dụng cao TNK TL Q Chương 2: - Hướng - Cảm - Cảm ứng - H Cảm ứng (9 động (1) ứng ĐV ĐV (1) động câu (1) - Tập tính ứng động (1) - Điện ĐV (1) (1) - nghỉ (1) - - Điệ - Điện nghỉ (1) - 11 - tiết) Ứng Truyền tin qua xinap (1) Điện nghỉ ( hoạt động lan truyền xung thần 40% = = điểm kinh (1) = điểm điểm Chương 3: số câu: Sinh Số câu: Sinh Số câu: Các - trưởng nhân tố trưởng vật phát triển ảnh phát triển đến ĐV (1) hưởng ĐV (1) -Hoocmôn - đến sinh - Các nhân phát triển TV (1) nhân - Phát triển ảnh phát hưởng đến - TV có hưởng triển hoa đến Sinh trưởng trưởng triển phát thực (13 (1) câu - tiết) Các tố sinh trưởng = điểm trưởng ĐV (2) = điểm tố Số câu: Sinh - Các nhân tố ảnh hưởng trưởng ảnh ĐV (2) Hoocmôn sinh trưởng TV (1) sinh phát triển ĐV phát triển (1) ĐV (2) 60% = = điểm = điểm = điểm = điểm điểm số câu: số câu: số câu: Số câu: câu Câu hỏi trắc nghiệm Đề 1: Câu 1: Bộ phận có nhiều kiểu hướng động? A Hoa B Thân C Rễ D Lá Câu 2: Ứng động (Vận động cảm ứng)là: A hình thức phản ứng trước nhiều tác nhân kích thích B hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích lúc có hướng, vô hướng C hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích không định hướng D hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích không ổn định Câu 3: Xinap gồm loại nào? A Xinap thần kinh - thần kinh B Xinap hoá học C Xinap điện xinap hoá học D Xinap thần kinh - Câu 4: Cung phản xạ diến theo trật tự nào? A Thụ thể quan thụ cảm  Hệ thần kinh  Cơ, tuyến B Hệ thần kinh  Thụ thể quan thụ cảm  Cơ, tuyến C Thụ thể quan thụ cảm  Cơ, tuyến  Hệ thần kinh D Cơ, tuyến Thụ thể quan thụ cảm  Hệ thần kinh Câu : Hoạt động bơm Na+ - K+ để trì điện nghỉ nào? A Vận chuyển K+ từ màng giúp trì nồng độ K + giáp màng tế bào cao tiêu tốn lượng B Vận chuyển K+ từ trả vào màng giúp trì nồng độ K + tế bào tế bào cao không tiêu tốn lượng C Vận chuyển K+ từ trả vào màng giúp trì nồng độ K+ tế bào tế bào cao tiêu tốn lượng D Vận chuyển Na+ từ màng giúp trì nồng độ Na + giáp màng tế bào thấp tiêu tốn lượng Câu 6: Vì điện hoạt động xảy giai đoạn phân cực? A Do K+ vào làm trung hoà điện tích âm màng B Do Na+ vào làm trung hoà điện tích âm màng C Do K+ làm trung hoà điện tích màng tế bào D Do Na+ làm trung hoà điện tích màng tế bào Câu 7: Thân mềm chân khớp có hạch thần kinh phát triển là: A Hạch ngực B Hạch não C Hạch bụng D Hạch lưng Câu 8: Các loại tập tính có động vật có trình độ tổ chức khác nào? A Hầu hết tập tính động vật có trình độ tổ chức thấp tập tính bẩm sinh Động vật bậc cao có tập tính chủ yếu tập tính hỗn hợp B Hầu hết tập tính động vật có trình độ tổ chức thấp tập tính hỗn hợp Động vật bậc cao có nhiều tập tính học C Hầu hết tập tính động vật có trình độ tổ chức thấp tập tính bẩm sinh Động vật bậc cao có nhiều tập tính học D Hầu hết tập tính động vật có trình độ tổ chức thấp tập tính học Động vật bậc cao có nhiều tập tính bẩm sinh Câu : Các yếu tố chủ yếu hình thành điện nghỉ ? Sự phân bố ion bên màng TB di chuyển ion qua màng TB Tính thấm có chọn lọc màng TB ion Bơm Na - K : vận chuyển K+ từ phía bên trả vào phía bên màng TB giúp trì nồng độ K+ bên Tb cao bên TB Phương án : A 1, B 1,3 C 2,3 D 1,2,3 Câu 10: Đặc điểm sinh trưởng sơ cấp? A Làm tăng kích thước chiều dài B Diễn hoạt động tầng sinh bần C Diễn mầm hai mầm D Diễn hoạt động mô phân sinh đỉnh Câu 11: Xitôkilin chủ yếu sinh ở: A Đỉnh thân cành B Lá, rễ C Tế bào phân chia rễ, hạt, D Thân, cành Câu 12: Florigen kích thích hoa sinh ở: A Chồi nách B Lá C Đỉnh thân D Rễ Câu 13: Những động vật sinh trưởng phát triển qua biến thái hoàn toàn là: A Cá chép, gà, thỏ, khỉ B Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi C Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua D Châu chấu, ếch, muỗi Câu 14: Hậu trẻ em thiếu tirôxin là: A Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển B Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển C Người nhỏ bé khổng lồ D Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ Câu 15: Ecđixơn có tác dụng: A Gây ức chế lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm B Gây ức chế lột xác sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng bướm C Gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm D Gây lột xác sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng bướm Câu 16: Juvenin có tác dụng: A Gây lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm B Gây lột xác sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng bướm C Ức chế lột xác sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng bướm D Ức chế lột xác sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng bướm Câu 17: Khi trời rét động vật biến nhiệt sinh trưởng phát triển chậm vì: A Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm làm hạn chế tiêu thụ lượng B Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể mạnh tạo nhiều lượng để chống rét C Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng D Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng, sinh sản giảm Câu 18: Vì đối vớ động vật nhiệt đến mùa rét sinh trưởng phát triển bị ảnh hưởng? A Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá, sinh sản giảm B Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng tạo nhiều lượng để chống rét C Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm làm hạn chế tiêu thụ lượng D Vì thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng Câu 19: Axit abxixic (AAB) có ở: A Cơ quan sinh sản B Cơ quan non C Cơ quan sinh dưỡng D Cơ quan hoá già Câu 20: Tại tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sinh trưởng phát triển trẻ nhỏ? A Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Na để hình thành xương B Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Ca để hình thành xương C Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá K để hình thành xương D Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò ô xy hoá để hình thành xương Câu hỏi tự luận Đề 1: Câu (1 điểm): Tại thân hướng sáng dương, rễ lại hướng sáng âm? Câu (2 điểm): Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống? Đề 2: Câu (1 điểm) : Vì TB trạng thái nghỉ ngơi lại tồn điện nghỉ? Câu (2 điểm) : Phân biệt phát triển qua biến thái phát triển không qua biến thái? Đề 3: Câu (1 điểm): Sự khác biệt phản ứng hướng sáng vận động nở hoa gì? Câu (2 điểm): Tình bày nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật? Cho ví dụ minh hoạ ... bên trả vào phía bên màng TB giúp trì nồng độ K+ bên Tb cao bên TB Phương án : A 1, B 1 ,3 C 2 ,3 D 1 ,2 ,3 Câu 10: Đặc điểm sinh trưởng sơ cấp? A Làm tăng kích thước chiều dài B Diễn hoạt động tầng... qua xinap (1) Điện nghỉ ( hoạt động lan truyền xung thần 40% = = điểm kinh (1) = điểm điểm Chương 3: số câu: Sinh Số câu: Sinh Số câu: Các - trưởng nhân tố trưởng vật phát triển ảnh phát triển đến... Phát triển ảnh phát hưởng đến - TV có hưởng triển hoa đến Sinh trưởng trưởng triển phát thực ( 13 (1) câu - tiết) Các tố sinh trưởng = điểm trưởng ĐV (2) = điểm tố Số câu: Sinh - Các nhân tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2, 3, ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2, 3, ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2, 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay