Đề cương ôn MI1130 GT3 2015

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:23

MI1130 GIẢI TÍCH III Tên học phần: Giải tích III – Analysis III Mã học phần: MI1130 Khối lượng: 3(2-2-0-6)  Lý thuyết: 30 tiết  Bài tập: 30 tiết  Thí nghiệm: Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học ngành kĩ thuật từ học kì Điều kiện học phần:  Học phần tiên  Học phần học trƣớc: MI1110/MI1010 Giải tích I  Học phần song hành: Mục tiêu học phần kết mong đợi: Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuỗi phƣơng trình vi phân phƣơng pháp toán tử Laplace Trên sở đó, sinh viên học tiếp học phần sau toán nhƣ môn kỹ thuật khác, góp phần tạo nên tảng toán học cho kỹ sƣ ngành công nghệ Mức độ đóng góp cho tiêu chí đầu chƣơng trình đào tạo: Tiêu chí 1.1 1.2 Mức độ 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 GT GT SD GT GT 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 SD 3.3 4.1 4.2 4.3 SD SD Nội dung vắn tắt học phần: Chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi Fourier phƣơng trình vi phân cấp I, phƣơng trình vi phân cấp II, hệ phƣơng trình vi phân cấp I, phƣơng pháp toán tử Laplace vận dụng vào việc giải phƣơng trình vi phân cấp cao hệ phƣơng trình vi phân Tài liệu học tập * Sách, giáo trình chính: [1] Nguyễn Đình Trí, Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo, Toán học cao cấp tập 2: Chuỗi phương trình vi phân , NXB Giáo dục, Hà Nội, 2015, 244 trang [2] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Bài tập Toán học cao cấp tập II NXBGD, 2000 [3] Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh Bài tập Toán học cao cấp tập III NXBGD, 1999 * Tài liệu tham khảo: [1] Trần Bình, Giải tích II III, NXB KH KT, 2005 [2] Lê Ngọc Lăng, Nguyễn Chí Bảo, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Phú Trƣờng, Ôn thi học kỳ thi vào giai đoạn II, NXBGD [3] Lê Ngọc Lăng, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Đăng Tuấn, Mai Văn Dƣợc Giúp ôn tập tốt môn Toán cao cấp, NXBKH, 1998 [4] Đinh Bạt Thẩm, Nguyễn Phú Trƣờng, Bài tập Toán học cao cấp tập II, NXBGD, 1993 [5] Nguyễn Xuân Thảo Bài giảng Phƣơng pháp Toán tử Laplace, 2010 Phương pháp học tập nhiệm vụ sinh viên: Đặc thù học phần Phƣơng pháp học tập: Dự lớp: đầy đủ theo quy chế Bài tập: hoàn thành cỏc tập học phần Dự kiểm tra kỳ : Tự luận, 60 phút, sau học tám tuần, Viện tổ chức, nội dung từ chuỗi số đến hết phƣơng trình vi phân cấp 10 Đánh giá kết quả: QT(0,3) – T(TL:0,7) Điểm trình: trọng số 0.3 Thi cuối kì ( Trăc nghiệm tự luận): trọng số 0.7 11 Nội dung kế hoạch học tập cụ thể: Tuần Giáo Nội dung trình BT,TN Chương Chuỗi (11LT+ 11BT) 1.1 Đại cƣơng chuỗi số - Các khái niệm: Chuỗi số, số hạng tổng quát, tổng riêng, phần dƣ, chuỗi hội tụ, phân kỳ, tổng chuỗi hội tụ Chú ý: Phải có ví dụ  chuỗi  aq n n0 - Điều kiện có để chuỗi hội tụ (có chứng minh) Chú ý: Phải có ví  dụ chuỗi 1 n 1.1 n1 - Các tính chất chuỗi số hội tụ (học sinh tự đọc chứng minh) 1.2 1.2 Chuỗi số dƣơng - Định nghĩa chuỗi số dƣơng - Các định lý so sánh (chứng minh định lý 1, học sinh tự đọc chứng minh định lý 2) - Các tiêu chuẩn hội tụ (tiêu chuẩn D’Alambert, Cauchy, tích phân) (Chứng minh tiêu chuẩn D’Alambert, học sinh tự đọc chứng minh  tiêu chuẩn lại) Chú ý: Phải có ví dụ chuỗi n n1 s 1.3 Chuỗi số có số hạng với dấu - Chuỗi có dấu bất kỳ: khái niệm hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ Định lý chuỗi số hội tụ tuyệt đối (học sinh tự đọc chứng minh) 1.2 - Chuỗi số đan dấu: định nghĩa, định lý Leibniz (có chứng minh) 1.3 - Các tính chất chuỗi số hội tụ tuyệt đối Tính chất đổi thứ tự tích hai chuỗi (học sinh tự đọc chứng minh) 1.4 Chuỗi hàm - Định nghĩa chuỗi hàm, miền hội tụ chuỗi hàm (hội tụ điểm), tổng chuỗi hàm - Sự hội tụ chuỗi hàm: định nghĩa, tiêu chuẩn Cauchy, tiêu chuẩn Weierstrass (không chứng minh) - Các tính chất chuỗi hàm hội tụ đều: tổng hàm liên tục, tích phân, đạo hàm dƣới tổng (học sinh tự đọc chứng minh hai tính 1.3 1.4 chất cuối) 1.5 Chuỗi luỹ thừa - Định nghĩa chuỗi luỹ thừa: định lý Abel (có chứng minh), khoảng miền hội tụ - Các tính chất chuỗi luỹ thừa: chuỗi hội tụ đều, tổng hàm liên tục, tích phân đạo hàm dƣới tổng (học sinh tự đọc chứng minh) Phần áp dụng để tính tổng số chuỗi (chỉ nêu ví dụ, học sinh tự đọc) 1.5 - Khai triển hàm thành chuỗi luỹ thừa (Chuỗi Taylor, Maclaurin) Các định lý để hàm khai triển đƣợc (không chứng minh) - Các khai triển số hàm số sơ cấp Áp dụng để tính gần giá trị hàm, tính gần tích phân xác định (học sinh tự đọc) 1.6 Chuỗi Fourier 1.5 1.6 - Chuỗi lƣợng giác, chuỗi Fourier - Điều kiện để hàm khai triển đƣợc thành chuỗi Fourier Định lý Dirichlet (không chứng minh) - Khai triển hàm chẵn, hàm lẻ - Khai triển hàm tuần hoàn chu kỳ  , khai triển hàm a, b Chương Phương trình vi phân ((11LT+ 12 BT) 2.1 Khái niệm mở đầu - Định nghĩa phƣơng trình vi phân (PTVT), cấp phƣơng trình, nghiệm phƣơng trình(PT) 1.6 2.1 2.2 2.2 Phƣơng trình vi phân cấp - Đại cƣơng PTVP cấp 1: dạng tổng quát PT, định lý tồn nghiệm (không chứng minh), toán Cauchy, nghiệm tổng quát, nghiệm riêng - Các PT khuyết y, khuyết x - PT biến số phân ly - PT (đẳng cấp) 2.2 - PT tuyến tính - PT Bernoulli - PTVP toàn phần 2.3 Phƣơng trình vi phân cấp - Đại cƣơng PTVP cấp 2: Dạng tổng quát, định lý tồn nghiệm, toán Cauchy, nghiệm tổng quát, nghiệm riêng - Các PT khuyết y y’, khuyết y, khuyết x - PT tuyến tính dạng: y” + p(x)y’ + q(x)y = f(x) PT nhất: Các định lý cấu trúc nghiệm PTVP tuyến tính cấp (chứng minh định lý để dẫn đến công thức y  C1 y1 ( x)  C2 y2 ( x) KIỂM TRA GIỮA KỲ : TỪ CHƢƠNG ĐẾN HẾT MỤC 2.2 CHƢƠNG 2.2 2.3 10 KIỂM TRA GIỮA KỲ PT không nhất: Định lý nghiệm tổng quát (học sinh tự đọc chứng minh) Phƣơng pháp biến thiên số Lagrange Nguyên lý chồng chất nghiệm 11 2.3 - PTVP tuyến tính cấp có hệ số không đổi: PT PT không với vế phải f(x) có dạng: f ( x)  ex Pn ( x) 12 2.3 f ( x)  ex [ Pn ( x) cos x  Qm ( x) sin x] PT Euler (giáo viên hƣớng dẫn thông qua số ví dụ) 2.4 Hệ phƣơng trình vi phân cấp 13 - Định nghĩa dạng tổng quát, nghiệm, đƣa PTVP cấp cao hệ chuẩn tắc ngƣợc lại Định lý tồn nghiệm Phƣơng pháp khử (thể qua ví dụ giải hệ gồm phƣơng trình có hệ số không đổi dạng đơn giản) (giáo viên hƣớng dẫn học sinh tự đọc làm tập) 2.3 Chương Phương pháp toán tử Laplace (8LT+ 7BT) 3.1 Phép biến đổi Laplace phép biến đổi ngƣợc 14 - Phép biến đổi Laplace (PBĐ), tính chất tuyến tính, bảng PBĐ Laplace số hàm, hàm số liên tục khúc, tồn PBĐ Laplace 2.4 3.1 - PBĐ Laplace nghịch đảo, PBĐ Laplace nghịch đảo 3.2 Phép biến đổi toán giá trị ban đầu 15 - PBĐ đạo hàm, nghiệm toán giá trị ban đầu 3.2 - Hệ PTVP tuyến tính cấp cao - PBĐ tích phân 3.3 Phép tịnh tiến phân thức đơn giản 16 Phân thức đơn giản tuyến tính, phân thức đơn giản bậc 2, biến đổi trục s 3.3 3.4 Đạo hàm, tích phân tích phép biến đổi 17 - Tích chập hai hàm, PBĐ Laplace tích chập - Vi phân PBĐ - Tích phân PBĐ 12 Nội dung thí nghiệm (thực hành, tiểu luận, tập lớn) Nhóm biên soạn đề cương TS Phan Hữu Sắn, TS Trần Xuân Tiếp, PGS TS Nguyễn Xuân Thảo 3.4 ... tính cấp có hệ số không đổi: PT PT không với vế phải f(x) có dạng: f ( x)  ex Pn ( x) 12 2.3 f ( x)  ex [ Pn ( x) cos x  Qm ( x) sin x] PT Euler (giáo viên hƣớng dẫn thông qua số ví dụ)... cấp (chứng minh định lý để dẫn đến công thức y  C1 y1 ( x)  C2 y2 ( x) KIỂM TRA GIỮA KỲ : TỪ CHƢƠNG ĐẾN HẾT MỤC 2.2 CHƢƠNG 2.2 2.3 10 KIỂM TRA GIỮA KỲ PT không nhất: Định lý nghiệm tổng quát... tụ chuỗi hàm: định nghĩa, tiêu chuẩn Cauchy, tiêu chuẩn Weierstrass (không chứng minh) - Các tính chất chuỗi hàm hội tụ đều: tổng hàm liên tục, tích phân, đạo hàm dƣới tổng (học sinh tự đọc chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn MI1130 GT3 2015 , Đề cương ôn MI1130 GT3 2015 , Đề cương ôn MI1130 GT3 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay