Chương 01 môn cơ sở ôn thi cao học

52 93 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:16

CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC Mục tiêu chương Sau học xong chương này, người học có thể: • Định nghĩa kinh tế học; kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô; thị trường, cầu cung; doanh thu, chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp • Phân biệt kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô; chế vận hành hệ thống kinh tế; hình thức tổ chức doanh nghiệp; mục tiêu kinh tế phi kinh tế doanh nghiệp; hệ thống chi phí sản xuất kinh doanh ngắn hạn doanh nghiệp • Phân tích chiều hướng tác động nhân tố tới cầu, cung giá cân thị trường; phân tích tác động điều tiết giá phủ: giá trần giá sàn • Tính toán giá lượng cân thị trường; tính sản lượng, giá bán doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa lợi nhuận, doanh thu © SEM - HUST Nội dung 1.1 Một số khái niệm 1.2 Thị trường, cầu cung 1.3 Doanh nghiệp hành vi doanh nghiệp © SEM - HUST 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Ba vấn đề kinh tế 1.1.2 Khái niệm kinh tế học 1.1.3 Cơ chế vận hành hệ thống kinh tế 1.1.4 Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô © SEM - HUST 1.1.1 Ba vấn đề kinh tế Lao động Vốn Quá trình Đất đai Hàng hóa Mong muốn, Dịch vụ Nhu cầu sản xuất etc, Nguồn lực Đầu Khan hữu hạn ? Vô hạn Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? © SEM - HUST 1.1.2 Kinh tế học • Kinh tế học nghiên cứu cách thức xã hội giải vấn đề kinh tế: sản xuất gì?, sản xuất nào? sản xuất cho ai? – • Trọng tâm: vấn đề Kinh tế học nghiên cứu cách thức xã hội lựa chọn sử dụng nguồn lực khan để làm hàng hóa dịch vụ có ích – Khoa học lựa chọn © SEM - HUST 1.1.3 Các chế vận hành hệ thống kinh tế • Khác biệt phương thức giải ba vấn đề kinh tế – Hệ thống kinh tế vĩ mô • Cơ chế kinh tế thị trường • Cơ chế kinh tế huy (kế hoạch hóa) • Cơ chế kinh tế hỗn hợp © SEM - HUST 1.1.4 Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô • Kinh tế vi mô: (microeconomics) nghiên cứu chi tiết, tách biệt hoạt động kinh tế đơn vị, cá nhân; • Kinh tế vĩ mô: (macroeconomics) nghiên cứu hoạt động kinh tế cách tổng thể; Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô - Quyết định mua người tiêu dùng; - Tổng cầu, tổng cung hàng hóa; - Cơ cấu chi phí sản xuất; - Chính sách tài khóa, tiền tệ; - Quyết định cung ứng doanh nghiệp - Chính sách ngoại thương; - Sản lượng quốc gia (GDP, GNP), thất nghiệp, lạm phát, tỷ giá hối đoái; © SEM - HUST 1.2 Thị trường, cầu cung 1.2.1 Thị trường 1.2.2 Cầu thị trường 1.2.3 Cung thị trường 1.2.4 Cân thị trường 1.2.5 Thị trường điều tiết giá phủ © SEM - HUST 1.2.1 Thị trường • Khái niệm – • Chức thị trường – – – 10 Thị trường nơi người bán người mua giao tiếp với để trao đổi hàng hóa Định giá Phân bổ nguồn lực … © SEM - HUST Hệ thống chi phí sản xuất ngắn hạn Chi phí TC VC FC Q © SEM - HUST Xác định hòa chi phí (hòa vốn) Doanh thu TR chi phí Hoà phí (hòa vốn) Lãi TC E Thua lỗ Q hòa phí 39 Sản lượng © SEM - HUST Các chi phí sản xuất đơn vị * Chi phí cố định bình quân (AFC): AFC = FC/Q * Chi phí biến đổi bình quân (AVC): AVC = VC/Q * Tổng chi phí bình quân (AC): TC AC = Q 40 FC + VC = = AFC + AVC Q © SEM - HUST Các chi phí sản xuất đơn vị • Chi phí biên (MC): – Mức tăng tổng chi phí doanh nghiệp sản xuất thêm sản phẩm ∆TC ∆VC MC = = ∆Q ∆Q dTC dVC MC = = dQ dQ 41 © SEM - HUST Ví dụ: Sản xuất nến thơm Q TC FC VC AFC AVC AC MC (đôi) (nghìn đồng) (nghìn đồng) (nghìn đồng) (nghìn đồng/đôi) (nghìn đồng/đôi) (nghìn đồng/đôi) (nghìn đồng/đôi) 40 40 - - 20 60 40 20 40,00 20,00 60,00 16 76 40 36 20,00 18,00 38,00 88 40 48 13,33 16,00 29,33 12 96 40 56 10,00 14,00 24,00 104 40 64 8,00 12,80 20,80 12 116 40 76 6.67 12,67 19,34 132 40 92 5,71 13,14 18,85 16 20 152 40 112 5,00 14,00 19,00 24 176 40 136 4,44 15,11 19,55 28 10 42 204 40 164 4,00 16,40 20,40 © SEM - HUST Đặc điểm hình dạng đường chi phí Chi phí 60,0 50,0 MC 4,00 30,0 AC AVC 20,0 10,0 AFC 43 10 Sản lượng (đôi nến/giờ) © SEM - HUST 1.3.4 Quyết định sản lượng sản xuất doanh nghiệp • Giả thiết: – – • Sản lượng sản xuất sản lượng bán Doanh nghiệp tồn kho Mục tiêu doanh nghiệp: – – 44 Doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm; Tối đa hóa lợi nhuận Tối đa hóa doanh thu © SEM - HUST Sản xuất nến thơm 45 Phương pháp Q TC TR Lợi nhuận (đôi) (nghìn đồng) (nghìn đồng) (nghìn đồng) 40 -40 60 20 -40 76 40 -36 88 60 -28 96 80 -16 104 100 -4 116 120 +4 Doanh nghiệp 132 140 +8 sản xuất 152 160 +8 176 180 +4 10 204 200 -4 Tổng doanh thu Tổng chi phí Giá bán: 20 nghìn đồng/đôi bán đôi nến để lợi nhuận đạt cao ? © SEM - HUST Phương pháp biên: MR - MC 46 Q TC TR Lợi nhuận MR MC MR - MC (đôi) (nghìn đồng) (nghìn đồng) (nghìn đồng) (nghìn đồng/đôi) (nghìn đồng/đôi) (nghìn đồng/đôi) 40 -40 - - - 60 20 -40 20 20 -20 76 40 -36 20 16 +4 88 60 -28 20 12 +8 96 80 -16 20 +12 104 100 -4 20 +12 116 120 +4 20 12 +8 132 140 +8 20 16 +4 152 160 +8 20 20 176 180 +4 20 24 -4 10 204 200 -4 20 28 -8 © SEM - HUST Nguyên tắc tối đa lợi nhuận • Sản lượng tối ưu cung cấp để đạt lợi nhuận cao nhất: MR = MC 47 © SEM - HUST Qui tắc lựa chọn sản lượng Điều kiện Quyết định sản MC, Kiểm tra lượng MR MR > MC Tăng MR < MC Giảm MR = MC Giữ nguyên MC E Nếu lợi nhuận >0, tiếp tục sản xuất Nếu không, từ bỏ MR Q1 48 Q © SEM - HUST MC AC A P1 Lợi nhuận AC1 D MR Q1 49 Q © SEM - HUST Tối đa doanh thu Khi doanh nghiệp định giá bán thị trường Q TR MR (sp) (đ) (đ) 0 20 10 30 TR max 15 30 MR = 20 20 -2 25 -4 P (đ/sp) 50 © SEM - HUST Tối đa doanh thu P, MR D Q MR TR 51 Q © SEM - HUST 52 © SEM - HUST ... 15 10 10 15 Thi u hụt Dư thừa E Thi u hụt Thi u hụt PE Cân Thi u hụt 20 Dư thừa D Dư thừa QE 25 Q © SEM - HUST 1.2.5 Cơ chế thị trường điều tiết giá phủ • Cơ chế thị trường: – Thông qua thị trường,...Mục tiêu chương Sau học xong chương này, người học có thể: • Định nghĩa kinh tế học; kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô; thị trường, cầu cung; doanh... ích – Khoa học lựa chọn © SEM - HUST 1.1.3 Các chế vận hành hệ thống kinh tế • Khác biệt phương thức giải ba vấn đề kinh tế – Hệ thống kinh tế vĩ mô • Cơ chế kinh tế thị trường • Cơ chế kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 01 môn cơ sở ôn thi cao học, Chương 01 môn cơ sở ôn thi cao học, Chương 01 môn cơ sở ôn thi cao học, 1 Một số khái niệm cơ bản, 2 Thị trường, cầu và cung

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay